Oferta‎ > ‎

Cykle zajęć muzykoterapeutycznych     Cykl zajęć muzykoterapeutycznych może zostać przygotowany dla konkretnej grupy osób związanych np. z określonym stowarzyszeniem, czy placówką edukacyjną. Zdarza się, że stanowi on wtedy element szerszego programu realizowanego w danej jednostce. W takiej sytuacji program zajęć muzykoterapeutycznych przygotowywany jest w korelacji z założonymi celami projektu. Tego rodzaju zajęcia muzykoterapeutyczne przeprowadzać można zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi.   

 

Zrealizowane projekty:

Rok 2013

Fundacja Apja - „Otwarty świat – aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością” – Edycja I

Zajęcia muzykoterapeutyczne prowadzone były odrębnie dla uczniów dwóch grup wiekowych.  W grupie młodszej (uczniowie ze szkoły podstawowej) aktywności  tematycznie  skupione były wokół panującej pory roku – jesieni.  W ich przebiegu wspólnie muzykowaliśmy, ćwiczyliśmy orientację w schemacie ciała, koordynację wzrokowo-ruchową oraz naśladownictwo.  Praktycznie  poznawaliśmy elementy dzieła muzycznego, takie jak rytm czy dynamika. Zajęcia stwarzały możliwość  wyrażania siebie za pomocą aktywności związanych z muzyką. Stawały się też niejednokrotnie sposobnością do okazania własnych emocji, jak również były źródłem radości z wspólnie przeżywanych zabaw.

Zajęcia muzykoterapeutyczne prowadzone z grupą starszą (młodzież gimnazjalna) pozwoliły uczestnikom poznać różne gatunki muzyki, a także wyrażać własne opinie na ich temat. Słuchanie muzyki oraz tekstów piosenek, proponowanych także przez młodzież, stworzyły możliwość do podejmowania rozmów na temat takich  istotnych w życiu aspektów jak: radość, smutek, czy dom.  Zajęcia te pozwoliły na pokonanie barier w wyrażaniu siebie, budowaniu pozytywnego wizerunku swojej osoby, a także wpływały bezpośrednio na relacje między uczestnikami.  

 

Rok 2014

Fundacja Apja - „Otwarty świat – aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością” – Edycja II

 

Zajęcia muzykoterapeutyczne przeprowadzone w Przedszkolu Integracyjnym realizowane były w dwóch grupach. Każda z nich uczestniczyła w 6 sześciu sesjach muzykoterapeutycznych. W skład pierwszej grupy wchodziły dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które przynależą do grup integracyjnych, w grupie drugiej zaś znajdowały się dzieci z grupy specjalnej.  Na początkowym etapie zajęć szczególnie ważnym aspektem muzykoterapii było bezpośrednie zetknięcie się dzieci z instrumentami. Mogły one dotykać, trzymać gitarę, wydobywać  na niej dźwięki, a także słuchać repertuaru klasycznego granego przez terapeutę - „na żywo”. Ponadto bardzo chętnie muzykowały na instrumentach perkusyjnych, jak również wydobywały dźwięki i szmery z przedmiotów, które na co dzień nie służą do muzykowania np. liście, kasztany, pałki. Zetknięcie się uczestników zajęć w sposób praktyczny z czynnikami agogicznymi i dynamicznymi w oparciu o ćwiczenia naśladowcze wywoływało wiele emocji u dzieci. Pod ich wpływem  podejmowały  one świadomie aktywności, które wcześniej nie były ich udziałem, co zauważali pracownicy przedszkola będący z nimi na co dzień. Z każdym kolejnym spotkaniem dzieci stawały się bardziej otwarte, odważniej realizowały nowe formy ćwiczeń. Stosunkowo szybko przyswoiły one nowy repertuar piosenek (na miarę swoich indywidualnych możliwości), ilustrowanych gestem, gestodźwiękami, onomatopejami. W przebiegu zajęć na ich twarzach bardzo często gościł uśmiech, widoczna była gotowość do wykonywania zadań. 

Zajęcia muzykoterapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym miały charakter szeroko pojętej stymulacji do rozwoju. Pozwoliły one na dostrzeżenie w uczestnikach nowych możliwości, a także na doświadczenie przez nich samych własnej sprawczości.

 

Rok 2015

Fundacja Apja - „Woła nas świat -  prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością”

Zajęcia muzykoterapeutyczne w ramach projektu przeprowadzono w Przedszkolu Integracyjnym Cykl ten składał się z dziesięciu sesji, w przebiegu których uczestnicy wybierali się w muzyczne, egzotyczne podróże. Podczas ich trwania poznawali nowy repertuar piosenek ilustrowanych gestami i gestodźwiękami. Również  mieli możliwość podejmowania muzykowania na różnych instrumentach perkusyjnych. Istotnym elementem zajęć były także ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki oraz piosenek w celu ćwiczenia orientacji w schemacie ciała oraz orientacji w przestrzeni. Systematycznie także ćwiczono umiejętność naśladownictwa ruchów, czy kombinacji rytmicznych. Stymulowano również sferę językową począwszy od przeprowadzania ćwiczeń głosowych, przez doskonalenie umiejętności wyróżniania sylab w wyrazach, po zadania mające na celu zwiększanie zasobu słownictwa dzieci. Sesje te również pozwoliły młodym uczestnikom na poznawanie zróżnicowanego materiału muzycznego, jak na przykład muzyki afrykańskiej, francuskiej, czy utworów, w których wykorzystywane są odgłosy natury. Dzieci z dużym zaangażowaniem wykonywały zaproponowane zadania.

 

 

ROK 2016

Fundacja Apja - „Otwarty świat – aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością” – Edycja III

Fundacja Apja - „Woła nas świat - prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością” Edycja III

Zajęcia muzykoterapeutyczne realizowane w Przedszkolu Integracyjnym objęły swoim zasięgiem grupę pięciorga dzieci ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi. Uczestniczyły one w dziesięciu sesjach zajęciowych, których przewodnim celem była aktywizacja społeczna w ramach grupy, a także stymulacja rozwoju poznawczego. Na każdym spotkaniu realizowano ćwiczenia fonacyjne w celu doskonalenia umiejętności posługiwania się mową. Zadania te także motywowały do wokalizacji dzieci, które na tym etapie rozwoju nie posiłkują się komunikacją werbalną. W ćwiczeniach tych posługiwano się materiałem głoskowym, a także onomatopejami. Ważnym elementem spotkań były także aktywności związane z doskonaleniem autoorientacji, a także ćwiczeniem naśladownictwa. W ich przebiegu poza realizacją podstawowego celu związanego ze sferą poznawczą jednocześnie wdrażano dzieci do inicjowania własnych propozycji zadań, co niejednokrotnie pozwoliło spojrzeć na dziecko jako kreatora podejmowanych działań zaskakującego swoim pomysłem nawet osoby na co dzień z nim pracujące. Źródłem szczególnego zaangażowania dzieci w zajęcia były ćwiczenia z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Podczas ich realizacji zauważyć można było indywidualne preferencje uczestników  związane z wyborem instrumentu, a także chęć zdobywania nowych doświadczeń identyfikowane z próbami wydobycia różnych brzmień z użyciem różnych technik poruszania instrumentem, uderzania w niego. Ponadto dzieci miały stworzone okazje do wcielania się w różne role – solisty – ważnego, uznawanego, oklaskiwanego, dyrygenta – który wybiera członkom orkiestry instrumenty, decyduje kiedy wszyscy grają, a kiedy zgodnie milczą, a na końcu każdemu indywidualnie dziękuje za muzykowanie, aż wreszcie członka orkiestry, który podporządkowuje się, identyfikuje się przez wspólną aktywność muzyczną z grupą i dyrygentem. Działania te wdrażały dzieci do przestrzegania zasad ustalonych w zabawia, jak również były często źródłem zadowolenia dla nich poprzez danie im realnej możliwości dokonywania konkretnych wyborów.           

Dzieci bardzo pozytywnie reagowały na aktywności proponowane im w przebiegu muzykoterapii mimo, że często wymagały one od nich zaangażowania i wkładu pracy własnej dla osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości. Kontakt z muzyką, piosenką, gitarą, aż wreszcie cyklicznie zmieniającymi się instrumentami perkusyjnymi wyzwalał w nich potrzebę aktywności i działania.

W ramach realizacji projektu prowadziłam zajęcia muzykoterapeutyczne w Zespole Szkół Specjalnych. Ich uczestnikami były dwie grupy uczniów –  grupa młodszych uczniów oraz młodzież. Z każdą z grup przeprowadzono 7 sesji muzykoterapeutycznych, z częstotliwością raz w tygodniu. Młodsza grupa uczniów w trakcie muzykoterapii doświadczała w sposób świadomy takich aspektów muzyki, jak dynamika, agogika, czy artykulacja. Uczniowie mieli  możliwość zetknięcia się z nimi poprzez słuchanie zróżnicowanego materiału muzycznego, wykonywanie ćwiczeń słuchowych, fonacyjnych oraz rytmicznych. Uczestnicy realizowali zadania samodzielnie będąc jednocześnie aktywnymi członkami grupy. Ich aktywności miały miejsce w sytuacjach ekspozycji społecznej albo też w formie działań grupowych. Tematyka zajęć skupiała się przede wszystkim wokół kończącego się lata i zaczynającej się jesieni. Z tymi porami roku wiązały się też rekwizyty  wykorzystywane na zajęciach - muszle, bursztyny, pióra, owoce, kasztany i inne. Stymulowały one wyobraźnie uczniów, a także wzbudzały motywacje do podejmowania konkretnych działań. Uczestnicy bardzo chętnie angażowali się w aktywności w czasie sesji muzykoterapeutycznych. Dużą przyjemność sprawiał im kontakt z instrumentami perkusyjnymi, a także z gitarą. Niejednokrotnie można było zauważyć, że uczniowie przełamywali swoje opory związane z występem przed grupą. Radość też czerpali z podejmowania aktywności wraz z  rówieśnikami, np. wspólna gra na instrumentach, czy tworzenie aranżacji muzycznej z wykorzystaniem gestodźwięków. 

Praca z grupą młodzieży w przebiegu muzykoterapii wiązała się przede wszystkim z próbą uzyskania wglądu w swoje emocje jakie towarzyszą nam w codzienności. Wykorzystano do tego celu technikę monologu instrumentalnego. Instrument perkusyjny traktowano jako środek niewerbalnej komunikacji. Działania na kanwie muzycznej stały się przyczynkiem do podejmowania tematów związanych z towarzyszącymi nam w życiu emocjami. Bardzo przydatny do tego celu stał się motyw podróży, podczas której uczestnicy słuchali muzyki i wykonywali ćwiczenia fonacyjne, rytmiczne, doskonalące percepcję i pamięć słuchową, a także odnosili się do swoich emocjonalnych doznań. W przebiegu sesji muzykoterapeutycznych uczestnicy mieli także możliwość prezentacji swoich ulubionych utworów muzycznych, najczęściej piosenek, które wspólnie śpiewaliśmy, takich jak np. „Pirat Fabian”, czy „Lato z ptakami odchodzi”. Muzykoterapia dla grupy młodzieży była czasem próby odnalezienie swojej niepowtarzalności w trakcie realizacji zadań o charakterze muzycznym.

Ponadto w ramach realizacji projektów prowadziłam muzykoterapię w Ośrodku Pedagogiczno-Rehabilitacyjnym dla uczestników dwóch grup uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Każda z nich uczestniczyła w siedmiu sesjach zajęciowych. Początkowy etap muzykoterapii polegał na nawiązaniu indywidualnego kontaktu terapeuty z uczestnikami, co w przypadku osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, licznymi sprzężeniami, stanowi trudne zadanie. Istotnym walorem, zwiększającym efektywność podejmowanych poczynań związanych z nawiązaniem relacji, było wykorzystanie gitary, a także prostych instrumentów perkusyjnych.  Uczestnicy zajęć zainteresowani byli nie tylko brzmieniem instrumentów, ale także zjawiskami wibracyjnymi, szczególnie w trakcie wsłuchiwania się w dźwięk gitary. Chętnie, przez współaktywność z osobami dorosłymi, wykonywali proste ćwiczenia naśladowcze lub rytmiczne podczas słuchania zróżnicowanego repertuaru muzycznego. Dalszy ciąg muzykoterapii miał charakter zajęć, w szerokim tego słowa znaczeniu, stymulacyjnych. W ich przebiegu uczestnicy poznawali określone zjawiska, przedmioty przez dotyk, wzrok, słuch. Sami także, często przez współaktywność z opiekunem bądź terapeutą, doświadczali swojej sprawczości grając na instrumencie rurkowym, czy na grających kamieniach. Zajęcia te stały się przyczynkiem do poznania nowych upodobań niektórych uczestników, którzy zwiększali swoje zaangażowanie w określonych zabawach, z użyciem różnych rekwizytów np.: piór, czy kolorowych klamerek z motylami. Zajęcia te potwierdziły tezę, że nawiązanie kontaktu z osobą z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, wnikliwa jej obserwacja, może stać impulsem do poszukiwania jej  nowych  potencjałów.    

 

ROK 2017

 

          Fundacja Apja - „Otwarty świat – aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością” – Edycja IV

Fundacja Apja - „Woła nas świat - prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością” Edycja IV

           

Zajęcia muzykoterapeutyczne przeprowadzone w Przedszkolu Integracyjnym realizowane były w dwóch grupach dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Każda z nich uczestniczyła w pięciu sesjach zajęciowych. Motywem przewodnim zajęć były wyprawy na spotkanie z ciekawymi, muzykalnymi zwierzętami. Każda muzykoterapia rozpoczynała się piosenką ”Jedzie pociąg…”, po wybrzmieniu której dzieci przez tubę wydobywały radosne okrzyki mające przybliżyć nas do nowej przygody. Spotkanie ze słoniem to gra na bębnie, raz wolna, raz szybka, w zależności na co zwierz miał ochotę, a my wraz z nim rytmicznie uderzaliśmy stopami o podłogę. „Cztery słonie” wędrowały przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych. Żaba-kołatka i żaba-guiro zachęcały do zabaw z piosenką „Była sobie żabka mała”. Żabka skakała tu i tam, a gdy zjadał ją bocian wtedy okazywało się, że to nieprawda, bo tylko się schowała w bezpiecznych, dziecięcych dłoniach. Baranek zachęcał do gimnastykowania się. Dzieci naśladowały swoje gesty w trakcie rytmicznie śpiewanej piosenki, same proponowały swoje gimnastyczne figury. Natomiast muzykalny wąż to przyjaciel o szorstkim ciele i drapiącej głowie, którego wspólnie dotykaliśmy śpiewając piosenkę „Idzie wąż, długi wąż…” Dzieci ponadto bardzo lubiły ćwiczenia słuchowe w przebiegu, których musiały rozpoznawać odgłosy zwierząt i wskazywać je na właściwych obrazkach. Często domagały się wielokrotnego wykonania tego ćwiczenia.

Wszystkie zrealizowane zajęcia muzykoterapeutyczne stymulowały nie tylko percepcję słuchową uczestników, ale często odnosiły się do doskonalenia percepcji wzrokowej, jak również dostarczały zróżnicowanych bodźców w obrębie dotyku. Dzieci miały okazję grać na ciekawych instrumentach perkusyjnych, a także wykonywać zadania z zachowaniem określonych reguł, co porządkowało podejmowane przez nich aktywności. Muzykoterapia miała charakter radosnych spotkań, podczas trwania których dzieci mogły doświadczać zróżnicowanych bodźców, a także oczekiwać na wykonanie zadania, którego nigdy wcześniej nie realizowały. Zawsze w aktywnościach tych osiągały sukces, który w codzienności często tak rzadko im jest dostępny.               

Na terenie Ośrodka Pedagogiczno-Rehabilitacyjnego prowadziłam zajęcia muzykoterapeutyczne dla uczestników dwóch grup rewalidacyjno-wychowawczych. Cały cykl zajęć dla każdej z grup składał się z 10 sesji. Każda z nich zawierała elementy ćwiczeń pozwalających na doświadczanie zjawisk muzycznych. Indywidualnie uczestnicy wykonywali zadania polegające na odczuwaniu zmian agogicznych i dynamicznych w grze przez współaktywność z osobą dorosłą na gitarze, na instrumentach perkusyjnych, czy dzwonkach melodycznych. Wykonywali także ćwiczenia rytmiczne z wykorzystaniem metronomu, odczuwali zmianę tempa słyszanych produkcji muzycznych na swoim ciele, grali na instrumentach perkusyjnych, wykonywali przy wsparciu osób dorosłych gestodźwięki zgodnie z tempem słyszanej melodii. Uczestnicy muzykoterapii poszerzali także zakres swoich doświadczeń w związku z słuchaniem skali pentatonicznej uporządkowanej w  przebiegach w kierunku wznoszącym i opadającym. Obserwowali równocześnie odpowiednio unoszące się i opadające liście, podnosili i opuszczali  ze wsparciem osób dorosłych ręce. Ponadto z pomocą uczestnicy zajęć grali własne produkcje na dzwonkach melodycznych, których ilość zwiększała się na kolejnych zajęciach, aż do 8 stopni gamy. Zajęcia muzykoterapeutyczne pozwalały także na utrwalanie i doskonalenie wybranych umiejętności ich uczestników przez systematyczne wykonywanie określonych zadań. Należały do nich bierne i aktywne ćwiczenia orientacji w schemacie ciała, w zależności od możliwości indywidualnych osób biorących udział w muzykoterapii. Ponadto doskonalono naśladownictwo ruchów w wydłużanych stopniowo sekwencjach w trakcie słuchania zróżnicowanego repertuaru muzycznego. Realizowano także ćwiczenia słuchowe z zakresu dźwięków z najbliższego otoczenia oraz dźwięków instrumentów muzycznych. 

Muzykoterapia w grupach rewalidacyjno-wychowawczych podporządkowana była zasadzie zapewniania bezpieczeństwa ich uczestnikom. Dlatego też opierała się o stały schemat jej budowy. Zawierała także elementy ćwiczeń inspirowanych samodzielnie podejmowanymi aktywnościami uczestników, by mogli oni odczuwać własną sprawczość i niepowtarzalność.   

W ramach realizacji projektu grupa uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych uczestniczyła w dziesięciu sesjach muzykoterapeutycznych. Ich priorytetowym celem było odnalezienie w uczestnikach takich potencjałów dla działań muzycznych, które sprawiały by im szczególną radość. Ważna także była współpraca w grupie, umiejętność słuchania, czy świadczenie pomocy innym, gdy zaistniała taka potrzeba. Uczniowie grali na różnych instrumentach perkusyjnych – rytmicznie, zachowując tempo podawane przez matronom. Z dużą satysfakcją rozczytywali kolorowe partytury, by grać proste melodie na dzwonkach melodycznych. Szczególną satysfakcję sprawiały im aktywności związane z kontaktem z gitarą. Uczniowie uczyli się szarpać kolejne jej struny. Zdobywali także doświadczenia związane z chwytaniem na gryfie instrumentu prostych układów funkcji. Uczestnicy zajęć bardzo polubili różne formy zadań przeznaczonych do wykonania indywidualnego. Z dużym skupieniem obserwowali wykonywane gestodźwięki realizowane przez terapeutę na pudle rezonansowym gitary, by następnie odtwarzać je w takiej samej sekwencji już w pełni samodzielnie. Znając indywidualne możliwości uczestników terapeuta proponował takie kombinacje ruchów, by mogły być wykonane one z sukcesem przez każdego ucznia. Uczestnicy również rozpoznawali czołówki muzyczne pochodzące ze znanych filmów. Chętnie odgadywali rodzaje dźwięków wydawanych przez przedmioty z najbliższego otoczenia takie jak np. odkurzacz, płaczące dziecko, czy otwierające się drzwi. Ponadto słuchali i wskazywali na obrazkach różne instrumenty muzyczne, które następnie próbowali wysłyszeć w symfonicznych utworach koncertowych. Każde zajęcia kończyły się wysłuchaniem nowego utworu muzycznego, tak by móc porozmawiać na temat wyobrażeń, które pojawiły się u uczestników pod wpływem wysłuchanej muzyki. Zadanie to stało się również okazją do poszerzenia zakresu receptywnych doświadczeń muzycznych uczestników muzykoterapii.

Muzykoterapia stała się źródłem nowych aktywności podejmowanych przez jej uczestników. Wymagała często skupienia uwagi, zarówno wzrokowej, jak i słuchowej. W jej przebiegu doskonalono również koordynację wzrokowo-ruchową. To także czas doświadczeń społecznych, w przebiegu których uczestnik stawał się choć na chwilę solistą lub słuchaczem, czy wreszcie równouprawnionym członkiem muzykującej społeczności.

 

ROK 2018

Fundacja Apja - „Otwarty świat – aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością” – Edycja V

 

Zajęcia muzykoterapeutyczne realizowano w Przedszkolu Integracyjnym
w Mosinie w dwóch grupach dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Każda z nich uczestniczyła w ośmiu sesjach zajęciowych. Na zajęciach skupiono się nad odbiorem bodźców słuchowych o zróżnicowanych cechach dynamicznych oraz agogicznych. Istotnym walorem zajęć muzykoterapeutycznych były sytuacje ekspozycji społecznej. Obserwowano, że na każdej kolejnej sesji osoby, które wcześniej niechętnie występowały przed innymi dziećmi, radziły sobie z tym zadaniem zdecydowanie lepiej, czerpiąc często zadowolenie z siebie będąc najważniejszą osobą w danym momencie w grupie. Również umiejętnością, której uczyli się uczestnicy zajęć było z jednej strony przydzielanie instrumentów perkusyjnych osobom biorącym udział w zajęciach, a także przyjmowanie instrumentu od osoby będącej w danej chwili odpowiedzialną za rozdział perkusjonaliów. Sytuacje te wymagały od dzieci zafunkcjonowania w dwóch różnych rolach: osoby kierującej oraz osoby wykonującej dane jemu polecenie.

            Zajęcia muzykoterapeutyczne stały się dla uczestników nowym doświadczenie, które z jednej strony stymulowały rozwój poznawczy, z drugiej zaś pozwalały się sprawdzać w różnych sytuacjach społecznych oraz czerpać radość z własnej aktywności.

 

Zajęcia muzykoterapeutyczne realizowane w Przedszkolu Integracyjnym w Poznaniu przeprowadzono w dwóch grupach dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Każda z nich uczestniczyła w czterech sesjach muzykoterapeutycznych. Dzieci każdorazowo miały bezpośredni kontakt z instrumentem – gitarą. Słuchały melodii, dotykały w tym czasie instrumentu odczuwając wibrację, a także grały przez współaktywność z osobą prowadzącą zajęcia. Do produkcji niecodziennych dźwięków uczestnicy używali pudła rezonansowego gitary. Z uwagi na panującą jesień kojarzono je ze zjawiskami charakterystycznymi właśnie dla tej pory roku – spadające kasztany, liście, żołędzie, wiatr, czy też deszcz. W zajęciach towarzyszyły nam również piosenki utrwalające orientację w schemacie ciała. Miały one charakter ćwiczeń powtarzających się cyklicznie, wpisanych w kolejny etap każdego spotkania. Ważnym elementem każdej muzykoterapii było aktywne muzykowanie. Stanowiło one podwalinę do poznawania takich elementów muzyki jak rytm, tempo oraz dynamika. Dzieci bardzo polubiły w końcowej fazie zajęć rozwiązywanie zagadek słuchowych. W trakcie odbytych sesji muzykoterapeutycznych skupiono się przede wszystkim na odgłosach zwierząt domowych i zwierząt dzikich oraz kojarzeniu ich z ilustracją je przedstawiającą.

Zajęcia muzykoterapeutyczne były dla dzieci nowym doświadczeniem nie tylko w zakresie kontaktu z muzyką, ale również sprawdzeniem się w nowej sytuacji społecznej, w relacji z nieznaną wcześniej osobą prowadzącą zajęcia, jak również z dziećmi, z którymi na co dzień nie spędzają one czasu podczas  zajęć grupowych.  

 ROK 2019

Fundacja Apja - „Otwarty świat – aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością” – Edycja VI

 

W Przedszkolu Integracyjnym Mosinie przeprowadzono czternaście zajęć muzykoterapeutycznych po siedem dla każdej z dwóch grup uczestników. Dzieci biorące udział w zajęciach wymagały oddziaływań terapeutycznych mających na celu wspieranie ich rozwoju. Szczególnie ważnym aspektem muzykoterapii było dbanie o utrzymywanie przez dzieci uwagi na realizowanych zadaniach dlatego też cechowały się one dużą zmiennością i różnorodnością. Repertuar wykorzystywanych w przebiegu muzykoterapii piosenek wiązał się z panującą porą roku, a także odnosił się do podejmowanych aktywności w trakcie muzykoterapii – ćwiczeń orientacji w schemacie ciała, ćwiczeń naśladownictwa, czy porządkowania gry na instrumentach perkusyjnych w określonym tempie, czy z wskazanym natężeniem głośności. Ważne dla przedszkolaków  było także zachowanie stałego schematu zajęć – słuchanie tej samej melodii na gitarę klasyczną, z równoczesnym odczuwaniem wibracji poprzez dotykanie pudła rezonansowego instrumentu. Pozostawały wtedy w bezpośredniej bliskości z rówieśnikami, a także z terapeutą prowadzącym zajęcia.

Przeprowadzone zajęcia muzykoterapeutyczne dla dzieci w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przeprowadzone w Przedszkolu Integracyjnym Mosinie pozwoliły uczestnikom na zdobycie nowych doświadczeń zarówno w aspekcie muzycznym, jak również społecznym. Ich aktywizacja i zaangażowanie w realizowane zadania wskazywały na skuteczność podejmowanych oddziaływań muzykoterapeutycznych.  

 

Zajęcia muzykoterapeutyczne przeprowadzane w Przedszkolu Integracyjnym
w Poznaniu realizowane były w okresie od września do listopada 2019 roku. Uczestniczyły
w nich dwie grupy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W sumie każda z grup brała udział w ośmiu sesjach muzykoterapeutycznych. Pierwsze spotkania wiązały się w zakresie tematyki z zjawiskami kończącego się lata. Dzieci wykonywały zadania z piosenką ćwiczące chwyt pęsetkowy, utrwalające znajomość kolorów z wykorzystaniem barwnych motyli-klamerek. Grały na instrumencie wydobywającym morskie odgłosy szumiących fal, obserwując jednoczenie przemieszczające się w wodzie ziarenka pasku, muszle i bursztyny. Powitanie jesieni to rytmiczne wypowiadanie prostych dwuwierszy o kolorowych liściach, spadających kasztanach z równoczesnym graniem na kasztanach, żołędziach, orzechach, czy produkcji dźwięków z szeleszczących, suchych liści. Instrumentem kojarzącym się z deszczem, który może padać szybko lub wolno, był kij deszczowy. Dzieci polubiły także słuchanie zróżnicowanego repertuaru muzycznego – klasyczna muzyka orkiestrowa, muzyka filmowa, muzyka na instrument solo – fortepian, jednocześnie bawiąc się  apaszkami w układzie naśladownictwa z osoba prowadzącą zajęcia bądź z innym rówieśnikiem lub zgodnie z własnym pomysłem, jak również dmuchając i obserwując tańczące bańki mydlane.

Zajęcia muzykoterapeutyczne przeprowadzone w Przedszkolu Integracyjnym
w Poznaniu pozwoliły dzieciom na pracę w małych grupach. Wykonywały zadania indywidualnie, bądź wspólnie. Doświadczały nowych zjawisk muzycznych, cieszyły się z sukcesów indywidualnych, a także z działań podejmowanych z innymi członkami grupy.         

                                                                                   - Rozwój gotowością na zmiany -