Domov

"Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií" je pravidelne organizovaná konferencia našej katedry, s cieľom výmeny skúsenosti medzi odborníkmi v oblasti teórií, základného a aplikovaného psychologického výskumu. Cieľom konferencie je prepájanie teórie a praxe z pohľadu experimentálnych a empirických skúseností. Konferenciu organizujeme každé dva roky, a na november 2013, pripravujeme už jej štvrté pokračovanie. Konferencia je otvorená pre širokú odbornú verejnosť, pracovníkov univerzít, vysokých škôl a výskumných inštitúcií. Aktívna účasť je možná v pléne, alebo v posterovej sekcii. Odprezentované príspevky a postery sú recenzované a publikované v zborníku Psychologica.

 
Kontaktná adresa: 
e-mail:                                   konferencia.kpsych2015@gmail.com

poštová adresa:    
Katedra psychológie FiF UK
Organizačný výbor konferencie
Gondova 2, P.O.Box 32
814 99 Bratislava
Tel/Fax: 02/59 339 418