کلیات وظايف مدير ساختمان در آپارتمان هاGoogle Calendar

The gadget you added is not valid


کلیات وظايف مدير ساختمان در آپارتمان ها

وظايف مدير ساختمان در آپارتمان ها

بر اساس ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون «تملک آپارتمان ها»، مدير يا مديران ساختمان، در آپارتمان ها، مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجراي تصميمات مجمع عمومي ساختمان هستند. توجه داشته باشيد که طبق ماده 5 آيين نامه ياد شده، مجمع عمومي در آپارتمان ها، زماني تشکيل مي شود که تعداد مالکان ساختمان از سه نفر بيشتر باشد. در اولين جلسه مجمع عمومي ساختمان، پس از تعيين رئيس مجمع، مدير يا مديراني براي ساختمان انتخاب خواهند شد. اين مدير يا مديران، لزوماً نبايد از ساکنان ساختمان باشند. طبق ماده 7 آيين نامه، مالکان يا ساکنان ساختمان مي توانند فردي خارج از مجموعه را به عنوان مدير ساختمان تعيين کنند. در صورت انتخاب بيش از يک مدير، تعداد مديران بايد «فرد» باشد.

مدت فعاليت مدير يا مديران دو سال خواهد بود. با اين حال مجمع عمومي مي تواند مدت مديريت مدير يا مديران را افزايش دهد. انتخاب مجدد مدير يا مديران پيشين بلامانع است(ماده 15 آيين نامه). تصميمات مدير ساختمان با اکثريت آراي مجمع عمومي ساختمان معتبر است. در صورتي که تعداد مديران بيش از يک نفر باشد، مجمع عمومي بايد يکي از آن ها را به عنوان خزانه دار ساختمان تعيين کند. خزانه دار دفتري براي ثبت درآمد(ناشي از حق شارژ ساختمان و...) و هزينه ها (نگهداري، تعمير و نظافت ساختمان) تهيه مي کند و اسناد و قبوض مربوطه  را نگهداري خواهد کرد. مدير يا مديران، امينِ مالکانِ ساختمان محسوب مي شوند و نمي توانند کسي را به جاي خود تعيين کنند. به استناد ماده 20 آيين نامه، مدير يا مديران ساختمان مکلفند تمام بنا را به عنوان يک واحد در مقابل آتش سوزي بيمه کنند. سهم هر يک از اعضاي ساختمان در پرداخت حق بيمه، طبق ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها و بر اساس مساحت اختصاصي هر يک از مالکان، توسط مدير تعيين مي شود. مدير يا مديران، وظيفه  دارند ميزان هزينه هاي مستمر و مخارج متعلق به هر يک از مالکان و نحوه پرداخت آن را، کتباً به وي اطلاع دهند. بر اساس ماده 22 آيين نامه ياد شده، در آپارتمان هايي که تعداد واحدهاي مسکوني آن ها از 10 عدد بيشتر باشد، مدير يا مديران موظفند براي حفظ، نگهداري و نظافت قسمت هاي مشترک ساختمان و انجام ساير امور مورد نياز آن، فردي را استخدام کنند.


Include gadget (iframe)

Slideshow maker (using Google Slides)

The gadget spec URL could not be found

News Element

Google Group
وظايف مدير ساختمان در آپارتمان ها بر اساس ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون «تملک آپارتمان ها»، مدير يا مديران ساختمان، در آپارتمان ها، مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجراي تصميمات مجمع عمومي ساختمان هستند. توجه داشته باشيد که طبق ماده 5 آيين نامه ياد شده، مجمع عمومي در آپارتمان ها، زماني تشکيل مي شود که تعداد مالکان ساختمان از سه نفر بيشتر باشد. در اولين جلسه مجمع عمومي ساختمان، پس از تعيين رئيس مجمع، مدير يا مديراني براي ساختمان انتخاب خواهند شد. اين مدير يا مديران، لزوماً نبايد از ساکنان ساختمان باشند. طبق ماده 7 آيين نامه، مالکان يا ساکنان ساختمان مي توانند فردي خارج از مجموعه را به عنوان مدير ساختمان تعيين کنند. در صورت انتخاب بيش از يک مدير، تعداد مديران بايد «فرد» باشد. مدت فعاليت مدير يا مديران دو سال خواهد بود. با اين حال مجمع عمومي مي تواند مدت مديريت مدير يا مديران را افزايش دهد. انتخاب مجدد مدير يا مديران پيشين بلامانع است(ماده 15 آيين نامه). تصميمات مدير ساختمان با اکثريت آراي مجمع عمومي ساختمان معتبر است. در صورتي که تعداد مديران بيش از يک نفر باشد، مجمع عمومي بايد يکي از آن ها را به عنوان خزانه دار ساختمان تعيين کند. خزانه دار دفتري براي ثبت درآمد(ناشي از حق شارژ ساختمان و...) و هزينه ها (نگهداري، تعمير و نظافت ساختمان) تهيه مي کند و اسناد و قبوض مربوطه را نگهداري خواهد کرد. مدير يا مديران، امينِ مالکانِ ساختمان محسوب مي شوند و نمي توانند کسي را به جاي خود تعيين کنند. به استناد ماده 20 آيين نامه، مدير يا مديران ساختمان مکلفند تمام بنا را به عنوان يک واحد در مقابل آتش سوزي بيمه کنند. سهم هر يک از اعضاي ساختمان در پرداخت حق بيمه، طبق ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها و بر اساس مساحت اختصاصي هر يک از مالکان، توسط مدير تعيين مي شود. مدير يا مديران، وظيفه دارند ميزان هزينه هاي مستمر و مخارج متعلق به هر يک از مالکان و نحوه پرداخت آن را، کتباً به وي اطلاع دهند. بر اساس ماده 22 آيين نامه ياد شده، در آپارتمان هايي که تعداد واحدهاي مسکوني آن ها از 10 عدد بيشتر باشد، مدير يا مديران موظفند براي حفظ، نگهداري و نظافت قسمت هاي مشترک ساختمان و انجام ساير امور مورد نياز آن، فردي را استخدام کنند.


Comments