Dôležité termíny

Termín Úloha Zodpovední Poznámka
do 25. novembra 2018
Vyplniť on-line prihlášku témy ročníkovej práce
žiaci II. stupňa  Formulár dostaneš prostredníctvom e-mailu. Ak si ho nedostal do 26. novembra, oznám to neodkladne Mgr. Anne Sivákovej, resp. svojmu učiteľovi informatiky.
do 30. marca 2019 Tvorba ročníkových prác, konzultácie žiaci 5.-8.ročníka Počas tvorby môžeš prípadné problémy s počítačovým (nie obsahovým) spracovaním práce konzultovať s učiteľkou informatiky na určených hodinách informatiky, resp. od 14:00 do 16:00 po predchádzajúcej dohode.
Na konzultáciu je nutné priniesť aj problémový súbor.
Problémy obsahovej stránky práce riešiť so svojim konzultantom.
 31. marca 2019 Odovzdať hotovú ročníkovú prácu v tlačenej podobe triednej učiteľke
žiaci 5.-8.ročníka Nákladná farebná tlač nie je podmienkou pre lepšie hodnotenie. Najdôležitejší je vlastný prínos autora a kvalitné spracovanie obsahu. 
Termín je nutné dodržať. Ak 31 .3 vychádza na víkend, tak je potrebné prácu odovzdať posledný deň pred 31.3., keď si v škole.
 25. apríla 2019 Odovzdať elektronickú verziu ročníkovej práce do priečinka
na Google disku "Ročníkové práce"

žiaci 5.-8.ročníka Odovzdávaš len jeden súbor vo formáte pdf.

Dodrž nasledovný názov súboru:
trieda_PriezviskoMeno_NazovPrace
napr.:
5A_MrkvickaJozef_PribehJankaAMarienkyVLese

Snaž sa minimalizovať elektronickú veľkosť súboru pre publikovanie online. Odporúčaná veľkosť je do 2500 MB.

Ak Tvoja práca okrem pdf súboru textovej časti obsahuje aj ďalšie súbory (napr. program, video a pod.), vytvor priečinok s menom ako je uvedene hore a doň vlož všetky súbory. Priečinok "zozipuj" resp "zrarkuj" a tak odovzdaj.
 
 apríl 2019 Hodnotenie ročníkových prác určení vyučujúci  
 apríl 2019 Tvorba prezentácie

Nahlásenie špecifických hardvérových a softvérových požiadaviek.
žiaci 5.-8.ročníka Počas tohto obdobia môžeš testovať prezentáciu na počítači v škole, ktorý bude použitý na konferencii a nahlásiť požadovaný softvér pre potreby prezentácie Tvojej prezentácie. 
  • V deň konferencie už nebude možné (nebude čas) nahrávať do notebookov žiadne súbory ani softvér, preto si to neodkladaj na poslednú chvíľu.

  • Na testovanie prezentácii využi učiteľom určenú hodinu informatiky, resp. poobedňajší čas od 14:00 do 16:00 po predchádzajúcom dohovore s Mgr. A. Sivákovou. Uvedom si, že učiteľ má mnoho povinností a nemusí mať každý deň na teba čas. Preto plánuj aspoň týždeň dopredu.  
30. apríl 2019Nahlásiť prípadné požiadavky na prezentáciu
 

žiaci 5.-8.ročníka Požiadavky na prezentáciu je potrebné nahlásiť žiakom 9.roč, ktorí sú zodpovední za sekciu, v ktorej budeš obhajovať svoju prácu, prípadne p. uč. A. Sivákovej.

Štandartne je k dispozícií:

MS Office 2007, OpenOffice, Internetový prehliadač, Win. Media Player, VLC, Imagine, Baltik 3 a 4.

Špecifické požiadavky na hardvér a softvér budú zabezpečené v súlade
s možnosťami školy. Je potrebné nahlásiť aj potrebu reproduktora.
online
28. apríla 2019 
do 23:59 hod
 
alebo

fyzicky (v škole)
29. apríla 2019
do 14:00
Odovzdať prezentáciu do priečinka
na Google disku "Ročníkové práce"žiaci 5.-8.ročníka Odovzdávaš všetky súbory potrebné na prezentáciu. Prezentácie odovzdáš na Google disk. 

Prezentácie je potrebné natiahnuť do notebookov podľa rozdelenia žiakov do jednotlivých sekcií a to trvá určitý čas.
V deň konferencie sa už nebudú prezentácie naťahovať do notebookov, nebude na to čas.
3. mája 2019 (piatok) Konferencia  organizačný tím  
    

Comments