Kompetanseutvikling for bedrifter og enkeltpersonar

KompetanseVest 

er eit privat foretak basert i Bergen som arbeider i det europeiske programmet for livslang læring. Vi har mange års erfaring frå undervisning i vidaregåande skule og frå adminstrasjon av vaksenopplæring.

Kompetanse Vest og Kompetanse Vest Limited har sidan 2007 vore partnar i fleire EU-partnarskap og sentraliserte / multilaterale EU-prosjekt med fokus på identifisering, godkjenning og validering av uformell og ikkje formell læring.


Hovudmålet vårt er å tilby kompetanseutvikling og opplæring til vaksne tilpassa den enkelte sin situasjon, ønske og behov.


Ytterlegare mål er

  • Å fremja vaksne si læring i eit perspektiv av livslang læring
  • Å støtta elever/studentar i alle aldrar og leggja til rette for læring mellom generasjonene
  • Å oppmuntra til innovativ bruk av teknologi for å støtta undervisning og læring
  • Å jobba internasjonalt for å fremja livslang læring
  • Å samarbeida med andre institusjonar og organisasjonar i Norge og i Europa for å utveksla beste praksis i livslang læring og for å fremja innovative løysingar for livslang læring.
 

Kompetanse Vest, org. nr. 986328440

Epost: kompetanse@gmail.com

Blogg: Life in the 20th century  
Competence building, support and guidance.


Kompetanse Vest Limited

var partnar i to EU-partnarskap der realkompetansevurdering var sentralt:


og to Grundtvig partnarskap:
  • StorySavers, 2012/2014

  • Agathe, 2013/2015Competence West, org. # 986 328 440

Competence West Limited, org. # 995 648 318


Email: kompetanse@gmail.com Phone: +47 9006 2324