Konferencia 2013‎ > ‎

Organizátori


ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

Katedra psychológie
Filozofická fakulta UK v Bratislave


ODBORNÍ GARANTI KONFERENCIE

Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.


ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE

Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD. (garant)
Mgr. Viera Cviková, PhD.
Mgr. Michal Hajdúk
Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.
PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.
Mgr. Petra Labudíková
Mgr. Daniela Moskaľová, PhD.
Mgr. Lucia Sabová, PhD.
Mgr. Petra Soláriková


Dôležité termíny

10.04.2015 - Otvorenie 
registrácie a prihlasovanie abstraktov

11.09.2015-
Koniec prihlasovania abstraktov

05.10.2015 - 
Oznámenie o akceptácií/
neakceptácií abstraktov

06.11.2015 - 
Zverejnenie programu konferencie

26.a 27.11. 2015 -  
Konferencia 

15.01.2016 - Odovzdanie príspevkov do zborníka  

Január - marec 2016 - 
Recenzovanie a úprava príspevkov autormi

Jún 2016 - Publikácia zborníku

Comments