تعیین حجم آجر مصرفی

posted May 8, 2015, 1:29 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated May 8, 2015, 1:29 PM ]
تعداد قالب آجر فشاری،آجر ماشینی سوراخدار و بلوک سفال به شرح زیر است: 

1-آجر فشاری برای هر مترمکعب دیوار 35 سانتی برابر 620 قالب که برای یک متر مربع آن 217 قالب 

2-آجر فشاری برای هر مترمربع دیوار 22 سانتی برابر 136 قالب 

3-آجر فشاری برای هر مترمربع دیوار به ضخامت11 سانتی برابر 70 قالب 

4-آجر فشاری برای هر مترمربع تیغه چینی به ضخامت6 سانت برابر 42 قالب 

5-بلوک سفال10*20*20 برای هر مترمکعب دیوار به ضخامت8 تا 11 سانت(10سانت) برابر 256 قالب 

6- بلوک سفال10*20*20 برای هر مترمکعب دیوار به ضخامت12 تا 22 سانت و بیشتر برابر 240 قالب 

7-آجر ماشینی سوراخدار برای هرمترمکعب دیوار به ضخامت 35 سانت برابر 310 قالب که برای یک مترمربع آن 109 قالب 

8-آجر ماشینی سوراخدار برای هر مترمربع دیوار به ضخامت 22 سانت برابر 68 قالب 

9-آجر ماشینی سوراخدار برای هر مترمربع دیوار به ضخامت 11 سانت برابر 35 قالب 

10-آجر ماشینی سوراخدار برای هر مترمربع تیغه چینی به ضخامت 5 تا6 سانت برابر 21 قالب

Comments