محاسبه حجم آجر وملات

posted May 8, 2015, 1:05 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated May 8, 2015, 1:05 PM ]
قابل توجه مهندسین که در کارگاههای ساختمانی مشغول به کار هستند. یکی از محاسباتی که در کارگاههای ساختمانی باید سریع حساب شود . محاسبه تعداد آجر یا سفال و مقدار ملات و سیمان در قسمتی از پروژه می باشد که باید قادر به محاسبه باشیم نحوه محاسبه توسط رابطه های ذیل می باشد :

ضخامت دیوار *ارتفاع*طول = حجم دیوار

حجم دیوار * ۴/۳ = حجم آجر

حجم دیوار*۴/۱ = حجم ملات

عیار ملات یا بتن * حجم ملات یا بتن = میزان سیمان در آجرکاری دیوار

(حجم یک آجر یا سفال) / (حجم آجر ) = تعداد آجر یا سفال

Comments