قیمت انواع آهن کاربری در ساختمان سازی : نرخ آهن آلات شهریور 94

posted Sep 27, 2015, 12:45 AM by فروش آپارتمان تهران
نرخ آهن آلات

نرخ آهن آلات

تسمهتیر آهنصفحه ستون میلگرد ناودانی نبشی ورق سیاه ورق گالوانیزه پروفیل
تسمه
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار
هر کیلو تسمه 20x512 متری21,510
هر کیلو تسمه 25x512 متری-1,510
هر کیلو تسمه 30x512 متری-1,510
هر کیلو تسمه 40x512 متری-1,510
هر کیلو تسمه 50x512 متری-1,510
تیر آهن
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار
هر شاخه تیرآهن 1412 متری155266,000
هر شاخه تیرآهن 1612 متری195326,000
هر شاخه تیرآهن 1812 متری225365,000
هر شاخه تیرآهن 2012 متری276654,000
هر شاخه تیرآهن 2212 متری315752,000
هر شاخه تیرآهن 2412 متری369895,000
هر شاخه تیرآهن 2712 متری4341,033,000
هر شاخه تیرآهن 3012 متری5001,231,000
صفحه ستون
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار
هر کیلو ورق 10برش خورده-1,700
هر کیلو ورق 12برش خورده-1,690
هر کیلو ورق 15برش خورده-1,715
هر کیلو ورق 20برش خورده-1,710
هر کیلو ورق 25برش خورده-1,730
هر کیلو ورق 8برش خورده-1,700
میلگرد
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار
هر کیلو میلگرد 1012 متری7.51,345
هر کیلو میلگرد 1212 متری111,345
هر کیلو میلگرد 1412 متری151,380
هر کیلو میلگرد 1612 متری191,380
هر کیلو میلگرد 1812 متری251,375
هر کیلو میلگرد 2012 متری301,380
هر کیلو میلگرد 2212 متری361,380
هر کیلو میلگرد 2512 متری471,380
هر کیلو میلگرد 2812 متری561,390
هر کیلو میلگرد 3212 متری751,390
هر کیلو میلگرد 6.5کلاف4.51,620
هر کیلو میلگرد 8شاخه61,410
ناودانی
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار
هر کیلو ناودانی 106 متری521,455
هر کیلو ناودانی 126 متری641,490
هر کیلو ناودانی 1412 متری1551,630
هر کیلو ناودانی 1612 متری1701,625
هر کیلو ناودانی 1812 متری2152,500
هر کیلو ناودانی 2012 متری2302,500
هر کیلو ناودانی 6.56 متری421,550
هر کیلو ناودانی 86 متری421,490
نبشی
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار
هر کیلو نبشی 106 متری901,530
هر کیلو نبشی 126 متری1301,530
هر کیلو نبشی 36 متری91,470
هر کیلو نبشی 46 متری151,470
هر کیلو نبشی 56 متری221,470
هر کیلو نبشی 66 متری321,470
هر کیلو نبشی 86 متری581,510
ورق سیاه
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار
هر کیلو ورق سیاه 106x1/57201,700
هر کیلو ورق سیاه 126x1/58651,680
هر کیلو ورق سیاه 156x1/510801,690
هر کیلو ورق سیاه 2رول121,590
هر کیلو ورق سیاه 206x1/514451,815
هر کیلو ورق سیاه 256x1/518051,815
هر کیلو ورق سیاه 36x1/52201,660
هر کیلو ورق سیاه 306x1/521651,815
هر کیلو ورق سیاه 46x1/52901,670
هر کیلو ورق سیاه 56x1/53601,675
هر کیلو ورق سیاه 66x1/54351,700
هر کیلو ورق سیاه 86x1/55801,690
ورق گالوانیزه
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/41 و 1.255.72,440
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/51 و 1.255.72,390
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/61 و 1.255.72,370
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/71 و 1.255.72,350
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/81 و 1.255.72,350
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/91 و 1.255.72,340
هر کیلو ورق گالوانیزه 11 و 1.255.72,340
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.251 و 1.255.72,350
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.51 و 1.255.72,350
هر کیلو ورق گالوانیزه 21 و 1.255.72,350
پروفیل
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار
هر کیلو قوطی 20x10شاخه4.51,735
هر کیلو قوطی 20x20-71,665
هر کیلو قوطی 25x10شاخه5.51,695
هر کیلو قوطی 25x25شاخه91,635
هر کیلو قوطی 30x10شاخه6.51,725
هر کیلو قوطی 30x20شاخه9.51,655
هر کیلو قوطی 30x50شاخه161,635
هر کیلو قوطی 30x60شاخه171,635
هر کیلو قوطی 40x100شاخه281,635
هر کیلو قوطی 40x40شاخه151,635
هر کیلو قوطی 60x40شاخه191,635
هر کیلو قوطی 70x70شاخه271,635
هر کیلو قوطی 80x40شاخه231,635
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509پروفیل درب و پنجره-1,635
Comments