Ajatuksia‎ > ‎

Aloitteet

Vaalipäällikkö ja ehdokas itse
Alla tekemiäni aloitteita
 
1. Aloite lasten liikunnan ihmemaasta lähti lehtiartikkelista, joka kertoi Turun vastaavasta paikasta. Tietämättämme toisiemme ajatuksista puoluetoverini Anne Seppälä oli puuhaillut myös saman idean eteen. Aloite meni läpi ja nyt Kaarinassa on oma lasten lystikäs.
 
 
 
2. SDP:n valtuustoryhmän avustuksella esitin aloitteen Piispanristin koulun ja tulevan päiväkodin turvallisen liikenteen turvaamiseksi. Aloitteen valtuustolle esitti valtuustoryhmän puheenjohtaja kunnallisneuvos Ilkka Laaksonen.
Aloite on otettu huomioon Piispanlähteen päiväkodin rakentamisen yhteydessä.

 
3. SDP:n valtuustoryhmän avustuksella esitin aloitteen koskien Koristonrannan leikkipuiston kehittämistä. Aloitteen valtuustolle esitti ystäväni valtuutettu Liisa Pihkanen.
 
4. Kuntalaisaloite 19.12.2010. Toimintaohjelma nuorisotyöttömyyttä vastan sekä nuorten syrjäytymisen torjumiseksi. Demarinuoret keräsivät yhteensä 91 allekirjoitusta aloitteen tueksi.
 
5. Kuntalaisaloite 10.3.2011. Uuden hissin rakentamisen tai hissin perusparantamisen, sekä liikuntaesteen poistamisen kunnallienen avustaminen. Avustuksen suuruudeksi esitin enintään 10 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen, sekä liikuntaesteen poistamisen liittyvistä kokonaiskustannuksista.
 
6. Kaarinan Sos.dem valtuustoryhmän aloite 21.1.2103. Kaarinan kaupunki ryhtyy laatimaan selkeän suunnitelman kirjasto ja SOTE – palveluiden siirtämisestä pois Oskarinaukio 5 tiloista.

Kiinteistö on ollut useasti esillä negatiivisessa valossa, kuten homeongelmien osalta. Kaarinan kaupungin tulee taata työntekijöilleen ja kuntalaisille terveelliset tilat toimia.

Tilojen tarpeellisuutta tulisi pohtia myös. Onko Kaarinan kaupungin edunmukaista olla vuokralla vai tulisiko pitkällä tähtäimellä edullisemmaksi sijoittaa ko. palvelut omiin tiloihin.

Mikäli omia tiloja ei ole käytettävissä, tulee harkita uusien tilojen rakentamista. Kirjasto rakennusta suunniteltaessa tulee muistaa ettei kaupunkimme talous kestä ”Guggenheim” – tyylistä ratkaisua vaan rakennuksen tulee olla kompakti, viihtyisä ja esteetön.

 

7. Kaarinan Sos.dem valtuustoryhmän aloite 4.3.2013. Kaarinan kaupunki laatii selvityksen kaupungin tiloista ja niiden käyttöasteen seurannasta

 

8. Kaarinan Sos.dem valtuustoryhmän aloite 15.4.2013.Kaarinan kaupunki toteuttaa suojatien ja/tai kevyenliikenteenväylän Uudelle Littoistentielle ja Jumpurintielle, sekä selvittää vastaavanlaiset kohteet Kaarinassa ja laatii näille toteutussuunnitelman.

Uusi Littoistentie 19 ja Jumpurintien varrella sijaitsevissa kiinteistöissä ei ole poistumisreittiä suojatietä ja /tai kevyenliikenteenväylää pitkin. Kaarinan kaupungin tulee toteuttaa kohteiden läheisyyteen suojatie ja/tai kevyenliikenteenväylä. Suojatien ja/tai kevyenliikenteenväylän rakentaminen on perusteltua alueella asuvien lasten ja vanhemmankin väen turvallisuuden takaamiseksi tietä ylittäessä.

Lisäksi tulee kartoitta kaikki vastaavanlaiset kohteet Kaarinasta ja laatia näille toteutussuunnitelma.

Jatkossa Kaarinan kaavoittamisessa tulee kiinnittää huomiota kevyenliikenteen tarpeisiin.

 

9. Kaarinan Sos.dem valtuustoryhmän aloite 26.5.2014. Kaarinassa lisättäisiin suunnitelmallisesti vuokra-asuntojen määrää


Asuntopoliittinen ohjelma 2010–2016 toteaa, että Kaarinassa on selvästi koko maan ja Turun alueen keskiarvoa vähemmän vuokra-asuntoja. Vuokra-asuntoja on Naantalissa 914 ja Raisiossa 993. Vastaavasti asukasluvultaan suuremmassa kunnassa Kaarinassa vuokra-asuntoja on 777. Seudullisen rakennemallin ja Kaarinan asukasmäärän kasvu tavoitteen 1,5 % vuodessa huomioonottaessa Kaarinassa tulisi lisätä vuokra-asuntojen määrää suunnitelmallisesti vuosittain. Suunnitelmallisuudessa tulisi huomioida erilaisten asukkaiden tarpeet ja erityispiirteet. Esimerkkeinä mainittakoon työn perässä muuttajat, nuoret ja eläkeläiset.


Kaarinan Sos.dem valtuustoryhmä esittää, että Kaarinassa lisättäisiin suunnitelmallisesti vuokra-asuntojen määrää. Suunnitelmasta laadittaisiin selkeä ohjelma, jota tultaisiin konkreettisesti toteuttamaan.


10. Kaarinan Sos.dem valtuustoryhmä aloite 16.6.2014. Kaarinassa toteutettaisiin Kaupunginosaviikot

Kaupunginosaviikkojen ohjelmalla aktivoitaisiin alueen asukkaita yhdessä kaupungin kanssa esittelemään alueensa ominaispiirteitä ja historiaa. Tapahtumat voisivat olla esim. kulttuuriin, luontoon tai urheiluun painottuvia. Tapahtumat pyrittäisiin pääosin pitämään maksuttomina ja koko perheelle sopivina. Tapahtumiin olisivat tervetulleita niin alueen asukkaat kuin myös muut kaarinalaiset.


Kaarinan Sos.dem valtuustoryhmä esittää, että Kaarinassa toteutettaisiin Kaupunginosaviikot kerran vuodessa yhteystyössä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.
11. Kaarinan Sos.dem valtuustoryhmän aloite 23.2.2015. Kaarinaan perustetaan poikkisektorinen työryhmä, osana terveyden edistämistä, koordinoimaan tasa-arvoisia liikuntamahdollisuuksia vähän liikkuvien ikäihmisten hyväksi. Terveyttä edistävä liikunta kirjataan osaksi kunnan hyvinvointistrategiaa ja toimintasuunnitelmia.


Ikääntyvä Suomi – tavoitteena toimintakykyinen vanhusväestö

Vanhuuseläkkeellä oli viime vuodenvaihteessa 1 154 000 henkilöä. Yli 75-vuotiaiden määrä yli kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä (Tilanne 2012: 452 866, väestöennuste 2040: 947 917). Terveyserot ovat kasvamassa iäkkäiden keskuudessa. Vain muutama prosentti eläkeikäisistä liikkuu sekä kestävyys- että lihaskuntosuositusten mukaisesti, mikä vaarantaa itsenäisen asumisen kotona sekä iäkkäiden omaishoitajien hyvinvoinnin. Säännöllisen tasapaino- ja voimaharjoittelun on todettu olevan tehokkain yksittäinen keino kotona asuvien iäkkäiden kaatumisten ehkäisyssä. Vuonna 2010 kaikkien kaatumisvammojen akuuttivaiheen kustannukset olivat 45 miljoonaa euroa ja kustannusten ennustetaan kasvavan jyrkästi.


Fyysinen aktiivisuus tukee kustannustehokkaasti ikäihmisten terveyttä, toiminta- ja liikkumiskykyä sekä mielen hyvinvointia ja muistia. Lisäksi se torjuu yksinäisyyttä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että jos koko iäkkään väestön toimintakyky vastaisi parhaiten koulutettujen tasoa, vähenisivät hoito- ja hoivakulut peräti puolella. Heikkenevä kuntatalous, pidemmät työurat ja iäkkäiden laitoshoidon vähentäminen luovat tarvetta ennaltaehkäiseville toimenpiteille.


Kaarinan tilanne

Vuonna 2013 Kaarinassa oli 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä 2258 (SOTKAnet). Tästä ikäluokasta joka toisen arvioidaan olevan liikkumiskyvyltään heikentynyt.


Eri sektoreiden yhteistyö lisää iäkkäiden liikuntamahdollisuuksia kustannustehokkaasti

Voimaa vanhuuteen -ohjelma on tehnyt tuloksekasta kehittämistyötä valtion periaatepäätöksen (2002, 2008) mukaisesti 38 kunnassa kymmenen vuoden ajan toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) parissa. Ohjelmassa on perustettu kuntiin poikkisektorisia yhteistyöryhmiä, kehitetty ja otettu käyttöön hyviä toimintamalleja voima- ja tasapainoharjoitteluun, liikuntaneuvontaan sekä ulkoiluun. Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on lisäksi vahvistettu eri ammattiryhmien ja vertaisohjaajien terveysliikunnan osaamista. Viidessä vuodessa on onnistuttu kaksinkertaistamaan kohderyhmälle tarjottujen liikuntatoimintojen määrä ja osallistujien luvut.


Paikalliset poikkisektoriset yhteistyöryhmät koostuvat kunnan sosiaali- ja terveys- sekä liikuntatoimesta, järjestöjen edustajista, ikäihmisistä, vertaisohjaajista ja muista keskeisistä toimijoista. Työhön tuo vahvistusta koko maassa 1000 kouluttajaa ja viestinviejinä toimii 22 valtakunnallista järjestökumppania.


Ikäihmisten liikunnan kansallisen toimenpideohjelma (OKM 2011:30) liian vähän liikkuville ikäihmisille ponnistaa Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta. Toimenpideohjelma laajenee uusiin kohderyhmiin 60+ eläkkeelle siirtyviin, 75+ itsenäisesti asuviin, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia sekä kotihoidon, palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä oleviin ikäihmisiin. Toimenpideohjelma levittää verkostomaisella työtavalla kuntiin parhaaseen tietoon ja hyviksi todettuihin käytäntöihin perustuvaa liikuntaneuvontaa ja -toimintaa sekä esteettömiä ja turvallisia liikkumisympäristöjä.


Voimaa Vanhuuteen – ja Toimenpideohjelman ohjausryhmässä on valtakunnallisten järjestöjen, asiantuntijaorganisaatioiden, eri hallinnonalojen ja rahoittajien edustajia edistämässä liian vähän liikkuvien ikäihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikkua suositusten mukaisesti. Ohjelmia koordinoi Ikäinstituutti ja sitä toteutetaan Muutosta liikkeellä! 2020 -asiakirjan linjausten mukaisesti (STM 2013:10).


Me allekirjoittaneet esitämmekin, että perustetaan poikkisektorinen työryhmä, osana terveyden edistämistä, koordinoimaan tasa-arvoisia liikuntamahdollisuuksia vähän liikkuvien ikäihmisten hyväksi. Terveyttä edistävä liikunta kirjataan osaksi kunnan hyvinvointistrategiaa ja toimintasuunnitelmia.


Ydinryhmässä tulisi olla edustus sosiaali- ja terveystoimesta, liikuntatoimesta ja ikäihmisten parissa työskentelevistä järjestöistä. Lisäksi on tärkeää kuulla ikäihmisiä, vanhusneuvostoa, opetus- ja kulttuuri- sekä ympäristötoimea, teknistä toimea, yksityisiä palveluntuottajia, seurakuntaa ja muita keskeisiä tahoja.


12. Kaarinan Sos.dem valtuustoryhmän aloite 23.2.2015. Kaarinassa lisätäisiin maksuttomia yleisöluisteluaikoja jäähallissa

 

Kaarinassa on tällä hetkellä mahdollista maksuttomaan ja mailattomaan yleisöluisteluun torstaisin klo 14.30–15.20. Tämä aika sopii harvoille, eikä näin ollen palvele kuntalaisiamme tasapuolisesti. Haluamme, että Kaarinassa kannustetaan kuntalaisia liikkumaan moninaisin tavoin.

Me allekirjoittaneet esitämmekin,

että Kaarina lisää maksuttomia yleisöluisteluaikoja jäähallissa vähintään yhden arki-illan ja viikonloppu ajan verran.
13. Kaarinan Sos.dem valtuustoryhmän aloite 17.10.2016. Kaarinan kaupungin julistauduttava syrjinnästä vapaaksi alueeksi

 

Syrjinnästä vapaa alue –kampanja on haastanut kaikki Suomen organisaatiot ja työyhteisöt julistautumaan syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista.

 

Julistautuminen on merkki työntekijöille, työnhakijoille, asukkaille ja asiakkaille siitä, että organisaatio toivottaa kaikki ihmiset tervetulleiksi riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

 

Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuessaan organisaatio täyttää julistautumislomakkeen internetissä ja saa sitä vastaan Syrjinnästä vapaa alue –merkin, joka tulee laittaa näkyvälle paikalle organisaation tiloissa (esimerkiksi kahvihuone, tehdashalli, nuorisotalon tai koulun aula, liikuntapaikka tai kaupungintalo). Kampanjan ideana on tehdä sitoutuminen yhdenvertaisuuteen näkyväksi.

 

Syrjinnästä vapaa alue –kampanjan taustaorganisaatiot ovat yhdessä oikeusministeriön kanssa Ihmisoikeusliitto ry., Nuorisoyhteistyö Allianssi, Seta ry., Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto ry Fimu ry., sekä Vammaisfoorumi ry.

 

Me tämän aloitteen allekirjoittajat esitämme, että Kaarinan kaupunki julistautuu Syrjinnästä vapaaksi alueeksi ja täyttää kampanjan julistautumislomakkeen. Julistautumislomakkeen täyttäessään kaupunki sitoutuu:

 

 • Kohtelemaan kaikkia asukkaita ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

   

 • Tiedottamaan kaikille työntekijöille julistautumisesta syrjinnästä vapaaksi alueeksi.

   

 • Laittamaan Syrjinnästä vapaa alue –merkin näkyväksi esille organisaation tiloissa.

   

 • Ottamaan kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä vakavasti.

  Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen olisi Kaarinan kaupungilta tärkeä arvolupaus ja konkreettinen teko, joka jatkaa kaupungissa tehtävää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Julistautumisen tarkoituksena ei ole moittia mitään kaupungin aikaisempia tasa-arvotekoja, vaan pikemminkin pyrkiä nostamaan Kaarinan kaupungin mainetta ja asemaa yhdenvertaisena kaupunkina.

   

  Julistautumislomake ja lisää tietoa kampanjasta löytyy osoitteesta: http://www.yhdenvertaisuus.fi/kampanjat/syrjinnasta_vapaa_alue/julistautumislomake/

     14. Kaarinan Sos.dem valtuustoryhmän aloite 17.10.2016. Harrastustakuulla kaikille lapsille mahdollisuus harrastukseen  Harrastusten kustannukset ovat nousseet Suomessa viime vuosina merkittävästi. Keskivertoisen harrastavan perheen vuositulot olivat 87 000 vuodessa. Vain 36 prosenttia suomalaisista lapsiperheistä ansaitsee vuodessa yli 80.000 euroa. Sosioekonominen tausta vaikuttaa lasten mahdollisuuksiin saada yhdenvertainen kasvuympäristö. Selvitysten mukaan myös lapsen asuinalue vaikuttaa mahdollisuuksiin päästä harrastusten äärelle. Esimerkiksi Helsingissä Kulosaaren lapsista jopa 40 prosenttia saa kouluajan ulkopuolella opetusta jollain taiteenalalla. Jakomäessä vastaava prosentti on vähän yli kolme. Näiden alueiden sosioekonominen eriytyminen paljastaa syyt miksi alueiden lapset käyttävät vapaa-aikansa erilailla. On todennäköistä, että se vaikuttaa näiden lasten eriäviin mahdollisuuksiin menestyä koulussa ja elämässä.


   

  Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön Otuksen tutkimuksesta (2016) käy ilmi, että vanhempien tausta vaikuttaa edelleen voimakkaasti nuorten koulutusvalintoihin. Tutkimuksesta käy ilmi, että koulutuksen periytymiseen vaikuttaa kotiympäristön kulttuurinen pääoma ja harrastuneisuuteen kannustaminen. Harrastusrikas ympäristö kehittää lapsen tietoja ja taitoja, kuten sanavarastoa, argumentaation taitoja, sosiaalista ymmärrystä ja yleissivistystä, joilla on myönteinen vaikutus koulumenestykseen ja koulutusasenteisiin.


   

  Osa eroista koulumenestyksessä rakentuu koulun ulkopuolella, sillä korkeakoulutetuilla vanhemmilla on paremmat resurssit tarjota lapsilleen rikkaampi ympäristö kehittää itseään ohjatusti. Yhtäläinen sosiaalisten taitojen kehittyminen, tietojen välittyminen ja yhteisöllisten kokemusten saaminen ovat kaikkien lasten ja nuorten oikeus.


   

  Me allekirjoittaneet esitämme, että Kaarinan kaupunki edistää jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisuutta ohjattuun harrastukseen. Harrastustakuun edistämiseksi on selvitettävä sivistys- ja teknisen toimialan alaisilta lautakunnilta, miten niiden aloilla voitaisiin edistää jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuutta harrastaa koulupäivän ulkopuolella. Tärkeää olisi löytää myös uusia hallintorajat ylittäviä yhteistyömuotoja, joilla harrastamisesta tehtäisiin entistä edullisempaa ja helpommin saavutettavaa.


   

  Lautakuntien tekemässä selvityksessä olisi arvioitava myös harrastusmahdollisuuksien parantamisesta aiheutuvien kustannusten suhdetta säästöihin, joita ne synnyttävät mm. syrjäytymisen ehkäisyssä ja terveydenhoidon kustannusten pienentyessä. Selvityksessä olisi tehtävä myös suosituksia erilaisista toimenpiteistä, joilla lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia voidaan parantaa ja jokaiselle taata vähintään yksi harrastus. Kehittämistyöhön tulee ottaa mukaan myös erilaiset urheilu- ja harrastusseurat.


  15. Kaarinan Sos.dem valtuustoryhmän aloite 13.3.2017. Tarjotaan Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kaikille kuntamme nuorille kesätyöpaikka


 • Nuoret tarvitsevat työpaikkoja ja työelämä tulevaisuuden tekijöitä – nuoria.  Nuorten mahdollisuudet saada työpaikka on osoittautunut vaikeaksi. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä on tammikuun tilastojen valossa 43414 henkilöä. Meidän kunnassa nuoria oli työttömänä 161 (http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/graph/tkat/tkat.aspx?lang=fi&ssid=1702091953202&ely=12&top=0

  Nuoret arvostavat työtä ja ovat uteliaan kiinnostuneita tutustumaan peruskoulun yläasteelta, toisen asteen koulutusvaiheessa ja ammattikorkeakoulu- sekä yliopisto-opiskeluvaiheessa työelämään. 

  Nuoret joutuvat usein varsin varhaisessa elämän vaiheessa ottamaan kantaa tulevasta ammattipolun valinnasta. Tämä koskee erityisesti toisen asteen ammatilliseen koulutukseen pyrkiviä nuoria. Kouluja ja eri alojen työelämäyhteistyötä on tarpeen vahvistaa myös siksi, että nuorille muodostuisi mahdollisimman todellinen kuva työelämästä, työpaikkojen arjesta ja niistä pelisäännöistä – oikeuksista ja velvollisuuksista, mitä työelämässä tulee tietää. 

  Nuorten mahdollisuus päästä kesätöihin on erinomainen tapa toteuttaa tässä kuvattuja tavoitteita. Suomessa on pitkät perinteet myös yritysten valmiudesta tarjota nuorille kesätyöpaikkoja ja koulutukseen liittyviä harjoittelupaikkoja.

  Satavuotias Suomi tarvitsee nuorten sukupolviensa osaamispanoksen täysimääräisesti. Juhlavuoden kunniaksi me allekirjoittaneet SDP:n valtuustoryhmä yhdessä haluamme tällä aloitteella yhteistyössä muiden nuorten tulevaisuudesta ja työstä huolta kantavien kanssa nostaa nuorten kesäduuniasian yhteisen kuntamme kansallistalkoiden asiaksi.

  Sen johdosta esitämme, että Kaarinan kunnassa kaupungin hallinto ryhtyy toimenpiteisiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, jossa etsitään ja tarjotaan kaikille kuntamme alle 25-vuotiaille nuorille uusia mahdollisuuksia työelämään tutustumiseen kesäduunin kautta.

  Tämän aloitteen lisäksi toimitamme aloitteen liitteenä toimenpidelistan, jonka sosialidemokraattinen puolue on toimittanut valtakunnallisen kesätyöaloitteen liitteenä valtioneuvostolle. Listassa on konkreettisia toimia kesätyömahdollisuuksien järjestämiseksi. Listan toimet ovat käytettävissä kesätyömahdollisuuksien järjestämisessä Kaarinan kunnassa.

   

   

Näytetään 0 kohdetta
Blogit
Lajittele 
 
Blogit
Näytetään 0 kohdetta
Comments