2016 Spring Group Photo
(left to right) Guoliang (Greg) Liu, Zhengping Zhou, Casey Clark, Meng Cai, David Hicks, Xi Chen, Assad Khan, Shuqi (Sukki) Zhao, Ke Cao


2016 Spring Group Party