Start‎ > ‎

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach matematyki 

w klasach Gimnazjum nr 3 
w Zielonej Górze


 

I. Umowa z uczniami:
1.      Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel przedmiotu informuje ucznia o zasadach oceniania.
2.      Ocenianiu podlegają wiedza i umiejętności ucznia.
3.     Obowiązuje średnia ważona (od 1pkt do 5pkt)
4.      Ocenie podlegają wszystkie wymienione niżej obszary aktywności ucznia.
  • Aktywność - waga 1pkt
  • Praca własna – waga 2pkt
  • Praca w grupach - waga 2pkt
  • Zeszyt – waga 2pkt
  • Odpowiedź (ustna, pisemna) -waga 3pkt
  • Sprawdzian – waga 4 pkt
  • Zadania przez Internet GimPlus – waga 4pkt
  • Praca klasowa – waga 5pkt
  • Testy diagnozujące – waga 5pkt
  • Projekty edukacyjne – waga 5pkt
5.  Uczeń na każdy semestr otrzymuje trzy (5 dla kl.pierwszej) tzw. szanse, które może wykorzystać gdy jest nieprzygotowany do lekcji, nie ma zeszytu,wrócił po chorobie itp.
6.  Uczeń wszystkie braki powinien zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, zaraz po sprawdzeniu obecności, który odnotowuje ten fakt w specjalnym zeszycie.
7.  Jeżeli uczeń nie zgłosi nauczycielowi swojego nieprzygotowania, 
to nauczyciel stawia ocenę niedostateczną i wpisuje uwagę do zeszytu "pochwał i uwag” za próbę jego oszukania.
8.  Jeżeli uczeń wykorzysta wszystkie „szanse”, za kolejne nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczną do dziennika z wpisem do zeszytu przedmiotowego.
9.   Każdy wpis do zeszytu przedmiotowego ucznia dokonany przez nauczyciela ma być potwierdzony podpisem rodzica bądź opiekuna na następną lekcję.
10. Jeżeli uczeń przez cały semestr był zawsze przygotowany do lekcji, tzn. nie wykorzystał żadnej „szansy”, to pod koniec semestru otrzymuje ocenę celującą za pracę własną.
11. Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje "plusy" lub "minusy" zbierane do tzw. sześciu znaków. Za sześć plusów uczeń otrzymuję ocenę celującą z aktywności, za pięć plusów (i jeden minus) ocenę bardzo dobrą, za cztery plusy (i dwa minusy) ocenę dobrą itd. Uczeń może zostać nagrodzony za aktywność stopniem w zależności od poziomu trudności rozwiązywanego zadania.
12. Uczeń jest zobowiązany na bieżąco prowadzić zeszyt przedmiotowy. Notatki, w razie nieobecności ucznia na lekcji, należy jak najszybciej uzupełnić (od 1 – 7 dni, w przypadku dłuższej nieobecności).
13. Zeszyt prowadzony jest estetycznie i podlega ocenie po jego zapisaniu.
14. Ocenie podlega bieżąca wiedza ucznia sprawdzana w formie pisemnej (kartkówka) bądź ustnej (odpowiedź) z trzech ostatnich tematów. Taka ocena nie podlega poprawie.
15. Kartkówki, sprawdziany, prace klasowe i testy diagnozujące są obowiązkowe, tzn. że uczeń, który nie pisał pracy z powodu usprawiedliwionej nieobecności winien jest ją napisać w przeciągu tygodnia od dnia powrotu (poza zajęciami dydaktycznymi).
16.      Każda praca klasowa i sprawdzian poprzedzony jest wpisem w dzienniku z tygodniowym wyprzedzeniem. Nie ma możliwości zapowiadania testów diagnozujących.
17.  Uczeń  ma prawo poprawić każdy stopień ze sprawdzianu i pracy klasowej, w terminie ustalonym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu tygodnia od dnia oddania prac. Uczeń do poprawy danej pracy może przystąpić tylko raz.
18. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawę testu diagnozującego na warunkach podanych przez nauczyciela.
19.  Uczeń, który nie poprawił pracy pisemnej w uzgodnionym terminie, traci prawo do poprawki.
20.  Prace klasowe, sprawdziany, testy, itp. Są pisane przez ucznia samodzielnie. Za tzw. „ściąganie” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i traci prawo do poprawki.
21.  Sprawdzone i poprawione prace nauczyciel powinien oddać w ciągu 10 dni roboczych.
22.  Ocena otrzymana za poprawę prac pisemnych jest wpisana do dziennika i liczona do średniej ważonej jako średnia arytmetyczna.
23.      Uczeń prowadzi „teczkę” do prac pisemnych, w której znajdować się będą sprawdziany, kartkówki i testy (każda klasa posiada własny segregator, a każdy uczeń własną koszulkę).
24.  Uczeń nie ma możliwości poprawiania prac pisemnych na dwa tygodnie przed klasyfikacją.
25.  Sprawdzona i poprawiona praca klasowa jest podana do wglądu rodziców 
lub opiekunów na zasadach ustalonych przez nauczyciela.
26.  Oceny bieżące są wyrażone w stopniach: 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+, 6-, 6.
27.  Uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonywane prace nadobowiązkowe zlecone przez nauczyciela.
28.  Ocenę za I semestr czy koniec roku uczeń otrzymuje wyliczoną z tzw. średniej ważonej, ocen cząstkowych.
29.  Uczeń, który opuścił co najmniej niż 50% lekcji  matematyki w ciągu semestru, może nie być klasyfikowany.
30. Uczeń, który otrzymał na I półrocze ocenę niedostateczną, aby otrzymać ocenę pozytywną na koniec roku szkolnego, powinien w pierwszym tygodniu po feriach zimowych napisać pozytywnie test sprawdzający przygotowany przez nauczyciela.
31. Ocena roczna wystawiana jest na podstawie średnich ważonych za I i II półrocze jako średnia arytmetyczna z tych wag.
32.  Uczeń, aby otrzymać ocenę celującą musi po obliczeniu  średniej ważonej  otrzymać ocenę bardzo dobrą i aktywnie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych przedmiotu, np. w KMM „Pitagoras”.
33.  Uczeń ma prawo do obniżenia wobec niego wymagań na podstawie orzeczeń specjalistycznej poradni,  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub  z przyczyn losowych.
34. Uczeń ma prawo do korzystania z konsultacji przedmiotowych jeżeli przestrzega swoich obowiązków zapisanych w Statucie Szkoły.
 
II. Sposób informowania rodziców o postępach 
    i ocenach bieżących ucznia
1.      O postępach ucznia rodzic będzie mógł zasięgnąć informacji w czasie spotkań z nauczycielem w ramach „wtorków pedagogicznych” oraz w każdy inny czas, gdy rodzic bądź opiekun zgłosi się do szkoły – w czasie przerwy, gdy nauczyciel nie ma dyżuru lub zajęć lekcyjnych.
2.      Nauczyciel będzie prowadził  specjalnym zeszycie notatki dotyczące aktywności podczas zajęć lekcyjnych i na ich podstawie przekaże informacje rodzicom bądź opiekunom o zaangażowaniu ucznia na lekcji.
 
III. Obszary aktywności uczniów
  Na lekcjach matematyki ocenianiu podlegać będą następujące obszary aktywności uczniów:
1.      Kształtowanie pojęć matematycznych – uczeń umie, zna i rozumie podstawowe pojęcia  definicje omawiane na lekcjach.
2.      Prowadzenie rozumowań oraz kształtowanie języka matematycznego – uczeń zna i stosuje poznawane twierdzenia opisujące własności pojęć, posługuje się językiem matematycznym, symboliką oraz korzysta z reguł wnioskowania w prostych rozumowaniach.
3.      Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł – uczeń umie korzystać z tekstów matematycznych i redagować treści z użyciem symboli, rysunku, schematu, wykresu, potrafi zaplanować i wykonać obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora.
4.      Znajomość i stosowanie algorytmów.
5.      Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.
6.      Aktywność na lekcjach.
7.      Umiejętność pracy w grupach.
8.      Wkład pracy oraz możliwości ucznia.
 
 
IV. Proponowane narzędzia oceniania
1.      Formy ustne;
2.      Formy pisemne;
3.      Projekty edukacyjne;
4.      Aktywność;
5.     Zadania interaktywne GimPlus
6.      Zeszyt.
 
 
V. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności
1.      Prace klasowe i sprawdziany, które zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
2.      Kartkówki, które nie są zapowiadane, obejmujące zagadnienia  z trzech ostatnich tematów.
3.      Odpowiedzi ustne
4.      Aktywność na lekcjach
5.     Zadania interaktywne GimPlus
6.     Testy diagnozujące (ODN i Sesje z Plusem)
7.      Zadania domowe.
 
VI. Postępowanie w przypadku wniosku o umożliwienie uzyskania 
   wyższej oceny klasyfikacyjnej niż ocena proponowana.
 
Jeżeli uczeń spełnił warunki uzyskania wyższej oceny niż proponowana ocena klasyfikacyjna, to nauczyciel:
1.      Przygotowuje sprawdzian wiadomości, który zostaje przeprowadzony w formie pisemnej, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela i obejmuje wymagania edukacyjne z materiału danej klasy.
2.      Ocena ze sprawdzianu zostaje ustalona według punktacji:
 
·       95,1% - 100% - celujący
·       80,1% - 95%   - bardzo dobry
·       60,1% - 80%   - dobry
·       40,1% - 60%   - dostateczny
·       25,1% - 40%   - dopuszczający
·       0% - 25%   - niedostateczny

3.      Jeżeli uczeń uzyska ze sprawdzianu ocenę wyższą niż proponowana, to nauczyciel podwyższa o jeden stopień ocenę proponowana, a w przeciwnym wypadku pozostawia proponowaną ocenę bez zmian.
VII. Cele oceniania z matematyki
1.      Poinformowanie ucznia o postępach w nauce;
2.      Pomoc przy samodzielnym planowaniu pracy ucznia;
3.      Motywowanie do dalszej pracy;
4.      Dostarczenie rodzicom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia.
 


Comments