نحوه محاسبه تراکم در شهرداری

posted Sep 15, 2015, 9:21 AM by فروش آپارتمان تهران

نحوه محاسبه تراکم

 مبنای محاسبه تراکم ساختمانی ، مساحت قید شده در ” سند مالکیت ” می باشد ، مگر اینکه مساحت موجود در محل از مقدار قید شده در سند مالکیت کمتر باشد که در اینصورت مساحت موجود ملاک عمل خواهد بود.

توجه : میتوانیم زیر زمین یا پیلوت یا راهرو را هم اضافه کنیم. مقدار”جزء گذر” در طرحهایی که جهت اجرا به اداره املاک ابلاغ شده در صورتیکه مالک،” جزء گذر” را به رایگان به شهرداری واگذار نماید تراکم بر اساس مساحت اولیه یعنی مساحت سند محاسبه میگردد. 

ارتفاع مجاز ساختمانهای مسکونی

1) در تراکم 100% و 120% ، دو طبقه روی زیر زمین و پیلوت یا سه طبقه روی زیر زمین می توان ساخت. 
2) در تراکم 180% ، سه طبقه روی پیلوت و زیر زمین یا چهار طبقه روی زیر زمین می توان ساخت. 

Comments