ข้อมูลบุคลากรนายอดุลย์  จำรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
    
 
นางยุพาพักตร์  วงค์ภูธร
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางดรุณี   หมอกคำจัน
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางนุชจีราภรณ์  จิตรค้ำคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางณัชชา   โพธิ์ดี
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางปรียา   จำรัส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนารี   เปพาทย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพ  จันทร์แดง
ครูชำนาญการ

นางนภัสวรรณ  อินต๊ะ
ครูชำนาญการ
 
นางกัญญ์ภิญญา  ป้อมบุบผา
ครูชำนาญการ
 
น.ส.พรพรรณ  ทะนันไชย
ครู
นางทิพวรรณ  ตุ้ยดี
ครู


 
นางจรรจิกา  ปวงคำคง
พนักงานราชการ
 
นางกันต์กนิษฐ์  พิจอมบุตร
พนักงานราชการ
 นางสาวจันทร์จีรา  วังแก้ว
ครูอัตราจ้าง
นายประจักษ์  เปี้ยเอื้ย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 
นายบุญเทียม  สุขสวัสดิ์
ลูกจ้างประจำ ช่างไม้ 4
 


Comments