2008 - (13)‎ > ‎

2008 - La E-movado en Aragono

LA ESPERANTO MOVADO EN ARAGONO
Publikigita en la paĝo 2 de la bulteno nº 385 de HEF
"Boletín" - (oktobro-decembro 2008)
verkis:  Antonio Marco Botella


Tiu ĉi jaro, 2008, estas sufiĉe grava por la aragonaj esperantistoj, ĉar kiel ni jam publikigis en la pasinta numero de "Boletín", ĝuste la 3an de la pasinta julio estis la centjara datreveno de la fondo de la "Esperanta Societo Frateco", kaj unu el la plej gravaj meritoj estis, ke tiu E-Societo neniam fermis oficialesiajn pordojn, malgraŭ persekutoj kaj mil baroj, kiujn ni devis superi dum la hispana intercivitana milito kaj postmilito.

Estus tre longa tasko priskribi, eĉ nur la plej gravajn eventojn de nia Movado dum tiuj cent jaroj, kaj por la scivolemaj legantoj ni jam publikigis la verkon "Cent jaroj de Esperanto en Aragono".

Por solenigi la eventon de tiu centjariĝo de nia asocio, la zaragozaj geesperantistoj decidis starigi monumenton en unu el la centraj ĝardenoj de Zaragozo, t.e. en la tiel nomita "Glorieta del Esperanto".


La solena inaŭguro okazos la 13an de decembro, je la 12a horo, en la indikita ĝardeno. Je la dua posttagmeze okazos frateca tagmanĝo en la prestiĝa restoracio "El Asador de Aranda".

Malfeliĉe ne ĉio estas ĝojo en la vivo, kun profunda doloro ni informas al niaj legantoj pri la forpaso, la 4an de novembro, de unu el la plej kleraj hispanaj esperantistoj, Nicolás López Escartín.

Li estis ĉefredaktoro de "Boletín" dum kelkaj jaroj kaj elstara aktivisto. Ni neniam forgesos lin!

Antonio Marco Botella

Comments