Lietuvos valstybė     Geologija ir paviršius    Orai ir klimatas      Vandenys     Dirvožemiai ir organinis pasaulis     Gyventojai    Kultūra ir religija      Ūkis     Ekologija  

  Pramonė     Žemės ūkis      Transportas     Prekyba      Trumpai   


Pagal R. Šalnos vadovėlį „Žemė“ ©INFORMACIJA
ŪKIS TRUMPAI

Lietuvos ūkio raida 

■ Per du pirmuosius XX a. nepriklausomybės dešimtmečius Lietuvoje buvo padėti tvirti žemės ūkio ir pramonės pagrindai. 
■ Iki 1990 m. Lietuvoje veikė Sovietų Sąjungos primesta planinės ekonomikos sistema. 
■ Po 1990 m. Lietuvoje imta kurti rinkos ekonomikos sistemą. Tam tikslui buvo vykdomos įvairios ūkio reformos. 
■ Lietuvos ūkio plėtrai yra palankios sąlygos: patogi geografinė padėtis, išplėtotas energetikos sektorius, kvalifikuota darbo jėga, narystė Europos Sąjungoje. 
■ Lietuva gauna Europos Sąjungos finansinę paramą atsilikimui nuo kitų ES šalių mažinti.
_________________________________________________________________________
Lietuvos žemės ūkis 

 ■ Lietuvoje, atgavus Nepriklausomybę, pradėta vykdyti žemės ūkio reformą: žemė grąžinama savininkams, atsikuria šeimyniniai ūkiai. 
 ■ Žemės ūkio pertvarkymas sukėlė didelių problemų: sumažėjo produkcijos gamyba, daug žmonių neteko darbo. 
 ■ Lietuvoje pradeda formuotis regioninė žemės ūkio specializacija, didėja derlingumas, mažėja smulkių ir daugėja stambių ūkių. ES šalims tenka daugiau kaip pusė Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės produkcijos eksporto bei importo.________________________________________________________________________
Lietuvos energetika 

■ Turimi kuro ir energijos ištekliai patenkina mažą dalį mūsų šalies poreikių. Didžiausią importuojamų žaliavų dalį sudaro iš Rusijos įsivežama nafta. 
■ Lietuva yra prisiėmusi tarptautinių įsipareigojimų mažinti iškastinio kuro rūšių naudojimą ir didinti atsinaujinančių energijos šaltinių įsisavinimą. 
■ Lietuvoje didžiąją elektros energijos dalį pagamina trijų tipų elektrinės: vandens, šiluminės ir atominė. 
■ Mūsų šalyje elektros perdavimo linijos sujungtos į bendrą Lietuvos energetinę sistemą. 
________________________________________________________________________
Atsinaujinantys energijos šaltiniai Lietuvoje 

 ■ Lietuvoje vis didesnę reikšmę įgyja atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas. Tai leidžia mažinti energetikos sektoriaus priklausomybę nuo importuojamų žaliavų. 
■ Vėjo energijos išteklių vertinimai rodo, kad jos naudojimas mūsų šalyje ekonomiškai naudingas. 
■ Iš visų atsinaujinančių energijos šaltinių didžiausią ekonominę reikšmę turi vandens energija. 
■ Šalyje veikia parodomoji geoterminė, kelios biodujų jėgainės, vis daugiau įrengiama Saulės energiją naudojančių fotoelektrinių.Литва