Israeli id number check בדיקת תקינות מספר ת.ז תעודת זהות מספר זיהוי ישראלי

בדיקת תקינות מספר תעודת זהות ת.ז מספר זיהוי ישראלי  Israeli id number check 
תוכנה חופשית חינם לבדיקת מספר ת.ז - תעודת זהות. משלימה אפסים וסיפרת ביקורת תשיעית. התוכנה לא בודקת אם מספר ת.ז קיים אלא האם הוא תקין !