ประวัติกองบินเบา

 กองทัพบกได้มองเห็นความสำคัญในภารกิจการบินทหารบก ในการที่จะปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการรบและการช่วยรบ ให้บังเกิดประสิทธิภาพและเพิ่มอำนาจกำลังรบของหน่วยทางภาคพื้นที่จะปฏิบัติภารกิจสำเร็จทั่วพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง  จึงได้พิจารณาเห็นความสำคัญในด้านให้การสนับสนุนภารกิจบินแก่ ทบ. และหน่วยรองของทบ. ในเรื่อง การตรวจการณ์  การลาดตระเวน  การชี้เป้าหมาย  การเฝ้าตรวจ  การส่องสว่างสนามรบ  การติดต่อสื่อสาร และการถ่ายภาพทางอากาศ จึงได้จัดตั้งหน่วยบินใน ทบ. ขึ้น โดยการจัดงบประมาณ ในการซื้อยุทโธปกรณ์  ด้านกำลังพลได้ส่งไปรับการศึกษาตามเหล่าสายวิทยาการทหาร และการศึกษาต่างประเทศได้รับการช่วยเหลือทุนจากมิตรประเทศ

     กองบินเบา จัดตั้งครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่า กองร้อยเครื่องบินเบาต่อมาแปรสภาพเป็นกองร้อยเครื่องบินเบา กองทัพบก ( ร้อย.บ.เบา ทบ. ) และเป็น กองบินเบา (กอง บ.เบา) ในปัจจุบัน 
 
   การย้ายที่ตั้ง

     - การจัดตั้งครั้งแรก หน่วยไม่มีอาคารของหน่วย โดยอาศัยอาคารของ ป.พัน.๓๑ เป็น บก.ร้อย.บ.เบา ทบ. ใช้สนามหญ้า ปตอ.พัน.๓ เป็นที่จอดอากาศยาน
     - ต่อมาในปี ๒๕๑๓ ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารของ ร้อย.บร.กบร.ศบบ. และได้รับโรงเก็บอากาศยานที่สนามบินสระพรานนาค ศบบ. จว.ลพบุรี
     - ต่อมาในปี ๒๕๑๖ ได้ย้ายมาอยู่  ณ อาคารเลขที่ ก.๐๕๙/๑๙ หมู่ที่ ๗ ต.เขาพระงาม  อ.เมือง  จว.ลพบุรี
     - ต่อมาประมาณเดือน  ก.ค.๒๙  ได้ย้ายมาอยู่ ณ อาคารเลขที่ ๑๔๒/๒๙ ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ศูนย์การบินทหารบก  หมู่ที่ ๗ ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรีเป็นที่ตั้งปัจจุบัน 
 
      การปฏิบัติการรบ 
กองบินเบา ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนการป้องกันชายแดนตาม บทบ.ยว. และ ชปบ.ทบ.กกล. ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของ ทภ.ต่าง ๆ อาทิเช่น จังหวัดพิษณุโลก,จังหวัดตาก,จังหวัดเชียงใหม่,
จังหวัดสุรินทร์,จังหวัดปัตตานี
 
Comments