Úvod

XI. ročník  KONFERENCIE

„Nikdy som nedovolil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu.“     (Mark Twain)

Nultým ročníkom v šk. roku 2009/2010
sme začali tradíciu konferencie, na ktorej žiaci tried
pre deti so všeobecným intelektovým nadaním
prezentujú svoje ročníkové práce.


Comments