Formálna úprava ročníkovej práce

Rozsah a štruktúra práce

Rozsah práce je cca 10 strán textu (formát strany A4, všetky okraje 2,5 cm, písmo 12, riadkovanie 1,5).

Štruktúra práce je nasledovná:

  • Titulná strana

Na titulnej strane nie je číslo strany a ani sa nezarátava do číslovania (resp. počíta sa ako nultá strana).

Povinné informácie na titulnej strane: 
- názov školy (Základná škola, Krosnianska 4, Košice); nepoužívaj skratky
- názov práce; pod názov uveď, že je to ročníková práca. napr.:

                Mačky
           ročníková práca

- meno autora (Meno Priezvisko - nie skratky)
- meno konzultanta s titulmi, bez oslovenia (napr. Mgr. Anna Marienková, nie p. uč. Marienková)
- školský rok
- trieda
- môže byť obrázok

  • Obsah

Obsah začína na novej strane. Musí byť vytvorený ako odkaz na jednotlivé nadpisy dokumentu (Nadpisom dokumentu je preto nutné nadstaviť úroveň pomocou štýlov. Je to popísané v časti Formát textu) .

Ako na to?

Open Office Writer: Vložiť - Odkaz - Registre a tabuľky - Registre a tabuľky
MS Office Word do verzie 2003: Vložiť - Odkaz - Register a zoznamy - Obsah
MS Office Word od verzie 2007: na karte Referencie - Obsah

  • Úvod
            Úvod začína na novej strane. Jeho rozsah je vzhľadom na rozsah práce max. 1 strana. Nečísluje sa 

(SPRÁVNE: Úvod   NESPRÁVNE: 1. Úvod).

  • Jadro (kapitoly)

Jadro práce začína na novej strane. Je delené na kapitoly a podkapitoly.  
Vzhľadom na rozsah práce sa odporúča delenie max. do 3. úrovne. 
Nadpisy kapitol môžu byť číslované. 
Každá hlavná kapitola (úroveň 1) začína na novej strane. 
V nasledujúcom príklade sú jednotlivé úrovne pre prehľadnosť rozlíšené farebne (1. úroveň - 
oranžová, 2. úroveň - modrá, 3. úroveň - fialová). V práci ich  nie je nutné farebne rozlíšiť.

                        1 prvá kapitola
                            1.1 prvá podkapitola prvej kapitoly
                                1.1.1 podkapitola prvej podkapitoly
                                1.1.2 podkapitola prvej podkapitoly
                            1.2 druhá podkapitola prvej kapitoly
                                1.2.1 podkapitola druhej podkapitoly
                                1.2.2 podkapitola druhej podkapitoly
                        2 druhá kapitola
                            2.1 prvá podkapitola druhej kapitoly
                                2.1.1 podkapitola prvej podkapitoly
                                2.1.2 podkapitola prvej podkapitoly
                                2.1.3 podkapitola prvej podkapitoly

                            2.2 druhá podkapitola druhej kapitoly
                                2.2.1 podkapitola druhej podkapitoly
                                2.2.2 podkapitola druhej podkapitoly
                            2.3 tretia podkapitola druhej kapitoly
                        3 tretia kapitola
                            3.1 prvá podkapitola tretej kapitoly
                            3.2 druhá podkapitola tretej kapitoly
                                3.2.1 podkapitola druhej podkapitoly
                                3.2.2 podkapitola druhej podkapitoly
  • Záver
            Záver začína na novej strane. Jeho rozsah je vzhľadom na rozsah práce max. 1 strana. Nečísluje sa.
  • Informačné zdroje (Bibliografia)
            Dodržte normu STN ISO 690!  Zoznam bibliografických odkazov očísluj. 

Knihy tlačené:
AUTOR knihy: Názov knihy. Vydanie. Miesto vydania  :  Vydavateľstvo, Rok vydania. ISBN (ak má)

Článok v časopise tlačenom:
AUTOR článku: Názov článku. In: Názov časopisu. Údaje o vydaní a čísle (číslo, ročník, s. - strana, resp. strany) ISBN (ak má)

Internetový článok/kniha
AUTOR článku: Názov článku/knihy. [on-line] Publikované (celý dátum alebo rok). [Citované celý dátum]. Dostupné na www <http://.....> ISSN (ak má)

Článok v časopise na internete:
AUTOR článku: Názov článku. In: Názov časopisu. [online] Údaje o vydaní a čísle. Publikované (celý dátum alebo rok). [Citované celý dátum]. Dostupné na www <http://......> ISSN (ak má)

Rozhlas a televízia
Názov relácie, Názov televízie, dátum a čas vysielania

Multimediálne nosiče (programy a pod.)
Názov, Tvorca, [program]

Iné
Názov, autor  (tvorca, aj firma, spoločnosť), čo to je (propagačný materiál, plagát a pod.)

Ako písať autora:
Priezvisko píšeš veľkými písmenami takto:
PRIEZVISKO, M. (v prípade ak je 1 autor)
PRIEZVISKO1, M1. -  PRIEZVISKO2, M2. - PRIEZVISKO3, M3  (ak sú dvaja až traja)
PRIEZVISKO1, M1. a i. (ak sú viac ako traja)

Ako písať názov:
Názov píšeš kurzívou (Italic-šikmé písmo)
Názov píšeš presne tak ako je uvedené na publikácii. neskracuješ žiadne slovo. Ak sú číslovky písané slovom, píšeš ich slovom, nie číslicou.

Príklad na postačujúce údaje pre ročníkovú prácu:

Bibliografický odkaz:(kniha)

1. GODE, Alexander: Interlingua. 1. vyd. Krupina : NIKARA, 1994. ISBN 80-8046-020-5 

Bibliografický odkaz na .článok v seriálovej publikácii (napr. v časopise):

2. PASTIERIK, J. a i.: Úloha pedagóga v správnom vzdelávaní agresívnych detí. In: Pedagogická revue, roč. 24, 1999, č. 2, s. 23-37.

Článok v elektronickom časopise 

3. KOZDEROVÁ, P. Nové digitálne knižnice sveta ... In Ikaros [online]. 8/3 1999 [cit. 10.06.2013]. Dostupné na www: 
   <http://ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/1999/c08/usti/ usti_kozderova.
htm>. ISSN 1212-4875.

4. Mačka domáca. In: Wikipédia [online]. Publ. 17. 03. 2013. [cit. 15.03.2013] Dostupné na www: 
    <
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Dka_dom%C3%A1ca


Poznámka:

Ako vidno je to hotová veda správne zapísať bibliografický odkaz. Podľa hesla "všetko je na webe" máme k dispozícii webovú stránku 

Pomocník na bibliografické odkazyktorá ti pomôže správne zostaviť bibliografický odkaz. 

Po zvolení typu bibliografie a vypísaní potrebných údajov stlač tlačidlo "Vypísať bibliografický odkaz" a máš to hotové. Ak ti ponúkne viac možností, zvoľ si tú, ktorú nájdeš pod: Bibliografický odkaz podľa ISO 690 , Použitá literatúra/Bibliografia:.


  • Prílohy (v prípade potreby)


Formát textu

Text je potrebné (a aj výhodné) formátovať pomocou formátovacích štýlov. Sú v textových procesoroch (aplikáciách) predefinované.

Veľkosť normálneho textu je 12. Veľkosť riadkovania je 1,5. Osadenie prvého riadka v odseku max. 1,75. Zarovnanie odstavca do bloku (zarovná ľavý aj pravý okraj). Medzera nad/pod (pred/za) odstavcom max. 24. Veľkosť písma nadpisu 1. úrovne (nadpis hlavnej kapitoly) je max. 24. V práci je povolené použiť max. dva fonty písma (napr. Arial na nadpisy + Calibry na text). V špecifických prípadoch (napr. pri písaní príkladov programovacieho kódu) je povolené použitie aj tretieho fontu.

Použitie formátovacích štýlov pri formátovaní nadpisov umožní vytvoriť automatický obsah dokumentu pár kliknutiami myšou:
Open Office Writer: Vložiť - Odkaz - Registre a tabuľky - Registre a tabuľky
- MS Office Word do verzie 2003: Vložiť - Odkaz - Register a zoznamy - Obsah
MS Office Word od verzie 2007: na karte Referencie - Obsah

V prípade, ak zmeníš dokument po vložení obsahu (zmena nadpisu, pridanie, odstránenie textu a tým posunutie nadpisov na iné strany), je potrebné obsah aktualizovať: 
klik sekundárnym (zvyčajne je to pravé tlačidlo, ľaváci si zvyknú funkcie tlačidiel prehodiť) tlačidlom myši na obsah a  vybrať možnosť:
Open Office Writer: - Aktualizovať index/tabuľku
- MS Office Word: Aktualizovať pole

V texte často potrebujeme niektoré časti zvýrazniť. Zvýraznený text sa používa na zvýraznenie dôležitých častí textu, resp. vytvorenie malých nadpisov, ktoré sa nebudú uvádzať v obsahu. 

Podčiarknutý text nie je vhodné použiť. Zvýraznenie je možné zabezpečiť nastavením niektorých vlastností písma, resp. ich kombináciou. napr.: kombináciu týchto vlastností:  Tučné / Tučné a šikmé / Šikmé 
  Rozšírené medziznakové medzery
 (mierka) 
  Rozšírené medziznakové medzery šikmé 
  Rozšírené medziznakové medzery tučné

  Rozšírené medziznakové medzery tučné, šikmé 

Comments