02.Research

การนอนของนักศึกษาที่พักในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวพัชรินทร์  แสงแก้ว

สาขาเศรษฐกิจพอเพียง  คณะบริหารศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.จิรวัฒน์  เวชแพศย์

ปีที่ทำวิจัยปีพุทธศักราช 2553


                                           บทคัดย่อ

   การนอนหลับเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่มีความสำคัญเป็นระยะเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่สึกหรอ และฟื้นจากความอ่อนเพลีย   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนอนของ นักศึกษาและศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติการนอนหลับของนักศึกษา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและวิธีการนอนหลับของนักศึกษา  กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาที่พักภายในหอพักของมหาวิทยาลัยผลจากการศึกษาพบว่านสงจะเข้านอนส่วนมากหลัง24.00น.และเฉลี่ยนักศึกษาใช้เวลาในการนอนประมาณ6-7ชั่วโมง   ทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการนอนถือว่าการนอนสำคัญมากทั้งกับ สุขภาพชีวิตจิตใจ และกับการเรียนของนักศึกษาเองปัจจัยด้านกิจกรรมก่อน เพื่อนร่วมห้องหรือร่วมเตียงส่งเสียงดังรบกวน  เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พักผ่อนได้ไม่เพียงพอ


                                            คำสำคัญ

    การนอนหลับ, ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง,นักศึกษา


คำนำ

            ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

            การนอนหลับเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง มนุษย์ใช้เวลาหนึ่งในสามของชีวิตเพื่อการนอนหลับ (Porth, 2002) การนอนหลับเป็นระยะเวลาที่ร่างกายใช้ไปในกระบวนการทางชีววิทยา เช่น การซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่สึกหรอ ฟื้นจากความอ่อนเพลีย และส่งเสริมการเจริญเติบโต(Carter, 1985) การนอนหลับที่มีคุณภาพมีความสำคัญทั้งในเวลาปกตและเจ็บป่วย เพราะการนอนหลับเป็นช่วงเวลาที่ไม่ต้องการใช้พลังงานมากจึงอยู่ในภาวะที่เหมาะสมสำหรับการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายหรือได้รับความเสียหาย สร้างและสะสมพลังงานเพื่อนำไปใช้ในการทำงานของระบบต่าง ๆในการดำรงชีวิต สังเคราะห์โปรตีน เกิดการสมดุลในการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการเรียนรู้และความจำ (Fuller & Schaller-Ayers, 1990) การนอนหลับมีความจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายและจิตใจ บุคคลที่นอนหลับได้ครบวงจรตามความต้องการของร่างกายจะตื่นนอนด้วยความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า รู้สึกว่าได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ พึงพอใจในการนอนหลับที่ผ่านมาและพร้อมที่จะทำงานหรือดำเนินชีวิตต่อไป (เกษม ตันติผลาชีวะ,2534) การนอนหลับที่ไม่เพียงพอจะมีผลกระทบต่อทั้งอารมณ์ พฤติกรรมและการทำหน้าที่ของร่างกายเมื่อร่างกายนอนหลับไม่เพียงพอจะทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถที่จะเผชิญปัญหาได้เต็มที่ ไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ไม่แน่นอนหรือคลุมเครือ ตัดสินใจไม่ได้และความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองจะลดลง (Reimer,1997)การว่านอนหลับเพียงพอความรู้สึกที่บุคคลรับรู้ว่า มีการนอนหลับดีหรือไม่นั้น

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่แต่ละบุคคลใช้ไปเพื่อการนอนหลับเท่านั้น ยังขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของการตื่นในตอนกลางคืน ดังนั้นในการประเมินการนอนหลับจะต้องประเมินทั้งปริมาณและคุณภาพ (Carter,1985)


        วิธีวิจัย             
            สังเกต ใช้แบบสอบถาม และสำรวจ กลุ่มตัวอย่างในเรื่องการนอนแต่ละคืนแล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลที่ และสรุปผลการศึกษา
 

ผลการศึกษา

สรุป

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม

        1.นักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60
        2.ชื่อหอพักที่นักศึกษาส่วนใหญ่พักคือ ราชวดี คิดเป็นร้อยละ 33.33
        3.ชั้นปีที่นักศึกษาส่วนใหญ่พักอยู่หอพักคือชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 84
        4.กิจกรรมก่อนนอนส่วนใหญ่ของนักศึกษาคือ อาบน้ำ คิดเป็นร้อยละ 38
        5.เวลานอนส่วนใหญ่ของนักศึกษาคือ 21.01-22.00น. คิดเป็นร้อยละ 28
        6.เวลาที่ใช้ในการนอนของนักศึกษาคือ 5ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 50


ผลการวิเคราะห์แบบสังเกต

         1.กิจกรรมก่อนนอนของนักศึกษาส่วนใหญ่คือ อาบน้ำและคุยโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 33.33
        2.ช่วงเวลาที่นักศึกษาส่วนใหญ่นอน คือเวลา 22.45-23.15น.
        3.เวลาที่นักศึกษาส่วนใหญ่ตื่นนอนคือ 6.30-7.00น.
ข้อเสนอแนะ

           1.การข้อมูลแบบสังเกตไม่กระจาย
           2.การเก็บข้อมูลแบบสังเกตประชากรมักไม่ให้ความร่วมมือเพราะถือเป็นเรื่องส่วนตัวจึงเก็บไว้เฉพาะคนใกล้ตัว
           3.ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลน้อยเกินไป
           4.ผู้ิวิจัยมีศักยภาพน้อยเกินไป


เอกสารอ้างอิง

        การนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับในผู้สูงอายุ Sleep and Factors Related to Sleep in the Elderly

        พวงพยอม ปัญญา ปร.* Paungpayom Panya Ph.D *

        ดวงฤดี ลาศุขะ ค..* Duangruedee Lasuka M.Ed.*

        ศิริพร เปลี่ยนผดุง ค..* Siriporn Plianpadoong M.Ed*ภาคผนวก
         ดาวน์โหลดได้จาก แบบสอบถามวิจัยใหม่.doc ในไฟล์แนบด้านล่างสุดหรือ ดาวน์โหลด
         ดาวน์โหลดได้จาก VDOสำหรับงานวิจัย (kontoeng).3gp ในไฟล์แนบด้านล่างสุดหรือ ดาวน์โหลด
                                                      
č
VDOสำหรับงานวิจัย(kontoeng).3gp
(1633k)
fonkwan poi,
4 ต.ค. 2553 06:19
Ĉ
fonkwan poi,
4 ต.ค. 2553 01:40
ĉ
fonkwan poi,
4 ต.ค. 2553 06:26
Comments