ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

https://sites.google.com/site/itabr4/home/a1.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้เขตสุจริต) ประจำปี 2563 กิจกรรม : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  ...รายละเอียดเพิ่มเติม >https://sites.google.com/site/itabr4/home/a3.jpg
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
https://sites.google.com/site/itabr4/home/a2.jpg

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขับเคลื่อนประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารจัดการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่
   ....รายละเอียดเพิ่มเติม >

QRCODE_ITA2020

https://sites.google.com/site/itabr4/home/itabr4.png
http://gg.gg/itabr4

รายงานออนไลน์

https://admission.bopp-obec.info/login.php

https://www.bopp-obec.info/home/

http://bobec.bopp-obec.info/index.php

http://data.bopp-obec.info/emis/

https://e-budget.jobobec.in.th/

http://203.159.164.53/~eme53/

http://specialbasic.specialset.bopp.go.th/specialbasic/index.php

http://a3104.obec.expert/authen/login

https://dltv.ac.th/home

https://sites.google.com/site/itabr4/config/pagetemplates/ita_sphp-buriramy-khet4/sn1.png?attredirects=0