2012 - (12)‎ > ‎

2012 - Frateco organizos la HEK

FRATECO ORGANIZOS LA 72a HEK
redaktis: Lorenzo Noguero
Prezidanto de Frateco

- 26 de junio de 2012 -


Dum la kunveno de parto el la "Frateca" anaro, okazinta la pasintan 26an de junio de 2012, marde vespere, ĉeestis 11 gefratecanoj por pridiskuti nian intencon antaŭeniri la venontan Hispanan Esperantan Kongreson. 

Ĉiuj ĉeestantoj, unuanimece, aprobis: 
 • la organizadon, fare de nia Esperanta Asocio, de la Hispana Kongreso de Esperanto-2013  
 • elekti Eduardo Berdor Remón kiel Prezidanto de la Loka Kongresa Komitato
 • distribuadi la farendajn taskojn inter la LKK-gevolontuloj 
 • rajtigi voĉdonadon nur al tiuj kiuj estis pretaj partopreni iel-ajn kiel LKK-gevolontuloj
 • esplori novajn eblajn kongresejojn kaj loĝejojn en Zaragozo kaj en Ejea
 • kunveni la venontan mardon por elekti, se eble, kongreslokon kaj kongresejon  
 • pridiskuti la datojn post ekkoni la laboran kalendaron por la jaro 2013

Parto el la "Frateca" anaro kunveniĝis la pasintan 3an de julio de 2012, marde vespere, por elekti, se eble, la plej taŭgajn lokon kaj kongresejon por okazigi la 2013an Hispanan Esperantan Kongreson. Entute ĉeestis 8 homoj: 7 fratecanoj kaj Fernando, aktiva samideano el Zamoro. 
 
Post atente aŭskulti kaj demandi pri la lastaj sciigoj de nia Sekretario, Enrique Navarro, kaj pridiskuti denove avantaĝojn kaj malavantaĝojn pri Zaragoza kaj Ejea, ĉiuj ĉeestantoj unuanimece aprobis:
 • elekti Zaragoza-n kiel kongresurbon por la Hispana Esperanta Kongreso dum 2013
 • elekti la ĉefan salonon de la centra hotelo "Goya" kiel kongresejon por tiu HEK-2013 
 • elekti la semajnfinon de la 3a ĝis la 5a de majo por celebri la kongreson
 • diskonigi la Zaragozaj hoteloj kaj loĝejoj al la geesperantistaro
 • esplori atingi specialan rabaton en hoteloj por la geesperantistoj kiuj aliĝos al HEK-2013
 • tute ne akcepti esti perantoj pri tiuj hoteloj kaj loĝejoj: la "Frateca" anaro petas al ĉiu partoprenanto ke li rekte mem solvu tion
 • eldoni Esperantan broŝureton por diskonigi al la geesperantistaro la lokajn vidindaĵojn

Comments