အတြင္း၃၇မင္း

အတြင္းမင္းနတ္မ်ားမွာ ပါေထယ်ဝဂ္ အာဋာနာဋိယသုတ္ ပါဠိေတာ္၌ ပါရွိေသာ ၃၇-မင္းနတ္မ်ား ျဖစ္သည္။

 1. ဣႏၵနတ္
 2. ေသာမနတ္
 3. ဝ႐ုဏနတ္
 4. ဘာရဒြါဇနတ္
 5. ပဇာပတိနတ္
 6. စႏၵနတ္
 7. ကာမေသ႒နတ္
 8. ကိႏၷဳဃ႑ဳနတ္
 9. နိဃ႑ဳနတ္
 10. ပနာဒယကၡေသနာပတိနတ္
 11. ၾသပမညယကၡေသနာပတိနတ္
 12. ေဒဝသုတယကၡေသနာပတိနတ္
 13. စိတၱေသနယကၡေသနာပတိနတ္
 14. နေဠာရာဇယကၡေသနာပတိနတ္
 15. ဇေနသဘယကၡေသနာပတိနတ္
 16. သာတာဂိရိယကၡေသနာပတိနတ္
 17. ေဟမဝတယကၡေသနာပတိနတ္
 18. ပုဏၰယကၡေသနာပတိနတ္
 19. ကရတိယယကၡေသနာပတိနတ္
 20. သီဝကယကၡေသနာပတိနတ္
 21. ပုစလိႏၵယကၡေသနာပတိနတ္
 22. ေဝသာမိတၱယကၡေသနာပတိနတ္
 23. ယုဂႏၶရယကၡေသနာပတိနတ္
 24. ေဂါပါလယကၡေသနာပတိနတ္
 25. သုပၸေရာဓယကၡေသနာပတိနတ္
 26. ဟိရိယကၡေသနာပတိနတ္
 27. ေနတၱိယကၡေသနာပတိနတ္
 28. မႏၵိယယကၡေသနာပတိနတ္
 29. ပၪၥလစ႑ယကၡေသနာပတိနတ္
 30. အာဠာဝကယကၡေသနာပတိနတ္
 31. ပဇၨဳႏၷယကၡေသနာပတိနတ္
 32. သုမနယကၡေသနာပတိနတ္
 33. သုမုဒယကၡေသနာပတိနတ္
 34. ဒဝိမုခယကၡေသနာပတိနတ္
 35. မဏိယကၡေသနာပတိနတ္
 36. မာဏိဓရယကၡေသနာပတိနတ္
 37. ေသရိသကယကၡေသနာပတိနတ္။
Comments