ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

ที่ตั้ง หมู่   ตำบลแม่สวด     อำเภอสบเมย     จังหวัดแม่ฮ่องสอน    58110

โทร / โทรสาร :   0-5361-8114

 วิสัยทัศน์ 

          โรงเรียนบ้านแม่สวดร่วมกับชุมชนในการพัฒนานักเรียนให้เกิดความรู้ด้านวิชาการ  วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง คุณธรรม คุณลักษณะนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

 พันธกิจ 

1.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.  สร้างเสริมโอกาสเด็กในวัยเรียนเข้ารับการศึกษา

3.  สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 เป้าประสงค์ 

1.  นักเรียนดีรับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.  นักเรียนได้รับการพัฒนาใช้ภาษาไทยจนมีความสามารถในการใช้เพื่อการสื่อสารและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้

3.  ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา

4.  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

 1.  มีวินัย

      2.  มีความ ประหยัด

      3.   มีความ  ขยัน  รับผิดชอบ

      4.  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและใฝ่พัฒนา

      5.  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย

 ปรัชญาการศึกษา

       “    การเรียนดี     กีฬาเด่น     เน้นคุณธรรม     นำชุมชน   ”

อักษรย่อชื่อโรงเรียน

        ม.ส.

สีประจำโรงเรียน

        สีแดง   –  เหลือง

Comments