Dôležité termíny

 ???Konferencia ročníkových prác Termín a spôsob konania konferencie ročníkových prác žiakov II.stupňa bude včas oznámený.
online
15. máj 2020
Konzultácia prezentácií k RP Konzultácia, prípadne úprava prezentácie k obhajobe ročníkových prác na webhodinách informatiky s cieľom pripraviť sa na Konferenciu ročníkových prác
online
30. apríl 2020
Odovzdanie prezentácie 
k obhajobe ročníkovej práce
Odovzdať všetky súbory potrebné na prezentáciu. Prezentácie odovzdať na svojom OneDrive v Office 365. Priečinok s názvom "trieda-priezvisko-rp" je potrebné zdieľať s uč. A. Siváková.
apríl 2020Tvorba prezentácie

Nahlásenie špecifických hardvérových a softvérových požiadaviek.
Počas tohto obdobia môžeš testovať prezentáciu na počítači v škole, ktorý bude použitý na konferencii a nahlásiť požadovaný softvér pre potreby prezentácie Tvojej prezentácie. 
  • V deň konferencie už nebude možné (nebude čas) nahrávať do notebookov žiadne súbory ani softvér, preto si to neodkladaj na poslednú chvíľu.

  • Na testovanie prezentácii využi učiteľom určenú hodinu informatiky, resp. poobedňajší čas od 14:00 do 16:00 po predchádzajúcom dohovore s Mgr. A. Sivákovou. Uvedom si, že učiteľ má mnoho povinností a nemusí mať každý deň na teba čas. Preto plánuj aspoň týždeň dopredu.  
apríl 2020 Hodnotenie ročníkových prác určení vyučujúci
Nasledujúci deň po prerušení prevádzky školy z dôvodu pandémie Odovzdať tlačenú verziu ročníkovej práce triednej učiteľke Tlačenú podobu odovzdáte po zrušení prerušenia prevádzky školy a nástupe do školy.


Nákladná farebná tlač nie je podmienkou pre lepšie hodnotenie. Najdôležitejší je vlastný prínos autora a kvalitné spracovanie obsahu. 
31. marca 2020Odovzdať hotovú ročníkovú prácu v elektronickej podobe triednej učiteľke, konzultantovi a Mgr. Sivákovej prostredníctvom EduPage.Odovzdávaš len jeden súbor vo formáte pdf.
Dodrž nasledovný názov súboru:
"trieda_PriezviskoMeno_NazovPrace.pdf"
napr.:  5A_MrkvickaJozef_PribehJankaAMarienkyVLese.pdf

Snaž sa minimalizovať elektronickú veľkosť súboru pre publikovanie online. Odporúčaná veľkosť je do 2500 MB. 

Ak Tvoja práca okrem pdf súboru textovej časti obsahuje aj ďalšie súbory (napr. program, video a pod.), vytvor priečinok s menom ako je uvedene hore a doň vlož všetky súbory. Priečinok "zo-ZIP-uj" resp "z-RAR-kuj" a tak odovzdaj. 
30. marca 2020Tvorba ročníkových prác, konzultáciePočas tvorby môžeš prípadné problémy s počítačovým (nie obsahovým) spracovaním práce konzultovať s učiteľkou informatiky na určených hodinách informatiky, resp. od 14:00 do 16:00 po predchádzajúcej dohode. 
Na konzultáciu je nutné priniesť aj problémový súbor.
Problémy obsahovej stránky práce riešiť so svojim konzultantom.
 15. novembra 2019 Vyplniť on-line prihlášku 
témy ročníkovej práce
 Formulár dostaneš prostredníctvom e-mailu. Ak si ho nedostal do 10. novembra, oznám to neodkladne Mgr. Anne Sivákovej, resp. svojmu učiteľovi informatiky.
    

Comments