Psychologica

PSYCHOLOGICA

Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislava


Zborník Psychologica je recenzovaný vedecký zborník Filozofickej fakulty UK v Bratislave publikujúci výsledky základného i aplikovaného psychologického výskumu. Zborník Psychologica nadväzuje na tradíciu spoločného zborníka Katedry psychológie a Psychologického ústavu vydávaného od začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia. 

  • Autori/ki poskytujú svoje rukopisy exkluzívne zborníku Psychologica a pred rozhodnutím redakčnej rady ich neuverejnia v iných časopisoch.
  • Všetky príspevky prijímané do zborníka budú anonymne recenzované odborníkmi v príslušnej oblasti.
  • Príspevky do zborníka sú prijímané výlučne prostredníctvom elektronickej aplikácie Psychologica.

  • Termín najbližšej uzávierky prijímania príspevkov (po recenznom konaní) je .31.1.2018.
  • Pokyny pre autorov nájdete tuPokyny pre autorov

Comments