ข้อมูลประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านแม่สวด

                โรงเรียนบ้านแม่สวด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2513 โดยคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้จัดตั้งขึ้นในช่วงที่นายสะท้าน  พรรณโรจน์ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอแม่สะเรียงและเป็นผู้ที่มาทำพิธีเปิดในวันแรก

            สภาพอาคารเรียนในครั้งแรกเป็นอาคารชั่วคราว สร้างด้วยไม้ไผ่หลังคามุงด้วยตองตึง ไม่มีฝากั้น อาคารชั่วคราวหลังนี้ ชาวบ้านร่วมกันจัดสร้างขึ้นบนพื้นที่ที่ได้มาจากการจับจอง ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 300 เมตร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา

              ครูที่มาทำการสอนที่โรงเรียนนี้ครั้งแรก คือ นางสาวสมศรี  วังมูลโดยมีนักเรียนเริ่มแรก 23 คน เป็นนักเรียนชาย 10 คน เป็นนักเรียนหญิง 13 คน ต่อมาวันที่ 13 สิงหาคม 2513 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวสุพร  วังมูล  มาทำการสอนและรักษาการแทนครูใหญ่และให้ นางสาวสมศรี  วังมูล  กลับไปตำแหน่งเดิมคือโรงเรียนบ้านแม่เกาะ

                วันที่ 1 สิงหาคม 2514 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. จำนวน 2 ห้อง เรียนคืออาคารเรียนหลังที่ 1 ในปัจจุบัน

              วันที่ 6 กันยายน 2517 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งจากหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียง ให้นายพงศ์ศักดิ์  วรรณวงศ์ มารักษาราชการแทนครูใหญ่และ ในปีพ.ศ.2518 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายพงศ์ศักดิ์  วรรณวงศ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านแม่สวด ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่สวดตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สวด  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีอาคารเรียนจำนวน  3 หลัง  อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง  อาคารเด็กพักนอนจำนวน 2 หลัง  อาคารเรียน อนุบาล  1 หลัง สนามวอลเลย์บอล 2 แห่ง (งบประมาณสปจ.) ลานกีฬา 1 แห่ง สนามฟุตบอล 1 แห่ง อาคารเรียนหลังที่ 1 แบบ ป.1 ฉ ใช้ประโยชน์ดังนี้คือ ชั้นล่างแบ่งเป็นห้องเรียน จำนวน 3 ห้อง ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้อง และห้องสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 1 ห้อง  ส่วนอาคารชั้นบนจำนวน 2 ห้อง เรียนแบ่งใช้ประโยชน์ดังนี้ จัดเป็นห้องสมุดจำนวน 1ห้อง และห้องกลุ่มสาระศิลปะ ห้อง

อาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง 2 ชั้น ชั้นบน 4 ห้องแบ่งใช้ประโยชน์ดังนี้  คือ ห้องธุรการ จำนวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง  ส่วนขั้นล่างจำนวน 4 ห้องเรียน ใช้ประโยชน์คือ เป็นห้องเรียนชั้นม.1 จำนวน 1 ห้อง ห้องเรียน ชั้น ม.2 จำนวน 1 ห้อง ห้องเรียนชั้น ม.3 จำนวน 1 ห้อง และห้องพักครู  จำนวน 1 ห้อง

                อาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.202/26 จำนวน 1หลัง ใช้เป็นห้องอบรมจริยศึกษาและห้องประชุม โรงอาหารจำนวน 1หลัง แบบสร้างเอง (โดยชาวบ้านและคณะครู) ปีงบประมาณ 2525 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมหลังจากเกิดอุทกภัยโรงอาหารพังเสียหายและปัจจุบันปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีแล้วใช้เป็นที่ประกอบอาหารและรับประทานอาหารกลางวัน  สนามวอลเลย์บอล 2 แห่ง (งบประมาณสปจ.) ลานกีฬา 1 แห่ง สนามฟุตบอล 1 แห่ง  (งบประมาณจากอบต.แม่สวด)

           ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนบ้านแม่สวดได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนขยายโอกาสภาคบังคับ 9 ปี    และได้ให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาในชั้น ป.1 ป.4 และม.1

             ปีการศึกษา  2547  นายพงศ์ศักดิ์  วรรณวงค์ ได้ลาออกจากราชการ  และได้มีคำสั่งแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ให้นางปราณี  วรรณวงค์  รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สวด  ตั้งแต่ วันที่  1 เมษายน  2547   จนถึงวันที่  31  ตุลาคม  2547

             ปีการศึกษา  2552  มีคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 แต่งตั้ง  นายอดิศักดิ์  ชัยมูล ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจนถึง 30 กันยายน 2556

             ปีการศึกษา 2556  มีคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 แต่งตั้ง นายอดุลย์  จำรัส มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน

             ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่สวดในปีการศึกษา  2559 นี้  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 156  คน แยกเป็นนักเรียนชาย 76 คน นักเรียนหญิง 80 คน ผู้บริหาร  1  คน  ข้าราชการครูตาม จ. 18 จำนวน 11  คน  พนักงานราชการ 2 คน  ครูอัตรจ้าง 1 คน ลูกจ้างประจำ  1 คน พี้เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ครูธุรการ 1 คน

 
 
 

Comments