Wetgeving‎ > ‎

Wetgeving en plantenlijst alfabetisch

Wet op de voedingssupplementen
Koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die
uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten (Stbl. 21.XI.1997)
Wijzigingen:
M.B. 6 augustus 1999 (Stbl. 11.XII.1999)
M.B. 13 april 2000 (Stbl. 1.VII.2000, err. Stbl. 14.XI 2000)
K.B. 20 juli 2000 (Stbl. 30.VIII.2000, err. Stbl. 8.III.2001)
M.B. 18 december 2001 (Stbl. 7.II.2002)
M.B. 23 januari 2002 (Stbl. 7.II.2002)
K.B. 15 maart 2003 (Stbl. 8.VII.2003)
M.B. 28 februari 2005 (Stbl. 25.III.2005)
Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op
het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikel 2, op artikel 10, eerste lid,
gewijzigd bij de wet van 9 februari 1994, en op artikel 11, § 1, eerste lid;
Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad, gegeven op 16 november 1993;
Gelet op het advies van de Commissie van Advies inzake Voedingsmiddelen, gegeven op 21 januari 1996;
Overwegende dat voldaan is aan de formaliteiten voorgeschreven door de richtlijn 83/189/EEG van de
Raad van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische
voorschriften;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Economie en Telecommunicatie, gegeven op 29 juli 1997;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 11 juli 1997;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
gegeven op 6 augustus 1997;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de omstandigheid dat bij een controle actie van
de Eetwareninspectie (na klacht van het Vast Secretariaat voor het preventiebeleid) is gebleken dat in
verscheidene verkooppunten, zogenaamde "smart-shops" producten worden aangeboden, onder de
benaming "eco-drugs", "smart-pills", "energydrinks", "pepdranken", ... waarvan sommige uit potentieel
toxische planten zijn bereid. Dergelijke producten kunnen de gezondheid van de verbruikers ernstig
schaden. Om op een wettelijke basis snel te kunnen ingrijpen en deze gevaarlijke producten te verbieden, in
beslag te nemen en te vernietigen, is dit koninklijk besluit noodzakelijk;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 24 juni 1997, met toepassing van artikel 84, eerste lid,
2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° Planten: levende organismen, die in staat zijn uit anorganische grondstoffen door fotosynthese organische
stoffen op te bouwen, en paddestoelen.
2° Gevaarlijke planten: planten die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie.
3° Plantenbereiding: het resultaat van iedere behandeling die de plant of het plantendeel wijzigt om voor
voedingsdoeleinden te dienen, met uitzondering van toevoegsels.
4° voorgedoseerde vorm : de volgende vormen : capsules, pastilles, tabletten, pillen, comprimés, dragees,
gelulen, granulen, ouwels en soortgelijke vormen, poederzakjes, drinkbare ampullen, druppelteller flesjes en
soortgelijke vormen van vloeistoffen en poeders bedoeld voor inname in afgemeten kleine
eenheidshoeveelheden.
5° Aroma's: de stoffen gedefinieerd in artikel 1, § 1, 1° van het koninklijk besluit van 24 januari 1990
betreffende aroma's voor gebruik in voedingsmiddelen.
6° Minister: de federale Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.
7° Dienst : het Directoraat-Generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu.
8° voedingssupplementen : als aanvulling op de normale voeding bedoelde voorgedoseerde
voedingsmiddelen bevattende één of meer nutriënten, planten, plantenbereidingen of andere stoffen die een
nutritioneel of fysiologisch effect bezitten.
9° plantenstoffen : actieve stoffen van planten, die een nutritioneel of fysiologisch effect bezitten, of merkers
van planten.

Art. 2. § 1. Het is verboden planten, die vermeld zijn in lijst 1 van gevaarlijke planten in bijlage bij dit besluit,
in de handel te brengen als voedingsmiddelen of verwerkt in voedingsmiddelen.
§ 2. Het is verboden plantenbereidingen, verkregen uit planten die vermeld zijn in lijst 1 van
de bijlage bij dit besluit, te fabriceren en in de handel te brengen als voedingsmiddelen of verwerkt in
voedingsmiddelen.
Deze bepaling is niet van toepassing voor de fabricage van aroma's.
De Minister kan:
1° een lijst van planten vaststellen die al dan niet voor de fabricage van aroma’s mogen gebruikt worden;
2° afwijkingen op het verbod bedoeld in het eerste lid toestaan wanneer aan de hand van een toxicologisch
en analytisch dossier kan worden aangetoond dat de plantenbereidingen de toxische eigenschappen of
stoffen van de plant, waaruit de plantenbereidingen bekomen zijn, niet meer bevatten.

Art. 3. § 1. Het is verboden als voedingsmiddelen of verwerkt in voedingsmiddelen te fabriceren en in de
handel te brengen:
a) paddestoelen die niet vermeld zijn in lijst 2 van eetbare paddestoelen in bijlage bij dit besluit;
b) voedingsmiddelen, die paddestoelen bevatten, die niet vermeld zijn in lijst 2 van eetbare paddestoelen in
bijlage bij dit besluit;
c) gedroogde paddestoelen:
- andere dan deze vermeld in lijst 2, deel 1 en 2 in bijlage bij dit besluit, indien ze geheel zijn;
- andere dan deze vermeld in lijst 2, deel 1 in bijlage bij dit besluit, indien ze in stukken zijn;
d) verschillende soorten paddestoelen vermeld in lijst 2, deel 2 in bijlage bij dit besluit die gemengd zijn met
elkaar of met paddestoelen vermeld in lijst 2, deel 1 in bijlage bij dit besluit;
e) andere paddestoelen dan verse, die zodanig in stukken gescheurd zijn, dat hun soort niet meer te
herkennen is;
f) paddestoelen vermeld in lijst 2, deel 2 in bijlage bij dit besluit, die zodanig in stukken gescheurd zijn, dat
hun soort niet meer te herkennen is, met uitzondering van truffels en morieljes;
g) paddestoelen die insecten, insectendelen of insectenafval bevatten;
h) paddestoelen die niet zodanig vers zijn dat ze een gevaar voor de gezondheid kunnen uitmaken.
§ 2. De Minister kan een lijst van paddestoelen vaststellen die al dan niet voor de fabricage van aroma's of
toevoegsels mogen gebruikt worden.

Art. 4. § 1. Het is verboden voedingsmiddelen te fabriceren en in de handel te brengen, in voorgedoseerde
vorm, samengesteld uit of bevattende één of meer planten die vermeld zijn in lijst 2 en lijst 3 in bijlage bij dit
besluit indien geen voorafgaande notificatie bij de Dienst uitgevoerd werd overeenkomstig de volgende
bepalingen.
Een notificatiedossier moet in twee exemplaren ingediend worden waarin ten minste de volgende gegevens
vermeld zijn:
1° de aard van het product;
2° de ingrediëntenlijst van het product (kwalitatief en kwantitatief);
3° de nutritionele analyse van het product indien van toepassing, en kwalitatieve en kwantitatieve gegevens
over de aanwezigheid van bekende significante werkzame stoffen of "merkers", indien bekend, per
doseereenheid en per dag, over de toxiciteit en over de stabiliteit;
4° de etikettering van het product;
5° de verbintenis geregeld en op wisselende tijdstippen ontledingen van het product uit te voeren en de
resultaten ter beschikking van de Dienst te houden;
6° het bewijs van betaling van een vergoeding van 124 EUR per genotificeerd product op de rekening van de
Dienst. Deze vergoeding is niet terugvorderbaar.
§ 2. Het is verboden voedingsmiddelen, in voorgedoseerde vorm, samengesteld uit of bevattende één of
meer planten die niet vermeld zijn in lijst 3 in bijlage bij dit besluit, te fabriceren en in de handel te brengen
indien geen voorafgaande notificatie bij de Dienst uitgevoerd werd, zoals bepaald in § 1 van dit artikel.
Het notificatiedossier moet de gegevens van § 1, 2de lid bevatten en bovendien alle nodige gegevens over de
aard, de toxiciteit en de hoeveelheid van de belangrijkste werkzame stoffen,voorzover bekend en
aantoonbaar.
§ 3. Binnen de maand na ontvangst van het in de §§ 1 en 2 bedoelde notificatiedossier stuurt de Dienst een
ontvangstmelding aan de indiener ervan. De ontvangstmelding bevat een notificatienummer. Dit
notificatienummer moet in alle handelsdocumenten vermeld worden. In de ontvangstmelding kan de Dienst
opmerkingen en aanbevelingen geven, onder meer voor het aanpassen van de etikettering, met name door
het opleggen van de vermelding vanwaarschuwingen.
§ 4. Onverminderd de toepassing van de wetgeving op de geneesmiddelen, kan de Minister, met betrekking
tot de in lijst 3 van de bijlage met (1) aangeduide planten, voor de fabricage en het in de handel brengen van
die planten minimale en maximale gehalten aan actieve stoffen en merkers vaststellen.
De desbetreffende besluiten worden genomen op advies van de Commissie van advies voor
plantenbereidingen. De Minister bepaalt de samenstelling en de werking van die Commissie
en wijst de leden ervan aan. De Commissie bestaat uit afgevaardigden van de bij het
onderzoek, de fabricage, de handel en de controle van planten betrokken personen en
instanties.
§ 5. De bepalingen van de §§ 1 tot 3 zijn niet van toepassing:
1° op de specerijen die vermeld zijn in het koninklijk besluit van 17 september 1968 betreffende specerijen en
specerijproducten;
2° op andere keukenkruiden die klaarblijkelijk bestemd zijn om als toekruiden aan de voedingsmiddelen te
worden toegevoegd;
3° op plantenbereidingen in geconcentreerde of gedeshydrateerde vorm die dienen voor de bereiding van
limonades, vruchtensappen en groentesappen en waarvan de soorten voorkomen in de bijlage III van het
koninklijk besluit van 19 augustus 1976 betreffende vruchtensappen, vruchtennectars, groentesappen en
bepaalde soortgelijke waren;
4° op thee (Camellia sinensis), op koffie (soorten van het geslacht Coffea) en op tisanes in builtjes.
§ 6. De Minister kan, na advies van de in § 4, 2de lid bedoelde Commissie:
1° verbieden dat bepaalde planten of plantenbereidingen met elkaar worden gemengd;
2° de handel in bepaalde planten en plantenbereidingen, al dan niet onder voorgedoseerde vorm, aan
vereisten inzake het bezit van een bepaald diploma of getuigschrift voorbehouden;
3° de lijsten in bijlage bij dit besluit wijzigen.
4° met betrekking tot de planten in lijst 2 en 3 van de bijlage van dit besluit, karakteristieke plantenstoffen of
karakteristieke categorieën van plantenstoffen vastleggen.
Art. 5. Ҥ 1. Onverminderd de algemene en bijzondere bepalingen inzake etikettering en reclame
voor voedingsmiddelen moet de etikettering van voedingssupplementen die planten en/of
plantenbereidingen bevatten de volgende vermeldingen bevatten :
1° de benaming: “voedingssupplement”;
2° de aanbevolen dagelijkse te gebruiken portie. Er mag niet worden aanbevolen de dagelijks in te nemen
portie te spreiden over verschillende dagen. Er mag niet worden aanbevolen de waar in onderdelen te
splitsen wanneer deze hiervoor niet geschikt is;
3° een waarschuwing voor de overschrijding van de aanbevolen dagelijkse in te nemen portie;
4° een waarschuwing dat het product buiten bereik van jonge kinderen moet worden bewaard;
5° een vermelding dat voedingssupplementen niet als vervanging voor een gevarieerde voeding mogen
worden gebruikt;
6° naast de naam van de plant of planten in de taal van de streek, indien deze bestaat, ook de
wetenschappelijke naam;
7° de naam van de plantenstoffen of de naam van de categorie van plantenstoffen, die in lijst 2 en 3 van de
bijlage van dit besluit zijn aangegeven, of informatie betreffende aard van deze plantenstoffen;
8° het gehalte van de aanwezige plantenstoffen of van een categorie van plantenstoffen, die in lijst 2 en 3 van
de bijlage bij dit besluit zijn aangegeven, per in de etikettering aanbevolen dagelijks te gebruiken portie.
§ 2. Het is verboden planten of plantenbereidingen in voorgedoseerde vorm onder niet voorverpakte vorm
in de handel te brengen.
§ 3. De in § 1, 8° bedoelde vermeldingen moeten gemiddelden zijn op basis van de analyse van het product.
Art. 5bis. In de etikettering van en in de reclame voor voedingssupplementen is het verboden :
1° aan het product eigenschappen ter voorkoming, ter behandeling of ter genezing van ziekten en
toespelingen op dergelijke eigenschappen toe te schrijven;
2° te beweren of te suggereren dat een evenwichtige en gevarieerde voeding in het algemeen
geen passende hoeveelheden aan nutriënten kan bieden.
Art. 6. De voedingsmiddelen die niet aan de bepalingen van dit besluit of aan de door deMinister bij
toepassing van dit besluit vastgestelde bepalingen voldoen zijn als schadelijk te beschouwen in de zin van
artikel 18 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers
op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.

Art. 7. De bepalingen van dit besluit laten de toepassing van andere reglementaire bepalingen
betreffende de aanwezigheid van bepaalde planten in voedingsmiddelen onverlet.
Planten, die al dan niet in lijst 3 van de bijlage vermeld zijn, en die tot 15 mei 1997 in de
Europese Unie niet in significante mate voor de menselijke voeding zijn gebruikt, vallen
onder de toepassing van verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad
van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten.

Art. 8. § 1. Overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vervolgd en gestraft
overeenkomstig de voornoemde wet van 24 januari 1977.
§ 2. De ambtenaren van de Algemene Farmaceutische Inspectie zijn eveneens belast met het toezicht op de
naleving van de bepalingen van dit besluit.
Art. 9. Het besluit van de Regent van 15 januari 1946 betreffende de handel in paddestoelen, gewijzigd door
het koninklijk besluit van 2 oktober 1980, wordt opgeheven.
Art. 10. Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Wetgeving kruidenpreparaten België
Bijlage PLANTEN ALFABETISCH LATIJN - Annexe
Het cijfer naast de Latijnse benaming verwijst naar de overeenkomstige lijsten
Le chiffre à côté des noms Latin indique les listes correspondantes

1 = gevaarlijke plant/plante dangereuse
2 = eetbare paddestoel/champignon comestible
3 = veilige plant/plante sûr en usage

Wetenschappelijke naam / Nederlandse naam / Franse naam
Nom scientifique / Nom néerlandais / Nom français

Abies spp. (3) Zilverspar Sapin
Abrus precatorius L. (1) Weesboontje Réglisse d'Amérique
Acacia spp. (3) Acacia Acacia
Acanthea virilis L. (3*) Muira-Puama, Potentiehout Muira-Puama
Acanthopanax senticosus (Rupr et Maxim.) Harms. (zie Eleutherococcus senticosus (Rupr et Maxim.) (3*)
Achillea millefolium L. (3) Gewoon duizendblad Achillée millefeuille
Achyrocline satureioides DC. (1)
Aconitum napellus L. (1) Blauwe monnikskap Aconit casque de Jupiter
Aconitum spp. (1) Monnikskap Aconit
Acorus calamus L. (3*) Kalmoes Acore vrai
Actaea racemosa Gilib. ( Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.)(3*)
Actaea spicata L. (1) Christoffelkruid Actée en épi
Adenium spp. (1)
Adiantum capillus-veneris L. (3) Venushaar Cheveux de Vénus
Adonis spp. (1) Voorjaarsadonis Adonis du printemps
Aesculus hippocastanum (3) Witte paardekastanje Marronnier commun
Aethusa cynapium L. (1) Hondspeterselie Petite ciguë
Aframomum angustifolium K. Schum. (Amomum angustifolium) (3)
Aframomum melegueta Schum. (3) Paradijszaad Grains de paradis
Agapanthus spp. (1) Afrikaanse lelie Agapanthe
Agaricus arvensis Sch. :Fr. (2.1) Anijschampignon Agaric des jachères
Agaricus bisporus (Lange) Sing. Var. Albidus (Lange) Sing (2.1)
Gekweekte champignon Agaric bisporeChampignon de Paris blanche
Agaricus bisporus (Lange) Sing. Var. Avellanuss (Lange)Sing (2.1) Kastanjechampignon Agaric bispore Champignon de Paris
Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc (2.2) Straatchampignon Psalliote des trottoirs
Agaricus bitorquis (Quélet) Saccardo (2.1) Straatchampignon Psalliote des trottoirs
Agaricus campestris L.:Fr. (2.1) Weidechampignon Agaric des jachères
Agaricus campestris L.:Fr. (2.2) Weidechampignon Agaric champêtre
Agaricus silvicola (Vitt.) Peck (2.1) Slanke anijschampignon Agaric sylvicole
Agrimonia eupatoria L. (3) Gewone agrimonie Aigremoine eupatoire
Agrocybe cylindracea (DC.:Fr.) Maire (2.1) Populierleemhoed Pholiote du Peuplier, Pivoulade
Agrocybe cylindracea (DC.:Fr.)Maire (2.2) Populierleemhoed Pholiote du jeuplier; Pivoulade
Agropyron repens (L.) P. Beauv. (zie Elymus repens (L.) Gould) (3)
Agrostemma githago L. (1) Bolderik Nielle des blés
Ajuga reptans L. (3) Kruipend zenegroen Bugle rampante
Alchemilla alpina L. (3) Alpen-vrouwenmantel Alchémille des Alpes
Alchemilla vulgaris L. (3) Spitslobbige vrouwemantel Alchémille à lobes aigus
Alchemilla xanthochlora Rothm. (3) Geelgroene vrouwenmantel Alchémille vert-jaunâtre
Aleuria aurantia (Pers.: Fr.) Fuck (2.2) Grote oranje bekerzwam Pézize orangée
Aleurites spp. (1) Houtolieboom Aleurite, Bancoulier
Alkanna spp. (1) Alkanna Orcanette
Alliaria petiolata (M. Bieb) Cavara et Grande (3) (= Sisymbrium alliaria Scop.(= Erysimum alliaria L.)Look-zonder-look Alliaire
Allium spp. (3) Ui, Prei, Knoflook Oignon, Poireau, Ail
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. (3) Zwarte els Aulne commun, Aulne noir
Aloe ferox Mill. (3*) Kaapse Aloë Aloès
Aloe vera (L.) Burm. f. (3*) Echte Aloë Aloès
Aloysia triphylla (L’Hér) Britton (= Lippia citriodoraHumb., Bonpl. et Kunth) (3*) Geurig ijzerhard Verveine odorante, Verveine Verveine-citronelle
Alpinia galanga (L.) Willd. (3) Galgant (grote) Grand galanga
Alpinia officinarum Hance (3) Galgant (kleine) Petit galganga
Althaea spp. (3) Heemst, Stokroos Guimauve, Rose trémière
Amanita rubescens (Pers. :Fr.) S.F. Gray (2.2) Parelamaniet Amanite rougissante; Golmotte
Amaryllis spp. (1) Amaryllis Amaryllis
Ammi majus L. (1) Groot akkerscherm Grand ammi
Ammi visnaga (L.) Lam. (Amomum melegueta Roscoe) (3*) Fijn akkerscherm Herbe aux cure-dents, Petit ammi
Amomum angustifolium (zie Aframomum angustifolium K. Schum.) (3)
Amomum melegueta Roscoe (Ammi visnaga (L.) Lam.) (3*)
Anacyclus officinarum Hayne (1) Duitse bertram Pyrèthre d’Allemagne
Anacyclus pyrethrum (L.) Lag. (1) Roomse bertram Pyrèthre d'Afrique
Anadenanthera spp. (= Piptadenia peregrina (L.) Benth.) (1)
Anagallis arvensis L. (1) Guichelheil Mouron rouge des champs
Anamirta cocculus (L.) Wight Arn. (1) Kokkelkorrelstruik Coque du Levant
Ananas comosus (L.) Merr. (3) Ananas Ananas
Anchusa spp. (1) Ossentong Buglosse
Andromeda spp. (1) Lavendelhei Andromède
Anemone hepatica L. (zie Hepatica nobilis Gars.) (1)
Anemone spp. (1) Anemoon Anémone
Anethum graveolens L. (3) Dille Aneth, Fenouil bâtard
Angelica archangelica L. (3) Grote engelwortel Angélique vraie
Angelica sinensis Diels (3*)
Anhalonium lewinii Henning (zie Lophophora wiliamsii (Lem. Ex Salm-Dyck)) J.M. Coult (1)
Annona spp. (1) o.a. Zuurzakboom e.a. Corossol, Ceour de boeuf
Antennaria dioica (L.) Gaertn. (3) Rozenkransje Pied-des-chat
Anthemis nobilis L. (zie Chamaemelum nobile (L.) All.) (3)
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (3) Echte kervel Cerfeuil
Anthyllis vulneraria L. (3) Wondklaver Vulnéraire
Antiaris toxicaria (Pers.) Lesch. (1)
Apium graveolens L. (3) Selderij Céleri
Aquilegia vulgaris L. (1) Wilde akelei Ancolie vulgaire
Arachis hypogaea L. (3) Aardnoot (Graine d')arachide
Arbutus unedo L. (1) Aardbeiboom Arbousier commun
Arctium lappa L. (= Lappa major Gaertn.) (3) Grote klit Grande bardane
Arctium minus (Hill) Bernh. (= Lappa minor Hill) (3) Kleine klit Petite bardane
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (3*) Beredruif Busserole, Raisin d’ours
Areca catechu L. (1) Areka, Betelnootpalm Aréquier
Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. (= Chrysanth. frutescens L.) (1)Struikmargriet
Arisaema spp. (1) o.a. Drakeraap e.a. Navet indien
Aristolochia serpentaria L. (1) Virginische slangenwortel Vipérine de Virginie
Aristolochia spp. Pijpbloem Aristoloche commune
Armillaria mellea (Vahl.: Fr.) Kummer s.l. (2.2) Honingzwam s.l. Armillaire couleur de miel s.l.
Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb (3) Mierikswortel, Mierik Raifort, Cranson
Arnica chamissonis Less. (1)
Arnica montana L. (1) Valkruid Arnica
Artemisia abrotanum L. (1) Citroenalsem Aurone mâle, Citronelle
Artemisia absinthium L. (1) Absintalsem Absinthe, Armoise absinthe
Artemisia annua L. (1) Zomeralsem Armoise annuelle
Artemisia apiacea Hance (1)
Artemisia cina O. Berg et C.F. Schmidt (1) Alsemwormkruid Semen-contra, Semencine
Artemisia dracunculus L. (3) Dragon Estragon
Artemisia frigida Willd. (1)
Artemisia genipi Weber (3) Alpenbijvoet Génépi vrai, Génépi noir
Artemisia maritima L. (1) Zeealsem Armoise maritime
Artemisia nitida Bertol. (1)
Artemisia pallens Wall. ex DC. (1)
Artemisia pontica L. (1) Kleine alsem, Pontische alsem Petite absinthe
Artemisia umbelliformis Lam. (1) Génépi blanc
Artemisia vallesiana Lam. (1) Armoise du Valais
Artemisia vulgaris L. (3) Bijvoet Armoise commune
Arum maculatum L. (1) Gevlekte aronskelk Arum tacheté, Gouet tacheté
Asarum canadense L. (1) Asaret du Canada
Asarum europaeum L. (1) Mansoor Asaret d’Europe
Ascophyllum nodosum Le Jolis (1) Ascophylle noueuse
Asimina triloba (L.) Dunal (1) Pawpaw Asiminier
Asparagus officinalis L. (3) Tuin asperge Asperge
Asperula odorata L (zie Galium odoratum (L.) Scop.) (3)
Aspidosperma tomentosum. Martius et Zucc. Schltdl (3) Quebracha Quebracha
Astragalus membranaceus Bunge (3) Astragalus Astragale
Astragalus spp. (3) Hokjespeul, Tragacanth Astragale
Athyrium filix-femina (L.) Roth (1) Wijfjesvaren Fougère femelle
Atractylis gummifera L. (1) Chardon à glu
Atractylodes macrocephala Koidz. (1)
Atractylodes ovata DC. (1)
Atropa belladonna L. (1) Wolfskers Belladone
Atropa spp. (1)
Aucuba japonica Thunb. (1) Aucuba Aucuba
Avena sativa L. (3) Haver Avoine

Ballota nigra L. (3) Stinkende ballote Ballotte noire
Baptisia spp. (1) o.a. Wilde indigo e.a. Indigo sauvage
Barosma spp. (3) Bucco Buchu
Belamcanda chinensis (L.) DC. (1)
Bellis perennis L. (3) Madeliefje Pâquerette
Berberis vulgaris L. (1) Zuurbes Epine-vinette
Beta vulgaris L. (3) (Suiker)biet Betterave
Betula spp. (3) Berk Bouleau
Bixa orellana L. (3) Orleaanboom Rocoyer
Boletus edulis Bull.: Fr. (2.2) Eekhoorntjesbrood Cèpe de Bordeaux
Boletus erythropus Pers. (2.2) Gewone heksenboleet Bolet à pied rouge
Borago spp. (1) Bernagie Bourrache
Boswellia spp. (3) Wierook Encens
Brachyglottis spp. (1)
Brassica spp. (3) (Zwarte) mosterd Moutarde (noire)
Brayera anthelmintica Kunth (= Hagenia abyssinica (Bruce) J.F. Gmel.) (1) Kousso
Brugmansia spp. (1)
Brunfelsia spp. (1)
Bryonia spp. (1) Heggerank Bryone
Buxus sempervirens L. (1) Palmboompje Buis

Cachrys pabularia (Lindl.) Herrnst. Et Heyn (= Prangos pabularia Lindl.) (1)
Caladium spp. (1) Pédiveau
Calamintha nepeta (L.) Savi subspp. Spruneri (Boiss.) Nyman (= Calamintha officinalis Moench) (3)
Kleinbloemige steentijm Calament à petites fleurs
Calamintha officinalis Moench (zie Calamintha nepeta (L.) Savi subspp. Spruneri (Boiss.) Nyman (3)
Calea zacatechichi Schltdl. (1)
Calendula officinalis L. (3) (Tuin)goudsbloem Souci officinal
Calla palustris L. (1) Slangewortel Calla des marais
Callitris quadrivalvis Vent. (zie Tetraclinis articulata (Vahl.) Mast.) (1)
Calluna vulgaris (L.) Hull (3) Struikhei Bruyère commune
Calocybe gambosa (Fr.: Fr.) Singer Voorjaarspronkridder Tricholome de la Saint-Georges; Mousseron
Calophyllum inophyllum L. (1)
Caltha palustris L. (1) Dotterbloem Souci d'eau, Populage des marais
Camellia sinensis (L.) Kuntze (3) Theestruik Théier
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. et Thomson (1) Ylang-ylang Ylang-ylang
Cannabis sativa L. (1) Hennep Chanvre
Cantharellus cibarius Fr.: Fr (2.2) Hanekam; Dooierzwam; Cantharel Chanterelle orangée
Cantharellus tubaeformis Fr.: Fr. (2.2) Trechtercantharel Chanterelle en tube
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik(3) Gewoon herderstasje Bourse à pasteur commune
Capsicum spp. (3) o.a.Spaanse peper, Paprika e.a. Piment, Poivron
Caragana arborescens Lam. (1)
Carex arenaria L. (3) Zandzegge Laîche des sables
Carica papaya L. (3) Papaja, Meloenboom Papayer
Carlina acaulis L. (3*) Zilverdistel Carline acaule
Carlina caulescens L. (1)
Carpinus betulus L. (3) Haagbeuk Charme
Carthamus tinctorius L. (3) Saffloer Carthame des teinturiers
Carum carvi L. (3) Echte karwij Carvi, Cumin de prés
Caryota spp. (1) e.a. Palmier céleri
Cassia acutifolia Delile= Cassia angustifolia Vahl) (= Cassia senna L.) (zie Senna alexandrina Mill.) (3*)
Cassia angustifolia Vahl (= Cassia acutifolia Delile) (=
Cassia senna L.) (zie Senna alexandrina Mill.) (3*)
Cassia fistula L. (3*) Indische goudenregen Canéficier, Cassier
Cassia senna L (= Cassia angustifolia Vahl) (= Cassia acutifolia Delile) (zie Senna alexandrina Mill.) (3*)
Castanea spp. (3) o.a. Tamme kastanje e.a. Châtaignier commun
Catha edulis (Vahl) Forssk. ex Endl. (1) Qat Khat
Catharanthus roseus (L.) G.Don. (1) Roze maagdenpalm Pervenche de Madagascar
Caulophyllum thalictroides (L.) Michx. (1)
Centaurea centaurium L. (3) Centaurie
Centaurea cyanus L. (3) Korenbloem Bleuet des champs, Centaurée bleuet
Centaurium erythraea Rafn (3) Echt duizendguldenkruid Erythrée petite centaurée
Centella asiatica (L.) Urb. (= Hydrocotyle asiatica L.) (1) Gotu kola Hydrocotyle d’ Asie
Cephaelis acuminata Karst. (= Uragoga granatensis Baill.) (1)
Cephaelis ipecacuanha (Brot.) Tussac (= Uragoga ipecacuanha (Brot.) Baill.) (1) Braakwortel, Ipecacuanha Ipéca du Brésil
Ceratonia siliqua L. (3) Johannesbroodboom Caroubier
Cestrum spp. (1)
Cetraria islandica Ach. (3) Ijslands mos Lichen d'Islande
Chamaemelum nobile (L.) All. (= Anthemis nobilis L.) (3) Roomse kamille Camomille romaine
Cheiranthus cheiri L. (1) Muurbloem Giroflée des murailles
Chelidonium majus L. (3*) Stinkende gouwe Chélidoine
Chenopodium ambrosioides L. (1) Welriekende ganzevoet Chénopode fausse-ambroise
Chimaphila umbellata (L.) Barton (3*) Schermwintergroen Pyrole ombellée, Chimaphile
Chondrus crispus of Stachh. (= Fucus crispus L.) (3) Carrageen (Iers moswier) Mousse d'Irlande
Chrysanthellum americanum Vatke Chrysantellum (3)
Chrysanthemum balsamita (L.) Baill. non L. (zie Tanacetum balsamita L.) (1)
Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh. (zie Tanacetum parthenium (L.) Schh. Bip.) (3*)
Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh. (zie Tanacetum vulgare L.) (1)
Chrysanthemun frutescens L. (zie Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.) (1)
Cichorium intybus L. (3) (Wilde) Cichorei Chicorée (sauvage)
Cicuta virosa L. (1) Waterscheerling Ciguë vireuse
Cimicifuga racemosa (L.) Nutt. (= Actaea racemosa Gilib.) (3*)Zilverkaars, Wandluizekruid Actée à grappes, Cimicaire à grappes
Cinchona spp. (3) Kina (boom) Quinquina
Cineraria spp. (1) Cinéraire
Cinnamomum aromaticum Nees (= Laurus cassia Nees) (3) Chinese kaneel Cannelier de Chine
Cinnamomum spp. (3) Kaneel (boom) Cannelle, Cannelier
Citrullus colocynthis (L.) Schrad. (= Cucumis colocynthis L.) (1)
Kolokwint Coloquinte officinale
Citrus spp. (3) Sinaasappelboom, Citroenboom Oranger, Citronnier
Clematis vitalba L. (1) Bosrank Clématite des haies
Clivia miniata Regel (1) Clivia Fleur de Saint Joseph
Clusia rosea Jacq. (1)
Cnicus benedictus L. (3) Gezegende distel Chardon-bénit
Cnidoscolus spp. (1)
Cochlearia officinalis L. (3) Echt lepelblad Cochléaire officinale
Cocos nucifera L. (3) Kokospalm Cocotier
Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. (3*) Codonopsis Codonopsis
Coffea spp. (3) Koffiestruik Caféier
Cola acuminata (P. Beauv.) Schott et Endl (3) Kolaboom Noix de cola, Colatier
Cola ballayi Cornu (3) Kolaboom Noix de cola, Colatier
Cola nitida (Vent.) Schott. et Endl. (3) Kolaboom Noix de cola, Colat
Colchicum autumnale L. (1) Herfsttijloos Colchique d'automne
Coleus forskohli (Poir.) Briq. (3*)
Colutea arborescens L. (1) Europese blazenstruik Baguenaudier, Arbre à vessies
Comandra spp. (1)
Combretum micranthum G. Don (3) Kinkeliba
Commiphora molmol Engl. (3) Mirre Myrrhe
Conium maculatum L. (1) Gevlekte scheerling Grande ciguë
Convallaria majalis L. (1) Lelietje-van-dalen, Meiklokje Muguet
Convolvulus scammonia L. (1) Purgeerwinde Scammonée
Convolvulus scoparius L. (3) Akkerwinde Liseron des champs
Conyza (=Erigeron) canadensis (L.) Cronquist (3) Canadese fijnstraal Vergerette du Canada
Copaifera officinalis (Jacq.) L. (3) Copaibabalsem Baume de copahu, Copayer
Coprinus comatus (Müll.: Fr.) S.F. Gray (2.2) Geschubde inktzwam Coprin chevelu
Coprinus comatus (Müll.:Fr.) Pers. (2.1) Geschubde inktzwam Coprin chevelu
Coriandrum sativum L. (3) Koriander Coriandre
Coriaria myrtifolia L. (1) Looiersstruik Redoul
Coriaria thymifolia Humb. et Bonpl. (1)
Coronilla varia L. (1) Bont kroonkruid Coronille bigarrée
Corydalis spp. (1) Helmbloem, o.a. Holwortel e.a. Corydale creuse
Corylus avellana L. (3) Hazelaar Noisetier, coudrier
Corynanthe spp. (1) Yohimbe Yohimbe
Cotoneaster spp. (1) Dwergmispel Cotonéaster
Crataegus laevigata (Poir.) DC. (3) Tweestijlige meidoorn Aubépine à deux styles
Crataegus monogyna Jacq. (3) Eenstijlige meidoorn Aubépine à une style
Craterellus cornucopioides (L.: Fr.) Pers (2.2) Hoorn-van-overvloed Trompette de la mort
Crinum asiaticum L. (1)
Crocus sativus L. (3) Saffraankrokus Safran
Crotalaria spp. (1)
Croton eluteria Benn. (1)
Croton spp. (1)
Cryptostegia spp. (1)
Cucumis colocynthis L. (zie Citrullus colocynthis (L.) Schrad.) (1)
Cucurbita pepo L. (3*) Sierpompoen Courge pépon,
Cuminum cyminum L. (3) Komijn Cumin officinal
Cupressus sempervirens L. (1) Cipres Cyprès
Curcuma spp. (3) Kurkuma, Zedoar Curcuma, Zédoaire
Cusparia officinalis (Hancock.) Engl. (zie Galipea officinalis
Hancock) (1)
Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. (3) Guarplant Plante à guar
Cycas spp. (1) Cycaspalm, Varenpalm Cycas
Cydonia oblonga Mill. (= Cydonia vulgaris Delarbre) (3) Kwee Cognassier
Cydonia vulgaris Delarbre (zie Cydonia oblonga Mill.) (3)
Cymbopogon spp. (3) o.a. Citroengras e.a. Citronelle
Cynara scolymus L. (3) Artisjok Artichaut
Cynodon dactylon (L.) Pers. (1) Handjesgras Chiendent dactyle
Cynoglossum spp. (1) Hondstong Cynoglosse
Cypripedium calceolus L. (1) Vrouwenschoentje Sabot de Vénus
Cytisus laburnum L. (zie Laburnum anagyroides Medik.) (1)
Cytisus scoparius (L.) Link. (= Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex W.D. Koch.) (1)
Gewone brem Genêt à balais
Cytisus spp. (1)

Dalechampia scandens Jacq. (1)
Daphne mezereum L. (1) Rood peperboompje Bois-gentil, Bois-joli
Daphne spp. (1)
Datura spp. (1)
Datura stramonium L. (1) Doornappel Stramoine
Datura stramonium L. var. tatula (L.) Torr.tatula L. (1)
Daucus carota L. (3) Peen Carotte
Delphinium spp. (1) Ridderspoor Staphisaigre, Dauphinelle
Derris spp. (1)
Dianthus caryophyllus L. (1) Tuinanjer Oeillet des fleuristes
Dicentra spectabilis (L.) Lem. (1) Gebroken hartje Coeur de Marie, Coeur de Jeanette
Dichondra repens J.R. et G. Forst. (1)
Dictamnus albus L. (1) Vuurwerkplant, Essenkruid Dictame blanc, Fraxinelle
Dieffenbachia spp. (1) Dieffenbachia Dieffenbachia
Digitalis lanata Ehrh. (1) Wollig vingerhoedskruid Digitale laineuse
Digitalis purpurea L. (1) Gewoon vingerhoedskruid Digitale pourpre
Digitalis spp. (1) Vingerhoedskruid Digitale
Diospyros kaki L.f. (3) Kaki Kaki, Plaqueminier
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. (1) Tonkabonen boom Fève de Tonka
Disciotis venosa (Pers.: Fr.) (2.2) Grote aderbekerzwam Pézize veinée
Drosera anglica Huds. (zie Drosera longifolia L.) (1)
Drosera intermedia Hayne (1) Kleine zonnedauw Rossalis intermédiaire
Drosera longifolia L. (= Drosera anglica Huds.) (1) Lange zonnedauw Rossalis à feuilles longues
Drosera rotundifolia L. (3) Ronde zonnedauw Droséra, Rossalis à feuilles rondes
Dryopteris filix-mas (L.) Schott (1) Mannetjesvaren Fougère mâle
Duboisia spp. (1)

Ecballium elaterium (L.) A. Rich. (1) Springkomkommer
Echinacea spp. (3) Echinacea Echinacea
Echium spp. (1) o.a. Slangekruid e.a.Vipérine
Elettaria cardamomum (L.) Maton (3) Kardemom Cardamome
Eleutherococcus senticosus (Rupr et Maxim.) (= Acanthopanax senticosus (Rupr et Maxim.) Harms. (3*)Siberische Ginseng Eleuthérocoque
Elymus repens (L.) Gould (= Agropyron repens (L.) P. Beauv.) (3)Kweek(gras) Chiendent commun
Ephedra spp. (1) o.a. Zeedruif Ephédra
Epilobium angustifolium L. (3*) Wilgenroosje Epilobe en épi
Equisetum arvense L. (3) Heermoes Prêle des champs
Eranthis hyemalis (L.) Salisb. (1) Winterakoniet Eranthe d’hiver, Hellébore d’hiver
Erechtites spp. (1)
Erica cinerea L. (3) Rode dophei Bruyère cendrée
Erica tetralix L. (3) Gewone dophei Bruyère quaternée
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl L. (1) Japanse mispel Néflier du Japon, Bibassier
Eriodictyon californicum (Hook et Arn.)Torr. (3) Heilig kruid Herbe sainte
Erodium cicutarium (L.) L’Hér. (3) Gewone reigersbek Bec de cigogne commun
Eryngium campestre L. (3) Echte kruisdistel Chardon roulant
Erysimum alliaria L. (= Sisymbrium alliaria Scop.) (zie Alliaria petiolata (M. Bieb) Cavara et Grande) (3)
Erysimum officinale L. (zie Sisymbrium officinale (L.) Scop.) (3)
Erythrina spp. (1) Erythrina Erythrine
Erythroxylum coca Lam. (1) Cocastruik Coca
Eschscholzia californica Cham. (3) Slaapmutsje Eschscholzia de Californie
Eucalyptus spp. (3) Eucalyptus Eucalyptus
Eugenia spp. (3) o.a. Kruidnagel e.a. Giroflier
Euonymus atropurpureus Jacq. (1) Fusain noir pourpré
Euonymus europaeus L. (1) Wilde kardinaalsmuts Fusain d’Europe
Eupatorium triplinerve Vahl (1)
Euphorbia spp. (1) o.a. Wolfsmelk, Kerstster Euphorbe panachée, Poinsettia
Euphrasia officinalis L. (3) Beklierde ogentroost Euphraise glanduleuse
Euphrasia stricta Wolff ex Lehm. (3) Stijve ogentroost Euphraise raide
Evernia prunastri (L.) Ach. (3) Eikmos Evernia
Excoecaria agallocha L. (1)
Exogonium purga (Wender.) Benth. (zie Ipomoea purga (Wender.) Hayne) (1)
Fagopyrum esculentum Moench (3) Boekweit Sarrasin
Fagus sylvatica L. (1) Gewone beuk Hêtre commun
Ferula assa-foetida L. (3*) Duivelsdrek Ase fétide
Ficaria renunculoïdes Monch. (zie Ranunculus ficaria L. (1)
Ficus carica L. (3) Vijgenboom Figuier
Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Singer (2.1) Fluweelpootje Collybie à pied velouté
Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Singer (2.2) Fluweelpootje Collybie à pied velouté
Foeniculum spp. (3) Venkel Fenouil
Forestiera spp. (1)
Fragaria spp. (3) Aardbei Fraisier
Frangula alnus (3) Sporkehout Bourdaine
Fraxinus excelsior L. (3) Gewone es Frêne commun
Fraxinus ornus L (3) Pluimes Frêne à manne, Frêne à fleurs
Fritillaria imperialis L. (1) Keizerskroon Fritillaire impériale
Fucus crispus L. (zie Chondrus crispus of Stachh.) (3)
Fucus serratus L. (1) Zaagwier Varech denté
Fucus vesiculosus L. (3) Fucus, Blaaswier Fucus, Varech vésiculeux
Fumaria officinalis L. (3) Gewone duivekervel Fumeterre officinale

Galanthus spp. (1) o.a. Sneeuwklokje e.a. Perce-neige
Galega officinalis L. (1) Galega Galéga, Sainfoin d’Espagne
Galeopsis ochroleuca Lam. (zie Galeopsis segetum Neck.) (3)
Galeopsis segetum Neck. (= Galeopsis ochroleuca Lam.) (3) Bleekgele henepnetel Chanvre bâtard
Galipea officinalis Hancock (= Cusparia officinalis (Hancock.) Engl.) (1)
Angusturaboom Angusture vraie
Galium odoratum (L.) Scop. (= Asperula odorata L.) (3) Lievevrouwebedstro Aspérule odorante
Galium verum L. (3) Geel walstro Caille-lait jaune
Ganoderma tsugae Murr. (2.1)
Garcinia cambogia Desr. (3) Guttegomboom Guttier
Garcinia hanburyi Hook. f. (1)
Garcinia mangostana L. (3) Mangostan Mangoustanier
Gardenia augusta Merr. (3) Gardenia Gardénia
Gaultheria procumbens L. (1)
Gelidium spp. (3) o.a. Agar-agar e.a. Agar-agar
Gelsemium spp. (1) Jasmin jaune
Genista tinctoria L. (1) Verfbrem Genêt des teinturiers
Gentiana spp. (3) Gentiaan Gentiane
Geranium robertianum L. (3) Robertskruid Herbe à Robert
Geum urbanum L. (3) Geel nagelkruid Benoîte commune
Gigartina spp. (3) Mos Mousse
Ginkgo biloba L. (3) Ginkgo Ginkgo
Glechoma hederacea L. (1) Hondsdraf Lierre terrestre
Globularia alypum L. (1) Drietandkogelbloem Globulaire turbitt
Globularia vulgaris L. (1) Gewone kogelbloem Globulaire commune
Gloriosa superba L. (1) Prachtlelie
Glycine max (L.) Merr. (3) Soja (boon) Soya
Glycyrrhiza glabra L. (3) Zoethout Réglisse
Gossypium spp. (3) Katoenstruik Cotonnier
Gratiola officinalis L. (1) Genadekruid Gratiole
Grifola frondosa (Dicks.: Fr.)S.F.Gray (2.1) Eikhaas Poule de bois, Polypore en touffes
Grindelia camporum Greene (3)
Grindelia humilis Hook et Harv. (zie Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal) (3)
Grindelia robusta Nutt. (3) Grindelia Grindélia
Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal (= Grindelia humilis Hook et Harv.) (3) Grindelia Grindélia
Guajacum officinale L. (3) Guajakhout, Echt pokhout Bois de gaiac
Guajacum sanctum L. (3) Guajakhout, Pokhout Bois de gaiac
Guatteria gaumeri Greenm. (1) Yumel Yumel
Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br. Ex Schultes (3)
Haematoxylum campechianum L. (3) Campechehout Bois de Campêche
Hagenia abyssinica (Bruce) J.F. Gmel (zie Brayera anthelmintica Kunth) (1)
Hamamelis virginiana L. (3) Amerikaanse toverhazelaar Hamamélis d’Amérique
Haronga madagascariensis L. (Lam. ex Poir.) Choisy (zie Harungana madagascariensis Lam. ex Poir.) (1)
Harpagophytum procumbens (Burch.) DC. (3*) Duivelsklauw Griffe du diable
Harpagophytum zeyheri Decne. (3*)
Harungana madagascariensis Lam. ex Poir. (= Haronga madagascariensis L. (Lam. ex Poir.) Choisy (1)Guttier du Gabon
Hedeoma pulegioides (L.) Pers. (3) Hedeoma Hédéome
Hedera helix L. (1) Klimop Lierre commun
Heimia spp. (1)
Helianthus annuus L. (3) Zonnebloem Tournesol
Helianthus tuberosus L. (3) Aardpeer Topinambour
Helichrysum arenarium (L.) Moench. (3) Zandstrobloem Immortelle des sables
Helichrysum stoechas (L.) Moench (3) Gele strobloem Immortelle stoechade
Heliotropium europaeum L. (1) Europese heliotroop Héliotrope d’Europe
Heliotropium indicum L. (1) Indische zonnewende Héliotrope
Heliotropium spp. (1) Heliotroop, Zonnewende Héliotrope
Helleborus spp. (1) Nieskruid, o.a. Kerstroos Hellébore, e.a. Rose de Noël
Hepatica nobilis Gars. (= Anemone hepatica L.) (1) Leverbloempje Anémone hépatique
Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier (1) Reuzenberenklauw Berce de Caucase
Heracleum sphondylium L. (3) Gewone berenklauw Berce commune
Hericium erinaceus (BulI.: Fr.) Pers. (2.1) Pruikzwam Hydne hérisson
Herniaria glabra L. (3*) Kaal breukkruid Herniaire glabre
Hibiscus spp. (3) Hibiscus (Amberbloem) Ambrette
Hieracium pilosella L. (3) Muizenoor Epervière piloselle
Hierochloë odorata (L.) P. Beauv. (3) Veenreukgras Hierochloë odorante
Hippomane mancinella L. (1) Manchineel Mancenillier
Hippophaë rhamnoides L. (3) Duindoorn Argousier
Hirneola auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk (2.1) Judasoor Oreille de Judas
Hirneola auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk (2.2) Judasoor Oreille de Judas
Homalomena spp. (1)
Hordeum vulgare L. (3) Gerst Orge carrée
Humulus lupulus L. (3) Hop Houblon
Hura crepitans L. (1) Zandkokerboom Arbre au diable, Sablier blanc
Hyacinthus orientalis L. (1) Hyacint Jacinthe d’Orient
Hydnum repandum L.: Fr (2.2) Gele stekelzwam Pied de mouton
Hydrastis canadensis L. (3*) Canadese geelwortel Hydraste du Canada
Hydrocotyle asiatica L. (zie Centella asiatica (L.) Urb.) (1)
Hygrophoropsis aurantiaca (Wülf.: Fr.) Maire (2.2) Valse cantharel Fausse girolle
Hyoscyamus muticus L. (1) Jusquiame d’Egypte
Hyoscyamus niger L. (1) Bilzekruid Jusquiame noire Hyoscyamus spp. (1)
Hypericum perforatum L. (3) Sint Janskruid Millepertuis commun
Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.)Kummer (2.1) Dennezwavelkop Hypholome doux
Hypsizygus tessulatus (Bull. : Fr.) Sing. (2.1) Buna Shimeji Buna Shimeji
Hypsizygus ulmarius (Bull.: Fr.) Kühner (2.1) Iepenzwam Lyophylle de 1'Orme
Hyssopus officinalis L. (3) Hyssop Hysope

Ilex aquifolium L. (1) Hulst Houx
Ilex paraguariensis A. St.-Hil. (3) Mate Maté
Illicium anisatum L. (= Illicium religiosum Siebold et Zucc.)(1) Japanse steranijs Anis étoilé du Japon
Illicium religiosum Siebold et Zucc. (zie Illicium anisatumL.) (1)
Illicium verum Hook. f. (3) Chinese steranijs Anis étoile de Chine
Indigofera tinctoria L. (1) Indigostruik Indigotier
Inula helenium L. (3*) Griekse alant Inule grande aunée
Ipomoea purga (Wender.) Hayne (= Exogonium purga(Wender.) Benth.) (1)Jalappe
Ipomoea spp. (1) Pronkwinde Ipomée
Iris spp. (1) o.a. Lis Iris
Isatis tinctoria L. (1) Wede Pastel

Jasminum grandiflorum L. (3) Grootbloemige jasmijn Jasmin à grandes fleurs
Jasminum officinale L. (3) Gewone jasmijn Jasmin commun
Jateorhiza palmata (Lam.) Miers (3) Kolombo Racine de colombo
Jatropha curcas L. (1) Médicinier, Pourghère
Juglans regia L. (3) Okkernoot Noyer royal
Juniperus communis L. (3) Gewone jeneverbes Genévrier commun
Juniperus oxycedrus L. (3) Cade-olieboom Oxycèdre, Cade
Juniperus procera Hochst. (3) Afrikaanse jeneverbes Genévrier élevé, Genévrier d’Afrique
Juniperus sabina L. (1) Sabijnse jeneverbes Genévrier sabine
Juniperus virginiana L. (3) Virginische jeneverbes Genévrier de Virginie

Kalmia latifolia L. (1) Lepelboom Laurier de montagne
Krameria triandra Ruiz et Pav. (3) Ratanhia Ratanhia

Laburnum anagyroides Medik. (= Cytisus laburnum L.) (1) Gewone goudenregen Cytise faux ébénier
Laccaria amethystina (Huds.) Cooke (2.2) Amethistzwam; Rode koolzwam Laccaire améthyste
Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Cooke (2.2) Fopzwam Laccaire laqué
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S.F. Gray (2.2) Oranjegroene melkzwam Lactaire délicieux
Lactuca virosa L. (1) Gifsla Laitue vireuse
Laetiporus sulphureus (BuIl.:Fr.) Murrill (2.1) Zwavelzwam Polypore souffré
Laminaria spp. (3) Laminaire algen Laminaires
Lamium album L. (3) Witte dovenetel Lamier blanc
Langermannia gigantea (Batsch.: Pers.) Rostk (2.2) Reuzenbovist Vesse-de-loup géante
Lappa major Gaertn. (zie Arctium lappa L.) (3)
Lappa minor Hill (zie Arctium minus (Hill) Bernh.) (3)
Larix spp. (3) Lork Mélèze
Larrea tridentata L. (1) Creosootstruik
Laurus cassia Nees (zie Cinnamomum aromaticum Nees) (3)
Laurus nobilis L. (3) Laurier Laurier
Lavandula spp. (3) Lavendel Lavande
Lawsonia alba Lam (zie Lawsonia inermis L. .) (1)
Lawsonia inermis L. (= Lawsonia alba Lam) (1) Henna Henné
Lentinula edodes (Berk.) Pegler (2.1) Shiitake Shiitake
Leonurus cardiaca L. (3*) Hartgespan Agripaume
Lepista inversa (Scop.) Pat. (2.2) Roodbruine trechterzwam Clitocybe inversé
Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke (2.2) Paarse schijnridderzwam Pied bleu
Lepista nuda (Bull.:Fr.)Cooke (2.1) Paarse schijnridder Pied bleu
Leptospermum spp. (3)
Lespedeza capitata L. (3) Lespedeza Lespedeza
Leucoagaricus leucothites (Vitt.) Wasser (2.1) Blanke Parasolzwam Lépiote pudique
Leucoagaricus leucothites (Vitt.) Wasser (Lepiota naucina)(2.2) Blanke parasolzwam Lepiote pudique
Leucojum vernum L. (1) Lenteklokje Nivéole printanière
Leucophae spp. (1)
Levisticum officinale W.D.J. Koch. (3) Lavas Livèche
Liatris odoratissima Willd. (= Trilisa odoratissima (J.F.Gmel L.) Cass.) (3) Vanilleplant
Ligustrum vulgare L. (1) Wilde liguster Troène commun
Linum usitatissimum L. (3) Vlas Lin
Lippia citriodora Humb., Bonpl. et Kunth (zie Aloysia triphylla (L’Hér) Britton) (3*)
Liquidambar styraciflua L. (3) Amerikaanse amberboom Copalme d’ Amérique
Liriope spp. (1)
Lithospermum spp. (1) o.a. Parelzaad e.a. Grémil
Lithothamnium calcareum (3)
Lobelia inflata L. (1) Gezwollen lobelia Lobélie enflée
Lonchocarpus spp. (1)
Lonicera caprifolium L. (1) Tuinkamperfoelie Chèvrefeuille des jardins
Lophophora wiliamsii (Lem. Ex Salm-Dyck) J.M. Coult (= Anhalonium lewinii Henning) (1) Peyotl Peyotl
Lotus corniculatus L. (3) Gewone rolklaver Lotier corniculé
Lupinus spp. (1) Lupine Lupin
Lycium spp. (1) Boksdoorn Lyciet
Lycopodium clavatum L. (3) Grote wolfsklauw Lycopode en massue
Lycopus europaeus L. (3*) Wolfspoot Lycope d'Europe
Lycoris spp. (1)
Lyonia spp. (1)
Lyophyllum shimeji (Kawam.) Hongo (2.1) Hon-Shimeji Hon-Shimeji
Lythrum salicaria L. (3) Grote kattenstaart Salicaire commune

Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Singer (2.2) Grote parasolzwam Coulemelle, Lépiote élevée
Magnolia officinalis Rehder et E.H. Wilson (1) Magnolia Magnolie officinal
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. (1) Mahonia Mahonie à feuilles de houx
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt (1) Dalkruid Maianthème à deux feuilles
Mallotus philippensis (Lam.) Müll. Arg. (1) Kamalaboom Kamala, Rottlière des teinturiers
Malpighia punicifolia L. (3) West-Indische kers Cerise de Barbade
Malus spp. (3) Appelboom Pommier
Malva spp. (3) Kaasjeskruid Mauve
Mandragora officinarum L. (1) Alruin Mandragore officinale
Maranta arundinacea L. (3) Arrowroot Arrowroot
Marasmius oreades (Balt.: Fr.) Fr (2.2) Weidekringzwam Marasme des Oréades
Marrubium vulgare L. (3) Malrove Marrube
Marsdenia cundurango Rchb. f. (3) Condurango Condurango
Matricaria spp. (3) Kamille Matricaire, e.a. Camomille
Meconopsis spp. (1) Schijnpapaver
Medicago sativa L. (3) Luzerne (alfalfa) Luzerne commune
Melaleuca spp. (3) Cajeputboom Cajeputier
Melilotus caerulea Des. (zie Trigonella caerulea (L.) Ser.) (3)
Melilotus officinalis (L.) Pall. (3) Akkerhoningklaver Mélilot officinal
Melissa officinalis L. (3) Citroenmelisse Mélisse officinale
Melittis melissophyllum L. (1) Bijenblad Mélitte à feuilles de mélisse
Menispermum canadense L. (1)
Mentha spp. (3) Munt Menthe
Menyanthes trifoliata L. (3) Waterdrieblad Trèfle d'eau
Mercurialis annua L. (1) Tuinbingelkruid Mercuriale annuelle
Mercurialis perennis L. (1) Bosbingelkruid Mercuriale vivace
Mesembryanthemum spp. (1) o.a. Middagbloem, Ijskruid e.a. Ficoïde glaciale
Mimosa spp. (1) Mimosa
Morchella angusticeps Peck (2.2)
Morchella elata Fr.:Fr. (2.2) Kegelmorielje Morille conique
Morchella esculenta (L.: Fr.) Pers (2.2) Gewone morielje Morille commune
Morchella esculenta (L.:Fr.)Pers. (2.1) Gewone morielje Morille commune
Morus spp. (3) Moerbei Mûrier
Mucuna pruriens (= Dolichos pruriens L.) (1)
Murraya koenigii (L.) Spreng. (3)
Muscari comosum (L.) Mill. (1) Kuifhyacint Muscari à toupet
Myoporum laetum G. Forst. (1)
Myristica fragrans Van Houtte (3) Nootmuskaatboom Muscadier
Myroxylon balsamum (L.) Harms var. pereirae (Royle) Harms (3) Perubalsemboom Baumier du Pérou
Myrtus communis L. (3) Mirt Myrte

Narcissus poeticus L. (1)
Narcissus spp. (1) Witte narcis, Dichtersnarcis Narcisse des poètes
Nardostachys grandiflora DC. (= Nardostachys jatamansi DC.) (3) Jatamansi, Indisch aarborstelgras Jatamansi, Nard indien
Nardostachys jatamansi DC. (zie Nardostachys grandiflora DC.) (3)
Nasturtium officinale R. Br. (3) Witte waterkers Cresson de fontaine
Nepeta cataria L. (3*) Wild kattekruid Herbe aux chats
Nerium spp. (1) Oleander Laurier-rose
Nicotiana spp. (1) o.a. Tabak Tabac
Nigella damascena L. (1) Juffertje-in-’t-groen Nigelle de Damas
Nigella sativa L. (1) Zwarte komijn Cumin noir, Toute épice
Nymphaea alba L. (1) Witte waterlelie Nénuphar blanc
Nymphaea odorata Ait. (1) Geurende waterlelie Nénuphar odorants
Ochrosia spp. (1)
Ocimum basilicum L. (3) Basilicum Basilic commun
Oenanthe aquatica (L.) Poir. (3*) Watertorkruid, Watervenkel Oenanthe phellandre, Fenouil d'eau
Oenothera biennis L. (3) Middelste teunisbloem Onagre bisanuelle
Olea spp. (3) Olijfboom Olivier
Ononis arvensis L. (3) Wild zoethout
Ononis spinosa L. (3) Kattedoorn Bugrane épineuse
Opopanax spp. (3)
Origanum spp. (3) Marjolein Origan
Ornithogalum spp. (1) Vogelmelk Ornithogale
Orobanche spp. (1) Bremraap Orobanche
Orthosiphon anistatus (Bl.) Miq. (= Orthosiphon stamineus Benth.) (3) Nierthee (Javaanse) Thé de Java
Orthosiphon stamineus Benth (zie Orthosiphon anistatus (Bl.) Miq.) (3)
Oryza sativa L. (3) Rijst Riz
Oxalis spp. (1) Klaverzuring Oxalide, Oxalis

Paeonia spp. (1) Pioen Pivoine
Panax spp. (3) Ginseng Ginseng
Papaver rhoeas L. (3) Grote klaproos Grand coquelicot
Papaver somniferum L. (1) Slaapbol, Papaver, Maankop, Pavot officinal
Parietaria officinalis L. (3) Groot glaskruid Pariétaire diffuse
Paris quadrifolia L. (1) Eenbes Parisette
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch (1) Vijfbladige wingerd Vigne vierge
Passiflora spp. (3) Passiebloem Passiflore
Pastinaca sativa L. (3) Gewone pastinaak Panais commun
Paullinia cupana Kunth. ex Humb., Bonpl. et Kunth (3) Guarana Guarana
Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre (1) Yohimbe Yohimbe
Pedilanthus spp. (1)
Peganum harmala L. (1) Harmala Harmal
Pelargonium spp. (3) Pelargonium Pélargonium
Persea americana Mill. (3) Avocadoboom Avocatier
Petasites spp. (1) Hoefblad Pétasite
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill (3*) (Tuin)Peterselie Persil
Petunia violacea Lindl. (1)
Peucedanum ostruthium (L.) W.D. (3*) Meesterwortel Impératoire
Peumus boldus Molina (3*) Boldo Boldo
Phaseolus vulgaris L. (3) Boon Haricot
Philodendron spp. (1)
Pholiota mutabilis (Scop. : Fr.) Kumm. Smith & Singer (2.1) Kleine bundelzwam Pholiote changeante
Pholiota nameko (I. Ito) S. Ito & Imai (2.1) Nameko Naméko
Physalis spp. (3) o.a. Lampionplant, Ananaskers Coqueret
Physostigma venenosum Balf. (1) Calabarbonen Fèves de Calabar
Phytolacca spp. (1) Karmozijnbes Phytolaque
Picea spp. (3) Spar Epicéa
Picramnia antidesma Sw. (1) Macary bitter
Pieris formosa (Wall.) D. Don (1)
Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex Murr. (1)
Pilocarpus spp. (1)
Pimenta dioica (L.) Merr. .) (= Pimenta officinalis Lindl) (3) Pimentboom, Jamaicapeper Poivrier de la Jamaïque
Pimenta officinalis Lindl (zie Pimenta dioica (L.) Merr. (3)
Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore (3) Westindische bay-boom, Bay-rumboom Piment couronné
Pimpinella anisum L. (3) Anijs Anis (vert)
Pimpinella major (L.) Huds. (3) Grote bevernel Grand boucage
Pimpinella saxifraga L. (3) Kleine bevernel Petit boucage
Pinus spp. (3) Den Pin
Piper angustifolium Ruiz et Pav. (3) Maticopeper Matico
Piper methysticum G. Forst. (3*) Kava, Kawa Kava, Kawa
Piper nigrum L. (3) Zwarte peper, Witte peper Poivrier noir, Poivrier blanc
Piptadenia peregrina (L.) Benth. ( Anadenanthera spp.) (1)
Piscidia erythrina (Loefl.) L. (zie Piscidia piscidula (L.) Sarg.) (1)
Piscidia piscidula (L.) Sarg. (=Piscidia erythrina (Loefl.) L(1) Piscidia Piscidie
Pistacia lentiscus L. (3) Mastiekboom Lentisque
Plantago spp. (3) Weegbree Plantain
Pleurotus citrinopileatus Singer (2.1) Goudkleurige oesterzwam Pleurote jaune
Pleurotus colombinus (2.1)
Pleurotus cornucopiae (Paulet ex Pers.) (2.1) Trechteroesterzwam Pleurote corne, Rolland d’abondance
Pleurotus cystidiosus O.K. Miller (2.1)
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet (2.1) Kruisdisteloesterzwam Pleurote du Panicaut
Pleurotus flabellatus (M.J. Berk & Broome) Sacc. (2.1)
Pleurotus ostreatus (Jacq. Fr.) Kummer (2.1) Gewone oesterzwam Pleurote en huitre
Pleurotus ostreatus (Jacq. Fr.) Kummer (2.1) Gewone Oesterzwam Pleurote en forme d'huître
Pleurotus pulmonarius (Fr.:Fr.) Quélet (2.1) Bleke oesterzwam Pleurote pulmonaire
Pleurotus sajor-caju (Fries) Singer (2.1)
Pleurotus salmoneostramineus Vassil (2.1) Zalmoesterzwam Pleurote saumon
Pleurotus sp. Florida (Eger) (2.1) Floridazwam Pleurote de Floride
Podophyllum peltatum L. (1) Voetblad Podophyllée
Pogostemon cablin (Blanco)Benth. (3) Patchoeli Patchouli
Polygala spp. (3) Vleugeltjesbloem Polygala
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce. (= Polygonatum officinale All) (1) Welriekende salomonszegel Sceau de Salomon odorant
Polygonatum officinale All (zie Polygonatum odoratum (Mill.) Druce.) (1)
Polygonum spp. (3) Duizendknoop (o.a. Varkensgras,waterpeper) Renouée
Polyporus umbellatus (Pers.:Fr.) Fr. (2.1) Schermpjeseikhaas Polypore en ombelle
Poncirus trifoliata (L.) Raf. (1) Driebladcitrus Oranger trifolié
Populus spp. (3) Populier Peuplier
Potentilla spp. (3) o.a. Zilverschoon, Tormentil Potentillee, Tormentille
Poterium spinosum L. (zie Sarcopoterium spinosum (L.)Spach) (3)
Prangos pabularia Lindl. (zie Cachrys pabularia (Lindl.)
Herrnst. Et Heyn) (1)
Primula spp. (3) Sleutelbloem Primevère
Prunella vulgaris L. (3) Gewone brunel Brunelle commune
Prunus africana (Hook. f.) Kalkman (= Pygeum africanumHook) (3*) Rood stinkhout Mueri
Prunus spp. (3) Kers, Pruim, Amandelboom Cerisier, Prunier, Amandier
Psoralea spp. (1) Herbe au bitum
Psychopetalum spp. (1)
Psychotria viridis Ruiz. et Pav. (1)
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. (1) Adelaarsvaren Fougère-aigle
Pterocarpus marsupium Roxb. (3) Kinoboom Kino de Malobar
Pterocarpus santalinus L. f. (3) Sandelboom Santal
Pueraria lobata (Willd.) Ohwi (3) Kudzu Kudzu
Pulicaria (=Inula) dysenterica (L.) Bernk. (3) Heelblaadjes Pulicaire dysentérique
Pulmonaria officinalis L. (3) Gevlekt longkruid Pulmonaire officinale
Pulsatilla vulgaris Mill. (1) Wildemanskruid Anémonz pulsatille
Punica granatum L. (3) Granaatboom Grenadier
Pygeum africanum Hook (zie Prunus africana (Hook. f.) Kalkman) (3*)
Pyrularia pubera Michx. (1) Buffelnoot

Quassia amara L. (= Simaruba amara Aubl.) (1) Kwassieboom Quassier
Quassia simaruba L.f. (1) Kwassieboom Quassier
Quassia spp. (1)
Quercus spp. (3) Eik Chêne
Quillaja saponaria Molina. (1) Zeephoutboom Bois de Panama

Ranunculus ficaria L. (= Ficaria ranunculoides Moench) (1) Speenkruid Ficaire
Ranunculus spp. (1) Boterbloem Renoncule
Raphanus spp. (3) Radijs Radis
Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz (1) Rauvolfia Rauvolfia
Rauvolfia spp. (1)
Rhamnus catharticus L. (3*) Wegedoorn Nerprun purgatif
Rhamnus purshianus (3*) Cascara Cascara
Rheum officinale Baill. (3*) Chinese (Turkse) rabarber Rhubarbe de Chine
Rheum palmatum L. (3*) Chinese (Russische) rabarber Rhubarbe de Chine
Rhododendron spp. (1) Rododendron Rhododendron
Rhodomyrtus spp. (1)
Rhus spp. (1) Sumak Sumac
Rhynchosia spp. (1)
Ribes spp. (3) o.a. Aalbes, Zwarte bes e a. Groseiller, Cassis
Richardia scabra L. (1) Valse ipecacuanha Faux ipéca
Ricinus communis L. (1) Wonderboom Ricin commun
Rivina humilis L. (1)
Robinia pseudoacacia L. (3) Gewone robinia Robinier faux-acacia
Roemeria hybrida L. DC. (1)
Rosa spp. (3) Roos Rose, Rosier
Rosmarinus officinalis L. (3) Rozemarijn Romarin
Rubia tinctorum L. (1) Meekrap Garance
Rubus spp. (3) Gewone braam, Framboos e.a. Ronce, Framboisier
Rumex spp. (3) Zuring Oseille
Ruscus aculeatus L. (3) Muizedoorn Petit houx, Fragon
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. (2.2) Regenboogrussula Russule charbonnière
Russula vesca Fr (2.2) Smakelijke russula Russule comestible
Russula virescens (Schaeff.) Fr. (2.2) Ruwe russula Russule verdoyante; Palomet
Ruta graveolens L. (1) Wijnruit Rue des jardins
Sabadilla officinalis Brandt. et Ratzeb. (zie Schoenocaulon officinale Cham. et Schtdl..) (1)

Salix spp. (3) Wilg Saule
Salvia officinalis (3*) Salie Sauge
Salvia spp. (3) Salie Sauge
Sambucus spp. (3) Vlier Sureau
Sanguinaria canadensis L. (1) Bloedwortel Sanguinaire du Canada
Sanguisorba minor Scop. (3) Kleine pimpernel Petite pimprenelle
Sanguisorba officinalis L. (3) Grote pimpernel Sanguisorbe
Sanicula europaea L. (3) Heelkruid Sanicle
Sansevieria spp. (1) Vrouwentongen Sansevière
Santalum album L. (3) Sandelboom Santal blanc
Santolina chamaecyparissus L. (3) Heiligenbloem Petit cyprès
Saponaria officinalis L. (1) Zeepkruid Saponaire officinale
Sarcopoterium spinosum (L.) Spach (= Poterium spinosum L.) (3)
Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex W.D. Koch. (zie Cytisus scoparius (L.) Link.) (1)
Sassafras officinale Nees et Eberm. (1) Sassafrashout Bois de sassafras
Satureja spp. (3) o.a. Bonekruid Sarriette
Saussurea spp. (1)
Schefflera spp. (1)
Schinus molle L. (1) Peruviaanse peperboom Faux poivrier
Schinus terebinthifolius Raddi. (1) Braziliaanse peperboom Baies roses, Poivre rose
Schisandra chinensis (Kurcz.) Baill. (3) Schisandra Schisandre
Schoenocaulon officinale Cham. et Schtdl.. (= Sabadilla officinalis Brandt. et Ratzeb.) (1) Sabadilkruid Cévadille
Scindapsus spp. (1)
Scopolia spp. (1)
Scrophularia spp. (1) Helmkruid Scrofulaire
Scutellaria spp. (1) Blauw glidkruid Scutellaire toque
Sedum acre L. (3*) Muurpeper Orpin âcre
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton et Rose (1) Koningin der nacht Reine de la nuit
Senecio spp. (1) Kruiskruid Séneçon
Senna alexandrina Mill. (= Cassia acutifolia Delile) (= Cassia angustifolia Vahl) (= C. senna L.) (3*) Senna Séné
Serenoa spp. (3*) Zegepalm, Sabal
Sesamum indicum L. (3) Sesam Sésame
Sesbania spp. (1)
Sida rhombifolia L. (1)
Silybum marianum (L.) Gaertn. (3) Mariadistel Chardon-marie
Simaruba amara Aubl. (Quassia amara L.) (1)
Simmondsia chinensis (Link) Schneid. (3) Jojoba Jojoba
Sinapis spp. (3) Mosterd Moutarde
Sisymbrium alliaria Scop. (= Erysimum alliaria L.) (zie
Alliaria petiolata (M. Bieb) Cavara et Grande) (3)
Sisymbrium officinale (L.) Scop. (= Erysimum officinale L.)(3) Gewone raket Herbe aux chantres
Smilax officinalis Humb., Bonpl. et Kunth (3*) Echte sarsaparilla Salsepareille
Solandra grandiflora Sw. (1)
Solanum dulcamara L. (3*) Bitterzoet Morelle douce-amère
Solanum nigrum L. (1) Zwarte nachtschade Morelle noire
Solanum tuberosum L. (3) Aardappel Pomme de terre
Solidago virgaurea L. (3) Echte guldenroede Solidage verge d'or
Sophora japonica L. (3) Japanse honingboom Sophora du Japon
Sorbus aucuparia L. (3) Wilde Lijsterbes Sorbier des oiseleurs
Sorbus domestica L. (1) Peerlijsterbes Cormier, Sorbier domestique
Spartium junceum L. (1) Spaanse brem Genêt d'Espagne
Spathiphyllum spp. (1)
Spigelia anthelmia L. (1)
Spigelia marilandica (L.) L. (1)
Spiraea spp. (3) Struikspirea Spirée
Sprekelia spp. (1) Goudlelie e.a. Croix de Saint Jacques
Stachys officinalis (L.) Trevis (3) Betonie Bétoine
Stephania tetrandra S. Moore (1)
Stephanotis spp. (1) Bruidsbloem Jasmin de Madagascar
Sterculia spp. (3) o.a. Karaya e.a. Karaya
Sternbergia spp. (1)
Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl (3) Stevia
Strophanthus kombe Oliv. (1)
Strophanthus spp. (1)
Stropharia rugosoannulata Murrill (2.1) Blauwplaatstropharia Strophaire à anneau rugueux
Strychnos nux-vomica L. (1) Braaknootboom Vomiquier
Strychnos spp. (1)
Styrax spp. (3) Benzoëboom Aliboufier, Benjoin
Suillus granulatus (L.) O. Kuntze (2.2) Melkboleet Bolet granulé
Suillus grevillei (Klotzsch: Fr.) Singer (2.2) Gele ringboleet Bolet élégant
Suillus luteus (L.: Fr.) S.F. Gray (2.2) Bruine ringboleet Bolet jaune
Swertia spp. (3) Indische gentiaan e.a.Chirette
Symphoricarpus albus (L.) S.F. Blake (= Symphoricarpus racemosus Michx.) (1) Sneeuwbes Symphorine
Symphoricarpus racemosus Michx (zie Symphoricarpus albus (L.) S.F. Blake) (1)
Symphytum spp. (1) Smeerwortel Consoude

Tabebuia spp. (1)
Tabernanthe iboga Baill. (1) Ibogo Iboga
Tamarindus indica L. (3) Tamarindeboom Tamarinier
Tamus communis L. (1) Spekwortel Tamier commun
Tanacetum balsamita L. (= Chrysanthemum balsamita (L.)Baill. non L.) (1) Balsemwormkruid Menthe-coq
Tanacetum cinerariifolium (Trevir) Sch. Bip. (= Chrysanthemum cinerarifolium Trevir Vis.) (1) Dalmatisch vlooienkruid Pyrèthre
Tanacetum parthenium (L.) Schh. Bip. (= Chrysanthemumparthenium (L.) Bernh.) (3*) Moederkruid Grande camomille
Tanacetum vulgare L.= Chrysanth. vulgare (L.) Bernh.) (1) Boerenwormkruid Tanaisie vulgaire
Taraxacum officinale Weber (3) Paardebloem Pissenlit
Taxus spp. (1) Taxus If
Tephrosia spp. (1)
Terminalia chebula (Gaertn.) Retz. (3) Zwarte myrobalaan Badamier chebule, Myrobalan chebule
Tetraclinis articulata (Vahl.) Mast. (= Callitris quadrivalvisVent.) (1)Kamercipres
Teucrium chamaedrys L. (1) Echte gamander Germandrée petit-chêne
Teucrium polium L. (1) Germandrée tomenteuse
Theobroma cacao L. (3) Cacaoboom Cacaoyer
Thevetia spp. (1) o.a. Gele oleander e.a. Laurier-rose jaune
Thuja occidentalis L. (1) Westerse levensboom Thuya d’ Occident
Thymus spp. (3) Tijm Thym
Tilia spp. (3) Linde Tilleul
Tremella fuciformis Berk. (2.2) Witte trilzwam Trémelle blanche
Trichocereus spp. (1)
Trichodesma incanum Bunge (1)
Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken (2.2) Matsu-take Matsutake
Tricholoma equestre (L.: Fr.) Kummer (2.2) Gele ridderzwam Tricholome équestre
Tricholoma populinum Lange (2.2) Populierridderzwam Tricholome des peupliers
Tricholoma portentosum (Fr.: Fr.) Quélet (2.2) Glanzende ridderzwam Tricholome prétentieux
Tricholoma terreum (Sch.: Fr.) Kummer (2.2) Donkergrijze ridderzwam Tricholome terreux; Petit-gris
Trichosanthes kirilowii Maxim. (1)
Trifolium spp. (3) Klaver Trèfle
Trigonella caerulea (L.) Ser. (= Melilotus caerulea Des.) (3)
Trigonella foenum-graecum L. (3) Fenegriek Fenugrec
Trilisa odoratissima (J.F. Gmel L.) Cass (zLiatris odoratissima Willd.) (3)
Triticum spp. (3) Tarwe Blé, Froment
Trollius europaeus L. (1) Europese trollius Trolle d’ Europe
Tropaeolum majus L. (3) Oost-Indische kers Grande capucine
Tuber aestivum Vitt. (2.2) Zomertruffel Truffe d'été
Tuber Indicum (2.2) Chinese of Aziatische truffel Truffe chinois ou aziatique
Tuber magnatum Pico sp (2.2) Witte truffel Truffe blanche
Tuber melanosporum Vitt (2.2) Perigordtruffel Truffe du Périgord
Tuber uncinatum Chatin (2.2) Bourgognetruffel
Tulipa spp. (1) Tulp Tulipe
Turbina corymbosa (L.) Raf. (1)
Turnera diffusa Wild. (3*) Damiaanblad Feuilles de damiana
Tussilago spp. (1) Klein hoefblad Tussilage
Tylophora asthmatica Wight Arn. (1)

Ulmus spp. (3) Olm, Iep Orme
Uncaria gambir (Hunter) Roxb. (3) Cachou, Gambir(struik) Cachou gambir, Arbre catechu
Uncaria tomentosa (Willd) D. C. (3*) Katsklauw
Uragoga granatensis Baill ( Cephaelis acuminata Karst.) (1)
Uragoga ipecacuanha (Brot.) Baill. (zie Cephaelis ipecacuanha (Brot.) Tussac) (1)
Urginea spp. (1) Zeeajuin Scille maritime
Urtica spp. (3*) Brandnetel Ortie
Usnea barbata L. (3) Baardmos Usnée
Usnea longissima Ach. (3) Baardmos Usnée

Vaccinium spp. (3) o.a. Bosbes, Veenbes e.a. Myrtille, Canneberge
Valeriana officinalis L. (3) Echte valeriaan Valériane officinale
Valeriana wallichii DC. (3) Indische valeriaan Valériane d’Inde
Vanilla spp. (3) Vanille Vanille
Veratrum spp. (1) Nieswortel Vératre
Verbascum spp. (3) Toorts Malène
Verbena spp. (3) IJzerhard Verveine
Veronica spp. (3) Ereprijs Véronique
Viburnum opulus L. (3) Gelderse roos Viorne obier
Viburnum prunifolium L. (3) Amerikaanse sneeuwbal Viorne à feuilles de prunier
Vinca major L. (3*) Grote maagdenpalm Grande pervenche
Vinca minor L. (3*) Kleine maagdenpalm Petite pervenche
Vincetoxicum hirundinaria Medik. (= Vincetoxicumofficinale Moench) (1)Witte engbloem Dompte-venin
Vincetoxicum officinale Moench (zie Vincetoxic.hirundinaria Medik.) (1)
Viola spp. (3) Viooltje Violette, Pensée
Viscum album L. (3*) Maretak Gui
Vitex agnus-castus L. (3) Monnikkenpeper Gatillier
Vitis spp. (3) Wijnstok Vigne
Volvariella volvacea (Bull. :Fr.) Singer (2.1) Rijststrozwam, Tropische beurszwam Volvaire cultivée

Wikstroemia spp. (1)
Wisteria floribunda (Willd.) DC. (1) Japanse blauweregen Glycine du Japon
Wisteria sinensis (Sims) Sweet. (1) Chinese blauweregen Glycine de Chine

Xerocomus badius (Fr.: Fr.) Gilbert (2.2) Kastanjeboleet Bolet bai
Xysmalobium undulatum (L.) R. Br. (1)
Yucca filamentosa L. (1) Palmlelie Yucca
Zanthoxylum alatum Roxb. (1)
Zea mays L. (3) Maïs Maïs
Zigadenus spp. (1) Alkaligras Cannash
Zingiber officinale Roscoe (3) Gember Gingembre
Ziziphus jujuba Mill. (3) Jujubeboom Jujubier


Plantenlijst wetgeving alfabetisch / Opleiding herborist / Maurice Godefridi

Comments