آیین نامه انضباطی موارد مخالف شئون حرفه ای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

posted Sep 15, 2015, 10:01 AM by فروش آپارتمان تهران

آیین نامه انضباطی موارد مخالف شئون حرفه ای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

آیین نامه انضباطی موارد مخالف شئون حرفه ای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 (موضوع بند ع ماده 91 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )

نظر به بند ع ماده 91 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موارد زیر به عنوان اعمال مخالف شئون حرفه ای و موجب خدشه دار شدن “حیثیت نظام مهندسی استان” تلقی می شود: 
1- نقض مصوبات قانونی هیات مدیره سازمان استان که بطور مستقیم یا از طریق روزنامه های رسمی مصوب مجمع عمومی ابلاغ شده است.
2- ارائه اطلاعات خلاف واقع در مورد صلاحیت و ظرفیت اشتغال خود به متقاضیان خدمات مهندسی.
3- ارائه اطلاعات نادرست یا عدم اعلام موارد درخواستی به مراجع ذیصلاح بدون عذر موجه
4- محول کردن وظایف قانونی خود به اشخاص فاقد صلاحیت و غیر مجاز. 
5-محول کردن وظایف قراردادی خود به غیر بدون مجوز قانونی یا موافقت طرف های دیگر قرارداد.
6-قبول مسئولیت صوری برای ارائه خدمات مهندسی به نام خود.
7-توسل به رقابت ناسالم از جمله تخریب شخصیت همکار دیگر یا ارائه تخفیف نامعقول برای اخذ کار مهندسی. 
8- سواستفاده از نام و عنوان سازمان استان اعم از ارکان یا دفاتر نمایندگی، هیات ها، کمیسیون ها، کمیته ها و سایر و اقدام به جعل مهر یا سربرگ سازمان استان .
9- رها کردن کار مهندسی قبل از قبول استعفا توسط مرجع صالح و ادامه خدمات مهندسی بعد از آن. 
10-امضا فروشی، تایید برگ های تعهد مسئولیت خدمات مهندسی و اوراق سازمانی یا حرفه ای بصورت سفیدامضاء ،خرید و فروش برگه های تعهد، امتیاز پروانه اشتغال یا سایر مدارک حرفه ای و واسطه گری در این امور. 
11- قراردادن پروانه اشتغال بکار در اختیار شخص حقوقی بدون حضور و فعالیت در تشکیلات آن اعم از اینکه رایگان یا در قبال اخذ وجه باشد. 
12-محکومیت قطعی کیفری به جرائم مختلف در پرونده های مرتبط با امور سازمان استان یا اعضای سازمان با مسایل حرفه ای.
13- پذیرش انجام کارهای مربوط به رشته های دیگر که فاقد پروانه اشتغال به کار در آن رشته ها می باشد. 
14- دریافت وجه به حساب شخصی یا معرفی حساب شخصی خود به اشخاص ثالث به عنوان حساب سازمان. 
15-خودداری از تنظیم و ارائه گزارش های مرحله ای، گزارش های کارشناسی یا آرای داوری بدون عذر موجه در زمان مربوط یا با وقت تعیین شده. 
16- منوط نمودن انجام وظایف قانونی نظیر صدور گواهی اتمام بنا به انجام تعهدات خارج از قرارداد نظیر دریافت حق الزحمه. 
17- عدم حضور در مراجع ذیصلاح در وقت مقرر بدون عذر موجه و معاذیر قانونی. 
18- نقض قوانین و مقررات در انجام امور محوله کارشناسی یا داوری. 
19- انجام کارشناسی با وجود جهات رد قانونی یا در امور خارج از صلاحیت قانونی کارشناسی. 
20- اظهار نظر برخلاف واقع در خدمات حرفه ای، کارشناسی، داوری و مسئولیت های اجرائی در امور سازمان استان. 
21- مباشرت در، یا مبادرت به، ارائه خدمات مهندسی یا کارشناسی با پروانه غیر معتبر یا منقضی اعتبار یا در زمان تعلیق و محرومیت. 
22- الزام مالکان یا متقاضیان خدمات مهندسی به پرداخت وجوه تحت عناوین مختلف از قبیل قیمت برگه ( برگ های تعهد مهندسی) یا دوره ای شدن و نظایر آن. 
23- تخلف در آزمون های حرفه ای. 
مفاد فوق تحت عنوان “آئین نامه انظباطی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران” در جلسات 38، 40 و 43 دوره چهارم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در روزهای شنبه مورخ 86/06/31، 86/07/14 و 86/08/12 مطرح و تصویب شد.

 
Comments