อาจารย์ที่ปรึษาอาวุโส
ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก
อาจารย์ที่ปรึษา
ผศ.ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ
รศ.ดร.พิสิษฐ์ ลิ่วธนกุล
นักศึกษาปริญาเอก
คชพงศ์ สุมานนท์- การติดตามจุดกำลังสูงสุดของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์โดยการใช้อัลกอริธึมค่าเหมาะสมที่สุดของกลุ่มอนุภาคชนิดตัวถ่วงน้ำหนักภายใต้ขอบเขตอุณหภูมิพลศาสตร์
ปกครอง วงศ์คูณ-
นักศึกษาปริญาโท
ชยภัทร ประไพพรเลิศ-
กัญญา โพธิรักษ์-
หัฎฐะ สาวะจันทร์-
ธีรนนท์ ไชยคุณ-
ปรัชญาพล ชมภูบุตร-
นักศึกษาที่จบการศึกษา
เจษฎา ขัดทองงาม- เทคนิคการแบ่งกระแสภาระอัตโนมัติแผนใหม่สำหรับการขนานวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรง N โมดูล ด้วยการใช้บัสการแทรกแบบเดี่ยว
สุรชาติ เชาวลิต- การวิเคราะห์และการออกแบบตัวควบคุมแบบสัดส่วน-เรโซแนนซ์ สำหรับวงจรแปลงผันไฟสลับ-ไฟครง 1 เฟส แบบเต็มบริดจ์
ลีนวัฒน์ โชติโรจนอนันต์- วงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงชนิดทอนแรงดันแบบสวิตช์ชิงที่มีการกระตุ้นด้วยตัวเอง: วงจรขับหลอดส่องสว่างแอลอีดี
ศุภฤกษ์ ศิริภาพ- การวัดค่าอิมพีแดนซ์ของแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดด้วยวิธีการป้อนแหล่งจ่ายกระแสสลับ
พรพงษ์ เกรียงไกรอุดม- การออกแบบและพัฒนาเครื่องกำเนิดสัญญาณแรงดันอิมพัลส์ลาดเอียงเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินในระบบไฟฟ้าสื่อสาร
วรธัช ไชยคุณ- การประยุกต์อินเวอร์เตอร์คลาส ดี เรโซแนนซ์ เพื่อใช้ในกระบวนการพลาสมา
ภัทระ สุวรรณไตร- การหาค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์ แสงอาทิตย์ด้วยวิธีการเพิ่มค่าความนำสำหรับวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรง ชนิดเต็มบริดจ์ที่มีการทำงานแบบเหลื่อมเฟสของสวิตช์
สายธาร ม่วงโพธิ์เงิน- การป้องกันการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระสำหรับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์แบบหนึ่งเฟส
วิษณุ จิตวิริยะ- การประยุกต์ใช้การควบคุมการติดตามค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ด้วย การเพิ่มค่าความนำกับวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงแบบทบแรงดันร่วมกลับทิศทาง
ดนุพล ทับทิมอ่อน- การวิเคราะห์ และออกแบบวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงชนิดทอน-ทบระดับแรงดัน ที่มีการไหลของกำลังไฟฟ้าสองทางเพื่อรักษาเสถียรภาพบัสแรงดันไฟตรง
นายพชร คำหอม- การศึกษา และปรับปรุงอัลกอริทึมการติดตามค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด สำหรับอนุกรมโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาวะเงาบดบัง
พิพัฒน์ จันทรมาตร- การศึกษาและออกแบบวงจรขับหลอด LEDs ที่มีการใช้วงจรภาคหน้าที่อยู่บนพื้นฐานของวงจรแปลงผันกำลังไฟสลับเฟสเดียว - ไฟตรงแบบฟลายแบ็กสำหรับการปรับปรุงตัวประกอบกำลัง
สุธิดา เกิดสุวรรณ์- การวิเคราะห์ ออกแบบและประยุกต์ใช้วิธีควบคุมแบบดิจิตอลอาร์-เอส-ที สำหรับควบคุมกระแสของวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวเป็น ไฟฟ้ากระแสตรงที่สามารถควบคุมการไหลได้ 2 ทิศทาง
สิทธิศักดิ์ กิรติพงษ์วุฒิ- การวิเคราะห์และออกแบบวงจรอินเวอร์เตอร์ชนิดเรโซแนนซ์แบบกึ่งบริดจ์สำหรับเครื่องหลอมโลหะ