เขื่อนแม่งัด

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

        เขื่อนแม่งัด หรือปัจจุบันเรียกกันว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล นั้น  เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทำการชลประทานให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในลุ่มน้ำแม่งัด มีเนื้อที่ชลประทานฝั่งขวา 20,000 ไร่ ฝั่งซ้าย 10,000 ไร่ ตัวเขื่อนมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมสูง 59 เมตร ยาว 1,950 เมตร และมีอ่างเก็บกักน้ำที่มีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตรซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 26.5 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ที่เขื่อนแห่งนี้ยังมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 4,500 กิโลวัตต์ จำนวนทั้งหมด 2 เครื่อง รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 9,000 กิโลวัตต์และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 24.5 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ความสำคัญของเขื่อนแม่งัดแห่งนี้คือการทำหน้าที่ส่งให้หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกในที่ราบเชิงเขาทั้งสองฝั่งของลำน้ำแม่งัด การส่งน้ำไปช่วยโครงการทางใต้ลงไป เช่น แม่แฝกและแม่ปิงเก่าอีกด้วย ยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำปิง โดยเฉพาะบรรเทาน้ำหลากเข้าท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ปลา ถือเป็นสร้างอาชีพเสริมทางการประมงน้ำจืดให้แก่ชาวบ้านอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเขื่อนแม่งัดได้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในช่วงสุดสัปดาห์ และโดยรอบอ่างเก็บน้ำนั้นมีแพพักและแพอาหารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว

แรกสร้างเขื่อนแม่งัด

        กรมชลประทานได้เริ่มก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2520 และก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2528 โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างร่วม 9 ปี  ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2529  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเขื่อนว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และจากนั้นไม่นาน พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2529  

ที่ตั้ง : ที่ตั้งอยู่บนลำน้ำแม่งัด สาขาแม่น้ำปิง ที่บ้านแม่วะ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 41 โดยไปตามทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าไปเขื่อนแห่งนี้ ระยะทางประมาณ 11 -12 กิโลเมตร สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 5347 0150

Comments