Типові правила користування біліотеками в Україні

Кіровоградська міська централізована бібліотечна система

http://kr.cen.library.kr.ua/

Типові правила користування бібліотеками в Україні (Бібліотека)

 

Типові правила

користування бібліотеками в Україні

із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 №319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001.за №538/5729

 

1.Загальні положення

1.1 Типові правила користування бібліотеками в Україні, розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", із змінами і доповненнями, поширюються на мережу діючих бібліотек усіх форм власності і організацію бібліотечної справи.

 

1.2 На підставі Типових правил кожна бібліотека України розробляє власні правила користування відповідно до її статуту, цільового призначення, складу користувачів, спеціалізації бібліотечних фондів.

 

2.Права користувачів

2.1 Кожний громадянин України, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікацій, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.

 

2.2 Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

 

2.3 Користувачі бібліотеки мають право:

Øбезоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

Øбезоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

Øбезоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

Øодержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА);

Øодержувати інформації з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;

Øкористуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

Øбрати участь у роботі бібліотечних рад.

 

2.4 Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежуються. Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

Спеціальні бібліотеки можуть установлювати інші терміни з урахуванням контингенту користувачів і специфіки їхнього обслуговування.

 

2.5 Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або в іншому обліковому документі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

 

2.6 Рідкісні та цінні документи, довідкові видання а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

 

2.7 При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому, бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов'язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи. під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

 

2.8 У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін та міжнародний бібліотечний абонемент.

 

2.9 Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами або одержувати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 2.7 Типових правил.

 

2.10 Користувачі бібліотек з вадами зору мають право на одержаннядокументів на спеціальних носіях інформації через мережу спеціалізованих та інших загальнодоступних бібліотек.

 

2.11 Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках.

 

2.12 Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

 

 

3.Обов'язки користувачів.

3.1 Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює, подають фотокартку (для бібліотеки, де видається читацький квиток), ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

Діти і підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

 

3.2 У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, отримати дублікат читацького квитка.

 

3.3 Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них: при одержані документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявленні в документах дефекти несе користувач.

 

3.4 Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

 

3.5 Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін, за домовленістю з бібліотекою - фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

 

3.6 За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

 

3.7 Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно чинним законодавством України.

 

3.8 Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

 

3.9 Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

 

3.10 Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів власності згідно із законодавством.

 

4.Обов'язки бібліотек з обслуговування користувачів.

Бібліотеки зобов'язані:

Øінформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні.

Øстворювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

Øдбати про культуру обслуговування користувачів;

Øформувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

Øзадовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами;

Øсистематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням для бібліотеки виданих користувачами документів;

Øураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведені масових заходів;

Øне використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

Øстворювати бібліотечні ради;

Øзвітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

 

 

 


Бібліотечна планета. Інформаційний бюлетень. – 2002.– №1.–С.1