หลักสูตรด้านอาชีพ

โครงสร้างหลักสูตรอาชีพ รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193

ระดับชั้น

ภาคเรียน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวน

หน่วยกิต

ชั่วโมง/สัปดาห์

 อื่น ๆ 

ม.1

1

ง21201

ขนมไทย

1.0

2

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน 

 

2

ง21202

การแปรรูปอาหาร

1.0

2

 คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน 

ม.2

1

ง22201

งานปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

1.0

2

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน  

 

2

ง22202

โครงงานอาชีพ

1.0

2

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน  

ม.3

1

ง23201

Animation

1.0

2

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน  

 

2

ง23202

E-Book

1.0

2

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน 

Ċ
Sukanda Prayoon,
17 ก.ค. 2558 22:31
Comments