قیمت آپارتمان : کدام خانه‌ها بیشترین متقاضی را داشتند؟+نمودار 11 آبان 94

بر اساس آمارها، در مهر ماه سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 11.5 هزار واحد مسکونی رسید.
تعداد معاملات انجام شده به تفکیک عمر بنای واحد مسکونی
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مهرماه سال 1394 حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا  پنج سال ساخت با سهم 55.1 درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

قیمت آپارتمان : کدام خانه‌ها بیشترین متقاضی را داشتند؟+نمودار 11 آبان 94

تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع در مهرماه سال 1394 نشان می‌دهد که در شهر تهران واحدهای آپارتمانی با محدوده قیمت هر متر مربع 25 تا 30 میلیون ریال با سهم 14.6 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و واحدهایی با محدوده قیمتی هر متر مربع 20 تا 25 و 30 تا 35 میلیون ریال به ترتیب با سهم 13.6 و 12.4 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع در مهرماه سال 1394 نشان می‌دهد که در شهر تهران واحدهای آپارتمانی با محدوده قیمت هر متر مربع 25 تا 30 میلیون ریال با سهم 14.6 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و واحدهایی با محدوده قیمتی هر متر مربع 20 تا 25 و 30 تا 35 میلیون ریال به ترتیب با سهم 13.6 و 12.4 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مهرماه سال 1394 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 16.5 درصد اختصاص داشته است؛ واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 و 70 تا 80 مترمربع به ترتیب با سهم 15.5 و 12.9درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 57.2 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مهرماه سال 1394 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 16.5 درصد اختصاص داشته است؛ واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 و 70 تا 80 مترمربع به ترتیب با سهم 15.5 و 12.9درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 57.2 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد ، در مهرماه سال 1394 تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت کل هر واحد نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی با ارزش 100 تا 130 میلیون تومان با سهم 10.5 درصد در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

واحدهای دارای ارزش 130 تا 160 و 160 تا 190 میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم 10.2 و 9.2درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در مهرماه سال 1394 حدود 46.7 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 220 میلیون تومان اختصاص داشته است.

قیمت آپارتمان : کدام خانه‌ها بیشترین متقاضی را داشتند؟+نمودار 11 آبان 94Comments