تعریف وظایف شهروندی

posted May 5, 2015, 12:17 AM by فروش آپارتمان تهران

 

وظايف شهروندي :

درقبال وظايف مصرح درقانون براي مديريت شهري که

دربرگيرنده حقوق شهروندي نيزميباشد،متقابلآشهروندان در ارتباط با

شهر و مديريت شهري داراي وظايف و تکاليفي هستند که عمل به ا

ين وظايف و تکاليف در ارتباط دو سويه با حقوق آنها از مديريت شهري

  باعث ارتقاء فضيلت جامعه شهري ، تأمين سعادت و ايمني شهري مي گردد .

 

بطور کلي وظايف شهروندان را ميتوان در چند مورد زير خلاصه نمود :

 

1- آشنائي با حق و حقوق خويش در جامعه شهري .

 

2- آشنائي باوظايف و تکاليف مديريت شهري و توانائيها و محدوديتهاي

مديريت شهري درادارۀ شهر و هماهنگ ساختن سطح توقعات خويش

 با اين وظايف و امکانات .

 

3- پس از آشنائي با دو مقوله فوق هر شهروند بايد براي احقاق حق

خويش و بالطبع بهبود وضعيت جامعه شهري خود اقدام نموده و

 مديريت شهري را وادار به انجام وظيفه و اعاده حق شهروندي خويش نمايد .

 

4- سعي وتلاش براي مشارکت در اداره شهر .

 

5- افزايش حس تعلق خاطر خود به محله و شهر محل سکونت خويش .

 

6- تشويق و ترغيب همشهريان خود به مشارکت در امور شهر .

 

با لحاظ وظايف کلي فوق الذکر ، وظايف شهروندان در قبال محله

  و شهر محل سکونت خويش را ميتوان بصورت جزئي تر بيان نمود.

 عمده اين وظايف که بشرح ذيل بدانها اشاره گرديده است ،

 وظايفي هستند که از مواد مصرح در قانون شهرداريها

(فصل مربوط به وظايف شهرداري) مستفاد گرديده است :

 • تلاش در حفظ نظافت و سلامت معابر و مجاري آبهاي سطح شهر .
 • پرهيز از اشغال پياده روها و معابر و ايجاد سد معبر .
 • خودداري از تخليه نخاله ساختماني و زباله ها در اماکن غير مجاز .
 • تشريک مساعي با مديريت شهري در حفظ و ارتقاء سطح
 •  
 • بهداشت عمومي جامعه .
 • مشارکت در جلوگيري از رواج پديده مذموم تکدي گري در سطح شهر .
 • مشارکت و همکاري با مديريت شهري در ايجاد و گسترش مراکز
 •  
 •  فرهنگي و ارتقاء سطح فرهنگ عمومي جامعه .
 • تلاش براي رفع خطر از بناها و ديوارهاي خصوصي شکسته و
 •  
 •  خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومي .
 • پرهيز از گذاشتن هر نوع اشياء در بالکن و ايئانهاي مشرف و مجاور
 • به معابر عمومي .
 • خودداري از نصب دودکشهاي ساختمانها که به نوعي باعث
 •  
 • زحمت و خسارت ساکنين شهر مي گردد .
 • پرهيز ازايجاد و تأسيس کليه اماکني که به نحوي ازانحاء موجب بروز
 •  
 • مزاحمت براي ساکنين و يا مخالف اصول بهداشت عمومي شهر مي باشد .
 • همکاري با مديريت شهري درنگهداري و مراقبت و ياري رساني به
 •  
 • اطفال بي بضاعت و سر راهي .
 • خودداري از نصب تابلوهاي آگهيها در محلهاي غيرمجاز و بطور کلي
 •  
 •  پرهيز از هر گونه اقدامي که باعث کاهش نظافت و زيبائي شهر
 •  
 •  و نيز آسيب رساني به منظر شهري میگردد.
 •  
 •  
 • عدم توقع از مديريت شهري براي خدمات رساني دراماکن خارج از
 •  
 •  محدوده مصوب و قانوني شهر و جلوگيري از ايجاد چنين توقعي بين
 •  
 • ساکنين اين گونه محلات و ساير همشهريان .
 •  
 • کوشش در عمل و رعايت مقررات مصوبي که به منظور انتظام بخشي
 •  
 •  به زندگي شهري وضع شده است و جلوگيري از قانون شکني
 •  
 •  
 •  همشهريان و آگاهي بخشي به آنان براي رعايت مقررات شهري .
 •  
Comments