محاسبه وزن آهن

posted May 8, 2015, 1:23 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated May 8, 2015, 1:23 PM ]

محاسبه وزن پلیت......مثال............. plate 30*30*1 ...............را محاسبه کنید..............

وزن مخصوص آهن برابر است = 7850 .................................................. ................... 7.065 کیلوگرم=0.3*0.3*0.01*7850

Comments