2011 - (9)‎ > ‎

2011 - Forpasis J.M. Filera

JOSÉ MIGUEL FILERA GIL
veterana Zaragoza esperantisto

Resumo farita de Antonio Marco Botella, Prezidanto de Fundación Esperanto
 kaj publikigita en la paĝo 20 de la nº 395 (julio/septembro 2011) de "Boletín",
la oficiala bulteno de Hispana Esperanto-Federacio. 


La pasinta monato (la 26an de majo) forpasis en Zaragozo la veterana esperantisto José Miguel Filera Gil. En la ceremonio de la enterigo ĉeestis pluraj gesamideanoj de la Esperanto-Centro "FRATECO" por adiaŭi lin, sed ni konsideris tion ne sufiĉa kaj kunvokis eksterordinaran kunvenon por omaĝi lin.

    
Efektive, la 14an de junio je la sepa vespere, ni kunvenis en la sidejo de nia Esperanta societo "FRATECO" kie la Prezidanto, samideaano Lorenzo Noguero, elvokis la figuron de nia samideano José Miguel kaj lia laboremo kiam estis komitatano de nia Esperanta societo. Tuj sekve estis la sekretario, samideano Enrique Navarro, kiu legis laŭdajn profilojn de nia forpasinta samideano.


Fine, samideano Antonio Marco, prezidanto de "Fundación Esperanto" legis poemon speciale dediĉita al nia samideano kaj amiko, kiu diras:

Romanco memore al samideano Miguel Filera

Forpasis nia samideano Filera
ĉiam de mi tiel alte estimata,
veterana esperantisto longjara,
honesta, laborema, fidela,
kiun ni plezure rememoros
kun vera korsento amikeca.

Amiko José,
al mia memoro nun venas
tiuj tre malproksimaj tagoj
kiam mi iris al via tajlorejo
por transdoni al vi en mano
la tiama aperinta HEF-bulteno
kiun vi ricevis kiel regalo.

Poste venis via emeritiĝo
kaj vi fariĝis komitatano,
via kunlabor' mankis neniam
vi tion faris kun entuziasmo
pro tio ni la "fratecanoj"
estimas al vi en alta grado.

De nun via spirito aperta
promenos tra l' Kosm' senlima
kun la iamaj gravaj esperantistoj
kiuj elstaris en tagoj pasintaj,
pioniroj pri homamaj idealoj
kiel vi, idealist' esperantista!

Amik' Filera,
por eterne restos vi en nia koro,
por eterne estos vi en nia memoro!

Antonio Marco Botella


José Miguel Filera Gil 
+ forpasis la 26an de majo de 2011

La pasintan 26an de majo de 2011, forpasis en Zaragozo nia kara samideano José Miguel Filera Gil.


La religia ceremonio okazis la sabaton, 28an de majo, en la enterigejo de Torrero, je la 9a matene. Tie kunvenis grupo de Fratecaj gesamideanoj por adiaŭi lin.


Omaĝon al José Filera en Frateco

Ni faris en nia sidejo "FRATECO" la 14an de junio de 2011, je la sepa vespere, omaĝeton al li.

Nia samideano Enrique Navarro kontribuis pere de senta letero, kiun legis esperante kaj ĝin tradukis poste hispane por ke ankaŭ iuj familianinoj ĉeestantaj bone komprenus ĉion. Liaj sentaj vortoj rememorante al nia forpasinta samideano emociigis nin ĉiujn. Poste ni ĉiuj aplaŭdadis al Enrique pro lia elstara partoprenado.

Poste li donis tiun belan leteron al lia vidvino, kiu estis akompanata de simpatia nevino.
  
 

Al José Filera, ni omaĝas lian memoron, per tiu ĉi modestajn vortojn en la klubo “FRATECO”. 

Al la familia kaj gesamideanoj mi esprimas nian plej profunda kondolenco, kun la espero ke la tempo kiu ĉio cikatriĝas, mildigos ankaŭ lian doloron. 

Amiko Filera, en nia amika rondo “FRATECO” vi ĉiam estos en niaj pensoj. 

Esperanto ĉiam akompanis vin kiel la plej fidela amiko. 

Por ni, la gesamideanoj je FRATECO, restos grandan privilegion ke vi, José Filera, honoris nin per via amikeco, neniam forgesos vin. 

Ĝis ĉiam, amiko Filera, de via samideano

Enrique Navarro


Antonio Marco, kiu havis de antaŭ multe specialajn rilatojn kaj amikecon kun José Miguel Filera kaj lia edzino, 
alportis tiucele jenan verkitan romancon, kiun li deklamis majstre esperante. Ankaŭ ĝia enhavo emociigis nin ĉiujn kaj poste Antonio estis ankaŭ aplaŭdata.
 
Romanco memore al s-ano José Filera

Forpasis nia samidean' Filera
ĉiam de mi tiel alte estimata,
veterana esperantisto long' jara,
honesta, laborema, fidela,
Kiu ni plezure rememoros
kun vera korsento amikeca…

Amiko José,
Al mia memoro nun venas
tiuj tre malproksimaj tagoj
kiam mi iris al via tajlorejo
por transdoni al vi en mano
la tiama aperinta HEF-bulteno
kiun vi ricevis kiel regalo.

Poste, venis via emeritiĝo
kaj vi fariĝis komitatano,
via kunlabor' mankis neniam
vi tion faris kun entuziasmo,
pro tio ni, la "fratecanoj"
estimas al vi en alta grado.

De nun via spirito aperta
promenos tra l' Kosm' senlima
kun la iamaj gravaj esperantistoj
kiuj elstaris en tagoj pasintaj
pioniroj pri homamaj idealoj
kiel vi idealist' esperantista!

Amik' Filera
por eterne restas vi en nia koro,
por eterne estos vi en nia memoro!
  
                                               Antonio Marco Botella


Kaj jen ĝia libera traduko, hispane:

En recuerdo de s-no José Filera

Se nos fue el amigo Filera,
para mí de tan alta estima,
desde años buen esperantista
de firmes ideas sentidas,
al que siempre recordaremos
por su sencillez y modestia…

Entre mis recuerdos vuelven
aquellos lejanos y gratos días
cuando visitaba yo, tu sastrería,
para entregar en tu mano tendida
el "Boletín" de HEF recien salido
que tú con gran placer recibías…

Luego, tu jubilación llegaria
y en directivo te convertirías,
aportando con tu trabajo serio
tanto como su tarea te exigía,
por eso y tu buen carácter
te tenemos en tan gran estima.

Desde hoy mismo, amigo José,
tu espíritu de fantasía esperantista
volará por el Cosmos infinito
entre los astros y mil estrellas
junto a tantos y tantos idealistas
que como tú, soñaban como quimera
en un mundo de paz y concordia
que es la aspiracion de los esperantistas…

Amigo José,
vivirás siempre en nuestros corazones,
en nuestros corazones de esperantistas!

                                                Antonio Marco Botella

 
Foto pri la TV-raporto kie aperas, dekstre, José Miguel Filera Gil.


Comments