Apie GeoGebra institutą

GeoGebra institutai jau yra įkurti daugelyje pasaulio šalių (http://www.geogebra.org/cms/institutes) ir juose sėkmingai dirba universitetų dėstytojai bei mokyklų mokytojai. Lietuvos GeoGebra instituto pagrindinė numatoma veikla:
  • išversti programą į lietuvių kalbą ir paruošti naudojimui;
  • tobulinti šiai programai skirtą tinklalapį www.geogebra.lt, paruošti metodinę medžiagą, siūlyti programos tobulinimus bei kurti jai skirtus papildinius;
  • organizuoti skirtingų sunkumo lygių seminarus, skatinti rengti metodines interaktyvias priemones bei sukurti galimybę tarpusavyje dalintis savo patirtimi visame pasaulyje;
  • dalyvauti tarptautiniuose ir nacionaliniuose tyrimuose, konferencijose, projektuose, susijusiuose su šia programa ir jos taikymu (gali būti įtraukiami universitetų dėstytojai ir studentai);
  • plėsti GeoGebra veiklą į aukštąsias mokyklas.
Instituto nariai

Rokas Tamošiūnas
Dr. Ričardas Kudžma
Laura Stepanauskienė
Marius Zakarevičius

Apie programą GeoGebra

Programa GeoGebra yra nemokama laisvai platinama atvirojo kodo matematikos mokymo/dėstymo ir mokymosi programa, kurios idėja kilo 1997 metais. Programos idėjos autoriaus Markus Hohenwarter, Linco Johano Keplerio universiteto (Austrija) dėstytojo, ir tarptautinio programuotojų kolektyvo pastangomis 2001 metais buvo baigta pirmoji GeoGebra versija. Pagrindinis Hohenwarter atlikto  darbo tikslas – sukurti SMP dinaminei geometrijai ir algebrai plokštumoje. Atviro kodo programa susilaukė didelio  mokytojų  susidomėjimo, ir netrukus mokytojai bei programuotojų ėmėsi ją  tobulinti. Programa  GeoGebra  buvo atnaujinta,  papildyta ptimizavimo, erdvės geometrijos, grafų teorijos, programavimo ir kitais sudėtingesniais elementais, ji  išsiplėtė ir šiuo metu gali būti taikoma beveik visoms mokykloje dėstomoms matematikos temoms perteikti ir/ar analizuoti. Programa GeoGebra buvo kuriama Java pagrindu ir gali būti naudojama visose operacinėse sistemose. GeoGebra universali ir plačiai naudojama ugdymo procese. Pasaulyje įkurti GeoGebra institutai (http://www.geogebra.org/cms/institutes), kurie nagrinėja  programos GeoGebra įtaką ugdymo procesams bei yra atsakingi už sėkmingą šios plėtrą. Organizuojami mokymai ir rengiamos dinaminių pateikčių duomenų bazės. Programa itin paplitusi  Skandinavijos  šalyse, Jungtinėje Karalystėje, JAV, Liuksemburge ir Vokietijoje. Vartotojams pateikiama daug mokomosios medţiagos, programos pavyzdţiais vartotojai dalijasi tarpusavyje ir taip plečia mokymui(si) skirtų įrankių bazę (http://www.geogebratube.org/). 

Programos idėjos autoriaus nuomone (Hohenwarter, 2010), programa GeoGebra yra:
  • demonstracinis vizualinis įrankis, palengvinantis mokytojo darbą; 
  • konstrukcinis įrankis, skirtas braiţymui ir modeliavimui; 
  • matematinių ieškojimų įrankis, sukuriantis tinkamą mokymosi atmosferą; 
  • mokomosios medžiagos rengimo įrankis su interaktyvia funkcija. 

Geometrijos ir algebros darna. Aptartos CAS bei DGS sistemos gali būti naudingos mokant(is) matematikos. Kiekviena programų rūšis taikoma specifinėms problemoms spręsti. Darbe nagrinėjamai programai GeoGebra būdinga geometrijos ir algebros darna. Pagrindiniame programos lauke konstruojami geometriniai objektai sukuria algebrinį vaizdą, o algebrinės apibrėžtys vaizduojamos grafiškai. Toks sąryšis leidžia aiškiai matyti dviejų matematikos kalbų ryšius. Modifikuojant objektus realiu laiku keičiasi jų algebrinis ir geometrinis vaizdas. Ši savybė išskiria programą GeoGebra iš visų lig tol mokymo procese naudotų programų. Turėdama ir CAS, ir DGS sistemoms būdingų pranašumų, programa sujungia juos ir sudaro sąlygas įgyti naujos mokymo(si) patirties bei pasiekti geresnių rezultatų. Nagrinėdami moksleivių mokymosi ypatumus pastebime, kad vieniems geriau sekasi geometrija, kiti labiau linksta prie algebros. Abiejų sistemų integravimas programoje GeoGebra palengvina mokymosi procesą, nes pateikia matematinį vaizdą moksleiviui suprantamu būdu.