ระบบยา (Home)

update ประกาศเกณฑ์จริยธรรม โรงพยาบาลขอนแก่น  Click

update ข้อมูลก่อนใคร !!เอกสารข้อมูลด้านระบบยา


 
         

All Hearts One Heart.mp4


ข่าวใหม่ Update NEWs
ข่าวใหม่ Hot news

    เอกสารยาต้านพิษ
         ยาต้านพิษ เล่มที่ 1 Click
         ยาต้านพิษ เล่มที่ 2 Click
               Calcium Disodium EDTA), Botulinum antitoxin, DigitalisFabFragment, Diphtheriaantitoxin
         ยาต้านพิษ เล่มที่ 3 Click
                Antivenoms, Atropine, Pralidoxime, 2-PAM, N-acetylcysteine, Sodium bicarbonate,                                Polyethylene glycol electrolyte solution
         ยาต้านพิษ เล่มที่ 4 Click
                Diphenhydramine, Ethanol, Vitamin K1, Hyperinsulin Euglycemia Therapy,
                Intravenous Fat Emulsion
         ยาต้านพิษ เล่มที่ 5 Click

         คู่มือยาต้านพิษ ฉบับพกพา 2556 Click
         คู่มือยาต้านพิษ ฉบับพกพา 2555 Click
     
     คู่มือยาจิตเวชโรงพยาบาลสงขลาราชนครินทร์ click

  • สรุปประชุมรายการยาเข้าออกจากบัญชียาโรงพยาบาล วันที่ 17 กันยายน 2558 Click
  • การเปรียบเทียบบัญชียาโรงพยาบาลขอนแก่น และ บัญชียาโรงพยาบาลชุมชน ในกลุ่มยา Cardiovascular drugs, Central nervous system drugs และ Respiratory drugs รายละเอียด Click 
  • ข้อมูลรายการยา (Drug monograph) ในกลุ่ม cardiovascular drugs Click
  • ทะเบียนแพทย์ที่ได้รับการขอนุมัติให้สั่งจ่ายยา บัญชี จ.2 Click
  • ทะเบียนผู้ป่วยที่ใช้ยาที่ต้องอนุมัติพิเศษ Click
  • ข่าวสารด้านยา Medical Weekly Click 
  • การประชุม จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติด้านระบบยา ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 19-20 สิงกาคม 2556 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล วิทยากรโดย ภญ.รศ.ธิดา นิงสานนท์ และ ภญ.วิชชุนี พิตรากูล จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดโดย เครือข่ายความปลอดภัยด้านยา จังหวัดขอนแก่น เอกสารประกิบการประชุม และภาพกิจกรรม Click