home‎ > ‎

Program Rozwoju Bibliotek


Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach

Plan rozwoju biblioteki na lata 2012 - 2016

I. Wizytówka biblioteki

 

Gmina Dolice leży w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim. Gmina Dolice położona jest w południowo - wschodniej części makroregionu Pobrzeże Szczecińskie. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 237 km² co stanowi 15,6% powierzchni powiatu. W skład gminy wchodzi 21 sołectw. Obecnie Gminę Dolice zamieszkuje ok. 8100 osób. Oprócz rozwiniętego rolnictwa, gmina Dolice posiada wielorakie walory przyrodnicze, turystyczne i krajobrazowe. Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach została założona w roku 1949. Obecna siedziba biblioteki mieści się w Dolicach przy ulicy Ogrodowej 46.W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach wchodzą cztery filie :w Kolinie -założona w roku 1957, Rzeplinie-1968,Sądowie-1949, w Żalęcinie-1993. Księgozbiór biblioteczny wynosi 50 488 woluminów. Biblioteka świadczy dostęp dla czytelników do bezpłatnego Internetu, nowości wydawniczych, prenumerowanych czasopism, zajęć dla dzieci i osób starszych(lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, pogotowie edukacyjne). Współpracujemy z lokalnymi organizacjami(Koło  Pszczelarzy, GCISiP, Profilaktyka Dolice, Parafia Dolice), stowarzyszeniami(Nie ma mocnych), UG w Dolicach oraz szkołami.    

 

Zachęcamy do kontaktu:

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach

Ogrodowa 46 , 73-115 Dolice

Marek Wejman

Email: keram1973@poczta.onet.pl,

Telefon: 915612770

 

II. Potencjał biblioteki

 

Analiza SWOT

 

Mocne strony biblioteki

Słabe strony biblioteki

Młody zespół bibliotekarzy, nowoczesne wyposażenie pomieszczeń bibliotecznych, wartościowy i nowy księgozbiór, współpraca ze środowiskiem lokalnym  (Stowarzyszenie Nie ma mocnych, Parafia Dolice, Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki, szkoły, Fundacja Oscar, Koło Pszczelarzy). Pozyskiwanie funduszy na działalność biblioteki z innych źródeł, umiejętność pozyskiwania książek od osób prywatnych. Bezpłatny dostęp do Internetu, dogodne godziny urzędowania bibliotek, prace z systemem bibliotecznym Mak+, dobrze zorganizowana sieć wypożyczeń między bibliotecznych, wykształcona kadra, współpraca z innymi bibliotekami.

Braki kadrowe  ( w bibliotece głównej dyrektor musi zajmować się wszystkim co związane z praca bibliotekarską), 2 filie czynne na 1/2 etatu, słaba motywacja finansowa pracowników.

Szanse

Zagrożenia

Bardzo dobra współpraca z władzami gminnymi wiąże się z pozytywnym postrzeganiem bibliotek. Pozyskanie nowych czytelników. Wzrost środków budżetowych na działalność, wykorzystanie technologii informatycznych, rozwój biblioteki i jej rangi w środowisku lokalnym, pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Zewnętrzne dotacje finansowe ( MKiDZN),dobra promocja i lobbing na rzecz bibliotek. Organizacja szkoleń dotycząca zarządzania biblioteką, formami pracy, wyjazdy studyjne do innych bibliotek. Internet jako odpowiednie narzędzie do zdobywania wiedzy i promocji biblioteki. Ujednolicenie przepisów prawa bibliotecznego. Biblioteka miejscem spotkań społeczności lokalnej.

Radni, mają wpływ na finansowanie biblioteki. Możliwość redukcji etatów bibliotecznych. Myślenie stereotypowe o bibliotece( Biblioteka miejscem, gdzie nic się nie robi, nic się nie dzieje, kto czyta dzisiaj książki ?). Odejście czytelników od tradycyjnej formy książki. Zagrożenie podatkiem Vat na książki. Internet jako instrument zabawowy bez podkładu edukacyjnego. Chęci łączenia bibliotek z innymi instytucjami. Posiadanie komputera i Internetu w domu. Niekorzystne zmiany w ustawodawstwie dotyczącym działalności bibliotek. Spadek potencjału użytkowników powodowany niżem demograficznym oraz brak zainteresowania usługami świadczącymi przez bibliotekę.

 

Potencjał biblioteki

 

Młody, wykształcony zespół pracowników, współpraca ze środowiskiem, popularyzacja literatury(wystawy, konkursy, spotkania autorskie),edukacja kulturalna poprzez pielęgnację tradycji i kultury polskiej, biblioteka hybrydowa-łączy tradycję z nowoczesnością(gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie zbiorów w formie drukowanej, oraz pełni funkcję informatorium udostępnianej informacji on-line(strona www),biblioteka przystępna dla pracy( swobodny dostęp do księgozbioru, drukarek, cisza i spokój),Internetu, odpoczynku, samorealizacji użytkowników( umiejętność wyszukiwania informacji, posługiwanie się komputerem, katalogiem bibliotecznym, umiejętne poruszanie się po pomieszczeniach biblioteki, pomoc wolontariuszy i członków Kół Przyjaciół Książki w organizacji pracy placówki bibliotecznej) .Biblioteka jest centrum życia kulturalnego lokalnej społeczności. Rozpoznawanie potrzeb czytelników od juniora do seniora jest ważnym ogniwem w naszej pracy. Stworzenie warunków do nabywania umiejętności korzystania z informacji z różnych źródeł(książka, czasopisma, Internet, ulotki, plakaty, foldery). Własna strona www biblioteki :  https://sites.google.com/site/gbpwdolicach/home -  jako miejsce komunikacji użytkowników biblioteki i innych osób. Na stronie www biblioteki nie działa blog ani księga gości. Potencjałem naszej biblioteki są również lokalni twórcy, którzy mogą prezentować swoje dzieła w bibliotekach poprzez spotkania autorskie, wystawy.

 

III. Charakterystyka społeczności lokalnej

 

Zasoby lokalne

 

Ludzie

 

Czytelnicy, wolontariusze, sołtysi, uczniowie, Przyjaciele biblioteki, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum, seniorzy z koła "Złota Jesień", nauczyciele, księża, prezesi kół i stowarzyszeń "Nie ma mocnych", "Wspólne dobro", Fundacja Oscar ,pracownicy bibliotek. Ważną częścią naszej społeczności są twórcy lokalni. Należą do nich: Janusz Gajowniczek opisujący dzieje ziemii dolickiej, Ewa Pałczyńska-Winek pisarka dla dzieci i młodzieży, Judyta Orman autorka powieści młodzieżowej, Andrzej Szypowski pisarz-szlachcic, Helena Chwarszczyńska i Krystyna Ignaś- poetki, a także Joanna Szydłowska - malarka. Mieszkańcy gminy: rolnicy, bezrobotni, rolnicy, młodzież do których biblioteka chce dotrzeć ze swoją ofertą.

 

Zasoby materialne

 

Przestronna sala w bibliotece głównej, bezpłatny dostęp do Internetu, komputerów, kopiarek, skanerów, drukarek w każdej placówce, nowoczesne meble biurowe, telewizor, radiomagnetofony, klimatyzacja, alarm antywłamaniowy, tablice informacyjne, dostęp dla osób niepełnosprawnych. Gmina Dolice posiada również wiele atrakcji historyczno-przyrodniczych.

 

Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne

 

Wójt Gminy Dolice i jego zastępca, Dyrektor Biura Wójta, Stowarzyszenia" Nadzieja", "Nie ma mocnych, koło pszczelarzy, OSP, Sołtysi, koło emerytów "Złota Jesień", Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach.

 

Zasoby globalne

 

Komunikacja pracowników biblioteki poprzez Skype'a, strona www biblioteki, bezpłatny dostęp do Internetu (zabezpieczony), pomoc w znalezieniu odpowiedzi na pytania z jakimi użytkownicy przychodzą do biblioteki.

 

Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z przeprowadzonych badań

 

Społeczność lokalna dzieli się na kilka grup: dzieci, młodzież, seniorzy, nauczyciele, osoby niepełnosprawne, rolnicy, studenci, gospodynie domowe. Każdy użytkownik biblioteki oczekuje od nas pomocy w wyszukiwaniu informacji wszelkiego rodzaju. Uczniowie gimnazjum lub szkół podstawowych, wyszukują informacji niezbędnych im w ich procesie edukacyjnym. Kobiety wyszukują przepisów kulinarnych, informacji prawnych i zdrowotnych. Jako, że bezrobocie na naszym terenie jest dość duże( ok.12% kwiecień 2012 r. a jego przyczyną jest położenie Gminy Dolice na terenie byłego PGR), często pomagamy w pisaniu podań o pracę, w ściąganiu odpowiednich dokumentów czy druków z Internetu. Każda grupa społeczna w inny sposób postrzega bibliotekę. Młodzież oraz dzieci chętnie odwiedzają nas by skorzystać z Internetu, wypożyczyć lekturę szkolną bądź jakieś czasopismo. Należy przyciągać nowych użytkowników do bibliotek. Liczba korzystających z usług naszych placówek rokrocznie się zmienia, raz jest ich więcej, a raz mniej ( W roku 2008 zarejestrowano 2085 czytelników, którzy wypożyczyli 90280 woluminów, a w 2011 roku 1690 czytelników, wypożyczyło 64647 książek i czasopism .Bardzo często trafiają do biblioteki osoby, które chcą skorzystać tylko z Internetu albo skserować jakiś dokument. Wszyscy są obsłużeni w sposób należyty. Dużą liczbę stanowią czytelnicy, którzy regularnie korzystają z naszych usług(wypożyczanie książek, prasy). By móc trafiać do szerszego grona odbiorców, biblioteki nawiązują współpracę z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami i stara się spełniać potrzeby z jakimi do biblioteki się zwracają. Organizowanie różnego rodzaju imprez środowiskowych sprawia, że zainteresowanie biblioteką na naszym terenie wzrasta. Z przeprowadzonych ankiet wśród kilku grup społecznych z terenu Gminy Dolice ( kobiety niepracujące, uczniowie gimnazjum oraz nauczyciele) wynika, że nasza placówka jest odbierana pozytywnie jako miejsce przyjazne dla użytkowników, a największym  mankamentem jest zbyt mała liczba komputerów w placówkach.

 

IV. Misja i wizja biblioteki

 

Misja

 

Misją GBP W Dolicach jest gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i przechowywanie zbiorów. Ważną misją jest popularyzacja książek (spotkania autorskie, wystawy),a także współpraca z instytucjami(szkoły, stowarzyszenia, GCISiP),edukacja użytkowników oraz propagowanie tradycji i kultury polskiej. Nasza biblioteka łączy przeszłość z teraźniejszością poprzez miłość do książek i każdego czytelnika i użytkownika. Jest otwarta na nowe technologie. Dbamy o nasz pozytywny wizerunek.

 

Wizja

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach jest placówką nowoczesną, która pełni rolę centrum kultury i edukacji. Jest to miejsce, gdzie pielęgnuje się wszelkie tradycje naszej kultury, a także służy ogółowi społeczeństwa lokalnego, mając na uwadze osoby starsze i niepełnosprawne.

 

V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i działania

 

Obszar

Współpraca z Kołem Pszczelarzy z Kolina. Współpraca ma za zadanie stworzenie zajęć o charakterze poznawczym, edukacyjnym, informacyjnym i kulturowym

Cel 1

Zapoznanie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dolicach z życiem pszczół, budową ula, rodzajami miodu, sprzętu pszczelarskiego, ekologią i poszanowaniem przyrody.

Działanie 1

Zorganizowanie spotkania przedstawiciela Koła Pszczelarzy z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Dolicach( 40 osób). Przeprowadzenie pogadanki o pszczelarstwie, czytanie książek Kubuś Puchatek, Pszczółka Maja, zapoznanie z prasą fachową. Zainicjowanie konkursu plastycznego na temat " Co wiem o pszczołach?" Działanie przewidziane na 4 godziny.

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Dzieci poznają zawód pszczelarza, który jest zawodem mało znanym. Dla wielu uczniów będzie to pierwszy kontakt z pszczelarstwem. Społeczność lokalna zostanie zaznajomiona z różnymi rodzajami miodu i jego smakami. Poprzez poznanie literatury pięknej związanej z miodem i pszczelarstwem, dzieci będą mogły przenieść się w bajkowy świat. Dzięki zapoznaniu się z życiem pszczół, mała społeczność lokalna dowie się wiele o ekologii

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Jolanta Bęćkowska, Marek Wejman.

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Pomieszczenia biblioteki, prasa fachowa " Pszczelarstwo", "Pasieka", książki, sprzęt pszczelarski, plansze. Potrzebny będzie również komputer.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystanie Internetu do wyszukiwania zdjęć pszczół, piosenki "Pszczółka Maja". Ogłoszenia oraz plakaty zapraszające dzieci do odwiedzenia biblioteki. Zaproszenie osobiste dla dyrektorki Szkoły Podstawowej w Dolicach.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Miesiąc maj każdego roku( Tydzień Bibliotek).

Rezultaty

Dzieci poznają  ciekawy zawód , nauczą się pewnych zachowań ekologicznych. Nabycie przez dzieci, opiekunów umiejętności posługiwania się zasobami dostępnymi w Internecie. Propagowanie literatury związanej z pszczelarstwem oraz postaci bajkowych "lubiących" miód wśród dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dolicach, ich nauczycieli-opiekunów, zaproszonych gości.

Obszar

Współpraca z twórcami lokalnymi( poetami, pisarzami, malarzami,piosenkarzami). Współpraca ma za zadanie stworzyć zajęcia o charakterze poznawczym, edukacyjnym, kulturalnym i informacyjnym.

Cel 1

Promocja twórców kultury z terenu Gminy Dolice pod nazwą "Dolickie spotkania z kulturą". Zapoznanie mieszkańców z różnymi twórcami kultury:informacje o ich życiu, twórczości, sukcesach.

Działanie 1

Zorganizowanie cyklicznych spotkań z twórcami lokalnymi dwa razy w roku. Przedstawienie życia i twórczości danego twórcy kultury. Przeprowadzenie wywiadów z artystami( społeczność lokalna zadaje pytania).

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Możliwość zapoznania się z różnego rodzaju twórczością kulturalną artystów lokalnych ( poezja, proza, literatura faktu, malarstwo). Obcowanie społeczności lokalnej z kulturą wysoką. Mieszkańcy Gminy Dolice poznają swoje "małe ojczyzny" i twórców żyjących często obok nich.

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Marek Wejman.

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Pomieszczenie biblioteki, pomieszczenie Gminnego Centrum Integracji i Profilaktyki, plakaty promujące imprezę.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Regularne wywieszanie plakatów informujących o spotkaniach z danymi twórcami. Wyszukiwanie informacji w Internecie o tych pisarzach, którzy wydali swoje dzieła w formie książkowej. Prezentacje multimedialne. Wysyłanie informacji o spotkaniach z artystami  do prasy lokalnej.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Do końca 2013 roku.

Rezultaty

Możliwość zapoznania się z różną twórczością artystyczną, możliwość poznania z bliska pisarza, malarza. Kontakt ze sztuką wysoką. Uzmysłowienie mieszkańcom, że wśród nas też żyją twórcy kultury, z twórczością których możemy obcować.

Obszar

Współpraca ze Szkoła Podstawową w Dolicach. Współpraca ma za zadanie stworzenie spotkania o charakterze kulturalnym, informacyjnym, edukacyjnym i poznawczym.

Cel 1

Zapoznanie uczniów szkół z terenu Gminy Dolice z poezją. Zapoznanie z twórczością poetów i pisarzy. Promocja poezji wśród dzieci i młodzieży.

Działanie 1

Współorganizowanie wraz ze Szkołą Podstawową w Dolicach konkursu recytatorskiego "Niektórzy lubią poezję". Zaproszenie do udziału w konkursie uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Dolice. Przedstawienie życiorysu poety, którego twórczość będzie prezentowana.

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Możliwość zaprezentowania się przed innymi uczniami ze szkół z terenu Gminy Dolice. Poznawanie poezji. Smakowanie literatury z wyższej półki. Przełamywanie własnych słabości poprzez prezentację swoich umiejętności recytatorskich. Zapoznanie z życiem i twórczością poety, którego twórczość będzie prezentowana.

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Anna Wyrwał, Marek Wejman.

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Pomieszczenie biblioteki. Plakaty. Dekoracje. Gazetki.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wyszukiwanie w Internecie informacji o poetach, pisarzach, których twórczość zostanie zaprezentowana, wydruk tekstów i zdjęć niezbędnych do przygotowania gazetki okolicznościowej. Wysłanie informacji o terminie konkursu, regulaminie, rodzaju twórczości prezentowanej w danym roku kalendarzowym. Przesłanie do prasy lokalnej informacji o wynikach konkursu oraz zamieszczenie wyników oraz galerii zdjęć na stronie www  biblioteki.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Miesiąc marzec każdego roku.

Rezultaty

Bliskie spotkanie z poezją. Umiejętność doboru wiersza. Promocja literatury, szkoły, biblioteki. Uczniowie prezentujący się przed innymi nabierają pewności siebie, przełamują nieśmiałość. Poznają poezję.

Obszar

Pozyskanie nowych użytkowników biblioteki poprzez zorganizowanie kursów komputerowych dla wykluczonych cyfrowo.

Cel 1

Zapoznanie z podstawami obsługi sprzętu komputerowego, umiejętność posługiwania się Internetem, pocztą e -mail, tworzenie profilów na portalach społecznościowych, zapoznanie z działaniem programu skype, służącemu darmowej komunikacji.

Działanie 1

Wywieszenie informacji o prowadzeniu darmowych kursów komputerowych dla wykluczonych cyfrowo. Zebranie grupy osób, które wykazują chęć nauki obsługi komputera i posługiwania się Internetem.

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Rozwój technologii informacyjnej i sposobów komunikacji międzyludzkich sprawił, że biblioteka również musi się rozwijać w tym kierunku. Tym samym daje możliwość nauki od podstaw obsługi wszelakiego sprzętu komputerowego, posługiwania się zasobami Internetu dla wszystkich, którzy wyrażają chęć wzięcia udziału w zajęciach. Poziom przeprowadzonych zajęć jest adekwatny do potrzeb i oczekiwań słuchaczy. Powtarzanie określonych czynności pozwoli na przyswojenie zapamiętywanych treści. Poprzez takie działanie nasza biblioteka wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu osób wykluczonych cyfrowo, a w związku z tym staje się zauważalna w środowisku lokalnym.

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Marek Wejman.

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Przeprowadzenie kursu wymaga odpowiedniej liczby komputerów podłączonych do Internetu. Każdy komputer powinien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie Microsoft Office, kamerki internetowe, mikrofony i słuchawki. Kolejnym elementem niezbędnym podczas prowadzenie kursu będzie tablica flipchart, na której przedstawiane będą treści kursu w celu lepszego zapamiętywania poznanych wiadomości.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Ogłoszenia informujące o prowadzeniu kursu dla wykluczonych cyfrowo będą zamieszczane w budynku biblioteki, Urzędu Gminy Dolice, Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki, na tablicach ogłoszeń w Dolicach. Informacje o przebiegu kursu widnieć będą na stronie internetowej biblioteki    https://sites.google.com/site/gbpwdolicach/home

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Kurs komputerowy zostanie zorganizowany w miesiącach od października do grudnia.

Rezultaty

Poznanie podstaw obsługi komputera, umiejętne pisanie w programach komputerowych. Umiejętność korzystania z poczty e-mail, skypa, wyszukiwania informacji w Internecie. Nauka wyszukiwania książek znajdujących się w zbiorach biblioteki, dokonywanie zakupów przez Internet.

Obszar

Współpraca ze stowarzyszeniem " Nie ma mocnych" z Rzeplina. Współpraca ma za zadanie zorganizowanie spotkania o charakterze poznawczym, edukacyjnym  oraz informacyjnym.

Cel 1

Zapoznanie mieszkańców Rzeplina z historią ich miejscowości: informacje o początkach wsi i jej rozwoju. Poznanie obecnej sytuacji Rzeplina, jego problemów i sukcesów.

Działanie 1

Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami Rzeplina, którzy w 1945 roku przybyli jako osadnicy do tej właśnie wsi i ją zaludnili. Zdobycie fotografii przedstawiających Rzeplino dawniej i dziś. Przygotowanie prezentacji multimedialnej obrazującej historię Rzeplina.

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Zapoznanie młodych mieszkańców Rzeplina z historią ich miejscowości. Dla wielu starszych mieszkańców społeczności lokalnej, będzie to przypomnienie sobie o dawnych czasach, jak to było w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Społeczność lokalna zostanie zaznajomiona z obecną sytuacją jaka panuje w ich miejscowości, co się zmieniło, co nowego powstało.

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Brygida Kopacka prezes Stowarzyszenia " Nie ma mocnych".

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Świetlica w Szkole Podstawowej w Rzeplinie. Do przeprowadzenia zajęć tematycznych potrzebny będzie laptop z rzutnikiem, ekran niezbędny do zaprezentowania pokazu multimedialnego. Do urozmaicenia wspomnień posłużą fotografie z prywatnych zbiorów starszych i młodszych mieszkańców społeczności lokalnej.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Pierwszym sposobem informowania mieszkańców o spotkaniu będą plakaty i ogłoszenia wywieszone w kilku miejscach( Szkoła, tablice informacyjne, biblioteka, przystanki PKS), Ponadto zamieszczona zostanie informacja na stronie internetowej stowarzyszenia " Nie ma mocnych",  Szkoły Podstawowej w Rzeplinie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Spotkanie zostanie zrealizowane na przełomie października i listopada 2012 roku.

Rezultaty

Zapoznanie mieszkańców z historią i obecną sytuacją w miejscowości Rzeplino. Przedstawienie społeczności lokalnej informacji o sukcesach, porażkach i planach wsi Rzeplino. Propagowanie literatury popularnonaukowej oraz broszur i przewodników, w których zamieszczone są informacje o Rzeplinie.

VI. Zarządzanie realizacją strategii

 

1. Zmiany prawne i organizacyjne w bibliotece

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach jest samodzielną instytucją kultury, posiada aktualne dokumenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Nie przewiduje się zmian w organizacji biblioteki.

 

2. Monitoring realizacji planu

 

Monitorowanie na bieżąco za pomocą ankiet, list obecności, zdjęć w jaki sposób jest realizowany plan rozwoju biblioteki. Regularne, osobiste  kontrole dyrektora biblioteki w placówkach filialnych, mające na celu podniesienie jakości podjętych działań.

 

3. Ewaluacja

 

Przeprowadzanie ewaluacji, która ma na celu poprawę wizerunku biblioteki, podniesienie jakości pracy w bibliotekach, zbadanie w jaki sposób program rozwoju biblioteki został wdrożony. Podnoszenie jakości edukacji użytkowników, w tym jakości czytelniczej i medialnej. Wyciągniecie wniosków do dalszej pracy.

 

4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i partnerom

 

Komunikowanie na bieżąco na stronie www biblioteki https://sites.google.com/site/gbpwdolicach/home , informowanie raz w roku władz samorządowych o poczynaniach biblioteki i realizacji podjętych działań w planie rozwoju naszej placówki ( I kwartał każdego roku), informowanie partnerów na bieżąco o realizacji planu poprzez prezentację sprawozdań z działalności biblioteki, wywieszanie plakatów, ogłoszeń oraz artykułów i informacji w gazetach lokalnyc

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


Nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwiają mieszkańcom małych miejscowości pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Mieszkańcy mają do dyspozycji atrakcyjne i bezpieczne miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu, mogą w bibliotece skorzystać z Internetu, wysłać faks, skopiować potrzebne materiały. Uzyskują też łatwiejszy dostęp do ekspertów z różnych dziedzin takich, jak prawo, rynek pracy, podatki czy zdrowie. Mogą też zdobywać nowe umiejętności np. poprzez udział w różnych kursach organizowanych w bibliotece.


PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK         

            Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013. 

Swoim zasięgiem obejmie ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach – ponad 3300 bibliotek.

 

W pierwszej rundzie programu wzięły udział 1872 biblioteki.

 

 

31 marca 2011 roku zakończył się nabór do drugiej rundy programu. Zakwalifikowały się 1502 biblioteki. Lista finalistów na http://www.biblioteki.org/

  W drugiej rundzie bierze udział 1461 bibliotek. (Liczba bibliotek w drugiej rundzie nie obejmuje 25 placówek, które brały udział w pierwszej rundzie jako Biblioteki Partnerskie i awansowały do drugiej jako Biblioteki Wiodące. Są to: 4 biblioteki z województwa lubelskiego, 2 biblioteki z województwa łódzkiego, 6 bibliotek z województwa podkarpackiego, 2 biblioteki z województwa podlaskiego, 7 bibliotek z województwa śląskiego, 2 biblioteki z województwa warmińsko-mazurskiego, 2 biblioteki z województwa wielkopolskiego).

  

DOSTAWY SPRZĘTU DO BIBLIOTEK

 

Biblioteki uczestniczące w I rundzie programu otrzymały sprzęt informatyczny. Łącznie na terenie całej Polski do bibliotek dostarczono:

·                               ponad 1400 komputerów wraz z monitorami i oprogramowaniem Windows 7 i Office 2007 (przekazanym bezpłatnie przez firmę Microsoft) oraz oprogramowaniem antywirusowym i ogólnodostępnym oprogramowaniem użytkowym,

·                               prawie 1300 urządzeń wielofunkcyjnych (drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w jednym urządzeniu),

·                               ponad 240 drukarek A3,

·                               ponad 150 laptopów,

·                               ponad 150 projektorów multimedialnych wraz z ekranami 

Dodatkowo każda biblioteka uczestnicząca w programie (1865 placówek) otrzymała aparat cyfrowy wraz z przewodnikiem „Projekt: fotografia”, który pokazuje, na jak wiele różnych sposobów można wykorzystać aparat w pracy biblioteki.

 

W sprzęt zostało również wyposażonych 18  bibliotek wojewódzkich, a także Biblioteka Narodowa. Jest on objęty pięcioletnią gwarancją. 

 

CYKL PRAKTYCZNYCH SZKOLEŃ

Składa się z trzech rodzajów szkoleń: warsztatu planowania rozwoju biblioteki, szkoleń informatycznych i szkoleń specjalistycznych.

Pracownicy bibliotek ukończyli warsztat planowania rozwoju biblioteki. W całej Polsce wzięło w nim udział prawie 1800 osób. Podczas pięciu dwudniowych spotkań uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób zaplanować działania biblioteki tak, aby były ciekawe dla mieszkańców i zgodne z ich potrzebami, jak promować działalność swoich placówek, a także w jaki sposób pozyskiwać partnerów do współpracy. Bibliotekarze zakończyli też pracę nad trzyletnimi planami rozwoju bibliotek, które są rezultatami szkoleń.

 

Na wymienione w nich zadania biblioteki mogły pozyskać dofinansowanie do 5 tysięcy złotych, dzięki udziałowi w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”

Ponadto biblioteki, które opracowały swój plan rozwoju, mogły ubiegać się o skorzystanie ze specjalnych ofert, które przygotowały cztery organizacje pozarządowe: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Ośrodka KARTA, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Propozycje organizacji pozarządowych koncentrują się przede wszystkim na pracy z młodymi ludźmi, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wśród nich znajdują się jednak również pomysły bazujące na lokalnym dziedzictwie kulturowym, skierowane do różnych grup użytkowników, w tym także do osób starszych.

 

Uczestnicy pierwszej rundy PRB zakończyli już udział w szkoleniach informatycznych i specjalistycznych. 

 

Podczas szkoleń informatycznych pracownicy bibliotek dowiadują się, jak w pełni wykorzystywać dostarczony do bibliotek sprzęt. Organizatorami szkoleń informatycznych są biblioteki wojewódzkie. W pierwszej rundzie PRB w szkoleniach informatycznych  uczestniczyło prawie 1300 osób. 

 

Bibliotekarki i bibliotekarze - uczestnicy I rundy PRB - mieli możliwość uczestnictwa w dwóch wybranych modułach szkoleń specjalistycznych:

·                            Biblioteka - miejsce dla młodych

·                            Multimedia i nowoczesna komunikacja

·                            Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać

·                            Wiedza na wyciągnięcie ręki – łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych

·                            Miejsce dla obywateli: e-administracja

·                            Miejsce bez barier – usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych

·                            Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą

·                            Biblioteka - miejsce promocji kultury

Biblioteki mają ponadto możliwość uzyskania tzw. mikrograntów. Środki te będą przeznaczane na spotkania kilku współpracujących ze sobą bibliotek, co ułatwi integrację środowiska bibliotekarzy i wymianę doświadczeń. 

 

 

WZMACNIANIE SYSTEMU BIBLIOTECZNEGO 

Działania na rzecz wzmocnienia i integracji systemu bibliotecznego pozwolą na zapewnienie trwałości efektów programu po jego zakończeniu. W tym celu Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego współpracuje z licznymi organizacjami i instytucjami, między innymi z:

·                               Wojewódzkimi Bibliotekami Publicznymi – ich pracownicy uczestniczą w szkoleniach, dzięki którym będę lepiej przygotowani do wspierania małych lokalnych bibliotek,

·                               Biblioteką Narodową – dzięki dotacji przekazanej przez FRSI Biblioteka Narodowa uruchomiła nowy projekt szkoleniowy „Kursy Rozwoju Zawodowego Bibliotekarzy”,

·                               Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich - w serii warsztatów SBP wypracowało wieloletnią strategię, otrzymało również dotację na stworzenie nowego portalu stowarzyszenia www.sbp.pl,

·                               Polskim Towarzystwem Bibliologicznym – PTB dzięki grantowi przekazanemu przez Fundację rozpoczęło współpracę z dziewięcioma uniwersytetami nad nowymi programami kształcenia bibliotekarzy, przygotowującymi ich do prowadzenia małej lokalnej biblioteki.

PROMOCJA BIBLIOTEK

Działania informacyjne i promocyjne służą ukazywaniu biblioteki jako atrakcyjnego miejsca spotkań oraz wzmocnieniu pozytywnego wizerunku bibliotekarza. W tym celu przeprowadzono ogólnopolską kampanię społeczną na rzecz bibliotek. Jej elementami były:

·                               spoty w telewizji – emitowane przez sześć tygodni w siedmiu stacjach telewizyjnych; przedstawiające małą bibliotekę, w której twórczo spędzają czas dzieci i dorośli, a bibliotekarka służy im pomocą, wiedzą i inspiracją,

·                               reklamy na autobusach PKS – prawie 50 autobusów kursujących do nawet najmniejszych miejscowości zostało na trzy miesiące oklejonych reklamą przedstawiającą bibliotekę i hasło kampanii „Spotkajmy się w bibliotece”,

·                               wystawa „Biblioteka. Miejsce czytania, miejsce działania” zorganizowana w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie – od maja wystawa podróżuje po Polsce i odwiedza kolejne biblioteki wojewódzkie,

·                               konkurs internetowy „Spotkajmy się w bibliotece” – wzięło w nim udział ponad tysiąc osób, a zadanie polegało na opisaniu wymarzonego spotkania w bibliotece.

We wszystkich województwach powstały Regionalne Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek - utworzone przez marszałków, wojewodów i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Władze województw zapowiedziały w nich wsparcie bibliotek, między innymi poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych. 

Biblioteki zyskały również nowe miejsce wymiany doświadczeń i prezentacji swoich działań – to portal www.biblioteki.org, na którym można dowiedzieć się więcej o Programie Rozwoju Bibliotek, a także poczytać o ciekawych inicjatywach bibliotek i zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi świata bibliotecznego.

 

 
Comments