برآورد وزن الکتروددر سوله

posted May 8, 2015, 1:21 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated May 8, 2015, 1:21 PM ]
– برآورد وزن الکترود در ساخت سوله
– در اسکلت فلزی مصرف الکترود بین 1/8 تا 2/5 در صد وزن ورق به کار رفته است و میزان 2 % به عنوان نرم به کار می رود.
Comments