home‎ > ‎

AktualnościBrak opisu.Brak opisu.Brak opisu.Brak opisu.Brak opisu.https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Dolicach-105203981635968

 
UWAGA, UWAGA,UWAGA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:


Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach z siedzibą w Dolicach, ul.Ogrodowa 46 , kod pocztowy 73-115 , e-mail: bibliotekadolice@onet.pl, tel. 91 5612 770


Przedstawiciel administratora danych:

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach Pan Marek Wejman, ul. Ogrodowa 46, 73-115 Dolice, e-mail: bibliotekaDolice@onet.pl, tel. 91 5612 770


Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Bartosz Kaniuk, iodo.szczecin@gmail.com, telefon 579 979 237.


Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

Ø  w celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy kształcenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a,b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

Ø  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Ø  w celu monitorowania obiektu (ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych);

Okres przechowywania danych osobowych:

Ø  Dane osobowe wynikające z realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy kształcenia będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Ø  Dane przetwarzane w pozostałych celach będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.


Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, innym podmiotom publicznym podczas realizacji wydarzeń kulturalnych, z którymi współpracujemy.

Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy usługowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

1.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

___________________________________________________

(data i podpis)

  

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

 

Ja, niżej podpisana/y ..................................................................................................................

I. Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka wraz z podaniem imienia i nazwiska dziecka ……………………………………………………………………………………………. przez ………………………………. dla celów promocyjnych i związanych z działalnością …………………………………….

II. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.

III. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego na zdjęciach  fotograficznych oraz filmach w celu umieszczania go na:

- firmowych materiałach poligraficznych (np. foldery reklamowe),

- Internecie (na stronach www, na fanpage-u),

Wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

IV. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć z udziałem mojego dziecka wykonanych na zlecenie oraz zdjęć pochodzących z prywatnego archiwum, przekazanych ADO.

V. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu.

VI. Uprzejme informuję, że administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem niniejszego formularza  jest ………………………………………………………..  

W sprawie ochrony danych osobowych można się zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iodo@iodopila.pl 

Dane uzyskane za pośrednictwem niniejszego formularza będą przetwarzane (w zależności od kontekstu komunikatu) w celu opisanym w pkt. I formularza.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu i na podstawie wskazanej wyżej. W przypadku wniesienia sprzeciwu ADO przestanie przetwarzać dane, chyba, że będzie w stanie wykazać, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, roszczenia lub obrony roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda zostanie wycofana, lub do czasu jej zdezaktualizowania. Odbiorcami danych są podmioty współpracujące w realizacji celu.

Zgodnie z RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119) przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii danych; sprostowania (poprawienia) swoich danych; usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego. Powyższe prawa można realizować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania określonego w formularzu pkt. I celu. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

 

………………….…….                                   …………………………………         .………….………………….………………

Miejscowość                                                    Data                                                     Czytelny podpis

 
Skąd się wzięły małpy w Internecie?

 

W dniach 1 – 11 marca 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach odbywały się zajęcia poświęcone technologii komputerowej. Do wspólnej zabawy zostali zaproszeni uczniowie klasy IV a i IV b, V a i V b ze Szkoły Podstawowej w Dolicach wspólnie z ich nauczycielką informatyki, panią Anną Wyrwał. Scenariusz zajęć był oparty na książce Artura Janickiego „ Skąd się wzięły małpy w Internecie?” Dzieci zapoznały się z terminologią informatyczną, wiedziały już czym jest Internet, układały puzzle z pociętego kartonu z napisem INTERNET. Prowadzący dowiedzieli się jak spędzany jest czas wolny przez młodych ludzi. Rozwój technologii informatycznych sprawił, że komputer i wszystko co z nim związane cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Ciekawym przerywnikiem były zabawy ruchowe z wykorzystaniem muzyki ( tworzenie sieci połączeń). Inna zabawa to uporządkowanie adresów korespondencyjnych, stron www. Różne zadania, zajęcia ruchowe przybliżyły uczniom świat komputerów i sieci informatycznej. Czytane fragmenty książki pana Artura Janickiego „ Skąd się wzięły małpy w Internecie” przybliżyły i urozmaiciły tematykę zajęć. Bardzo spodobał się pomysł w scenariuszu z „pakietami danych”, łatwo dzieciom wytłumaczyć na czym rzecz polega. U nas pakietami danych były opakowania chusteczek higienicznych. Dzieci poznawały również działanie tabletów, jakie biblioteka otrzymała od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Takie aplikacje jak: iMovie, GarageBand,Pstryk Komiks, Anatomy 4D,Spacecraft 3D, Polska Inspiruje, Pics Art, Skeleton, Happy Statistics, Dinosaurus 4D i Elements 4D zaczarowały uczniów. Jednak bezkonkurencyjna okazała się aplikacja Photo Booth. Rozważania na temat „ Skąd się wzięły małpy w Internecie” wspomogła nasza małpka Koko, która zwiedziła bibliotekę, przeszkadzała w zajęciach, sama próbowała skorzystać z komputera i dostępu do Internetu. Całość zwieńczył specjalny film. Koko była zachwycona, dzieci również. 
    Dzień Głośnego Czytania stał się znakomitą okazją do zaproszenia dzieci do filii bibliotecznej w Żalęcinie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. I SP w Dolicach oddział z Żalęcina. Podczas spotkania dzieci wysłuchały odczytanych przez bibliotekarkę, panią Paulinę  wierszy Małgorzaty Strzałkowskiej „Rady nie od parady czyli wierszyki z morałem”. Była to świetna okazja by zapoznać uczniów klasy pierwszej z nowościami wydawniczymi znajdującymi się w zbiorach naszej placówki. Nowe książki wzbudziły duże zainteresowanie wśród dzieci. Spotkanie zakończyło się wręczeniem kolorowych zakładek do książek.

 W dniach 30 maja – 6 czerwca br .GBP w Dolicach, filia w Rzeplinie brała udział w corocznym święcie w ramach trwającej nieprzerwanie od 2001 roku kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. W tym roku czytanie odbyło się pod hasłem „Cała Polska czyta w bibliotekach”.
Bibliotekarka filii,Brygida Kopacka zaprosiła do biblioteki na wspólne czytanie bajek, baśni i opowieści uczniów Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Do akcji głośnego czytania włączyli się także starsi czytelnicy, którzy nawet przerwę lekcyjna poświęcali na czytanie młodszym koleżankom i kolegom.W akcji wzięło udział 170 uczestników.akcja Tydzień Bibliotek 2015. Filia w Żalęcinie

    Dnia 06 05 2015 r. w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Sądowie odbyła się lekcja biblioteczna przeprowadzona przez bibliotekarkę Jolantę Bęćkowską z Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach, filia w Sądowie. Tematem lekcji było "życie pszczoły miodnej". Dzieci dowiedziały się jak zbudowana jest rodzina pszczela, gdzie mieszkają pszczoły, jakie funkcje pełnią w rodzinie: Królowa, pszczoły robotnice i trutnie. Zapoznały się również ze sprzętem potrzebnym do pracy w pasiece. Dzieci chętnie odpowiadały na zadawane im pytania dotyczące pracy tych pożytecznych owadów. Z ogromnym zaciekawieniem oglądały sprzęt pszczelarski typu :kapelusze, podkurzacz, ramki pszczele. Na zakończenie lekcji odbył się pokaz produkcji świeczki z wosku pszczelego.

 Dnia 16 kwietnia 2015 roku w siedzibie  Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach odbył się po raz kolejny, gminny konkurs recytatorski „ Niektórzy lubią poezję”. Hasło przewodnie w tym roku to „Ulubieni autorzy lektur szkolnych. W konkursie wzięli udział uczniowie z oddziałów przedszkolnych, klas I – VI ze Szkoły Podstawowej w Dolicach, oddziału Szkoły Podstawowej w Dolicach z Żalęcina, Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich z Rzeplina oraz ze Szkoły Podstawowej w Dobropolu. W kategorii gimnazjum wzięli udział uczniowie klas I –III z Gimnazjum Publicznego w Dolicach. Cele konkursu to: popularyzacja literatury pięknej, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci, poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko – poetyckich, doskonalenie umiejętności publicznych wystąpień, przełamywanie nieśmiałości przez uczniów oraz integracja środowiska nauczycieli wszystkich szkół poprzez wspólne inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania i prezentacji twórczości  poetyckiej. 

            Przed rozpoczęciem rywalizacji wśród recytatorów, uczniowie z kółka teatralnego Gimnazjum Publicznego w Dolicach zaprezentowali  przedstawienie „ Sąd nad książką”. Było bardzo śmiesznie, inspirująco i muzycznie. Uczniowie reklamowali czytanie książek przy wsparciu hip-hopu.

            Prezentacje uczestników oceniało jury w składzie: pani Grażyna Kleszczonek, pani Barbara Stołecka radna Gminy Dolice oraz Marek Wejman, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach. Jury w swojej ocenie uwzględniało dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Tegoroczna edycja konkursu stała na bardzo wysokim poziomie.

                W kategorii przedszkolaków pierwsze miejsce zajął Tymoteusz Pluta, drugie Urszula Stadnik a trzecie Igor Bednarski. Wszyscy pochodzą z Dolic, a kolejne miejsca zdobyły maluchy ze Szkoły Podstawowej w Rzeplinie. W kategorii klas I- III pierwsze miejsce  zajęli wspólnie Maksymilian Borkowski z Rzeplina oraz  Maksymilian Wełpa z SP w Dolicach, drugie miejsce również wspólnie zdobyły Natalia Wolska i Wiktoria Andrzejczyk z Dolic i Żalęcina,  trzecie miejsce zajęła Wiktoria Pastuła z Rzeplina.

W kategoriach klas IV – VI pierwsze miejsce zajęła Amelia Wojdak z Rzeplina, drugie miejsce zajęli wspólnie Aleksandra Sadowska i Tomasz Berowski z SP w Dolicach, a trzecie miejsce przypadło Weronice Piotrowicz  z tej samej szkoły i Otylii Cimcioch ze szkoły w Dobropolu. Wśród uczniów gimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyła Natalia Iwańczuk, drugie Sandra Bartoń a trzecie Alicja Pachurka.

Nagrody książkowe i słodkie upominki ufundowała Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach. Dyplomy oraz nagrody wręczyli zaproszeni goście, pani Barbara Strugińska dyrektor Szkoły Podstawowej w Dolicach oraz członkowie jury. Konkurs został przygotowany we współpracy z panią Anną Wyrwał, polonistką ze Szkoły Podstawowej w Dolicach i panią Anną Nowicką, która zadbała o część artystyczną, którą przygotowali uczniowie Gimnazjum w Dolicach dla gości i uczestników konkursu. Do zobaczenia za rok.

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA W FILII W RZEPLINIE 12 MARCA 2015 ROKU. 
    
4 marca 2015 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach dotarły trzy nowe tablety Apple iPad Air wraz z akcesoriami. Tablety otrzymaliśmy dzięki Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z Warszawy. Dzięki przystąpieniu przez bibliotekę do Programu Rozwoju Bibliotek mogliśmy aplikować o przydział tabletów do naszej placówki. Sprzęt ma na celu poszerzenie oferty biblioteki o nowinki z działu technologii informacyjnych, które bardzo chętnie wykorzystują ludzie młodzi. Mamy nadzieję, że oferta wzbudzi zainteresowanie wśród starszych czytelników i użytkowników oraz seniorów. Łączna wartość otrzymanego sprzętu to 6312,36 złotych. Wszystkich chętnych do poznania możliwości tabletów zapraszamy do siedziby biblioteki.


 Dnia 03.03.2015r. w bibliotece filii w Żalęcinie odbyło się głośne czytanie legend. Słuchającymi byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Dolicach (budynek Żalęcino) uczęszczający do świetlicy szkolnej. Następnego dnia dzieci wzięły udział w zajęciach plastycznych, w których każdy wykonał ilustracje do ulubionej legendy.


  

    Z przyjemnością informujemy, że w związku z ogromnym zainteresowaniem konkursem "Tablety w twojej bibliotece" i zaistniałą możliwością przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków finansowych zdecydowaliśmy się zwiększyć skalę projektu i przekazać tablety większej liczbie bibliotek. Tablety trafią do 85 nowych bibliotek! Są to biblioteki, których wnioski zgłoszeniowe otrzymały pomiędzy 69,5 a 72,5 punktów. Biblioteki te dostaną po 3 tablety. Serdecznie gratulujemy nowym laureatom konkursu!

Ogółem, w ramach projektu "Tablety w twojej bibliotece", 1262 tablety trafią do 318 bibliotek! Cieszymy się, że możemy zapewnić tablety większej liczbie bibliotek i sprawić, że mieszkańcy nowych miejscowości będą mogli dzięki nim uczyć się, tworzyć multimedialne treści i dzielić się nimi z innymi. 


   

    10 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach filii w Żalęcinie zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci z klasy III b Szkoły Podstawowej w Dolicach (budynek w Żalęcinie).

            Celem zajęć było zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.

            Po przywitaniu i wprowadzeniu w temat dzisiejszego spotkania dzieci chętnie odpowiadały do czego służy im komputer i w jakim celu korzystają z Internetu. Następnie przystąpiliśmy do oglądania kreskówki „Sieciaki”, dzięki której dzieci poznały cztery podstawowe zasady:

§     „Nie podawaj swoich danych”,

§     „Zabezpiecz swój komputer”,

§     „Mów, jeśli coś jest nie tak”,

§     „Nie ufaj osobom poznanym w sieci”.

            Na zakończenie zajęć dzieci uczestniczyły w quizie sprawdzającym ich wiedzę na temat bezpieczeństwa w Sieci oraz wspólnie wykonaliśmy gazetkę z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.    

    Na czas wolny od zajęć szkolnych tegoroczna zima poskąpiła dzieciom śniegu, dlatego też Gminna Biblioteka w Dolicach filia w Sądowie zaprosiła do swojego królestwa dzieci na " Ferie w Bibliotece " . Dzieci przychodziły na różnego rodzaju zajęcia, które odbywały się w tutejszej placówce. Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia kulinarne , z przyniesionych produktów robiliśmy kanapki i inne smaczne przekąski , "Kuchnia Polska" była dla nas cennym źródłem informacji , natomiast gry sprawnościowe wymagały od dzieci dużej koncentracji, czasopisma i książki cieszyły się sporym zainteresowaniem. Zapraszamy za rok.


    W roku 2014, Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach zakupiła 1401 nowych książek. Zarejestrowano 1753 czytelników i użytkowników. Wypożyczono na zewnątrz 62192 pozycje, tj. 53400 książek i 8792 czasopisma. W czytelniach skorzystano z 28977 pozycji, tj. 17006 woluminów i 11971 czasopism. Z bezpłatnego dostępu do komputerów i Internetu skorzystało 10230 użytkowników.

    "Moja Babcia mój Dziadek", pod takim hasłem wykonana została gazetka ścienna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach filie w Kolinie i Sądowie. Na gazetce umieszczone zostały wierszyki i rysunki postaci babci i dziadka , oraz życzenia My- wasi wnuczkowie- również pamiętamy i swoim najbliższym życzenia składamy.

    W dniu 15 stycznia GBP w Dolicach, filię w Rzeplinie, odwiedziły dzieci z klasy 0 b z wychowawczynią panią Wioletą. Małych gości  przywitała bibliotekarka Brygida Kopacka, która najpierw oprowadziła wszystkich po bibliotece. Po krótkiej  pogadance na temat bezpiecznego Internetu dzieci  z pomocą nauczyciela i bibliotekarza wyszukały strony, na których można obserwować dokarmiane zimą zwierzęta i ptaki. Dla dzieci była to bardzo interesująca i pouczająca wycieczka.

 

    W dniu 13 stycznia  GBP Dolice, filia w Rzeplinie, gościła uczniów klasy II szkoły podstawowej wraz z wychowawczynią. Tematem tej wizyty była lektura Czesława Centkiewicza "Anaruk, chłopiec z Grenlandii" przeczytana wcześniej w klasie. W celu przybliżenia uczniom życia na  innym kontynencie i warunkach tam panujących, klasa skorzystała z zasobów biblioteki; różnego rodzaju książek geograficznych i popularnonaukowych. Najbardziej atrakcyjnym źródłem informacji okazał się Internet.  Za pośrednictwem sieci dzieci  obejrzały najdalsze  zakątki naszego globu. Z zaciekawieniem oglądały zorzę polarną, zjawisko świetlne, które można obserwować na Grenlandii lub Norwegii oraz zapoznały się z budową igloo.Dowiedziały  się jak pozyskać wodę pitną oraz jak ogrzać się przy użyciu tłuszczu z fok.Dzieciom bardzo spodobała się taka forma lekcji, dzięki której zdobyły wiedzę o życiu ludzi i zwierząt na Grenlandii. Lekcja ta  stała się inspiracją  dla  niektórych do poszukiwań i podróży po innych kontynentach.


2015

     Dnia 17 grudnia 2014 roku miała miejsce uroczystość kończąca obchody jubileuszu 65 lecia powstania Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach. Impreza odbyła się w Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach. Dyrektor biblioteki, Marek Wejman zaprosił wszystkich, którzy współpracują z placówką. Odwiedzili nas: pan wójt Grzegorz Brochocki, skarbnik gminy Alicja Kowbaj, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Dolice, kierownik GCISiP, pani Izabela Betler, sołtys Dolic i najlepsza czytelniczka naszej biblioteki, pani Barbara Stołecka, pracownicy Urzędu Gminy w Dolicach pracujący z nami, miejscowy pasjonat historii, pan Janusz Gajowniczek, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, z którymi prężnie współpracujemy oraz byli i obecni pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach, panie: Stefania Dyszkant, Helena Bednarska, Jolanta Bęćkowska obchodząca jubileusz 30 lecia pracy, Brygida Kopacka, Paulina Grzelka i Anna Śmigielska. Po przywitaniu gości dyrektor podziękował wszystkim za pomoc oraz wszelkie przejawy sympatii skierowane do biblioteki. W podziękowaniu za współpracę, każdy otrzymał w prezencie książkę oraz kartkę z życzeniami świątecznymi. Potem każdy skosztował pysznego torta. W rozmowach gości przeplatały się wspomnienia, anegdoty poświęcone bibliotece i jej filiom. Także pan Wójt wygłosił swoje przemówienie, wręczył dyplom podziękowania dla dyrektora biblioteki, wręczył kwiaty i słodkie upominki. Mamy nadzieję, że nasza współpraca potrwa kolejne 65 lat.

    W MIESIĄCU GRUDNIU PRZEPROWADZONE ZOSTAŁY LEKCJE BIBLIOTECZNE DLA UCZNIÓW KLAS IV, V  ORAZ VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOLICACH. TEMATEM LEKCJI BYŁY ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE, PROJEKTOWANIE WYMARZONEJ CHOINKI ORAZ POGADANKA " KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM".


DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

 filia w Żalęcinie

   Dzień 25 listopada ustanowiony został Światowym Dniem Pluszowego Misia. Jest to dobra okazja do zapoznania dzieci z książkami, w którym głównym bohaterem jest właśnie miś. Dlatego też w  fili bibliotecznej w Żalęcinie odbyły się zajęcia dla młodych czytelników biblioteki. Dzieci oglądały wystawkę książek oraz wspólnie z panią bibliotekarką czytały fragmenty książek. Następnie dzieci wykonały prace plastyczne swojego ulubionego misia. Z prac dzieci powstała gazetka ścienna zdobiąca wnętrze biblioteki.

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOLICACH PRZEKAZAŁA W FORMIE DARU KSIĄŻKI W ILOŚCI 117 SZTUK PENSJONARIUSZOM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOLICACH. MAMY NADZIEJĘ, ŻE LEKTURA KSIĄŻEK UMILI CZAS WOLNY MIESZKAŃCOM DPS-U.

DZIĘKI DOTACJI Z PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ " ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK 2014" ZAKUPIONO 603 WOLUMINY NA KWOTĘ 6250 ZŁOTYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

    30 października w GBP w Dolicach- filia biblioteczna w Rzeplinie odbyła się lekcja biblioteczna pod tytułem "Bezpieczny Internet", w której uczestniczyli uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej. Spotkanie rozpoczęło się pogadanką dotyczącą podstawowych pojęć związanych z komputerem i Internetem. Kolejno omawialiśmy właściwą postawę podczas pracy przy komputerze  oraz zasady , które warto przestrzegać surfując po Internecie. Dzieci wskazywały zagrożenia  jakie niesie ze sobą korzystanie z ogólnej, dostępnej sieci komputerowej.
Razem  sporządziliśmy listę kilku "przykazań":

 1. Korzystanie z komputera zawsze powinno się odbywać pod baczną kontrolą rodzica, który powinien wiedzieć jak długo dziecko może korzystać z komputera i Internetu - dzieci do lat 10 nie powinny przekraczać 1 godziny dziennie.
 2. Nie udostępniaj swoich danych osobowych i adresowych nieznanym osobom.
 3. Nigdy nie podawaj swojego hasła i loginu.
 4. Nie umieszczaj w Internecie swoich zdjęć i informacji o sobie.
 5. Nie wchodź na strony , na których zamieszczone są treści dla dorosłych.
 6. Nie ściągaj gier i innych programów gdyż możesz zawirusować komputer.
Na zakończenie naszego spotkania uczniowie obiecali iż będą przestrzegać wszystkich omówionych "przykazań" korzystając z komputera i Internetu.
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach filia w Żalęcinie

            29 października 2014 r. została przeprowadzona lekcja biblioteczna. Tematem zajęć były „Zwierzęta dzikie i domowe”. Na zajęcia zostały zaproszone dzieci z klasy 0 c, Szkoły Podstawowej w Dolicach (budynek Żalęcino) wraz z wychowawczynią. Po przywitaniu uczniów przez panią bibliotekarkę Paulinę Grzelkę oraz wyjaśnieniu im celu spotkania dzieci wysłuchały wierszy Aleksandra Fredry „Małpa w kąpieli” oraz Ludwika Jerzego Kerna „Niespodzianka”. Następnie pani Paulina zaprezentowała dzieciom albumy i encyklopedie związane z tematyką omawianych zajęć. W trakcie prezentacji dzieci bardzo chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zwyczajów zwierząt. Niespodzianką dla dzieci było wspólne wykonanie prac plastycznych. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało pamiątkową książkę.

      

    Biblioteka. A co to za miejsce ? Pod takim hasłem odbyła się lekcja biblioteczna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach filia w Sądowie. Do biblioteki przybyli uczniowie kl. I Szkoły Podstawowej. Dzieci zapoznały się z wyglądem biblioteki oraz pracą bibliotekarza, poznały w pigułce historię powstania pisma i książki. Uwieńczeniem wizyty było odczytanie przez bibliotekarkę, panią Jolantę, bajki Charlesa Perraulta "Jaś i Małgosia". W środę, 22 października 2014 roku do GBP w Dolicach, filii w Rzeplinie przyszli uczniowie klasy 0a i 0b Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich z wychowawczyniami. Celem wizyt była lekcja biblioteczna, którą przeprowadziła bibliotekarka Brygida Kopacka. Tematem lekcji było „Biblioteka i jej zasoby, regulamin oraz budowa książki”. Uczniowie mogli samodzielnie poruszać się  pomiędzy regałami i zapoznać się z różnego typu książkami, znaleźć różnicę między książkami dla dorosłych, literaturą niebeletrystyczną a bajkami. W czasie  lekcji wytworzyła się dyskusja nad książką, biblioteką, księgarnią i regulaminem, który jest przestrzegany w bibliotece. Nowym tematem poruszonym przez uczestników spotkania okazała się droga książki „ Od pisarza do biblioteki”, który bibliotekarka w prosty i przystępny sposób przekazała najmłodszym. 

 21 października 2014 roku siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach odwiedzili uczniowie klasy IV a i V. Celem ich wizyty była akcja biblioteki " Do zaczytania jeden krok".Akcja propagująca czytanie oraz książki cieszy się sporym zainteresowaniem. Także w czasie przerw między zajęciami, uczniowie SP w Dolicach oraz Gimnazjum z Dolic chętnie odwiedzają bibliotekę w celu spędzenia kilku chwil w świecie literatury. 

    W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach, w filii w Sądowie, w miesiącu Październiku odbyły się zajęcia z dziećmi. Klasa I tutejszej Szkoły Podstawowej przybyła w celu uzyskania informacji o papudze " Arze" , dzieci przy pomocy bibliotekarki i wychowawczyni pani Anety Mazurek korzystały z różnych źródeł informacji takich jak : encyklopedie, książki przyrodnicze, internet.Oddział przedszkolny natomiast


odwiedził  bibliotekę w ramach akcji "Do zaczytania jeden krok". Akcja ma na celu popularyzację książek , oraz ich czytania , bibliotekarka Jolanta Bęćkowska na prośbę maluchów odczytała baśń pt: " Piękna i Bestia". Dzieci chętnie wysłuchały bajki i odpowiadały na liczne pytania związane z tekstem.Akcja będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach.

W poniedziałek, 20 października 2014 roku GBP w Dolicach, filia w Rzeplinie przeprowadziła lekcję biblioteczną w  klasie 0a. Tematem lekcji były "Zwierzęta egzotyczne". Dzieci wspólnie z bibliotekarką, Brygidą Kopacką wyszukały z księgozbioru książki i czasopisma o zwierzętach, następnie wszystkie wybrane materiały zostały przeniesione do klasy gdzie odbyła się dyskusja i wspólne oglądanie.

    W dniach 16-17 października GBP w Dolicach, filia w Rzeplinie, odbyły się zajęcia plastyczne dla chętnych czytelników tejże filii. Tematem zajęć była biblioteka.Dzieci miały do dyspozycji czyste kartki papieru, kredki oraz malowanki.Wszyscy w wolnym czasie rysowali, malowali wnętrze biblioteki , jej zasoby oraz bibliotekarkę. Z najładniejszych prac bibliotekarka zrobiła wystawę, którą oglądają i podziwiają inni uczniowie SP w Rzeplinie.

Miesiąc wrzesień to czas powrotów naszych czytelników. Nasze placówki odwiedzili licznie uczniowie klas pierwszych Gimnazjum Publicznego w Dolicach, klas czwartych Szkoły Podstawowej w Dolicach, oddziałów przedszkolnych ze szkół w Sądowie i Rzeplinie.   

  

Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach, filia w Rzeplinie, w dniach 1-8.06.2014 roku czynnie włączyła się w akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. W tych dniach  odbył się XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom , w tym roku pod hasłem "Czytanie - mądra rzecz !". Bibliotekarka filii bibliotecznej Brygida Kopacka cały tydzień głośno czytała ulubione bajki dzieciom w klasach 0- III, Szkoły Podstawowej im Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Na zakończenie akcji, 7 czerwca , podczas festynu środowiskowego połączonego z Dniem Dziecka, bibliotekarka wspólnie z nauczycielem nauczania zintegrowanego panią Małgorzatą Nizel zrobiły wystawę dla dzieci i rodziców propagującą książki i codzienne czytanie.


Dnia 30 maja 2014 roku w GBP w Dolicach, filia w Rzeplinie odbyła się lekcja biblioteczna. Na lekcję przybyli uczniowie klasy VI a z Panią Jolantą Ledwoń, nauczycielem języka polskiego w SP im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. W spotkaniu uczestniczyło 14 uczniów, a temat lekcji to: "Od dziennika do rocznika- czyli czasopisma w bibliotece".

    28 maja siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach odwiedziły dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Dolicach wraz  z wychowawczynią, panią Renatą Nahorską. Dzieci zapoznały się z działalnością biblioteki, jej zbiorami, układem księgozbioru. Przeprowadzona została pogadanka na temat poszanowania książek. Każde z dzieci otrzymało kartę zobowiązania. Wychowawczyni sama zapisała się do biblioteki i wypożyczyła kilka bajek dla swojej klasy. Maluchy otrzymały również w prezencie od biblioteki książeczki. Mamy nadzieję, że wizyta dzieci z oddziału przedszkolnego sprawi, że maluchy zainteresują się bogata ofertą naszej biblioteki.

LAURKA DLA MOJEJ MAMUSI !!!

            W  piątek 23 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach, filii w Rzeplinie, odbyły się zajęcia plastyczne. W zajęciach przygotowanych przez bibliotekarkę  mogły uczestniczyć wszystkie dzieci Szkoły Podstawowej, które w tym dniu odwiedziły bibliotekę. Tematem zajęć było zbliżające się Święto Matki. Dzieci mogły samodzielnie lub „ pod  okiem” bibliotekarki zrobić ciekawą laurkę oraz wpisać piękne życzenia stu lat w zdrowiu i szczęściu dla swojej mamy. Dla najmłodszych przygotowane były piękne  laurkowe kolorowanki w serduszka i kwiaty, które maluchy według własnej wyobraźni malowały kredkami  i ozdabiały  aby wręczyć je swoim mamom w dniu ich święta.

  

22 maja 2014 roku siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach odwiedzili uczniowie klasy I A i I C wraz z nauczycielkami, paniami Katarzyną Dworzyńską i Elżbietą Mańkowską, z dolickiego gimnazjum. Celem ich wizyty była coroczna akcja naszej placówki          „ Biblioteka książkami i miodem płynąca”. Prelekcję i pokaz związany z pszczelarstwem przygotowała pani Jolanta Bęćkowska, pracownik filii bibliotecznej w Kolinie i Sądowie, która jest również mistrzem pszczelarstwa. Uczniowie mogli zapoznać się z życiem i rozwojem pszczoły, poznać różne rodzaje miodu, jego właściwości. Na miejscu można było zobaczyć prawdziwy ul, ubranie ochronne do pracy przy pszczołach, sprzęt pasieczny. Największą atrakcją był jednak żywy ul z rodziną pszczelą. Uczestnicy spotkania poznali bliżej także zawód pszczelarza. Pani Jola odpowiadała na liczne pytania młodzieży gimnazjalnej.


 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W GMINIE DOLICE

6 maja 2014 roku siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach odwiedzili uczniowie klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej w Dolicach. Celem wizyty było poznanie dziejów Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach, która w 2014 roku obchodzi jubileusz 65 – lecia powstania. Następnie dzieci projektowały i wykonywały plakaty poświęcone temu jubileuszowi. Prace umilało słuchanie książki Martina Widmarka i Heleny Willis pt. „ Tajemnica biblioteki”. Plakaty ozdobią siedzibę biblioteki.

9 maja został ogłoszony konkurs literacki na opowiadanie, którego bohaterem będzie dolicka biblioteka.

13 maja bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy I z Gimnazjum Publicznego w Dolicach. W ramach lekcji bibliotecznych przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące znaczenia związków frazeologicznych, ich rodzajów i podziału pod względem pochodzenia. Odwiedził również bibliotekę niepełnosprawny Adam wraz ze swoja opiekunką. Pani Benona przeczytała Adamowi książeczkę „ Kopciuszek „ Hanny Januszewskiej.

W ramach obchodów tygodnia bibliotek nasza placówka rozdała  przyjaciołom biblioteki bezpłatne egzemplarze różnych książek. Takie egzemplarze otrzymali min. Wójt Dolic, jego zastępca, Dyrektor Biura Wójta, Skarbnik Gminy Dolice, Dyrektorzy szkół współpracujących z Gminną Biblioteką Publiczną w Dolicach, pracownicy Urzędu Gminy Dolice, radni,  kierownictwo i pracownicy Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki.

Naszą bibliotekę odwiedziły dzieci z oddziału przedszkolnego, ze Szkoły Podstawowej w Dolicach wraz ze swoimi opiekunkami. Przygotowana została dla nich pogadanka na temat biblioteki, jej zadań i zasobów. Dzieci wykazywały się wiedzą na temat poszanowania książek. Każde z dzieci otrzymało druk zobowiązania niezbędny przy zapisaniu się do biblioteki. Mamy nadzieję, że tak jak w roku ubiegłym spora część z nich skorzysta z naszego zaproszenia i zostanie naszymi czytelnikami. W ramach podziękowania, każde dziecko otrzymało upominek w postaci książki, które ufundowała Gmina Dolice.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach, filia Sądów, na spotkaniu Koła Przyjaciół Biblioteki w dniu 14 maja  odbyła się kolejna lekcja przyrody . Tematem przewodnim były stawonogi , do tej grupy owadów należą karaczany  i o nich dużą wiedzę posiada członek naszego Koła,  Maciej Brzozowski,  uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Sądowie.  Maciej zapoznał swoich kolegów i koleżanki wiadomościami o życiu karaczanów od początku ich narodzin ,aż po kres ich życia. Wszyscy mieli możliwość zobaczenia na własne oczy jak wyglądają jedne z największych karaluchów na Ziemi, ponieważ Maciek jest posiadaczem owadów. Wrażenia ze spotkania były ogromne a odczucia bardzo różne. 

Podczas tegorocznego Tygodnia Bibliotek Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach filia w Żalęcinie zorganizowała zajęcia plastyczne dla dzieci. Uczestnicy dowiedzieli się jak zrobić kwiaty z papieru. Dzięki dużemu zaangażowaniu dzieci powstała piękna dwukolorowa kula z kwiatów.

Natomiast 13.05.2014r. odbyło się czytanie wierszy dla dzieci z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Żalęcinie.


6 maja 2014 roku siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach odwiedzili uczniowie klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej w Dolicach. Celem wizyty było poznanie dziejów Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach, która w 2014 roku obchodzi jubileusz 65 – lecia powstania. Następnie dzieci projektowały i wykonywały plakaty poświęcone temu jubileuszowi. Prace umilało słuchanie książki Martina Widmarka i Heleny Willis pt. „ Tajemnica biblioteki”. Plakaty ozdobią siedzibę biblioteki.

Dnia 16 kwietnia 2014 roku w siedzibie  Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach odbył się gminny konkurs recytatorski „ Niektórzy lubią poezję”. Hasło przewodnie w tym roku to „Ulubieni autorzy lektur szkolnych. W roku 2014 Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach obchodzi jubileusz 65- lecia powstania, więc konkurs recytatorski został wpisany w cykl imprez promujących bibliotekę. W konkursie wzięli udział uczniowie klas I – VI ze Szkoły Podstawowej w Dolicach, oddziału Szkoły Podstawowej w Dolicach z Żalęcina oraz ze Szkoły Podstawowej w Dobropolu. W kategorii gimnazjum wzięli udział uczniowie klas I –III z Gimnazjum Publicznego w Dolicach. Cele konkursu to: popularyzacja literatury pięknej, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci, poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko – poetyckich,

doskonalenie umiejętności publicznych wystąpień, przełamywanie nieśmiałości przez uczniów oraz integracja środowiska nauczycieli wszystkich szkół poprzez wspólne inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania i prezentacji twórczości  poetyckiej. 

            Przed rozpoczęciem rywalizacji wśród recytatorów, uczniowie z kółka teatralnego ze Szkoły Podstawowej w Dolicach zaprezentowali nową wersję bajki o Czerwonym Kapturku.

            Prezentacje uczestników oceniało jury w składzie: pani Grażyna Kleszczonek, pani Barbara Stołecka sołtys Dolic oraz pani Jolanta Bęćkowska z filii bibliotecznej w Kolinie i Marek Wejman, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach. Jury w swojej ocenie uwzględniało dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

                W kategorii klas I- III pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Sadowska z SP w Dolicach, drugie miejsce zajął  Maksymilian Wełpa z SP w Dolicach, a trzecie miejsce zajęła Sonia Heinrich z oddziału w Żalęcinie. W kategoriach klas IV – VI pierwsze miejsce zajęła Otylia Cimcioch z SP w Dobropolu, drugie miejsce zajęła Sandra Bartoń z SP w Dolicach, a trzecie miejsce przypadło  Michałowi Barszczakowi z tej samej szkoły. Wśród uczniów gimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyła Alicja Kubicka, drugie Alicja Kędzierska a trzecie Natalia Iwańczuk. Nagrody książkowe i słodkie upominki ufundowała Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach. Nagrody pocieszenia ufundowała księgarnia „ Atena” ze Stargardu Szczecińskiego. Dyplomy oraz nagrody wręczyli zaproszeni goście, pani Anna Skierkowska, dyrektor biura wójta Gminy Dolice, pani Dorota Sinica, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dolicach oraz członkowie jury. Konkurs został przygotowany we współpracy z panią Anną Wyrwał, polonistką ze Szkoły Podstawowej w Dolicach i panią Joanną Betler, która zadbała o podkład muzyczny do części artystycznej, którą przygotowali uczniowie klas IV – VI z SP w Dolicach dla gości i uczestników konkursu. Do zobaczenia za rok.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach, filii w Rzeplinie kwiecień był miesiącem Hansa Chrystiana Andersena. W miesiącu tym w bibliotece a także w klasach 0-III bibliotekarka Brygida Kopacka czytała dzieciom najpiękniejsze baśnie tego duńskiego baśniopisarza.

Dnia 23 kwietnia 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach, filia w Rzeplinie zakończył się „świąteczny tydzień z pisankami”. Na czas przedświąteczny bibliotekarka zaplanowała szereg działań dla wszystkich chętnych czytelników biblioteki. Przez kilka dni  odbywały się zajęcia plastyczne, polegające na kolorowaniu różnych prac związanych z Wielkanocą. Zajęcia te cieszyły się jeszcze po świętach dużą popularnością nie tylko wśród maluchów, ale też dzieci z klas szóstych chętnie brały w nich udział Najładniejsze kolorowe pisanki zdobiły też gazetkę wykonaną przez bibliotekarkę, z której można się dowiedzieć o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych.

Dobiegł też końca konkurs plastyczny na wykonanie najładniejszej pisanki wielkanocnej. Do biblioteki dzieci przyniosły 28 różnych prac, niektórzy swoje pisanki zrobili w formie plakatów. Wszystkie pisanki były ładne i ciekawe a bazą tych pisanek były wydmuszki, jajka ugotowane i styropianowe oraz balony . Techniki wykonanych prac były bardzo różne od malowanych farbami, mazakami przez cekiny, wstążeczki po mulinę i włóczki. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni drobnymi upominkami i słodkościami a piękna świąteczna wystawa prac jeszcze kilka dni będzie cieszyła oczy nie tylko młodszych  ale także dorosłych czytelników biblioteki.

65 lat

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach

BIBLIOTEKA ROKU

13 marca 2014 jury wyłoniło zwycięzców tegorocznej edycji konkursu "Biblioteka Roku 2013".

Do konkursu nominowanych zostało 8 bibliotek publicznych województwa zachodniopomorskiego:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Goleniowie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Grzmiącej
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach
 • Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach
 • Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno
 • Biblioteka Publiczna w Trzebiatowie


Tytuł najlepszej biblioteki w Konkursie "Biblioteka Roku 2013" w kategorii "najlepsza biblioteka w miejscowościach powyżej 15 tys. mieszkańców" uzyskała Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie, zaś tytuł najlepszej biblioteki  w kategorii "najlepsza biblioteka w miejscowościach do 15 tys. mieszkańców" uzyskała Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno.

W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi 11.04. 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach - filii w Żalęcinie, odbyły się zajęcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Na tę okazję przygotowane zostały gry i zabawy o tematyce świątecznej. Dzieci miały możliwość sprawdzić ile wiedzą o tradycji oraz zwyczajach związanych z Wielkanocą. Znakomicie poradziły sobie z rozwiązywaniem quizu oraz odgadywaniem zagadek w zabawie Zgadnij, o czym mowa? Wiele emocji wzbudziła układanka Skorupki, w której dzieci podzielone na dwie grupy, na czas układały skorupki tak aby powstało całe jajko. Podczas zajęć obie grupy stworzyły swoje własne kartki wielkanocne.


31 marca i  1 kwietnia 2014 roku Gminną Bibliotekę Publiczną w Dolicach odwiedzili uczniowie klasy Va i Vb ze Szkoły Podstawowej w Dolicach. Przeprowadzone zostały zajęcia z biblioterapii. Głównym celem zajęć było budowanie pozytywnej samooceny młodych czytelników biblioteki. Przeprowadzona została pogadanka na temat złego samopoczucia wśród dzieci, jego przyczynach i możliwościach zaradzeniu temu. Każdy z uczestników spotkania mówił o książce, która wpływa na poprawę humoru. Wśród tytułów pojawiały się książki z serii o „Koszmarnym Karolku”, „Dzieci z Bullerbyn”, „Radek Szkaradek”, „ Mikołajek”. Następnie przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące budowania pozytywnej samooceny. Każdy z uczestników otrzymał kartkę, na której wypisał swoje imię. Potem do każdej litery należało dopisać pozytywną cechę swojego charakteru. Niestety, nie każda litera alfabetu odpowiada pozytywnej cesze charakteru. Nikt nie potrafił odnaleźć cechy na literę ‘’J’’. Na bieżąco bibliotekarz tłumaczył co oznaczają niektóre z cech, np. bezkonfliktowy, lojalny czy tolerancyjny, gdyż dzieci różnie rozumieją znaczenie pewnych słów. Pewne cechy bardzo śmieszyły dzieci, gdyż niektóre z dziewcząt pisały o sobie, że są „atrakcyjnie piękne” lub „ anielskie”. Po podsumowaniu spotkania szukano” lekarstwa” na dobry nastrój. Wśród „leków”, co bardzo cieszyło bibliotekarza, pojawiła się książka. 

28 marca 2014

Dnia 26  marca 2104 roku w GBP Dolice - filia Sądów, odbyło się kolejne spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki. Tym razem spotkaliśmy się na zajęciach plastycznych, tematem przewodnim była „Masa solna”. W tym celu dzieci wyszukiwały informacji dotyczących produktów potrzebnych do wykonania owej masy . Dzięki internetowi można było bardzo szybko uzyskać wszystkie potrzebne informacje. Następnie przystąpiono do działania , dzieci mieszały mąkę, sól, wodę i ugniatały wszystkie produkty tak,  aby powstała odpowiednia gęstość substancji, z której powstały wymyślone przez dzieci różne cudaki. Wszystkie prace pozostawiono do zastygnięcia, następnie będą one malowane farbami.


27 marca 2014


Dnia 27 marca 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach, filii w Rzeplinie odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy Ia i klasy Ib Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie.Na pasowanie uczniowie przybyli wraz ze swoimi wychowawczyniami p. Marią Michalczyk oraz p. Elżbietą Jarosz. Uroczystość pasowania rozpoczęła się częścią artystyczną przygotowaną przez bibliotekarkę Brygidę Kopacką i dzieci z Koła Przyjaciół Książki. Po przywitaniu dzieci bibliotekarka zapoznała "przyszłych czytelników" z regulaminem i zasadami obowiązującymi  w bibliotece.W dalszej części naszego spotkania odbyła się pogadanka nt. poszanowania książek. W tym celu zostały wykorzystane książki ładne,nowe oraz książki stare i zniszczone. Dzieci miały okazję do porównania ich i  wypowiadały się na temat różnic jakie zauważyły w tych książkach.Po tzw. "burzy mózgów"okazuje się, że mali czytelnicy doskonale wiedzą jak się zachować w bibliotece i jak należy postępować z książkami.

Następnie dzieci z Koła Przyjaciół Książki przebrane za barwne postacie sprawdzili znajomość bajek, zadając maluszkom wiele zagadek, na które bardzo chętnie wszyscy odpowiadali. Uroczystego pasowania dokonała bibliotekarka najgrubszą książką biblioteki . Na zakończenie   klasy  otrzymały dyplomy z odciskami palców wszystkich nowych czytelników wraz z odciskami bibliotekarki i wychowawczyni. Każdy nowo mianowany czytelnik dostał ozdobną zakładkę do książki, którą ręcznie wykonała bibliotekarka oraz słodką niespodziankę. Na pamiątkę uroczystości pasowania zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie.
        

Dbajmy o język ojczysty.

 

                W związku z przypadającymi na dzień 21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w naszej bibliotece przeprowadzona została akcja promująca język polski i jego znaczenie. Akcja została przeniesiona na miesiąc marzec w związku z feriami zimowymi, które przypadały w tym roku na ostatnie dwa tygodnie lutego. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach oraz w filii bibliotecznej w Rzeplinie przeprowadzone zostały lekcje biblioteczne z uczniami szkół podstawowych. Lekcje dotyczyły ważności języka ojczystego we współczesnym świecie. Dzieci podawały liczne przykłady na to jak dbać o język rodzimy i jak pielęgnować nasze tradycje związane z językiem. Akcja była wspomagana licznymi zajęciami, m.in. odgadywaniem rebusów językowych, zagadek związanych z językiem polskim, sprawdzały swoje umiejętności w grach w z użyciem słów naszego języka. Akcja miała na celu pokazanie, że język polski jest obecny nie tylko w słowie pisanym( czytanie głośne książek w bibliotekach), ale również w filmie ( projekcja filmu „ Wakacje z duchami”). Biorąc udział w głośnym czytaniu, można było zdobyć tytuł Mistrza Mowy Polskiej. 

     11 lutego 2014 roku, filię biblioteczną w Żalęcinie odwiedzili uczniowie klasy „0”. Ponieważ dla niektórych dzieci była to pierwsza wizyta w bibliotece  bibliotekarka, pani Paulina Grzelka, zapoznała wszystkich z zadaniami biblioteki i pracą bibliotekarza. Po krótkim omówieniu zadań dzieci uczestniczyły w zabawach integracyjnych mających na celu poznanie dzieci i ich zainteresowań. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Znakomicie poradzili  sobie z przygotowanymi zagadkami oraz wysłuchali wiersza Ryszarda Marka Grońskiego Katar żyrafy, odpowiadały na pytania dotyczące nastroju wiersza oraz występujących w nim zwierząt. Zajęcia zakończyły się wspólnym oglądaniem książeczek.

W środę 29-01-2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach - filia Sądów, odbyło się spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki. Tematem spotkania były kulinaria. Dzieci wyszukiwały ze zbiorów bibliotecznych przepisy na ciasta i ciasteczka, najbardziej do gustu przypadła książeczka Joanny Krzyżanek pt: "Cecylka Knedelek i ulica ciasteczkowa". Wśród wielu przepisów umieszczonych na kartach książki wybrany został przepis na "Złote kwiaty, czyli ciasteczka z mandarynkami", który okazał się łatwym do zrobienia jak na warunki biblioteki. Odczytano głośno przepis , a z przyniesionych produktów dzieci same zaczęły wykonywać wszystkie czynności , siekały mąkę z margaryną dodając kolejne produkty. Chłopcy ugniatali i wałkowali ciasto, dziewczynki przy pomocy szklanek i kubków wyciskały ciasteczka. Upieczone ciastka smakowały wszystkim wybornie, a przy degustacji planowano następne spotkanie.


    
 W Szkole Podstawowej w Rzeplinie, odbył się klasowy konkurs czytelniczy "Pięknie czytam". Konkurs zorganizowany przez Marię Michalczyk, wychowawczynię klasy pierwszej oraz bibliotekarkę Brygidę Kopacką, pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach , filii w Rzeplinie.Uczniowie otrzymali do nauczenia wcześniej przygotowany tekst konkursowy. W konkursie wzięło udział dziesięciu uczestników. Po przeczytaniu tekstu jury oceniało płynność czytania oraz znaki przestankowe przyznając punktu 0-10. Najlepszych "czytelników" wyłoniono dopiero po dogrywce, gdyż 4 osoby otrzymały jednakową ilość punktów.


   I miejsce zdobył Dominik Goździk
  II miejsce zdobyła Zosia Borkowska
  III i IV zajęły wspólnie Dominika Młynarska i Emilka Banasiewicz. Zwycięzcy otrzymali małe  nagrody, a dla klasy I pani bibliotekarka ufundowała książkę do codziennego czytania w klasie.

21 stycznia 2014 roku mija 95 rocznica urodzin Stanisławy Fleszarowej-Muskat. W związku z tym wydarzeniem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach filiach Kolin i Sądów wykonana została gazetka ścienna oraz wystawka książek poświęcona znanej polskiej pisarce, autorce takich książek jak : "Tak trzymać", "Most nad rwącą rzeką", " Złoto nie złoto", "Czarny warkocz", "Wizyta".

    Dnia 15 stycznia 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach filia Sądów odbyła się lekcja biblioteczna z klasą pierwszą Szkoły Podstawowej w Sądowie. Tematem lekcji była "Kropla miodu - od kwiatka do ula". Dzieci dowiedziały się w jaki sposób pszczoły przenoszą nektar z kwiatków , co dzieje się z nektarem przyniesionym do rodziny pszczelej oraz w jaki sposób jest przerabiany, aby powstał miód. Po wysłuchaniu lekcji dzieci zadawały mnóstwo pytań, na które odpowiadała bibliotekarka.


    10 stycznia 2014 roku, Gminną Bibliotekę Publiczną w Dolicach odwiedzili uczniowie z klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej w Dolicach. Celem ich wizyty była projekcja filmu „Pan Samochodzik i templariusze”. Przed emisją przeczytany został fragment książki Zbigniewa Nienackiego pod tym samym tytułem. Po obejrzeniu pierwszego odcinka odbyła się dyskusja na temat różnic i podobieństw pomiędzy książką a jej adaptacją filmową. Mimo tego, ze film był czarnobiały cieszył się sporym zainteresowaniem oglądających, a niektóre ze scen wywoływały salwy śmiechu.


2014 

18 Grudnia 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w  Dolicach - filia Sądów, odbyły się lekcje o rybach, skorupiakach, roślinach i innych stworzeniach żyjących w środowisku wodnym. Prelegentem zajęć był Maciej Brzozowski, uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Sądowie.  Maciek jest członkiem sekcji akwarystycznej w Choszczeńskim Domu Kultur.  Jego hobby  i ogromna pasja to ryby i inne stworzonka żyjące w akwarium i akwenach wodnych. Posiada bardzo dużą wiedzę na ich temat. W związku z tym, bibliotekarka z filii w Sadowie zorganizowała spotkanie w tutejszej bibliotece, aby inne dzieci mogły zapoznać się z tak przyjemnym hobby. Maciek z pomocą mamy przywiózł do biblioteki akwarium, dzięki czemu dzieci przez kilka tygodni mogły obserwować życie i zachowanie rybek i raków. W środę na spotkanie przybyły kolejno wszystkie klasy ze Szkoły Podstawowej Sądowie. Dzieci z zaciekawieniem i w skupieniu słuchały opowieści Maćka o zakładaniu akwarium, rodzajach ryb i skorupiaków, ich życiu, rozmnażaniu się i opiece nad nimi. Po wysłuchaniu lekcji uczniowie zadawali mnóstwo pytań, na które Maciek znał odpowiedzi i chętnie ich udzielał. Dzięki łączu internetowemu skype, pogadanki wysłuchali czytelnicy z biblioteki w Dolicach i Rzeplinie.

Cecylka rządzi.

                W ramach akcji „Czytanie jest trendy”, którą organizuje Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach doszło do spotkania z uczniami klasy III dolickiej podstawówki. W prezencie dyrektor biblioteki oraz gość specjalny biblioteki otrzymali pachnące cynamonem  stroiki świąteczne.

 Jako, że niebawem rozpoczną się święta Bożego Narodzenia rozmawiano o zwyczajach bożonarodzeniowych. Następnie gość specjalny naszej biblioteki, pani Anna Skierkowska, która jest dyrektorem biura Wójta Gminy Dolice oraz radną powiatu stargardzkiego, przeczytała dzieciom kilka opowieści świątecznych. Jako pierwsza czytana była książeczka Joanny Krzyżanek pt. „ Cecylka Knedelek i Boże Narodzenie”. Drugą książeczką, którą przeczytała pani radna była opowieść Anny Sójki „ Bajki z kraju Mikołajów”. Na Koniec przeczytane zostały dwie opowieści o Kubie i Bubie, z książki Grzegorza Kasdepke i Gabrieli Niedzielskiej. W ramach prezentów podchoinkowych każde dziecko otrzymało zakładkę do książki z wizerunkiem świętego Mikołaja, słodki upominek, a pani Anna  Skierkowska oraz wychowawczyni klasy III książki Marii Nurowskiej. Ponadto klasa III otrzymała w prezencie od biblioteki trzy książki do klasowej biblioteczki. Na zakończenie cała klasa wyrecytowała wierszyk o pluszowym misiu.  


    

    Gminną Bibliotekę Publiczną w Dolicach odwiedzili uczniowie klas V Szkoły podstawowej w Dolicach. Celem ich wizyty była pogadanka na temat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 

                Rozmowy toczyły się wokół wszystkiego co jest związane ze świętami, wymieniano ulubione potrawy wigilijne, kolędy które są śpiewane przez dzieci w ich domach. Rozmawiano też o wpływach innych kultur na nasze święta. Na pytania dotyczące 12 potraw, pochodzenia kolęd, o zwyczajach bożonarodzeniowych i o tym skąd wzięła się u nas choinka, uczniowie uzyskiwali odpowiedzi dzięki  każdy ma możliwość szybkiego i darmowego serfowania po sieci. Na koniec każdy namalował choinkę swoich marzeń. Spotkanie zakończyło się wspólna fotografią.„Czytanie jest trendy”.               

Dnia 27 listopada 2013 roku, Gminna Bibliotekę Publiczną w Dolicach odwiedzili specjalni goście. W ramach akcji propagującej czytanie książek  wśród dzieci, odwiedzili nas uczniowie klas pierwszych, Szkoły Podstawowej w Dolicach. Po przywitaniu dzieci przez dyrektora biblioteki, pana Marka Wejmana głos zabrał gość specjalny. Był nim Wójt Gminy Dolice, pan Grzegorz  Brochocki. Mówił o tym jakie korzyści płyną z czytania. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych informacji o akcji  „ Czytam sobie” . Następnie pan Wójt zabrał dzieci do krainy książek. Czytał wiersze Marii Konopnickiej, Jana Brzechwy,  książkę Ewy Mirkowskiej „ Dzieci z Kuriańskiej Łączki”, opowiadania z książki  „ Skarbczyk sześciolatka” oraz  „Wielkiej księgi bajek”. Śmiechu było co niemiara. Wierszyk     „ Kaczka dziwaczka” recytowali wszyscy głośno razem z panem Wójtem. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników  został obdarowany książką i lizakiem. Akcja propagująca czytanie będzie kontynuowana.


    Klasa I Szkoły Podstawowej w Sądowie poznaje alfabet. Kolejną literką jest literka " T", w związku z tym uczniowie w poszukiwaniu owej litery przybyli do biblioteki. Ten rok jest Rokiem Juliana Tuwima , dzieci wysłuchały ciekawostek o poecie, wyszukiwały książeczek napisanych przez autora. Bibliotekarka Jolanta Bęćkowska odczytała dzieciom "Lokomotywę" i inne wiersze Juliana Tuwima

Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach

filia w Żalęcinie

 Urodziny Kubusia Puchatka - gazetka, wystawka książek

14 października obchodzone są urodziny Kubusia Puchatka, to właśnie w tym miesiącu po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii wydano książkę Kubuś Puchatek autorstwa Alana Alexandra Milne’go. Z tej okazji w Gminnej Bibliotece Publicznej – filii w Żalęcinie dzieci miały możliwość zapoznania się z historią powstania tej kochanej przez nie książeczki.

 Lekcja biblioteczna

6 listopada uczniowie klasy Ib Szkoły Podstawowej w Dolicach wraz z wychowawczynią odwiedzili bibliotekę w Żalęcinie. Po przywitaniu dzieci bibliotekarz omówił najważniejsze zadania, jakie pełni placówka. Dzieci miały też możliwość zapoznania się z książeczkami i czasopismami przygotowanymi specjalnie na tę okazję.

 Tradycje i obrzędy świąteczne –

Boże Narodzenie (gazetka ścienna)

        W tym roku, w listopadzie przypadają urodziny popularnych i bardzo lubianych bohaterów niezwykłych przygód, Bolka i Lolka. Już 50 lat zarówno mali i duzi widzowie śledzą z zainteresowaniem ich przygody na szklanym ekranie. Na tej podstawie powstało wiele ciekawych książek, które są chętnie czytane przez dzieci. Gminna Biblioteka w Dolicach, filia w Kolinie, Rzeplinie i Sądowie obchodziły te urodziny w bardzo aktywny sposób. Czytelnicy biorą udział w konkursie plastycznym „Wesołe przygody Bolka i Lolka”, wystawa prac zdobi pomieszczenia bibliotek. Młodsze dzieci kolorują wcześniej przygotowane ilustracje a w wyznaczonym czasie starsi czytelnicy głośno czytają zabawne przygody. Ogłoszony konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem , a przynoszone prace umieszczane są na wystawie. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

11 października 2013 roku odbyła się wycieczka uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Dolicach, którzy odwiedzili Gminną Biblioteką Publiczną w Dolicach. Celem wycieczki była pogadanka na temat różnych źródeł informacji w bibliotece. Podczas omawiania dobrodziejstw Internetu uczniowie chwalili się swoją wiedzą na temat bezpieczeństwa w sieci. Wszyscy obejrzeli krótkie filmiki „ Zuźka i Tunio poznają Internet”. Zapoznano się z Netykietą, pocztą elektroniczną, wyszukiwarką internetową, czatem i forum.  Filmiki  udostępniono dzięki Fundacji Orange.

 

7 października 2013 roku odbyła się lekcja biblioteczna w filii GBP w Dolicach, filia w Żalęcinie. Odwiedzili bibliotekę  uczniowie klasy IIb Szkoły Podstawowej w Dolicach wraz z wychowawczynią. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z księgozbiorem biblioteki oraz zwrócenie uwagi na wartości książki w życiu dziecka.

W dniu 08 października 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w  Dolicach, filii w Kolinie, Sądowie i Rzeplinie przygotowana została gazetka poświęcona Joannie Chmielewskiej ,polskiej "królowej kryminału", która zmarła w dniu 07 października 2013 roku.Na wystawce umieszczono wiadomości o życiu pisarki i książki autorki.

 Zorganizowano również gazetki i wystawki poświęcone Edmundowi Niziurskiemu.

W GBP Dolice, filia w Rzeplinie zakończyły się zapisy do Koła Przyjaciół Książki, które działa w bibliotece. W tym roku szkolnym zapisanych zostało 20 chętnych do pracy osób. Większość z nich to uczniowie najstarszych klas Szkoły Podstawowej, bo aż 15  resztę stanowią dzieci z klas młodszych. Osoby zapisane do Koła to dzieci, które cały czas są pilnymi czytelnikami niektórzy, kilkakrotnie byli już członkami koła i w razie potrzeby zawsze  można na nich liczyć .W bibliotece została ustalona i wywieszona lista dyżurów do utrzymania porządku i ładu na półkach. Członkowie od razu zabrali się do wykonywania prac bibliotecznych, układając książki pomagają młodszym czytelnikom w doborze literatury i opatrują pieczątkami nowości biblioteczne pod bacznym okiem bibliotekarki Brygidy Kopackiej.

 Dnia 2 października zostały zakupione książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach i jej filii dzięki dotacji z Biblioteki Narodowej w ramach programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Zakupiono 372 woluminy na sumę 6040 złotych. Zakupione książki to nowości dla dzieci i młodzieży.

 W GBP Dolice filia Sądów w dniach 25,27 09 2013 rok.Odbyły się zajęcia z dziećmi i członkami Koła Przyjaciół

Biblioteki pt. "Bawimy się kasztanami". Na zajęcia dzieci przyniosły kasztany i żołędzie, z których wykonywały


ludziki i zwierzątka. W trakcie zajęć bibliotekarka, Jolanta Bęćkowska odczytała dzieciom wiersze o kasztanach ,Władysława

Broniewskiego pt. "Zbieramy kasztany", Ewy Szelburg-Zarębiny "Kasztany" , Hanny Ożogowskiej "Kasztany" i fragmenty

"Plastusiowego Pamiętnika" Marii Kownackiej. Z wykonanych prac powstała wystawka umieszczona w bibliotece. 

JESIENNE INSPIRACJE

     Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach, filia w Rzeplinie we współpracy z Radą Sołecką  ogłosiła konkurs na wykonanie figurki z warzyw i owoców. W konkursie wzięły udział uczniowie klas II-V Szkoły Podstawowej w Rzeplinie. Dzieci uruchamiając swoją wyobraźnię stworzyły nie tylko postacie ale także fantastyczne potwory i pojazdy. Materiałami wykorzystanymi do budowy tych figur były : warzywa, owoce, resztki materiałów, wykałaczki, kasztany i inne drobne ozdoby.

W sobotę , 21 września 2013 roku podczas uroczystych obchodów dożynkowych w Rzeplinie, odbyło się głosowanie na najładniejszą figurkę warzywno-owocową. Zebrano i wystawiono 68 różnych prac a każdy uczestnik festynu mógł je obejrzeć i zagłosować na jedną, jego zdaniem najładniejsza figurkę.

Największa ilość głosów otrzymał Kamil Kutko z klasy Va

II m-ce  Jakub Monczak  z klasy II

              III m-ce zajęła Tatiana Spieczyńska z klasy III.


Wszystkich uczestników, którzy otrzymali więcej niż jeden głos częstowano słodkościami. Najładniejsze figurki do tej pory stroją okna stołówki szkolnej i ciągle  na nowo są oglądane i podziwiane przez dzieci i innych pracowników szkoły.

W miesiącu wrześniu naszą bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy czwartej ze Szkoły Podstawowej w Dolicach oraz uczniowie klas pierwszych z Gimnazjum Publicznego w Dolicach. Celem ich wizyty były lekcje biblioteczne dla nowych czytelników. Każdy zapoznał się z regulaminem obowiązującym w naszej placówce, zabrał kartę zobowiązania do wypełnienia. Po zapoznaniu się z księgozbiorem biblioteki, sprawdzeniu szybkości łącza internetowego, zasobami czytelni uczniowie dość chętnie przystąpili do zapisywania się do grona czytelników.

                Worki zabawowe z Fundacji Komeńskiego znów zaczęły  cieszyć się powodzeniem.  Pojawili się uczniowie z klas I – III, którzy bardzo chętnie wypożyczają owe worki.

 9 kwietnia 2013 roku  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski” Niektórzy lubią poezję”. Była to już kolejna edycja tego konkursu. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Dolice oraz uczniowie Gimnazjum Publicznego w Dolicach. Dzieci z klas młodszych prezentowały wiersze znanej poetki, Doroty Gellner, natomiast młodzież z klas IV-VI i gimnazjum przygotowała do recytacji fragmenty prozy oraz poezję dowolnych autorów spoza kanonu lektur szkolnych. Zmagania uczniów oceniało jury w składzie : Ewa Pałczyńska- Winek, pisarka, autorka książek "Oskar i reszta", "Oskar w domu i przedszkolu ",Grażyna Kleszczonek, była nauczycielka języka polskiego oraz Marek Wejman, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach. Najlepsi wśród recytatorów okazali się:

·  w kategorii klas I-III - pierwsze miejsce Tomasz Berowski , II miejsce Amelia Wojdak, III miejsce Sonia Heinrich, 

24 czerwca 2013 roku Gminna Bibliotekę Publiczną w Dolicach odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Dolicach. Celem ich wizyty była pogadanka na temat poszanowania książek. Po wysłuchaniu prelekcji, uczniowie wykonali własnoręcznie zakładki do książek, które zostaną rozdane starszym czytelnikom naszej biblioteki, a część z nich zostanie dostarczona do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Dolicach.

 

Historia znaczka pocztowego.

 

14 czerwca 2013

                14 czerwca 2013 roku, Gminną Bibliotekę Publiczną w Dolicach odwiedziła pani Ewa Pałczyńska – Winek, która jest naczelnikiem poczty w Dolicach. Przeprowadziła dla uczniów klas IV i VI Szkoły Podstawowej w Dolicach prelekcję poświęconą historii znaczka pocztowego. Dzieci mogły poznać dzieje znaczków, ich rodzaje, zobaczyć jak wyglądał pierwszy znaczek ogólnoświatowy, a także jak wyglądał pierwszy polski znaczek pocztowy. Pani Ewa przyniosła ze sobą klasery pełne pięknych eksponatów. Przy użyciu lupy oraz pęsety dzieci oglądały znaczki różnych serii, pochodzących z różnych krajów. Po wysłuchaniu pogadanki, obejrzeniu pięknych znaczków , dzieci same zajęły się projektowaniem własnych znaczków pocztowych. Ich dzieła zostały nagrodzone pięknymi znaczkami, książkami, kredkami, które ufundowała Poczta Polska. Biblioteka również ufundowała kilka nagród dla zwycięzców. Pani Ewa zabrała wszystkie prace by odesłać je do siedziby Poczty Polskiej w Szczecinie, gdzie prace plastyczne będą wystawione.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W DOLICACH, FILIA W RZEPLINIE

Tydzień Bibliotek w tym roku przypadł w dniach 8-15 maja. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało go po raz dziesiąty. Hasłem tegorocznego tygodnia było: „Biblioteka, jako przestrzeń dla kreatywnych”. Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach , filia w Rzeplinie jak co roku zorganizowała kilka zajęć  dla dzieci i dorosłych. Bibliotekarka przeprowadziła kilka spotkań plastycznych, na których  ręcznie wykonywano kwiaty z papieru, bibuły oraz resztek rolet okiennych.  Takie samo spotkanie zorganizowano dla pań  ze Stowarzyszenia „Nie ma mocnych” ,które chętnie skorzystały  z zaproszenia, a  ich wytworem były piękne kolorowe kwiaty. Ciekawym działaniem w czasie Tygodnia Bibliotek było przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi z klasy zerowej  na temat ptaków chronionych w Polsce m.in.  o bocianach. Wykorzystując bezpłatny Internet w bibliotece, dzieci mogły podglądać bociany z Warszewa, dzielnicy Szczecina. Dzięki kamerze internetowej mamy bezpośredni przekaz z gniazda. Zachwyt maluszków był ogromny, gdyż pierwszy raz mogły oglądać z tak bliska te duże i piękne ptaki. Tydzień Bibliotek zakończył się rozstrzygnięciem konkursu plastycznego pt. ”Tuwim znany i lubiany”. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały małe książeczki , drobne upominki i  podziękowania od pani bibliotekarki.

Tydzień bibliotek w filii w Żalęcinie.

Dnia 10 maja zaproszeni zostali uczniowie I klasy. Po przywitaniu i wyjaśnieniu celu spotkania dzieci wysłuchały czytanego przez panią Paulinę opowiadania o Franklinie małym zapominalskim. Do opowiadania przygotowane były pytania z którymi dzieci świetnie sobie poradziły. Na zakończenie zajęć dzieci uczestniczyły w zabawach w których mogły sprawdzić swoją pamięć oraz opowiedzieć o ulubionych bajkach.

Dnia 14 maja dzieci z oddziału przedszkolnego z Żalęcina odwiedziły naszą bibliotekę. Dla niektórych dzieci była to pierwsza wizyta w takim miejscu. Pani bibliotekarka serdecznie powitała wszystkie dzieci i opowiedziała o pracy jaką wykonuje oraz zasadach obowiązujących w każdej bibliotece. Na tę okazję specjalnie została przygotowana wystawka pięknych i kolorowych książeczek, którą dzieci mogły obejrzeć. Następnie przedszkolaki wysłuchały czytanych przez panią Paulinę wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima oraz z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w przygotowanych  zabawach.

    W dniach 22-23 kwietnia 2013 roku  odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w Dolicach uczniowie klas IV i VI Szkoły Podstawowej w Dolicach. Spotkanie z klasami IV poświęcone było źródłom informacji. Uczniowie podawali przykłady źródeł informacji znajdujących się w  bibliotece jak i takie, które są obecne w ich życiu. Natomiast uczniowie klas VI rozprawiali o tym, czy książka jest ważna w życiu człowieka. Jeden z uczniów wygłaszał swoje poglądy na cześć wyższości komputera nad książką. Reszta była przeciwnego zdania. Twierdzili, że to książka jest bardziej przydatna w życiu każdego człowieka. Spotkania odbyły się w ramach obchodów Światowego Dnia Książki.

    W  Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach, filii w Rzeplinie
też obchodzone jest to święto. Bibliotekarka w tym roku zaprosiła do biblioteki najmłodszych czytelników, aby troszkę im poczytać. Dzieci same wybierały bajki do przeczytania, a największym powodzeniem cieszyły się krótkie wierszyki Juliana Tuwima, Jana Brzechwy oraz „Dziewczynka z zapałkami” Hansa Christiana Andersena. Na zakończenie odbyła się krótka pogadanka oraz słodki poczęstunek.


W dniu 10 kwietnia 2013 r w GBP w Dolicach filia w Sądowie, odbyło się pasowanie na czytelnika.
Wśród gości  zaproszonych gości byli: Pan Dyrektor GBP w Dolicach Marek Wejman, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sądowie Pan Krzysztof Śmigielski, Brygida Kopacka pracownik filii bibliotecznej w Rzeplinie, uczniowie klasy pierwszej, wraz z wychowawcą Panią Anną Śmigielską, oraz członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki.

 W pierwszej części uczniowie zapoznali się z regulaminem biblioteki, układem książek, godzinami otwarcia, następnie odbyła się część artystyczna wykonana przez starszych kolegów z klas I-VI (członkowie koła) zaprezentowali oni "Skargi i prośby książek". Po części artystycznej odbyło się uroczyste Przyrzeczenie, a następnie Panowie Dyrektorzy dokonali pasowania uczniów na czytelników biblioteki.

Na pamiątkę nowo przyjęci czytelnicy otrzymali w prezencie dyplom, po kolorowej książeczce i słodyczach od bibliotekarki Jolanty Bęćkowskiej, Dyrektor GBP w Dolicach Marek Wejman ufundował książkę z Baśniami do wspólnego czytania w klasie i słodkie upominki, od bibliotekarki filii Rzeplino dzieci otrzymały po kolorowej ręcznie  wykonanej zakładce i zegarki które okazały sie hitem dnia.    

 


SZKOLENIE W NOWOGARDZIE " iPADY W BIBLIOTECE".
9 MARCA 2015 ROKU.

           


·  w kategorii klas IV-VI- I miejsce Paula Krajewska-Juś , II miejsce Wiktoria Reczek, III miejsce Otylia Cimcioch,

·  w kategorii gimnazjum- pierwsze miejsce zajęła Roksana Danicka, II miejsce Marzena Jędrzejczyk, a III Natalia Iwańczuk.

            Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, które ufundowała Poczta Polska oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach. Nagrody wręczali, dyrektor Biura Wójta Gminy Dolice, pani Anna Skierkowska, pani Ewa Pałczyńska Winek oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Dolicach, pani Barbara Strugińska.  Każdy z uczestników otrzymał słodki upominek oraz zakładkę do książki. Podczas konkursu z okazji trwającego roku Juliana Tuwima można było także obejrzeć gazetkę poświęconą poecie oraz obejrzeć krótki program artystyczny na podstawie jego wierszy,  przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Dolicach pod czujnym okiem nauczycielki języka polskiego, pani Anny Wyrwał.Pasowanie na czytelnika

    26 marca w bibliotece filii w Żalęcinie odbyło się pasowanie na czytelnika klasy II tutejszej szkoły. W związku z tym, iż rok 2013 jest rokiem Juliana Tuwima bibliotekarka Paulina Grzelka przygotowała kilka zadań związanych z twórczością i osobą autora. Zajęcia rozpoczęły się od przywitania dzieci i krótką rozmową. Uczniowie opowiedzieli, jak należy szanować książki i złożyli przyrzeczenie, że będą o nie dbać.  Wysłuchali przeczytanych przez panią Paulinę fragmentów wierszy J. Tuwima a ich zadaniem było dopasować odpowiedni tytuł i ilustrację do przedstawionego fragmentu. Zapoznani zostali z najważniejszymi faktami z życia poety. Po wysłuchaniu biografii dzieci zostały podzielone na grupy i wspólnymi siłami uzupełniali tekst z lukami, a przedstawiciele grup głośno przeczytali efekty wspólnej pracy. Następnie uczniowie przystąpili do wysłuchania wiersza Ptasie radio i swobodnych wypowiedzi na temat swoich wrażeń, nastroju wiersza, oraz momentach, które podobały im się najbardziej. Na zakończenie zajęć wszyscy uczniowie zostali pasowani na czytelnika, otrzymali zakładki, pamiątkową książkę i dyplom.18 marca 2013 roku Gminna Bibliotekę Publiczną w Dolicach odwiedzili uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w Dolicach. Przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Prowadzący spotkanie dyrektor biblioteki zapytał dzieci o zwyczaje i obrzędy świąteczne. Padło pytanie o to, w jakich książkach można przeczytać o obyczajach świątecznych w innych krajach. Dzieci malowały pisanki na kartkach i kolejno czytały głośno fragmenty książki Astrid Lindgren „ Dzieci z Bullerbyn”. Czytano fragmenty opowiadające o świętach wielkanocnych w Szwecji. Na koniec wszyscy uczniowie i ich „dzieła” pozowali do wspólnej fotografii.

Świąteczne  ozdoby w bibliotece!

W dniach 28 lutego i 8 marca W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach, filia w Rzeplinie, odbyły się spotkania ze Stowarzyszeniem „Nie ma mocnych”.  Tematem spotkań było ręczne wykonanie wielkanocnych ozdób.


W filiach bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach, w Kolinie i Sądowie,  przygotowane zostały gazetki ścienne z okazji Światowego Dnia Poezji, który przypada 21 marca 2013 roku. Na gazetce umieszczono portrety poetów i ich utwory :

Zbigniewa Herberta wiersz pt.: „Pebble”, wiersz Wisławy Szymborskiej  pt.” Utopia” , Adama Mickiewicza utwory „Lis i kozieł” oraz „Pchła i Rabin” oraz fraszki  Jana Kochanowskiego „ Na lipę” i „Na zdrowie”, 

aforyzmy i cytaty Juliana Tuwima,

 

wiersz " List" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej , wiersze "Dar" i "Jadalnia" Czesława Miłosza.

  Gazetka ma na celu przybliżyć użytkownikom biblioteki kontakt z poezją.

W dniu 06 marca 2013 roku, odbyło się zebranie organizacyjne Koła Przyjaciół Biblioteki w Sądowie. Jest to filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach. Do koła zapisało się dwadzieścioro chętnych dzieci z klas II-VI, uczniów Szkoły Podstawowej w Sądowie. Dzieci zapoznały się z regulaminem Koła i wyraziły chęć pracy w Kole. Uczniowie podzieleni zostali na zespoły, które będą pracować w sekcjach tj:

·         Sekcja udostępniania zbiorów - dyżury w wypożyczalni , układanie książek na półkach.

·         Sekcja konserwacji książek - naprawa drobnych uszkodzeń.

·         Sekcja imprez czytelniczych - udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu imprez czytelniczych. 

·         Sekcja recenzji dobrej książki - zdobywanie wiadomości wydawniczych ulubionych pisarzy, wyszukiwanie ciekawych książek dla młodzieży.
Sekcja łączników klasowych - prowadzenie statystyki czytelnictwa , wypożyczanie materiałów na lekcje.

Pierwszym ważnym zadaniem dla uczniów będzie przygotowanie się do pasowania na czytelnika biblioteki dla uczniów klasy I. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

Już niedługo święto wszystkich pań. Nasze dwie biblioteki, w Kolinie oraz w Sądowie przygotowały gazetki poświęcone paniom. Znalazły się na niej wiersze i aforyzmy poświęcone kobietom.


 Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Juliana Tuwima. W filii bibliotecznej w Rzeplinie przygotowana została gazetka i wystawa książek tego znanego pisarza.

Dnia 28 lutego 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach, filii Rzeplino odbyło się pasowanie na czytelnika. Bibliotekarka Brygida Kopacka na uroczystość zaprosiła dyrektora GBP Marka Wejmana, dyrektora Szkoły Podstawowej Jolantę Błaszczyk oraz uczniów pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie, wraz z wychowawczynią  Barbarą Kuligowską.

Po przywitaniu gości i dzieci bibliotekarka przeprowadziła pogadankę nt. regulaminu oraz zasad postępowania i poszanowania książek. Po tzw. „burzy mózgów” okazuje się, że „przyszli” czytelnicy doskonale wiedza jak zachować się w bibliotece oraz jak szanować książki. Dziewczynki przebrane za kopciuszka i elfa sprawdziły znajomość bajek dla najmłodszych , zadając wiele zagadek , na które pierwszaki błyskawicznie odpowiadali.

Uroczystego pasowania dokonali Dyrektorzy którzy ciężką księgą mianowali wszystkie dzieci na czytelników biblioteki, a na pamiątkę klasa otrzymała dyplom z odbitymi odciskami palców z wychowawczynią i bibliotekarką włącznie. Każdy nowo mianowany czytelnik otrzymał także małą słodkość oraz zakładkę do książki ręcznie robioną przez bibliotekarkę

Drugą częścią naszego uroczystego pasowania była wizyta zaproszonych gości z Zakładu Linii Kolejowych  ze Szczecina w celu przeprowadzenia prelekcji pod hasłem Bezpieczny przejazd- „Zatrzymaj się i żyj”. Pani  Barbara Kawka, koordynator ds. kampanii opowiedziała maluchom jak należy zachować się przed i na przejazdach kolejowo-drogowych oraz zapoznała ich ze znakami drogowymi  stojącymi przed przejazdami. Dla nich były przygotowane różne pytania i zagadki o tematyce kolejowej oraz wyświetlane pouczające bajki.

Dodatkową atrakcją był pies tropiący o imieniu Brajan w towarzystwie Straży Ochrony Kolei. Pani Edyta mówiła jak właściwie należy zachować się w pociągu i na terenie kolejowym, a dzieci mogły pogłaskać Brajana pod czujnym okiem jego opiekuna.

Na zakończenie spotkania każde dziecko dostało kolorowa książeczkę „Bezpieczny przejazd”, balony ,drobne upominki oraz zrobiliśmy kolejne wspólne zdjęcie.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej dziękuje Dyrektorowi Zbigniewowi Zarychcie za umożliwienie przeprowadzenia prelekcji w naszej placówce oraz otrzymany Certyfikat.    http://youtu.be/cdJMk4q5_UgW 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach nawiązała współpracę z Fundacją  Komeńskiego. W ramach tej współpracy biblioteka organizuje „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców”.

Początki bywają trudne. Ciężko było zachęcić rodziców do zmiany w myśleniu o bibliotece jako miejscu, gdzie nie tylko wypożycza się książki. Na pierwsze spotkanie styczniowe nie przybył nikt. Winą za zaistniałą sytuację ponosi pogoda. Początek stycznia był dość mroźny. Pierwsze spotkanie, na którym pojawili się rodzice z dziećmi odbyło się 28 stycznia. Odwiedziło wtedy bibliotekę siedmioro dzieci w wieku 4-6 lat i dwoje rodziców. Aby oswoić małe dzieci z biblioteką, przeprowadzona została pogadanka o tym czym jest biblioteka, co można w niej robić. Dzieci bardzo chętnie słuchały wiadomości o książkach. Nasze pierwsze spotkanie zostało zatytułowane „ Książka też jest fajna do zabawy”. Z rodzicami rozmawialiśmy o regulaminie zabaw w bibliotece. Dzieci zajęły się oglądaniem bajek, bajeczek. Podobało im się to, że widzą naraz tyle książek w jednym miejscu. Po przedyskutowaniu punktów jakie powinny znaleźć się w regulaminie, został on spisany.

Regulamin zabaw w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach.

1.       Bawimy się razem.

2.       Nie zabieramy sobie zabawek.

3.       Szanujemy zabawki.

4.       My nie płaczemy.

5.       Sprzątamy po sobie.

6.       Robimy sobie wspólne zdjęcia ( zgoda od opiekuna).

7.       Uśmiechamy się.

Pierwsze spotkanie trwało 80 minut. Problemem natomiast jest robienie zdjęć rodzicom, nie wyrażają na to zgody. Nie mając na to wpływu, fotografowaliśmy bawiące się dzieci. Na koniec dokonano prezentacji worków zabawowych. Wypożyczono jeden worek.

                Kolejne spotkanie odbyło się 6 lutego 2013 roku. Przybyło dwóch rodziców i opiekunów oraz siedmioro dzieci w wieku 4 – 5 lat. To spotkanie było podzielone na dwie części. Pierwsza została zatytułowana „Klockowo”. Dzieci, głównie chłopcy, bawili się klockami, tworzyli i budowali domki, zagrody dla zwierząt, ciężarki do ćwiczeń, kostki do zabawy. Druga część spotkania upłynęła na zawodach zręcznościowych. Z wykorzystaniem dużej chochli, sitka, drewnianych łyżek oraz piłek kolorowych dzieci robiły sobie tory przeszkód. Próbowały chochlą toczyć piłeczkę do bramki, którą było sitko. Dziewczynki próbowały przenosić piłeczkę na drewnianej łyżce z jednego końca biblioteki na drugi. Na koniec wypożyczono dwa worki z zabawkami. Spotkanie trwało 100 minut.

                14 lutego odwiedziło nas w naszej siedzibie troje rodziców i opiekunów oraz dziewięcioro dzieci w wieku 4 – 6 lat. To spotkanie poświęcone było kolorom, a zostało zatytułowane „ W krainie barw”. Dzieci poznawały różne kolory, wykorzystano do tego celu kolorowe piłeczki oraz farby. Każdy uczestnik tych zajęć odcisnął swoją dłoń wcześniej pomalowaną farbą wybraną przez siebie na białych kartkach. Wypożyczono trzy zestawy worków do domu. Rodzice i opiekunowie dość pozytywnie wypowiadają się na temat worków. Podoba im się zestaw zabawek, to że w większości worków jest książeczka, jakaś gra, zabawka. Wielkim uznaniem cieszą się zabawki z drewna. Jak powiedziała jedna z mam „ sama poczułam się jak mała dziewczynka”. Najtrudniej jednak jest nakłonić rodziców do tego, by pozowali do zdjęć. Mam nadzieję, że z czasem pokonamy tę trudność.

KARTKI OKOLICZNOŚCIOWE

W dniach 15 i 18 stycznia 2013 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach, filii w Rzeplinie zostali zaproszeni mali czytelnicy, aby wspólnie z bibliotekarką Brygidą Kopacką wykonać kartki okolicznościowe. W dniu 21 i 22 stycznia obchodzony jest Dzień Babci i Dziadka więc na tę okoliczność postanowiliśmy  zrobić kolorowe laurki. Kartki były tworzone różnymi technikami, a pomącą okazał się komputer, z którego dzieci czerpali przeróżne pomysły. Materiały i dodatki częściowo przyniosły same dzieci a część została wcześniej zgromadzona w bibliotece i udostępniona podczas  prac plastycznych. Bazą do wykonania tych dzieł był kolorowy brystol, a wśród dodatków  znalazły się cekiny, kwiatki wycinane z gazet, kokardki, serduszka, ozdobne dziurkacze oraz kolorowy brokat .Nasze prace wyszły pięknie a dopełnione życzeniami dla Dziadków będą miła niespodzianką. 

 

    7 listopada 2012 roku w księgarni Atena, której siedziba mieści się w Stargardzie Szczecińskim, odbyło się spotkanie z Marią Czubaszek.Na spotkanie zaproszony został dyrektor biblioteki.W związku z przystąpieniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach do Programu Rozwoju Bibliotek oraz cyklu szkoleń programu Biblioteka +,
w dniach 5 listopada - 14 listopada 2012 roku nastąpią zmiany w pracy placówek bibliotecznych.
Biblioteka w Dolicach oraz filia w Rzeplinie będą nieczynne w dniach 8 - 14 listopada. Natomiast filie w Kolinie i Sądowie będą nieczynne w dniach 5-14 listopada. Za powstałe utrudnienia przepraszamy naszych czytelników.


Dnia 5 października 2012 roku zostały zakupione do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach i jej filii nowe książki, niezbędne do pracy placówek bibliotecznych. Książki zakupiono dzięki dotacji Biblioteki Narodowej w ramach programu Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w kwocie 7200 złotych.

         W tym roku cała dotację przeznaczyliśmy na zakup literatury pięknej polskiej i obcej dla dzieci oraz młodych czytelników. 

Dnia 19 października 2012 roku Gminną Bibliotekę Publiczną w Dolicach odwiedzili uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Dolicach. Ich wizyta przyczyniła się do zaprezentowania lekcji bibliotecznej „ O bezpiecznym Internecie”. Zajęcia zostały podzielone na kilka części. Dyrektor biblioteki zadawał uczniom pytania, a oni udzielali różnych odpowiedzi. Dowiedzieli się, że taka metoda pracy nazywa się „burzą mózgów”. Pierwsze pytanie brzmiało: Z czym kojarzy ci się bezpieczeństwo? Padały różne odpowiedzi(opieka, zdrowie, szczęście, rodzina, miłość, ostrożność, dobre towarzystwo). Następnie zapytani zostali o to co jest niebezpieczne. Kolejnym pytaniem było zapytanie o Internet. Czym jest? Co takiego w sobie ma, że wszyscy chętnie z niego korzystają? W jaki sposób ułatwia życie? Czy jest niezbędny do życia? Po wielu wyczerpujących odpowiedziach, uczniowie zostali zapytani o to, jak ich zdaniem wygląda bezpieczny Internet? Co zaskakujące, wyśmienicie poradzili sobie z tym tematem. Najważniejsze odpowiedzi jakie padały, to takie jak: Nigdy nie podajemy swoich danych osobowych ludziom w sieci, Nie umawiamy się z nikim obcym przez Internet, Nie ściągamy nielegalnie filmów, muzyki, Nie piszemy przykrych komentarzy na portalach społecznościowych. Wszystkie odpowiedzi jakie padały zostały przepisane na dużych kartkach papieru, tak by utrwaliły się wszystkim uczestnikom biorącym udział w lekcji bibliotecznej.

            Mamy nadzieję, że takie zajęcia przybliżają młodym użytkownikom sieci zagrożenia jakie mogą na nich czyhać w sieci.

    Informujemy, że w dniach 16-17 października 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach oraz filie w Kolinie, Rzeplinie i Sądowie będą nieczynne. Wyjazd na szkolenie informatyczne w ramach programu Biblioteka+

LINK DO PRZYSZŁOŚCI

Młodzi. Internet. Kariera

---

Celem projektu jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy „Youth & Opportunity” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Dzięki projektowi ok. 6 000 uczniów szkół średnich oraz ostatnich klas gimnazjów pozna przykłady profesji, które mogą zainspirować ich do wyboru kariery zawodowej w przyszłości. Spotkania z młodzieżą będą organizowane w bibliotekach publicznych, szkołach oraz innych instytucjach z obszaru kultury i edukacji w okresie od października do lutego 2013 roku.

Więcej szczegółów pod linkiem:
http://linkdoprzyszlosci.pl/

 

    Dnia 2 października 2012 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach, filia w Rzeplinie bibliotekarka, Brygida Kopacka zorganizowała spotkanie nowych członków Koła Przyjaciół Książki. Koło skupia uczniów tutejszej Szkoły Podstawowej w Rzeplinie im. Olimpijczyków Polskich. W tym roku szkolnym zapisało się 23 członków chętnych do pracy w bibliotece z przewagą dzieci uczących się w klasach  IV-VI. Grupa podzielona jest na kilka sekcji :

 -do sekcji  łączników bibliotecznych  wybrany został  przedstawiciel klasowy  jako łącznik biblioteczny spisujący raz w miesiącu ilość wypożyczonych książek, powiadamia czytelników o terminie zwrotu egzemplarzy oraz zachęca innych do korzystania ze zbiorów,

- sekcja konserwacji polegająca na spotkaniach w bibliotece i czynnościach związanych z książką (segregacja, oprawa w nową folię, naprawa drobnych uszkodzeń,  opieczętowanie nowych książek),

- sekcja udostępniania, której prace polegają na utrzymaniu  codziennego ładu i porządku  książek na półkach a także doradztwo młodszym kolegom w wyborze odpowiedniej literatury.

    Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, a  wszyscy członkowie koła otrzymali kolorowe zegarki na rękę, których sponsorem była firma E-TRADE z siedzibą w Szczecinie. W imieniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach, filia Rzeplino bardzo serdecznie dziękuje.


 
 

W dniu 25-09-2012r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach – filia biblioteczna w Sądowie, odbyło się spotkanie dzieci z klasy II Szkoły Podstawowej w Sądowie.Tematem  pogadanki było „Znaczenie czytania książek” i „Poszanowanie wypożyczanych książek”. Bibliotekarka pani Jolanta Bęćkowska opowiadała dzieciom, dlaczego należy czytać książki, jak czytanie wpływa na rozwój umysłowy dzieci.Zachęcała do czytania bajek i baśni .Każda książka ma swoich bohaterów, jedni to ludzie o dobrym sercu inni o niecnych zamiarach. Prawie w każdej książce można spotkać osobę godna do naśladowania. Książka opowiada o dawnych czasach, poszerzamy swoją wiedzę o świecie. Książka uczy ortografii i gramatyki, stawiania znaków interpunkcyjnych. W drugiej części pogadanki poruszony został temat poszanowania wypożyczonych książek. W tym celu odczytany został wiersz J. Huszcza pod tytułem „Skarga książki”. Po wysłuchaniu wiersza dzieci wymieniały zasady właściwego obchodzenia się z książką:

- mycie rąk przed czytaniem

- nie zaginać rogów kartek

- nie wyrywać kartek

- nie pisać i nie rysować po książce

Spotkanie zakończyło się rozwiązywaniem zagadek, których bohaterką była książka i postacie bajkowe. W spotkaniu wzięło udział dziesięcioro dzieci.

 
24 września 2012
    Drodzy Czytelnicy naszej Biblioteki!!! Program Rozwoju Bibliotek właśnie zaprezentował raport "Po co Polakom
biblioteki?". Zachęcamy do zapoznania się z nim pod linkiem:

http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/2115
21 września 2012
    Dzięki programowi "Orange dla bibliotek" nasza biblioteka otrzymała fundusze na opłacenie faktur za dostęp do bezpłatnego Internetu.
 
 
    W dniach 20 -21 września 2012 roku w Książnicy Pomorskiej, odbyło się szkolenia dla bibliotekarzy biorących udział w programie Biblioteka+.
 

    W dniach 11 i 13 września 2012 roku Gminną Bibliotekę publiczna w Dolicach odwiedzili uczniowie klas pierwszych tutejszego Gimnazjum. Były to cztery klasy, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Dolice. Młodzież wraz z nauczycielkami języka polskiego zapoznała się z organizacja pracy naszej biblioteki, układem księgozbioru, zasadami wypożyczania książek, korzystania z czytelni oraz regulaminem korzystania z  bezpłatnego Internetu. Po wysłuchaniu dyrektora biblioteki i zadaniu nurtujących uczniów pytań, każdy osobiście zapoznał się z układem książek w bibliotece i jej zbiorami, przejrzał interesujące go czasopisma w czytelni. Każdy mógł obejrzeć wystawkę poświęconą Januszowi Korczakowi w związku z „Rokiem Korczaka”. Na koniec wizyty każdy otrzymał druk zobowiązania, by móc zostać czytelnikiem lub użytkownikiem naszej placówki bibliotecznej.


    W ramach obchodów Dnia Dziecka, Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach, filia w Kolinie zaprosiła na spotkanie z książką dzieci ze Świetlicy Wiejskie w Kolinie, na wspólne czytanie bajek różnych pisarzy, m.in.:  Juliana Tuwima, Doroty Gellner, Aleksandra Fredry oraz Haliny Kozakiewicz "Zagadki i szmatki". Odgadywanie  zagadek z tej książeczki sprawiło dużo zabawy i śmiechu, za prawidłowe odpowiedzi dzieci zostały nagrodzone piłkami oraz słodyczami. Ogłoszony został również konkurs plastyczny pod tytułem "Biblioteka oczami dzieci". Konkurs odbył się w bibliotece, dzieci wykonywały prace plastyczne przy pomocy kredek. Najlepsze prace zostały nagrodzone różnymi przyborami plastycznymi, a każdy uczestnik dostał słodycze. Prace zostały wywieszone na tablicy informacyjnej w filii bibliotecznej w Kolinie.


           Przed Dniem Matki w GBP Dolice – filia Sądów pojawiła się gazetka ścienna na temat tego ważnego święta, przygotowana przez bibliotekarkę Annę Śmigielską. Oprócz symbolicznych kwiatów, elementem gazetki były informacje na temat czterech słynnych w historii świata matek .

Niobe, według mitologii greckiej, matka, która chełpiła się tym, że urodziła aż czternaścioro dzieci. Ewa, według Biblii matka rodzaju ludzkiego. Maria, dla chrześcijan matka Chrystusa oraz Matka Teresa z Kalkuty. Czytelnicy mogli przeczytać warte zapamiętania przysłowia o matkach oraz zapoznać się z pisownią wyrazu matka w różnych językach świata.

Drugą część gazetki zajmują karty lektury „O psie,który jeździł koleją”. Karty zawierają podstawowe informacje na temat książki: nazwisko autora i ilustratora, informacje na temat bohatera głównego i bohaterów drugoplanowych. Ważną częścią kart są opinie młodych czytelników na temat lektury, które świadczą o tym, że przeczytany utwór wywarł na nich duże wrażenie.


  Dnia 23 maja 2012 roku uczniowie klasy trzeciej SP w Sądowie uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych przeprowadzonych przez panią Annę Śmigielską. Zajęcia odbyły się pod nazwą „Lubię czytać”. Uczniowie rozmawiali na temat znaczenia pojęć „biblioteka”, „księgarnia”, „czytelnia”. Przypomnieli sobie zasady obowiązujące czytelników podczas korzystania z biblioteki. Zachęcali się wzajemnie do czytania, poprzez reklamowanie przeczytanych przez siebie książek. Bardzo chętnie zajęli się pracą polegającą na skreślaniu w diagramie nazwisk autorów książek dla dzieci. Pomocą służyła przygotowana wystawka tych książek. Próbowali również stworzyć i napisać rymowankę-prośbę książki. Na zakończenie zajęć uczniowie zaprojektowali i narysowali odznaki dla najlepszego czytelnika.


W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 2012 w GBP Dolice w filii Sądów odbyła się wystawa o tematyce sportowej. Wystawa nawiązuje do hasła tegorocznego Tygodnia Bibliotek, które brzmi:

„Biblioteka ciągle w grze”. Pozwala ono w różnych formach pokazać pozytywne zmiany które zachodzą w bibliotekach. Jest też dobrą okazją do promowania literatury o sporcie, plakatów czy albumów dotyczących tej problematyki, a także stosowania w życiu zasad fair play.

Na wystawę złożyły się książki, albumy, czasopisma oraz wycinki prasowe o sporcie, dostępne w sądowskiej bibliotece. Zamieszczono także informacje o idei igrzysk olimpijskich. Ważne jest też to, że w organizację wystawy włączyli się czytelnicy biblioteki, którzy wypożyczyli na nią swoje prywatne rzeczy. Dzięki temu inni mogli podziwiać plakaty,materiały reklamowe czy koszulki sportowe z nazwiskami sławnych w świecie piłkarzy. Bardzo cennymi eksponatami wystawy były medale sportowe naszych czytelników zdobyte na różnych imprezach i zawodach sportowych.


 
 

    W związku z Tygodniem Bibliotek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach- filia w Żalęcinie, zaproszeni zostali uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Żalęcinie. Na zajęciach zorganizowanych przez panią Paulinę Grzelka. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania wiersza Danuty Wawiłow „O rupakach”. Po przeczytaniu, każdy z uczestników opowiedział jak taki rupak według niego może wyglądać. Pomysłów było wiele. Następnie uczniowiowie zaczęli tworzyć swoje własne rupaki. Prace plastyczne można zobaczyć w bibliotece.

 

    W dniu 14-05-2012r. GBP w Dolicach-filia biblioteczna w Kolinie, w ramach Tygodnia Bibliotekotrzymała w darze książki od stałej czytelniczki, pani Barbary Ściężor. Jest to w większościliteratura dla dorosłych , oraz literatura popularno-naukowa. Zbiory o które wzbogaciła się filiablioteczna w Kolinie są autorstwa takich popularnych pisarzy jak: Judith Krantz, Mary Balogh, Jacgueline Briskin, Jackie Collins,Harold Robbins, Roman Kotliński.Pani Barbara od kilkulat wzbogaca zbiory tutejszej biblioteki.Innym przyjacielem naszej placówki jest pani DorotaSoboń która przekazuje nam książki dla dorosłych czytelników.Jest to literatura piękna polskai obcą takich autorów jak :Nora Robrts, Danielle Steel, LaVyrle Spencer.


Tydzień bibliotek 2012

 

Tydzień Bibliotek 2012 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach.

 

            9 maja 2012 roku rozpoczął się Tydzień Bibliotek. Tegoroczne hasło brzmi

„ Biblioteka ciągle w grze”. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach przygotowaliśmy wiele atrakcji dla naszych czytelników. Odwiedzili nas uczniowie klasy I i II Szkoły Podstawowej w Dolicach wraz ze swoimi wychowawczyniami,  Elżbietą Furs – Domańską i Zofią Bednarską. Na ręce dyrektora biblioteki, pana Marka Wejmana złożone zostały życzenia dla wszystkich bibliotekarzy z terenu Gminy Dolice oraz własnoręcznie wykonana przez dzieci laurka. Po przywitaniu gości pan dyrektor przeczytał fragmenty książki A.A. Milne „ Kubuś Puchatek”. Następnie zadawał pytania dotyczące przeczytanych fragmentów oraz zapytał dzieci jakie misie znają. Padło wiele odpowiedzi ( Uszatek, Yogi, Coralgol, Paddington, Maurycy, Miś Remiś). Gdy padło pytanie o najpopularniejszą pszczołę świata wszyscy zgodnie odpowiedzieli, że jest to Pszczółka Maja. Dzieci próbowały śpiewać piosenką z bajki o przygodach śmiesznej pszczoły. Następnie bibliotekarka z filii w Kolinie zaprezentowała dzieciom program poświęcony pszczołom. Odbyła się pogadanka o życiu tych pożytecznych owadów, zademonstrowany został ul i historia jego przemian do postaci obecnej, różne narzędzia niezbędne w pracy w pasiece, specjalne ubranie i kapelusz, które chronią przed ukąszeniami pszczół. Zaprezentowane zostały czasopisma fachowe, min. „Pasieka”, „Pszczelarstwo” .Dzieci poznały wiele rodzajów miodu: wielokwiatowy, rzepakowy, akacjowy, gryczany, spadziowy, z mniszka lekarskiego. Zaprezentowano również fotografie, na których uczniowie mogli zobaczyć pszczołę w całej okazałości. Na koniec ich przygody w ramach cyklicznej akcji ” Biblioteka miodem i książkami płynąca”, każdy z gości próbował miodu na kawałku wafla. Ta akcja jest przygotowywana w naszej bibliotece już kolejny rok w ramach współpracy z Kołem Pszczelarzy  w Kolinie.

            Po krótkiej przerwie na umycie rąk po słodkim miodku czekała na dzieci kolejna atrakcja. Było nią spotkanie z pisarką, panią Ewą Pałczyńską – Winek. Pani Ewa jest autorką dwóch książek ” Oscar i reszta” oraz „ Oscar w domu i przedszkolu”. Pisarka przeprowadziła pogadanką z dziećmi o tym jak powstaje książka, jaka jest jej droga od momentu powstania pomysłu w głowie pisarza do momentu wydrukowania dzieła i kolportażu do księgarni i bibliotek. Autorka wspomagała swoje wypowiedzi śmiesznymi ilustracjami. Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dolicach usłyszeli fragmenty książki „ Oscar w domu i przedszkolu”. Dzieciom bardzo spodobały się historie psotnego Oscara. Pani Ewa Pałczyńska –Winek jest jednocześnie pomysłodawcą i założycielem Fundacji „ Oscar”, której głównym zadaniem jest wspieranie i rozwój artystyczny wszystkich, którzy piszą, malują, śpiewają a mają problem z wydaniem swoich dzieł, prezentacja w swoim środowisku. Pani Ewa jest rzecznikiem Fundacji. Opowiadała bardzo ciekawie o pracy fundacji, jej zadaniach.

            Dzieci zadawały bardzo dużo pytań, były ciekawe czy główny bohater książek jest prawdziwy, gdzie mieszka, czy trudno pisze się książki, gdzie można znaleźć książki autorki.

Każdy z gości Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach otrzymuje skromny upominek, także pani Ewa takowy otrzymała, jest to filiżanka i słoik miodu, który jest prezentem od pracownicy Filii w Kolinie, Pani Jolanty Bęćkowskiej, która w wolnych chwilach zajmuje się pasieką i obcowaniem z pszczołami.

            Spotkanie zakończyło się zdrowym poczęstunkiem. Dzieci mogły częstować się jabłkami. To taki mały wkład biblioteki w promocję zdrowia w ramach rozpoczynającego się  Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem. Potem przyszedł czas na konkursy. Pan dyrektor zadawał dzieciom zagadki dotyczące miodu, pszczół, misiów, biblioteki oraz książek. Do wygrania były kolorowe bajeczki, breloczki do kluczy, długopisy. Każde dziecko otrzymało zakładkę do książki, naklejki odblaskowe na tornister oraz  lizaki.

            Dziękując za odwiedziny w bibliotece, wysłuchanie pogadanek, miła atmosferę pan dyrektor ogłosił konkurs plastyczny. Uczniowie mają za zadanie narysować lub namalować relację z wizyty w bibliotece. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

            Począwszy od Światowego Dnia Książki w naszej bibliotece prowadzona jest akcja uwalniania książek. Otrzymaliśmy od czytelników w darach sporo książek, które już posiadamy w swoich zbiorach, więc postanowiliśmy podzielić się nimi z mieszkańcami Gminy Dolice. Kilkadziesiąt książek przekazaliśmy Fundacji Oscar, sporo książek, których tematyką silnie wiąże się z miłością podarowaliśmy zagorzałym czytelniczkom ceniącym literaturę romantyczną. Dwie książki popularno naukowe o tematyce patriotycznej przekazaliśmy w prezencie uczniom Szkoły Podstawowej w Dolicach, ich wychowawczynie również otrzymały ksiązki, które po przeczytaniu przekażą dalej. Także uczniowie Gimnazjum Publicznego w Dolicach mogli znaleźć coś dla siebie i swoich rodziców. Obiecali, że gdy książki już zostaną przeczytane, trafia do kolejnych osób. Również władze naszej gminy otrzymają niebawem uwolnione książki. Mamy nadzieję, że i te dzieła literackie trafia później do kolejnych czytelników.

            Został również rozstrzygnięty konkurs literacki w ramach akcji „ Kwiecień z Chmielewską”, który ogłosiła Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach. Główna nagrodę, dwie książki popularnej pisarki dla młodzieży Ewy Nowackiej otrzymała uczennica I klasy Gimnazjum Publicznego w Dolicach, Katarzyna Janicka.

            Kolejną atrakcją, którą przygotowaliśmy dla naszych czytelników jest wystawa

 „ Pamiątka z podróży po… Egipcie”. Zaprezentowane zostały prywatne zdjęcia z wizyty w tym kraju jednego z pracowników biblioteki. Do wystawy dołączone zostały książki popularno-naukowe o starożytnym Egipcie oraz literatura piękna, w której Egipt jest głównym tematem z „ Egipcjaninem Sinuhe” na czele.

            Także filie biblioteczne w Kolinie, Rzeplinie, Sądowie i Żalęcinie włączyły się w obchody Tygodnia Bibliotek. Odbywają się akcje głośnego czytania dla młodszych czytelników bibliotek, konkursy plastyczne, wystawy i wystawki tematyczne.

            My już to wiemy, a inni też się dowiedzą, że książka jest ważna w życiu człowieka, jest i będzie czytana. Biblioteki są potrzebne, bo stoją na straży rozwoju kulturalnego człowieka.

9 Maja - rozpoczyna się Tydzień Bibliotek. W tym roku pod hasłem "Biblioteka ciągle w grze".Nasza Biblioteka przygotowała dla swoich czytelników i użytkowników wiele atrakcji. Zapraszamy do odwiedzenia naszych placówek. 
 
8 Maja - Dzień Bibliotekarza. Z tej okazji Dyrektor GBP w Dolicach życzy wszystkim Pracownikom wielu sukcesów w upowszechnianiu czytelnictwa i książek.

 

POSIADASZ W DOMU NIEPOTRZEBNE, BĘDĄCE W DOBRYM STANIE KSIĄŻKI?

Nie wiesz co z nimi zrobić?

PODARUJ JE BIBLIOTECE!!!

-DZIĘKI TOBIE -

KSIĄŻKI TRAFIĄ DO INNYCH CZYTELNIKÓW.

DZIĘKUJEMY.

  

Światowy dzień KSIĄŻKI 2012

 

            Kwiecień to miesiąc, w którym obchodzimy Światowy Dzień Książki. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach przygotowano szereg atrakcji dla naszych czytelników. Ogłoszono kwiecień miesiącem z Joanną Chmielewską w związku z jej osiemdziesiątymi urodzinami. Całą bibliotekę ozdabiały liczne cytaty z książek tej popularnej autorki kryminałów, książek dla dzieci i młodzieży oraz  jednej książki poniekąd kucharskiej. Na stronie internetowej WWW.chmielewska.pl oraz WWW.wydawnictwoklin.pl wyszukiwano informacji o życiorysie pani Chmielewskiej. W galerii można było oglądać zdjęcia ze spotkań autorskich oraz obejrzeć wywiady z pisarką. Dzięki uprzejmości dyrektora GBP w Dolicach, który udostępnił prywatne audiobooki, chętni czytelnicy mogli zapoznać się z innym przedstawieniem twórczości Joanny Chmielewskiej. Wydrukowano kilka przepisów kulinarnych z „ Książki poniekąd kucharskiej” dla chętnych na wypróbowanie swoich sił w kuchni. Na przerwach między lekcjami wolontariusze z Gimnazjum Publicznego w Dolicach odczytywali głośno fragmenty książek Joanny Chmielewskiej, m.in.: „ Wszystko czerwone”, „ Lesio”, „Nawiedzony dom” oraz „Całe zdanie nieboszczyka”. Ogłoszono również dwa konkursy. Pierwszy dotyczy napisania najlepszej recenzji książki Joanny Chmielewskiej, a drugi napisania własnego mini- kryminału. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju.

 
 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach zapoczątkowała współpracę z Fundacją "Oscar", której głównym założeniem jest wspomaganie w rozwoju artystycznym.
Zapraszamy na stronę Fundacji http://www.fundacjaoskar.pl
Miesiąc kwiecień został ogłoszony w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach miesiącem z Joanną Chmielewską, w związku z tym biblioteka ogłosiła dwa konkursy. Szczegóły poniżej.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOLICACH OGŁASZA DWA KONKURSY. 

PIERWSZY DOTYCZY NAPISANIA RECENZJI KSIĄŻKI JOANNY CHMIELEWSKIEJ, 

DRUGI JEST ZACHĘTĄ DO NAPISANIA WŁASNEGO MINI-KRYMINAŁU.

Regulamin

konkursów ogłoszonych przez

Gminną Bibliotekę Publiczna w Dolicach. 

 1. Pierwszy konkurs dotyczy  recenzji o przeczytanej  książce Joanny Chmielewskiej.
 2. Recenzja maksymalnie powinna być napisana na jedną stronę A4.
 3. Termin złożenia recenzji mija 9 maja 2012 roku o godz.13.00.
 4. Do wygrania cenne nagrody książkowe. 

Drugi konkurs

1.      Drugi konkurs dotyczy napisania własnego mini kryminału.

2.      Objętość do pięciu stron A4.

3.      Utwór nie może być plagiatem z innego utworu literackiego.

4.      Nie może zawierać wulgaryzmów.

5.      Termin złożenia utworu upływa 9 maja 2012 roku o godz.13.00.

6.      Do wygrania cenne nagrody książkowe.

            Zapraszamy młodych autorów do wzięcia udziału w konkursach. Najlepsze prace zostaną opublikowane przez Fundację Oscar.

 

 

    Pszczelarze zgromadzeni w Kole Pszczelarzy Okręgu Kolin w miłej atmosferze panującej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach, Filia w  Kolinie przygotowują się do nadchodzącego sezonu pszczelarskiego. Przypominają sobie zasady postępowania z ulami, sprzętem pszczelarskim oraz zapoznają się z różnymi nowinkami zawartymi w fachowych czasopismach i książkach, dostępnych w tutejszych zbiorach. Nadmienić należy, że filia w Kolinie otrzymuje w darze od Koła Pszczelarzy w prenumeracie 3 tytuły czasopism fachowych: Pasieka, Pszczelarz polski, Pszczelarstwo. Niezwykle ważną sprawą jest wymiana własnych doświadczeń i zacieśnianie więzi międzyludzkich, a takim miejscem jest bez wątpienia filia w Kolinie i jej pracownik, pani Jolanta Bęćkowska, która w wolnych chwilach również zajmuje się pszczelarstwem.


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI.

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci został ustanowiony w celu promowania pięknej literatury i grafiki dla młodego czytelnika. Obchodzony jest 2 kwietnia, w dniu urodzin Andersena. Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach oraz  filia w Rzeplinie również w ten dzień świętowała. Od samego rana dzieci wytyczyły drogę z książek do biblioteki. W bibliotece cały dzień młodzi czytelnicy wybierali bajki, które były czytane  przez chętnych uczniów oraz odpowiadały na różne bajkowe zagadki. Bibliotekarze zaprosili do biblioteki uczniów z najmłodszych  klas z Gimnazjum Publicznego w Dolicach i Szkoły Podstawowej w Rzeplinie i przeprowadzili pogadanki o książkach dla młodych czytelników naszych placówek. Każde dziecko wypożyczyło  do domu wybraną przez siebie bajkę. 

Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej

Konkurs "Biblioteka Roku 2011" rozstrzygnięty

Dnia 22 marca 2012 jury wyłoniło zwycięzców tegorocznej edycji konkursu "Biblioteka Roku 2011".

Do konkursu nominowanych zostało 16 bibliotek publicznych województwa zachodniopomorskiego, w tym nasza 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach

Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH DYREKTOR ORAZ PRACOWNICY BIBLIOTEKI ŻYCZĄ WSZYSTKIM CZYTELNIKOM ORAZ PRZYJACIOŁOM BIBLIOTEKI RADOSNYCH, PEŁNYCH SŁOŃCA ŚWIĄT W RODZINNYM GRONIE.

 
 

Konkurs recytatorski

Dnia 14 marca 2012 roku w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach odbył się gminny konkurs recytatorski „ Niektórzy lubią poezję”. Do udziału zostały zaproszone szkoły z terenu Gminy Dolice. Swój udział zapowiedziały Szkoła Podstawowa w Dolicach, Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie, Szkoła Podstawowa w Sądowie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Strzebielewie oraz Szkoła Podstawowa w Żalęcinie i Gimnazjum Publiczne w Dolicach.

            Uczestnicy z klas I-III przygotowali do prezentacji wybrany utwór polskiego autora spoza kanonu lektur szkolnych, natomiast uczestnicy z klas IV-VI i gimnazjum po dwa utwory: wiersz Wisławy Szymborskiej i fragment prozy Janusza Korczaka. W ten sposób uczciliśmy pamięć wybitnej polskiej poetki, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury – Wisławy Szymborskiej oraz z racji obchodzonego Roku Janusza Korczaka przywołaliśmy pamięć o tym pedagogu, przyjacielu młodych ludzi i autorze książek dla dzieci i młodzieży.

            Prezentacje uczestników oceniane były przez jury, które w swojej ocenie uwzględniało

dobór repertuaru, interpretację,  kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

 

W kategorii klas I – III Szkoły Podstawowej                                                                     

1 miejsce    Sandra Kostyra - SP Rzeplino                                    

1 miejsce    Aleksandra Nowak

2 miejsce     Roksana Danicka

 3 miejsce    Dominika Sokołowska

2 miejsce    Tomasz Berowski – SP Dolice

3 miejsce    Sonia Heinrich – SP Żalęcino

W kategorii klas IV – VI  Szkoły Podstawowej

1 miejsce    Jakub Kalbarczyk – SP Rzeplino

2 miejsce    Paula Krajewska-Juś – SP Dolice

3 miejsce    Hanna Drzewiecka – SP Rzeplino

 


Dnia 1 lutego odeszła wybitna polska poetka Wisława Szymborska.
Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach zorganizowała wystawkę tomików poezji Wisławy Szymborskiej.
 

 

 W dniach 30-31.01.2012 w Kołobrzegu odbył się III już  moduł szkolenia dla bibliotekarzy w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Temat modułu: Biblioteka, jako miejsce edukacji każdego wieku. Edukacji społecznej i kulturalnej.

Merytorycznie moduł poświęcony był następującym zagadnieniom:

Grupy- co to są grupy społeczne jak funkcjonują, jak wprowadzać zmianę poprzez/z grupami,

Wolontariat - definicja, podstawy prawne, dobre praktyki

Metody i formy edukacji- edukacja formalna, edukacja pozaformalna, edukacja przez całe życie,

różnych grup w tym edukacja dorosłych, i edukacja poza formalna dzieci i młodzieży- ich

motywacje, narzędzia edukacyjne- to jest niezwykle ważne i potrzebne.

Podstawy wiedzy na temat monitorowania i ewaluacji działań podjętych przez biblioteki.

Pierwsze kroki do partnerstwa oraz Grypa Przyjaciół Strategicznych.

Uniwersytet Lokalny- idea, korzyści, przykłady, inspiracje

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach wraz z pracownikami filii bibliotecznych,

 składa Wszystkim czytelnikom i użytkownikom radosnej atmosfery, zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2012 roku


Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest również przez kilka filii bibliotecznych w naszej Gminie.

         Z okazji tego święta w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach - filia w Żalęcinie, można było zobaczyć wystawkę książek o misiach i niedźwiadkach. Wystawka dodatkowo została ozdobiona pluszakami, które zostały  przyniesione przez czytelników biblioteki.

   Szkolenie

    Między 21 a 22 listopada 2011 roku odbyło się w Kołobrzegu drugie spotkanie uczestników II rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Tematem warsztatów była Biblioteka jako miejsce zasobów wiedzy i kultury.


SPOTKANIE Z HISTORIĄ

            Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach, Filia w Rzeplinie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Nie ma mocnych” dnia 18.11.2011r. zorganizowała  „Spotkanie z historią”. Na uroczystość zaproszono wszystkich mieszkańców Rzeplina, Dyrekcję Szkoły Podstawowej  Panią Jolantę Błaszczyk i Pana Wiesława Jastrzębskiego oraz Pana Janusza Gajowniczka, który jest pasjonatem i znawcą historii naszego regionu. Najstarsi mieszkańcy przynieśli z sobą stare fotografie i inne pamiątki, które wspólnie oglądaliśmy. W miłej atmosferze przy świecach, cieście i herbatce wszyscy wspominali „dawne czasy”, a atrakcyjności dodała muzyka Pana Ryszarda Kalinowskiego, który przygrywał do śpiewu akordeonem.

Konkurs recytatorski

 14 listopada 2011 roku, z okazji Dnia Seniora Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach oraz Gminne Centrum Integracji, a także  Stowarzyszenie „Nadzieja” zaprosiły na uroczystość przy kawie i słodkościach seniorów z Gminy Dolice.

         Podczas spotkania odbył się konkurs recytatorski zatytułowany „Pięknie być człowiekiem”. Występujących podzielono na dwie kategorie: dzieci oraz dorośli. Laureatką kategorii dla dorosłych została Pani Krystyna Ignaś z Brzeziny, która deklamowała wiersz autorski „Najważniejszy jest człowiek”, kolejne miejsca zajęła Pani Maria Kamińska, emerytowana nauczycielka z Dolic, a miejsce trzecie zajęli panowie, Zdzisław Zdzierski, mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Dolicach oraz Pan Antoni Ignaś Brzeziny.

         W kategorii dla dzieci i młodzieży wyróżniona  została niezwykle utalentowana Wiktoria Reczek, uczennica Szkoły Podstawowej w Dolicach. Kolejne miejsca zajęły Natalia Iwańczuk ( miejsce drugie), Alicja Lebioda, Paula Krajewska- Juś, Julia Zdrojek, Justyna Rosińska ( uczennice Szkoły Podstawowej w Dolicach).

         Swój wiersz- prezent dla seniorów zaprezentowała również Pani Krystyna Chwarszczyńska, która jest członkiem Klubu Seniora „ Złota Jesień” z Dolic. Fundatorem głównych nagród i jednocześnie Przewodniczącym Komisji był pan Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach, Marek Wejman. Recytujący dostarczyli nam niezapomnianych wrażeń.

         Na uroczystości gościliśmy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dolicach wraz z Panią Dyrektor Olą Stereńczak oraz opiekunów mieszkańców tej placówki. Wyjątkowym gościem była najmłodsza mieszkanka DPS, Asia Jarosz, niezwykle utalentowana młoda pisarka oraz malarka. Asia cierpi na porażenie mózgowe. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach zaprezentował wszystkim zebranym życiorys Asi oraz kilka jej wierszy. Wystawę prac Asi można obejrzeć w Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach.POGOTOWIE EDUKACYJNE !!!

 

     MASZ PROBLEM Z ODROBIENIEM LEKCJI?

        ZGŁOŚ SIĘ DO BIBLIOTEKI

          TUTAJ UZYSKASZ FACHOWĄ I DARMOWĄ POMOC

  

SZKOLENIE

 

            Dnia 9 listopada 2011 roku, w Książnicy Pomorskiej, odbyło się szkolenie dla pracowników bibliotek publicznych województwa zachodniopomorskiego. Na spotkaniu omawiano kwestie problematyczne programu obsługi pracy bibliotek Mak Plus. Wszystkich uczestników powitała pani Monika Kwaśniak, kierownik Działu Metodyczno – Instrukcyjnego Książnicy Pomorskiej, a szkolenie przeprowadził pan Paweł Suszczewicz, pracownik Instytutu Książki.

         W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach pracujemy na wersji testowej programu Mak Plus. Od grudnia 2011 roku rozpoczniemy wdrażanie systemu w GBP w Dolicach i jej filiach. Program ma ułatwić w przyszłości czytelnikom wyszukiwanie książek czy informacji, zamawianie przez Internet poszukiwanej publikacji, a także przedłużanie terminów zwrotów wypożyczonych książek.

 

Filia w Żalęcinie

 

    W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach – filia w Żalęcinie działa Koło Przyjaciół Książki. W jego skład wchodzą czytelnicy biblioteki, którzy są uczniami Szkoły Podstawowej w Żalęcinie. Na spotkaniach, które odbywają się w pomieszczeniu biblioteki przygotowywane są plakaty, gazetki tematyczne, rysunki, konkursy oraz planowane są różnego rodzaju uroczystości, m.in. pasowanie na czytelnika biblioteki. 

 

ZAKUP KSIĘGOZBIORU 

 

         Dnia 25 października 2011 roku zostały zakupione do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach i jej filii nowe książki, niezbędne do pracy placówek bibliotecznych. Książki zakupiono dzięki dotacji Biblioteki Narodowej w ramach programu Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w kwocie 4760 złotych.

         W tym roku cała dotację przeznaczyliśmy na zakup literatury pięknej polskiej i obcej dla dorosłych czytelników. Wśród nowości pojawiły się książki takich autorów jak: Zafon, Steel, Michalak, Drinkwater, Cohen, Gross czy Jodi Picoult.


           

ZAPRASZAMY DO LEKTURY NOWOŚCI.

 
           

 W dniach 26-27 października w Kołobrzegu rozpoczęły się  prowadzone przez CAL warsztaty planowania rozwoju biblioteki dla uczestników II rundy Programu Rozwoju Bibliotek. W warsztatach wzięła udział Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach jako biblioteka Partnerska wraz z biblioteką Gminy Stargard, Miejską Biblioteką z Chociwla i  swoją biblioteką Wiodąca, którą jest palcówka ze Stanomina. Razem z nami, w warsztatach uczestniczyły Miejska Biblioteka ze Sławna, Gminna Biblioteka Publiczna z Malechowa .

            Wszyscy braliśmy udział w dyskusji i zajęciach warsztatowych, które prowadził trener, pan Dominik Sudoł. Z Warszawy przybyła na spotkanie z nami pani Bogna Włodarczyk.

            Najważniejszą kwestią dla wszystkich uczestników była wymiana doświadczeń w prowadzeniu placówek bibliotecznych. Przedstawialiśmy swoje biblioteki, środowisko w którym żyjemy i w którym pracujemy.

Cały cykl szkoleniowy składa się z pięciu modułów:
I. Biblioteka – miejsce społeczne;
II. Biblioteka – miejsce zasobów wiedzy i kultury;
III. Biblioteka – miejsce edukacji każdego wieku (społecznej i kulturalnej);
IV. Biblioteka – miejsce informacji i współpracy;
V. Biblioteka – miejsce z potencjałem rozwoju.

            Z niecierpliwością oczekujemy dalszych spotkań w gronie bibliotekarzy.