Oferta‎ > ‎

Zajęcia rozwijające kompetencje językowe u dzieci (profilaktyka dysleksji, elementy glottodydaktyki)

Adresatami  zajęć są dzieci mające trudności z nabywaniem kompetencji językowych w zakresie języka polskiego. Problemy te dotyczą zarówno umiejętności czytania,  jak i pisania. W przebiegu zajęć wykorzystywane są elementy takich metod jak: Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Metoda osiemnastu struktur wyrazowych Ewy Kujawy, Marii Kurzyny, Metoda Barbary Zakrzewskiej, Metoda Jagody Cieszyńskiej. Zadania z obszaru językowego przeplatane    ćwiczeniami z wykorzystaniem muzyki, które przede wszystkim stanowią formę ćwiczenia funkcji percepcyjnych oraz  doskonalą pamięć  i uwagę. Zajęcia te wskazane są przede wszystkim dla  dzieci, które m.in. przejawiają takie trudności jak:

- wiek 2-3 lat – niska sprawność manualna (także podczas wykonywania czynności samoobsługowych ),  niechęć do rysowania, opóźniony rozwój mowy

- wiek 3-5 lat – niska sprawność ruchowa (np. kłopoty z równowagą, dziecko słabo biega, jest niezgrabne podczas zabaw ruchowych), niska sprawność rąk, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej (trudności w budowaniu z klocków, niechęć do rysowania), nieprawidłowości w rozwoju funkcji językowych (opóźniony rozwój mowy, nieprawidłowe artykułowanie głosek,  trudności z rozpoznawaniem i tworzeniem rymów, trudności z budowaniem wypowiedzi, używanie głównie równoważników zdań i zdań prostych, mały zasób słownictwa)

- wiek 6-7 lat – problemy wymienione powyżej oraz trudności z różnicowaniem podobnych głosek (np. z s, b p, k g) w porównywanych słowach typu: kosa – koza, trudność z zapamiętywaniem materiału uszeregowanego w serie i sekwencje, takiego jak nazwy dni tygodnia, pór roku itp., trudności z poprawnym używaniem wyrażeń przyimkowych wyrażających stosunki przestrzenne: nad – pod, za – przed, wewnątrz – na zewnątrz, trudności z odróżnianiem kształtów podobnych (np. figur geometrycznych, liter m–n, l–t–ł) lub identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (np. liter p–g–b–d), problemy w nauce czytania,  pisania - pismo zwierciadlane

- wiek 8-10 lat – niska sprawność ruchowa, nie w pełni samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych, niechęć do rysowania i pisania, męczliwość ręki, niski poziom graficzny rysunków i pisma, wadliwa wymowa, „przekręcanie” wyrazów, trudności z szybkim wymienieniem nazw, np. wszystkich znanych owoców, szeregu słów, trudności z nazywaniem i zapamiętywaniem liter alfabetu, cyfr, powtarzaniem z pamięci szeregu słów oraz szeregów cyfrowych (złożonych z pięciu cyfr), trudności z wyodrębnianiem szczegółów różniących dwa obrazki, trudności z określaniem pory roku, dnia, czasu na zegarze; nasilone trudności w nauce czytania, pisanie – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni.

Comments