29.10.12 - Senaat: schriftelijke vraag van B. Anciaux nr. 5-7211Schriftelijke vraag nr. 5-7211van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 29 oktober 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Myalgische encefalomyelitis - Chronisch vermoeidheidssyndroom - Classificatie - Neurologische aandoening - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Chronologie

29/10/2012Verzending vraag

Vraag nr. 5-7211 d.d. 29 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Myalgische encefalomyelitis (ME) wordt in de OBSI-schaal nog steeds geklasseerd als een psychische aandoening. Bijna tien jaar geleden werd het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) gevraagd om ME en CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) bij de neurologische ziekten te voegen. Tot op heden is dit niet gebeurd, ondanks beloftes hieromtrent vanwege de RIZIV-leiding, bij monde van de Administrateur-generaal. De argumentatie voor dergelijke verandering vindt men onder andere in de "WHO ICD-10 Diagnostic and Management Guidelines for Mental Disorders in Primary Care", een publicatie van de WHO, waarin ME/CVS wordt erkend als neurologische aandoening (ICD-10.G93.3), opgenomen in de ICD 10, hoofdstuk G, onder de hoofding "Ziekenten van het zenuwstelsel", onder code G93.3. Deel 3 van ICD10 vermeldt dat ook CVS onder deze code valt. Vermits ons land het verdrag met de WHO ratificeerde, zijn de richtlijnen van de WHO bindend en verplichtend.

De wijziging van classificatie heeft grote gevolgen voor de patiënten, vooral in hun relatie tot de verzekeringen.

Hierover de volgende vragen:

1) Bevestigt de geachte minister dat ME en CVS door de WHO worden geclassificeerd als neurologische - dus fysieke - aandoeningen?

2) Op welke wijze klasseert het RIZIV de diagnoses van ME en CVS? Worden deze aandoeningen ondertussen en ontegensprekelijk als neurologische - dus fysieke - ziekten geklasseerd? Zo ja, sinds wanneer en met welke consequenties? Zo niet, waarom niet en maakt ons land zich hierdoor schuldig aan het niet opvolgen van de WHO-verplichtingen?

3) Koestert zij nog plannen in verband met de classificatie van ME en CVS?


Bron : http://www.senate.be/www/?MIval=/Vragen/SchriftelijkeVraag&LEG=5&NR=7211&LANG=nl

CheckStat