ผู้บังคับบัญชา

รายนามผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
                       
พ.ต.ประพิณ  พรมสุภา  ตั้งแต่  ๓๐ ม.ค.๑๒  ถึง  ๒๒ ก.พ.๑๔ 
พ.ต.อนุวิทย์  เจนถนอมม้า     ตั้งแต่  ๓๑ พ.ค.๑๔  ถึง  ๑๐ ส.ค.๑๕ 
พ.ท.โอภาส  วงษ์สวัสดิ์      ตั้งแต่  ๑๐ ส.ค.๑๕  ถึง  ๑๓ มี.ค.๒๒ 
พ.ท.ชัยรัตน์  รัตนวานิช   ตั้งแต่  ๑๓ มี.ค.๒๒   ถึง  ๕ ก.พ.๒๔ 
พ.ท.จงรักษ์  หนองบัวล่าง   ตั้งแต่  ๕ ก.พ.๒๔   ถึง  ๑๓ ม.ค.๒๕ 
พ.ท.ณรงค์   เรืองพานิช  ตั้งแต่  ๑๙ ม.ค.๒๕  ถึง  ๒ ต.ค.๒๘ 
พ.ท.จำนง  แนวเล็ก  ตั้งแต่  ๒ ต.ค.๒๘   ถึง  ๓๐ ธ.ค.๒๘ 
พ.ท.ประทิน  ฉิมคราม   ตั้งแต่  ๖ ม.ค.๒๙   ถึง  ๑๙ ธ.ค.๓๑ 
พ.ท.อดิศักดิ์  ถนอมกุลบุตร   ตั้งแต่  ๓ ม.ค.๓๒   ถึง  ๑๓ พ.ย.๓๔ 
พ.ท.ชัชวาลย์  จรูญรัชฏ์      ตั้งแต่  ๑๕ พ.ย.๓๔  ถึง  ๒๔ มิ.ย.๓๖ 
พ.ท.ชัยฤทธิ์  ขวัญสอน  ตั้งแต่  ๒๕ มิ.ย.๓๖  ถึง  ๑๙ ก.พ.๔๐ 
พ.ท.ราเชนทร์  จั่นทอง   ตั้งแต่  ๒๕ มิ.ย.๔๐   ถึง  ๒๒ ก.พ.๔๔ 
พ.ท.เริงฤทธิ์  สุวรรณศรี   ตั้งแต่  ๒๖ ก.พ.๔๔  ถึง  ๒๐ มิ.ย.๔๖ 
พ.ท.สันทัด  วรรณะศิลปิน    ตั้งแต่  ๑๐ ก.ค.๔๖   ถึง  ๒๐ ม.ค.๔๘ 
พ.ท.กฤษณะ  บุญน้อม         ตั้งแต่  ๒๐ ม.ค.๔๘  ถึง  ๑๒ ม.ค.๕๐ 
พ.ท.ถิรวัฒน์  ฉายปัญญา  ตั้งแต่  ๑๒ ม.ค.๕๐  ถึง  ๒๖ ม.ค.๕๒ 
พ.ท.ธีรวัฒน์  ปามุทา      ตั้งแต่  ๒๖ ม.ค.๕๒  ถึง  ๕ ส.ค.๕๓ 
พ.ท.ยอดยุทธ
พ.อ.ยอดยุทธ
พ.ท.พีระศักดิ์      
ฦๅชา 
ฦๅชา
อุตสานนท์
ตั้งแต่  ๒๖ ส.ค.๕๓ 
ตั้งแต่  ๒๙ ก.พ.๕๕
ตั้งแต่  ๒๘ มี.ค.๕๖
ถึง  ๒๘ ก.พ.๕๕
ถึง  ๒๘ มี.ค.๕๖
ถึง  ปัจจุบัน

Comments