အျပင္၃၇မင္း

ေအာက္ပါ အျပင္ ၃၇ မင္းနတ္မ်ားမွာ ျမ၀တီ မင္းႀကီး၏ မွတ္စု စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။ မူကြဲမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။
 1. သိၾကားမင္း (သကၠမင္း)
 2. မဟာဂီရိနတ္ (ေမာင္တင့္တယ္)
 3. ႏွမေတာ္ မျမတ္လွ (ေမာင္တင့္တယ္၏ ႏွမေတာ္)(မိဖုရား ေစာမယ္ယာ)
 4. ေရႊနေဘနတ္ (မင္းတုန္းၿမိဳ႕သူ ၊ ေမာင္တင့္တယ္၏ဇနီး)(နဂါးမယ္ေတာ္)
 5. သံုးပန္လွနတ္ (ေမာင္တင့္တယ္၏ ႏွမ၊(ဥကၠလာပ မိဖုရား) မႏွဲေလး၏ မိခင္)
 6. ေရႊနွဲမိ (ေခၚ) မႏွဲေလး (သံုးပန္လွနတ္၏ သမီး)
 7. ေတာင္မၾကီး ရွင္ညိဳ (ေရႊနေဘ၏ သား)
 8. ေျမာက္မင္း ရွင္ျဖဴ (ေရႊနေဘ၏ သား)
 9. ထီးျဖဴေဆာင္းနတ္ (အေနာ္ရထာ၏ ခမည္းေတာ္ ကြမ္းေဆာ္မင္း )ကြမ္းေဆာ္ေၾကာင္ျဖဴ
 10. ထီးျဖဴေဆာင္း မယ္ေတာ္နတ္ (ကြမ္းေဆာ္မင္း၏ မယ္ေတာ္)
 11. ပရိမၼရွင္မင္းေခါင္ (ကြမ္းေဆာ္မင္း၏ သား)
 12. ေရႊဖ်င္းႀကီး (ေတာင္ျပံဳးမင္းႀကီး)(ပတိတ္ခရား၏သား) ဗ်တၱ၏သား
 13. ေရႊဖ်င္းငယ္ (ေတာင္ျပံဳးမင္းေလး)(ပတိတ္ခရား၏သား) ဗ်တၱ၏သား
 14. မႏၲေလး ဘိုးေတာ္ (ေရႊဖ်င္းညီေနာင္ကို ျပဳစု ေမြးျမဴခဲ့သူ)
 15. ရွင္ကြ (မႏၱေလး ဘိုးေတာ္၏ ႏွမ)
 16. ေညာင္ခ်င္းအို ( သထံုမႏူဟာမင္း၏ အႏြယ္ )(ေျခတိုလက္တို ေညာင္ခ်င္းအိုနတ္)
 17. မင္းစည္သူ အေလာင္းစည္သူ (၄၇၃-၅၂၉)
 18. မင္းသား-ဒန္းေမာင္ရွင္ (အေလာင္းစည္သူမင္း၏ သားေတာ္၊ ဒန္းစီးယင္း ျပဳတ္က်၍ ေသသည္။)
 19. ေက်ာ္စြာနတ္ (ေတာင္ေျခရင္း၀ါခင္းေစာင့္သည့္ ေအာင္ေက်ာ္(ေခၚ) မိုးေခၚေက်ာ္စြာနတ္)
 20. ေအာင္စြာမႀကီး ( ပုဂံ နရပတိမင္း၏ အမတ္ ငေအာင္စြာ )
 21. ေရႊစစ္သင္နတ္ ( ပုဂံ ေစာမြန္နစ္မင္း၏ သား)
 22. မယ္ေတာ္ ေရႊစကား (ပုဂံ ေစာမြန္နစ္မင္း၏ မိဘုရား)
 23. ငါးစီးရွင္ (ပင္းယသီဟသူ၏ သား ) ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာ
 24. မင္းတရားနတ္ ( အင္း၀မင္းေခါင္၏ ေနာင္ေတာ္ တရဖ်ားမင္း)
 25. ေမာင္ပိုးတူ (ကုန္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအတြက္နတ္)
 26. အေနာက္မိဖုရား ( အင္း၀ မင္းေခါင္၏ အေနာက္ေဆာင္မိဘုရား)
 27. ေအာင္ပင္လယ္ ဆင္ျဖဴရွင္နတ္ ( သီဟသူမင္း)
 28. ရွင္ကုန္း (ေအာင္ပင္လယ္ ဆင္ျဖဴရွင္နတ္ ၏ ကိုယ္လုပ္ေတာ္)
 29. ေရႊေနာ္ရထာ ( အင္း၀ ဒုတိယမင္းေခါင္၏ ေျမး)
 30. မင္းရဲေအာင္တင္ (သာလြန္မင္း)
 31. ေမာင္မင္းျဖဴ ( အင္း၀ေခတ္မွ ဘုရင္႔သားေတာ္ )
 32. ရွင္ေတာ္နတ္
 33. တပင္ေရႊထီးနတ္
 34. ေျမာက္ဘက္ရွင္မ ( တပင္ေရႊထီး၏ အထိန္းေတာ္)
 35. ေတာင္ငူရွင္မင္းေခါင္ ( ေျမာက္ဘက္ရွင္မ ႏွင္႔ မင္းရဲသိခၤသူ တို႔၏သား)
 36. သံေတာ္ခံ
 37. ယြန္းဘုရင္ ( ဇင္းမယ္ဘုရင္ ျဗသံ)
 • ၀န္ၾကီး ပေဒသရာဇာ ျပဳစုထားသည့္ စာရင္းႏွင့္ မတူေပ။ (၁၈)ေယာက္ပဲ တူသည္။ (၁၉)ေယာက္မတူ။
အတြင္း၃၇မင္းကို ႀကည္႔ရန္
Comments