Překlady a tlumočení

Soudní překlady  a tlumočení (s kulatým razítkem)

Tlumočení  pro občany

Vyřizování písemností (pro firmy, instituce i soukromé osoby)

Kontakt s německy mluvícími úřady a institucemi (telefonicky, emailem, písemně)

Překlady
 • běžných osobních písemností (rodné, oddací a úmrtní listy, výpisy z matrik; dokumenty v dědických záležitostech a další...)
 • vysvědčení, výučních listů a certifikátů
 • osvědčení o trvalém pobytu
 • plných mocí 
 • rozsudků, pracovních smluv, potvrzení o zaměstnání a další....

 • živnostenských listů, výpisů z obchodního rejstříku
 • výpisů z rejstříku trestů
 • faktur a pokut; úředních dopisů
 • obchodní korespondence

 • finančních zpráv (audity, rozvahy, výsledovky)

 • lékařských zpráv a posudků

 • technických průkazů a dokumentace k vozidlům

 • návodů a manuálů 

 • webových stránek
 • osobní korespondence
 • emailů