หลักสูตรด้านอาชีพ

โครงสร้างรายวิชาหลักสูตรอาชีพ

ระดับชั้น

ภาคเรียน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เวลาเรียน

อื่นๆ

ม.1

1

21201

ช่างปูน 1 *

1

40

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

ม.1

1

21201

งานใบตอง *

1

40

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

ม.1

1

21201

คอมพิวเตอร์ 1

1

40

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

ม.1

2

21202

ช่างปูน 2 *

1

40

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

ม.1

2

21202

ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ *

1

40

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

ม.1

2

21202

คอมพิวเตอร์ 2

1

40

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

ม.2

1

22201

ช่างไม้  1 *

1

40

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

ม.2

1

22201

ขนมไทย *

1

40

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

ม.2

1

22202

คอมพิวเตอร์ 3

1

40

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

ม.2

2

22202

ช่างไม้  2 *

1

40

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

ม.2

2

22202

อาหารไทย  *

1

40

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

ม.2

2

22202

คอมพิวเตอร์ 4

1

40

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

ม.3

1

23201

ช่างเชื่อมโลหะ 1*

1

40

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

ม.3

1

23201

แปรรูปอาหาร *

1

40

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

ม.3

1

23201

คอมพิวเตอร์ 5

1

40

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

ม.3

2

23202

ช่างเชื่อมโลหะ 2*

1

40

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

ม.3

2

23201

การตัดเย็บเครื่องใช้ในบ้าน *

 

1

40

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

ม.3

2

23201

คอมพิวเตอร์ 6

1

40

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

หมายเหตุ   นักเรียนชาย  หญิง เลือกเรียนตามความเหมาะสม

Comments