úvod‎ > ‎stavby v obci‎ > ‎

Stavba vodovodu

Vodovod    Informace  k  vodovodu   

     V  březnu    letošního  roku byla  ukončena  v  naší  obci  výstavba  vodovodu.  Bylo  provedeno  kolaudační  řízení  a  stavba  se  stala  majetkem  obce  Hořešovice.  Následně  proběhlo  schválení  a předání  stavby  firmě  Severočeské  vodovody  a  kanalizace a.s.  Středisko  Louny.  Nasledně  po  té  byla s  dodavatelem  sepsána   smlouva  o  provozování  zařízení,  neboť  samotná  stavba  musí  být   ještě  po  dobu   10-ti  let  majetkem  obce  a  to  z  důvodů  poskytnutí  státní  podpory  na  výstavbu.  Schválení  smlouvy  procházelo  složitým  administrativním  procesem,  který  je  již  konečně   uzavřen.

Od  12.7.  2010  je  již  možno  uzavírat  jednotlivé  smlouvy  o  dodávce  vody.   

      Pokyny  k  uzavírání   smlouvy  o  dodávce  vody 

Před  montáží  každého  vodoměru  je  třeba  uzavřít  smlouvu  o dodávce  pitné  vody.

Smlouva  je  vždy  podepisována  mezi  odběratelem  (majitelem rodinného domku nebo jiné nemovitosti) a  dodavatelem  Severočeské  vodovody a kanalizace  a.s.  (dále již   jen SČVK).   Smlouvu  je  třeba  sepsat  v  kanceláři  zákaznického  centra  SČVK   na  adrese: ulice  Osvoboditelů  2649,  Louny.  Poloha kanceláře je vyznačena na  mapce města Loun.  Provozní doba kanceláře je  pondělí a středa od 8 – 17  hodin,  pátek  8 – 14 hodin.

    Sepsat  smlouvu  musí   každý  odběratel  osobně  nebo  se může nechat ve výjimečných  případech  zastupovat   jinou  osobou na  základě  plné  moci  (kterou  není  třeba  úředně  ověřovat). 

 

Pro sepsání smlouvy  o dodávce  vody je nutno doložit a znát:

           - doklad totožnosti  žadatele – občanský průkaz

                 V případě  zastupování majitele nemovitosti  na základě plné moci je třeba znát jeho

                 veškeré údaje uvedené v občanském průkazu (nejlépe mít kopii OP)

 

            - doklad o vlastnictví připojované nemovitosti

               Výpis z katastru nemovitostí  (postačuje pouze výpis z internetu, není třeba

                  výpis z katastru nemovitostí s kolkem)

 

         - platné stavební povolení  ( nebo územní rozhodnutí)

         Je  provedeno územní rozhodnutí  společně pro vesnice Třebíz, Hořešovice,

                Hořešovičky, Zichovec a Bilichov  č. 58/2006   ze dne 20.12. 2006 vydaného

                MěÚ  Slaný.  Výše  uvedené územní rozhodnutí si můžete stáhnout zde

     

    - projektovou  dokumentaci  skutečného provedení vodovodní přípojky

         Dokumentace musí  být zpracována  podle  normy   autorizovanou  osobou  

                 a  musí být  opatřena kulatým razítkem  autorizované  osoby projektanta.

               Projekt musí obsahovat veškeré předepsané náležitosti !!  (technickou zprávu, situaci,

               půdorys přípojky, podélný řez,  schéma    vodoměrné  sestavy atd.)

  

            -  je třeba  mít  představu o provádění  zálohových  plateb

             Zálohy je třeba platit  každý měsíc nejlépe formou  SIPO  nebo  příkazem

                 z účtu,  nejméně  vhodným  řešením je měsíční platba pomocí složenek.

                 Zálohové platby  pomocí SIPO se nastaví  osobně po uzavření smlouvy na místní

                 poště.  Zálohy  poskytované z osobního účtu je  třeba  nastavit  také po  podpisu

                 smlouvy v bance  klienta  trvalým  příkazem.

  Každá  přípojka musí  být  ukončena  vodoměrnou  sestavou.  Montáž  vodoměrné  sestavy  bude  prováděna  Severočeskou  vodárenskou  společností  (až  po  sepsání  smlouvy  o  odběru  vody).  Vodoměrná  sestava musí  být  předepsaného  typu a obsahuje uzavírací  ventily, zpětnou  klapku, vodoměr, šroubení a držák  sestavy. Náklady  na  dodání a montáž sestavy budou asi  3500 Kč  včetně DPH.  Dodavatel  vody  požaduje,  aby  maximálně do  roka  od  uvedení  vodovodu  do  provozu  byl  každý odběrný  objekt  osazen  vodoměrnou  sestavou,  čímž  se zabrání  případným  nelegálním  odběrům  vody z řadu.

Comments