Dr Anders Nyström 

Anders Nyström är specialist i allmänmedicin samt disputerad vid Karolinska institutet och specialist i barnkirurgi och i thoraxkirurgi. Anders har tidigare arbetat många år med hjärtsjukvård inklusive barnhjärtkirurgi vid bl.a. SUS Lund och som barnläkare (barnkirurg) vid bl.a. Astrid Lindgrens Barnsjukhus/St Görans Barnsjukhus i Stockholm och vid Childrens Hospital Great Ormond Street i London. Anders har även tjänstgjort som glesbygdsläkare i norra Skandinavien och vid Försvarsmakten via Livgardets sjukvårdsenhet föutlandstjänstgöring.

Vår mottagningssköterska Birgitta är specialistsjuksköterska med mycket bred erfarenhet som mottagningssköterska från bl.a. allmänmedicin vid Curakliniken samt från hjärtmottagningen vid Capio Citykliniken i Lund, är utbildad barnmorska och har även arbetat med medicinsk rådgivning och triagering.

Vår medicinska sekreterare Marie har lång erfarenhet som medicinsk sekreterare och har bl.a. tidigare arbetat vid Limhamn Vårdcentral. Marie sköter vår medicinska dokumentation; journalskrivning, remisshantering, brev och tidbokshantering.

_______

Anders Nyström genomförde universitetsforskning och disputerade vid Avdelningen för Kvinnor och Barns Hälsa vid Karolinska institutet och vid Department of Zoology, University of Oxford, UK, som finansierades av Barncancerfonden

Vetenskapliga artiklar publicerades i i Nature Genetics och i European Journal of Pediatrics

Anders Nyström var under många år vetenskaplig redaktör för sitt ämnesområdet vid European Journal of Pediatrics

_________

Mottagningen stöder Läkare utan gränser; Rotarys Läkarbank för vaccination i Afrika (Jeepdoktorn i Kenya); Internationella Röda Korset IFCR och ICRC; Svenska Försvarsmaktens sjukvårdsenhet för utomlandstjänstgöring vid Livgardet, Kungsängen;  för deras humanitära arbete


___________    

senaste uppdatering av hemsidan 2020-10-10

____________


Beskrivning av Läkarmottagningen

Mottagningen är öppen för alla åldersgrupper och för alla medicinska problem. Har du ej varit patient vid mottagningen tidigare kan du söka med remiss från annan läkare. Du kan söka för en medicinsk bedömning och vård inom allmänmedicin (exempelvis typ 2 diabetes, högt blodtryck, rubbningar i ämnesomsättningen, hjärtsjukdom, lungsjukdom, astma, KOL, allergi, eksem, hudförändringar, hudbesvär, led- eller muskelsjukdom, långvarig svår smärta, ångest, oro, nedstämdhet, närminnesvårigheter, etc). Du kan även söka för en mer specifik bedömning eller vård inom thoraxkirurgi (hjärt- , lung- och bröstkorgens kirurgiska sjukdomar), barnkirurgi (exempelvis uppföljning och kontroll av medfödda sjukdomar och uppföljning och kontroll av barnolycksfall) eller inom allmänkirurgi (exempelvis oklara hudförändringar som behöver tas bort eller för tarm- och buksjukdomar som utreds och/eller behandlas med kirurgisk teknik inklusive gastroskopi eller coloskopi. Det kan även gälla exempelvis handens sjukdomar eller fotbesvär som behandlas kirurgiskt eller som behandlas med lokal kortisoninjektion). Om den medicinsk bedömningen visar att en mer omfattande vård eller utredning blir nödvändig samarbetar vi med andra specialistkliniker och sjukhus utan onödiga väntetider.

Läkarmottagningen skall ses som ett komplement till den vårdcentral ("Hälsovalsenhet") där Du är listad. V.g. se nedan under rubrik Hälsoval Skåne.

Vid vår mottagning får Du träffa en och samma läkare vid alla besök fortsättningsvis vilket många av våra patienter uppskattar. Den utökade medicinska kompetens som finns vid mottagningen förutom inom allmänmedicin uppskattas likaså av många av våra patienter.

För närvarande är mottagningen fullbokad enligt vårt avtal med Region Skåne. Du kan lämna en intresseanmälan enligt " Ny patient " ovan om Du önskar bli patient. Kallelse till inskrivningssamtal kommer därefter att ske så snart ytterligare patientutrymme finns vid mottagningen.

Du är alltid välkommen om du har en privat sjukförsäkring eller som helprivat patient eller via din anställning/företag utanför vårt sjukvårdsavtal med Region Skåne. Om du har en privat sjukförsäkring så måste Du själv först kontrollera i villkoren för din privata sjukförsäkring om försäkringsvillkoren kräver remiss från annan läkare eller ej. Som anställd måste Du först kontrollera med din arbetsgivare att Du får ersättning för kostnaden för undersökningar. Konsultationskostnaden som försäkringspatient / helprivat patient / företagsbetalande patient är 1500:-.

Helprivat patient är Du om Du t.ex. är utvandrad svensk som ej längre är med i den svenska sjukvårdsförsäkringen och saknar EU-sjukvårdskort eller om Du ej har svenskt medborgarskap eller av något annat skäl önskar en medicinsk bedömning eller vård helprivat.

Vi samarbetar med de flesta privata sjukvårdsförsäkringsbolag.

Om Du har en mer specifik medicinsk fråga kan Du alltid begära en remiss till vår mottagning från din vårdcentral ("Hälsovalsmottagning") eller från annan specialistmottagning. Det kan till exempel vara för en fördjupad allmänmedicinsk bedömning eller för en bedömning inom barnkirurgi, thoraxkirurgi eller allmänkirurgi enligt exempel på sjukdomar beskrivna ovan i första stycket under rubriken Beskrivning av Läkarmottagningen.

Alla typer av läkarintyg utfärdas inkl de som kräver specialistkompetens i allmänmedicin, thoraxkirurgi och barnkirurgi. Se nedan beträffande arvode vid olika intyg.

En oppotunistisk medicinsk screening (= tidigare s.k. "Hälsokontroll") kan utföras enligt mottagningens tidigare rutiner och bokas via Receptionen på telefon/växel: 040 - 98 70 00 eller via " vår kontaktsida " 

Tidigare läkarbesök vid mottagningen är ej nödvändigt för att genomgå en medicinsk screening (hälsoundersökning). Även företag kan boka hälsoundersökningar för sin personal. En hälsoundersökning hos oss inkluderar läkarbesök, EKG, blodtryck, ett drygt 20-ta blodprover samt en Dynamisk spirometri (lungfunktionsundersökning). 

Tjocktarmsundersökning (Coloskopi) och undersökning av kroppspulsådern erbjuds om man så önskar. 

Ett uppföljande läkarbesök ingår alltid vid en medicinsk screening (hälsoundersökning) vid vår mottagning. Resultatet av undersökningarna meddelas i samband med läkarbesöket och via brev eller mail enligt Ditt önskemål vid besöket.

Mottagningen är med i kvalitetsregister för diabetesvård, hjärtsjukvård, lungsjukvård, kvinnohälsa, barnsjukvård och cancervård.


Datorerna och sekretessen

Vi har ett eget datoriserat journalsystem som ej är uppkopplat till något externt datasystem och ej heller till Region Skånes journalsystem. Vi garanterar att dina journaluppgifter ej nås av någon annan än dig och oss!

Detta då Region Skåne ej medger oss tillgång till Regionens datajournalsystem (PMO) för Regionens offentligt drivna familjeläkarvård (primärvård; "Vårdcenraler" ). Vi har därmed ej tillgång till dina journaluppgifter vid Region Skånes vårdenheter även om Du så önskar och medger.

Journalkopior från din journal hos oss lämnas bara ut efter skriftligt eller muntligt godkännande av dig som patienten.


Vi har ett eget datoriserat journalsystem. Detta då Region Skåne ej medger oss tillgång till Regionens datajournalsystem (PMO) för offentligt driven familjeläkarvård (primärvård) i Region Skåne. 

____________

Journalkopior från vår mottagning lämnas bara ut efter skriftligt eller muntligt godkännande av patienten.

___________

Hälsoval Skåne

Curaklinikens läkare är inte och kan inte var anslutna till "Hälsoval Skåne". Det betyder att det inte går att som vuxen vara listad i Hälsoval Skåne vid någon av Curaklinikens mottagningar. 

Alla Curaklinikens patienter är listade vid någon vårdcentral eller vid någon annan Hälsovalsmottagning sedan 2009.

Vår läkarmottagning vid Curakliniken skall ses som ett komplement till Regionens Hälsovalsmottagningar och Specialistmottagningar. 

Vid vår mottagning får Du träffa en disputerad trippelspecialistläkare för 200:-. Vid Region Skånes läkarmottagningar får Du betala 300:- för ett besök hos som regel en enkelspecialistläkare. Vi garantera dessutom att Du alltid får träffar en och samma läkare! 

Hälsovalet innebär att alla invånare är listade vid någon Hälsovalsenhet (vårdcentral). Även om man var patient vid Curakliniken före 2009 så blev man listad vid en Hälsovalsenhet (Vårdcentral). 

Hälsovalsenheten där Du är listad får ekonomisk ersättning fortlöpande varje år för Dig vare sig Du söker vård vid enheten eller ej. Vårdenheten garanterar Dig tillgång till allmänläkarspecialist dagtid och jourtid på kvällar och helgdagar. Vårdenheten där Du är listad har även fått ersättning för Dig så att du får tillgång till sjukgymnast, psykolog, kurator, Kbt-terapeut och arbetsterapeut. För att Du skall kunna utnyttja dessa resurser vid den vårdcentral ("Hälsovalsenhet") där Du är listad hjälper vi gärna till med en remiss till dessa enheter vid din listade hälsovalsenhet eller till någon annan privat enhet med motsvarande resurser.

Curaklinikens småskaliga privata hälso- och sjukvårdsverksamhet har fortsatt oförändrad sedan mer än 30 år och även efter att Hälsovalsystemet infördes för11 år sedan (2009) i den då 10 år gamla Region Skåne. 

Vid Region Skånes läkarmottagningar skall man sedan Hälsovalet 2009 välja med fötterna - oss ska man välja med sin hjärna, hjärta eller själ! 

Välkomna!